Sitem etti!
8 TV- Mehmet Elkatm??'a "Sesini kes" uyar?s?n?n "Neden"deki sözleriyle ba?lant?l?.../ NTV
Bilinmeli ve unutulmamal?!
Taktik
Has?lat rekoru 'A.R.O.G.'un
2008'de zafer Türk filmlerinin!
Ergenekon'dan konu üretme
Yanl?? aray??
Beyaz Saray'dan 'Çikolata Saray'a
8 TV- "Mustafa" Kitap ve DVD reklam filmi/ TV
Yazar Özakman, özür dileyenleri ele?tirdi
K?vr?ko?lu: Veli Küçük ad?m? kullanm??
Ipod'dan karakter tahlili
Türkiye'yi yaratan Ulu Önderin hikayesi
Belgesellerin kalp cerrah?y?m
?im?ek'in tercihi aksiyon
'Mustafa' ?imdi de raflarda
K?vr?ko?lu: Yüzümüz Bat?'ya dönüktür
Bu kadar 'mazohist bir sinema'ya sahiden gerek var m??
F Tipi örgütlenme varken ba??ms?z olamay?z
Beyazperde resmi tarihi yalanl?yor
Mustafa'n?n kitab?
"..Bizi affet"
Dündar'?n Mustafa's? kitap ve DVD oldu
Güz Sanc?s? filmi niye ?imdi?
'Mustafa' ar?ivlerde yer almal?
'Mustafa' ?imdi de raflarda
Rah?an ile Bülent mezarda da ayr?lmayacak
Bekliyoruz: "Darbe giri?imi suç de?ildir"de Kanado?lu formülü?
Sex boom in Anatolia
‘Olmayan darbe yarg?lan?yor’
Can Dündar Soruyor, Neden?
Mustafa' ?imdi de raflarda
'Mustafa' ?imdi de raflarda
'Gülen hareketi' Neden'de tart???lacak
Hakimlere seslendi: Ara?t?rd?k, temizsiniz!
"Her yerde kar var" da, kavga da var m??
Mustafa'n?n kitab? ç?kt?
Mustafa' ?imdi de raflarda
2008 "Stratejik Vizyon Ödülü" sahipleri
Buzda??n?n alt?
'Mustafa' filminin özel koleksiyon kitab? ç?kt?
Oscaraday? filmler bu hafta görücüye ç?k?yor
Gülen'i aklad?lar!
Kadir Topba?'?n yumu?ak karn?
Iss?z Adam
'Mustafa'y? Atatürk yapan travmalar?d?r'
ADD, 'Mustafa'ya kar??
Atatürkçü Dü?ünce Derne?i "Mustafa" filmine sava? açt?
Patlayan seks mi, reyting mi?
"Fethullahç?l?k me?rudur"
Çok satanlar
Biz zaten ahlaks?z?z!
Atatürk'ü bilmiyoruz, ö?renmiyoruz, ezberliyoruz...
ETÖ'den Yalç?n Küçük, EGM'den Hüseyin Özalp ve AB'den Diego Mellado
Güney Life Top 5
S?ra d??? bir kitap 'Mustafa'
D&R'dan müzik, kitap ve DVD'de zengin seçenekler
Zoraki Umut Yaratma Çabas?
Sinemada 'Ye?ilçam' mucizesi
Gözalt?ndaki emekli Albay'dan ünlü gazetecilere hakaret
Güz Sanc?s?, 6-7 Eylül'den milli de?erleri sorumlu tutuyor
As?l Gladyo bundan sonra yarg?lanacak!
Davos bitti tart??ma devam ediyor
"Davos'taki kriz" ne kazand?rd?, ne kaybettirdi?
«Güz Sanc?s?»n? konu?uyoruz da, tarih ve siyasetten filme yerim yetmedi
Can Dündar: Davos band?n? yeniden izleyince
Davos'taki kriz 'Neden'de
8 TV- Can Dündar'?n "Davos band?n? yeniden izleyince..." yaz?s? yorumland?/ NTV
Tercüman dernekleri: Çeviri hatas? yok
Davos band?n? yeniden izleyen Can Dündar, Nas?l bir sürprizle kar??la?t??
Davos oturumundaki as?l sürpriz neydi? Can Dündar yazd?...
Erdo?an'?n hangi sözleri çevrilmedi?
Erdo?an'?n Davos ç?k??? Neden'de tart???ld?
Mustafa ?imdi raflarda
2008 y?l?na damgas?n? vuran olaylar, ki?iler ve kurumlar
Dünü unutma, günü ya?a
Davos'un tiyatro oldu?u kan?tland?!
Davos vakas?n?n perde arkas? ile ilgili ciddi veriler var!
Etraf berbat!
'Öldürmeyi iyi bilirsiniz' çevrilmemi?
When the Davos tape is rewatched...
Tercüman'?n Tayyip Erdo?an'?n baz? sözlerini hiç aktarmad??? ortaya ç?kt?
Simultane gaf?
Davos'ta planl? kriz mi?
Mustafa (2008)
Mustafa
S?rad??? liderin s?rad??? kitab?
Davos'taki Senaryo
Bir yaln?zl?k hikayesi
Atatürk'ü anlamak
Sinema 114 ya??nda
Türkiye'nin en popüler kö?e yazarlar?
Kö?e yazarlar? liginde son durum
'Sana da te?ekkür ederim' Can Dündar
MUSTAFA
Sa?olas?n, sevgili Can...
?ubat'ta 30 seçenek
Türkiye'nin en be?endi?i kö?e yazarlar?
Mustafa Atatürk'ün iç dünyas?na yolculuk
Yeni ç?kanlar
Cumhuriyet tarihi ve korkunun gizemli dünyas?na yolculuk
Güney Life Top 5
Sap?k m?y?m? Milliyet yazar? Can Dündar böyle bir soruyu kendisine neden sordu? ??te yan?t?...
Bu hafta sona ermeden
Sap?k zihniyetliyim
Tarihi ya?atmak
Etnik konularda yaz?p, ma?dur görünürseniz ba?ar? ve ün sizi bekler
Vatan hainli?i bu kadar kolay m??
Yunanistan kadar ulusalc? olal?m yeter
Yeni bir Atatürk filmi geliyor
Cem Y?lmaz: "Hevesli, güzel ?eyler yapan bir amatörüm"
CHP neden dine aç?ld??
CHP'nin tart??ma yaratan 'aç?l?mlar?'
CHP'nin Kuran kursu aç?l?m? Neden'de tart???ld?
Save The Day!
Davos çevirisinde kim daha hakl?
Çok satanlar
Fenerbahçe, Tahran, Londra ve 'göçebelikten' kökenlenen tart??malar
8 TV- Canl? Gaste/ NTV
8 TV- Mustafa Alt?oklar'?n kat?ld??? "Haydi gel bizimle ol" program?/ NTV
'Canl? Gaste' Pazartesi ba?l?yor
A?k bu de?il!
Mustafa'ya dokunmak...
Atatürk'ü Türk oynayacak
Hangi ünlü yazar NTV'de Anchorman oluyor?
Canl? Gaste, 9 sütunda 1 günün özetini sunacak
NTV'den iki yeni program
Turkish titles to get fest screening in Nuremberg
CANLI GASTE - Can Dündar'dan yeni bir program
'Belediye Otobüsü'nden 'Canl? Gaste'ye
Davos: A real international crisis?
'Canl? Gaste' NTV'de ç?kt?!
Yar?n?n man?eti canl? yay?nda at?ld?
Çok özel bir kitap...
Can Dündar bunu da yapt?
?smail Cem'i and?k
Alt?nok: Müstehcen kaset yalan
Alt?nok: Bana iftira atan malum
?lk bölüm olmad?
8 TV- Levent K?rca'n?n kat?ld??? Canl? Gaste'nin haberi/ NTV
8 TV- Yaz? ??leri'nde Turgut Alt?nok'un Canl? Gaste'ye yapt??? aç?klamaya de?inildi/ NTV
Alt?nok'u adayl?ktan CD mi etti?
Seçime buland?k!
Do?udan Hrant'? unutmad?
Alt?nok, 'Gökçek de?il' diyemedi
8 TV- Can Dündar'?n "Kirli çama??r ve porno kaset sezonu aç?ld?" yaz?s? yorumland?/ NTV
Türkiye'ye a?k? ö?reten kad?n öldü
Bir numaray? arayan kitaplar
Il?cak: Ceza bir bask? unsuru
Sanatç? sansür yapar m??
Çok satanlar
Güz Sanc?s?: Bir Mazohist Sinema Örne?i ve 6-7 Eylül 1955 Hadiselerinden Sonra Kim Zengin Oldu?
Menderes'in a?k? öldü
'Canl? Gaste'nin stüdyosu yerinde durmuyor; sanki uçuyor...
Can Dündar'?n kaleminden Ayhan Aydan
Size böyle bir kad?n a??k oldu mu?..
8 TV- "Davos krizi ne kazand?rd?, ne kaybettirdi?" konulu Neden'in haberi/ NTV
Hem esas hem de öteki kad?nd? Ayhan Aydan...
'La Boheme' onun için
Büyükelçiler Avustralya'da
Dindarl?k, '?slâmc?'lar eliyle tasfiye ediliyor
'Canl? Gaste'nin be?inci say?s? bu gece ç?k?yor!
'Gaste'nin be?inci say?s? bu ak?am NTV'de!
Erman Hoca'n?n sözleri çok konu?ulur
Medyazade
Politikada ahlak...
?kizlerin Düellosu!
Y?ld?z Tilbe: Tehdit telefonlar? al?yorum
Tilbe'den olay yaratacak aç?klamalar
Kaya ailesinden 'temkinli' yakla??m
Tatl?ses'in "pe....nkler'' dedi?i ki?ileri NTV'de aç?klad?!
Canl? yay?nda ?brahim Tatl?ses ile kavga eden Y?ld?z Tilbe, tehdit edildi?ini söyledi
8 TV- Y?ld?z Tilbe-?brahim Tatl?ses polemi?inin yer ald??? Canl? Gaste`nin haberi/ NTV
O isimleri aç?klad?
Pez...venk polemi?i ?bo Show'u bitirdi
THY uça?? Hollanda'da dü?tü: 9 ölü
?bo Show yay?ndan kald?r?ld?
Olay aç?klamalar
Kötü söz söyleme yar???
?bo'nun kastetti?i isimleri aç?klad?
?nfaz gibi intihar
Gazetecilikte en yüksek mertebe muhabirlik
Yabanc? olan kim?
8 TV- Yekta Kopan, Can Dündar'la "Mustafa"n?n Nürnberg Galas?n? konu?tu/ NTV
Bir insan? anlamak
Yeni belgeselcilik...
Kuantum fizi?i ve Mevlana felsefesini okuyorum
Nürnberg'den
Yanl?? evlilikler yapt?m ay? yavrusu gibi dü?tüm
"Roman bir kad?n gibidir. Sizden hep himaye ve ?efkat talep eder"
Mecliste konu?amayan da?da konu?ur
O günün Menderes'i bugünün Berlusconisi
Türkiye - Almanya film hatt?
Cem daya?? hak etmedi!
Cem de Can da daya?? hak etmedi
Gerçeklerle uzla?maks?z?n
Cem de Can da daya?? hak etmedi!
Festival görkemli açt?
Festival kapal? gi?e gösteriler ve heyecanl? tart??malarla h?z ald?
14. Türkiye / Almanya Film Festivali'nde ilk haftasonu seyirci rekoru
Lütfen!!..
Mirasl?k Kitap
Ötekilerin Ahmet Kaya's?
'Doktoral? i?siz'ler Beyaz?t'ta sabahlad?, YÖK Ba?kan? 'Çözüm ar?yoruz' dedi
Caz festivaline ça?r?lmayan caz kurdu
Ke?ke o harc?rah? almasayd?n?z
"Be?er ?a?ar" ise de; asla unutmamal?.
Jilet paras? bile istedi
MUSTAFA (2008)
From Uncle Sam to Aunt Hillary...
Devrim Arabalar? 1 May?s'ta vizyonda
Yazar?ndan imzal? eve teslim kitap devri
Yaz?klar olsun!
'Büyük dü?ün' ve büyük dü?ü?!
Yazar?n? seç, imzal? kitab? evine gelsin
Metin Alt?ok A??t?
Online bookstores edge into book-signing culture
'Ça??r?n konferans vermeye gelirim'ci
Mübarekti elleri...
K?r?lma noktas?
Obama Neden'de mi?
Sadakatsizlikten vah?ete uzanan hayat öyküsü
32. Gün haber
Showing no signs of slowing down after 45 years
Can Dündar imza günü ile D&R'da
Yüzde 60 ?vedik Yüzde 40 ?ahan'?m
Atatürk'ün fark?ndal???
"Mustafa Kemal'i Sevdim"
8 TV- Mustafa Balbay'?n Günlüklerinin tart???ld??? Canl? Gaste'nin haberi/ NTV
8 Türkiye'de 'kontrgerilla'n?n tarihi
8 Can Dündar'?n Mustafa kitab? imza günü Gece Gündüz program?nda/ NTV
Talabani: Bu kez umutluyum
Hürriyet kötü yönetildi?i için birinci olaca??z
Yeni As?r Sarma??k - Hürol Da?delen
?talya'daki Atatürk kitab?na 'Mustafa'l? tan?t?m
"Görsem de geçecek idi..."
'Atatürk' hakk?nda ?talyanca ilk kitap tan?t?ld?
Annem sava? isterdi
Tarkan Nevruz'a gidiyor!
'Dostlar beni hat?rlas?n'
Tarkan: Nevruz do?a bayram?
"Atatürk" kitab?na ?talya'da "Mustafa"l? tan?t?m
Hrant Dink belgeseli Bilgi Üniversitesinde
Tarkan Nevruz'a gidiyor!
Kür?at Ba?ar'?n yemek masas?
Günlük tutmak iyidir!
'Alt?n Bamya'dan 'Genç K?z Rüyas?'na...
Bahar erkek k?sm?n? vurdu
K?l?çdaro?lu'nu bitiren miting
8 ?stanbul meydan sava?? haberleri Yaz? ??leri program?nda konu?uldu/ NTV
Ergenekon F?rat'?n do?usuna m? geçiyor?
'Gölgesizler'in ard?ndan
Gül: Ben o ifadeyi kullanmad?m
Veysel'in uzun ince yolu
Erdal ?afak: Zamana yaymay? tercih etti
8 Can Dündar'?n "Bu bir darbe davas?" yaz?s? Güne Ba?larken'de okundu/ NTV
Cumhurba?kan? Gül: O ifadeyi ben kullanmad?m
Kuyulardan sahte umutlar de?il, gerçekler ç?kar?lmal?d?r!
Uzmanlar kazan?n 'Neden'lerini anlatt?
Görmeden de olurmu?...
Linç kültürü yine i?ba??nda
Mezar?ma gelir misin?
This is a coup trial
K?l?çdaro?lu kiminle yar???yor?
A?k ac?s? çektiniz mi?
Yaln?z ve mutsuz Atatürk saptamas? do?ru
Türkiye seçiyor, NTV aç?kl?yor
8 NTV Yerel Seçim Özel Program? TV reklam?-1/ NTV
8 NTV Yerel Seçim Özel Program? TV reklam?-2/ NTV
Gazeteciler gözüyle tarihi yerel seçim
Seçim 2009
Uzman konuklar de?erlendirecek
?imdi karar zaman?!
Atatürk'ü tan?madan ça?da? Türkiye'yi anlamak mümkün de?il
Subaylar
Seçim TV
Ne oldu ?imdi?
Yazarlardan AKP'nin kan kayb?na yorumlar
Yan?lman?n dayan?lmaz keyfi
Türk siyasetinde yeni dönem
Seçimin sonuçlar?
Atatürk ekonomisi
Can Dündar soruyor: Siyaset nas?l ?ekillenecek?
Ahmet Hakan ana haber mi sunacak?
When religion is out of politics
Askersiz seçimin dersleri
CHP ve AKP'nin çöpteki oy polemi?i
2008'in ?iir Defteri
Sözün özeti
ABD'li komutandan i?kence savunmas?
'Çöpteki oylara' AKP'den ilginç yorum
'Bursal?lar hizmet için oy verdi'
Yeni Harman - Oktay Taftal?
'Bursa güvendi?i adaya oy verdi'
Altepe de Ba?bakan gibi medya ile kavga m? edecek?
Canl? yay?nda söz düellosu
Bursa hizmete oy veriyor
Bahar erkek k?sm?n? vurdu
Bugün var, yar?n yok
Özgentürk'ün erkeksiz filmi
'Yengeç Oyunu'nda kad?n hakimiyeti var!
8 Yaz?c?o?lu'nun '?a??rtan Proje'si
A?ka dair
Guantanamo'da 'Araf'ta kalmak
Medyatava'ya cevap
Kazadan önce kimlerle görü?tü?
Ate? ve kül geliyor
'Mahalle Bask?s?' tart???l?yor
Altepe'den polemi?e giri?!
Devrim Arabalar? yeniden vizyonda
Obama'n?n ziyaretinin ayr?nt?lar?
Obama Türkiye'de
DTP'liler morard?!
Gelecek ?stanbul'un çizdi?i yolda!
Il?ms?z ?slam dönemi
Obama arkas?nda ne b?rakt??
1 May?s tatil yolunda
Büyüker?en: Umar?m bana ihtiyaç duyulmaz
Obama arkas?nda ne b?rakt??
Bölükba??: Büyük s?k?nt?lara girece?iz
Netekim Kö?k'te!
Bahar yorgunlu?u
Büyüker?en: Umar?m Bana ?htiyaç Duyulmaz
Dü?ünceler Sözle?ince
Niye bu sitem a?ka, neden öfkeler hep ba?ka ba?ka....
Bir atlatma ki, ?a?t?m yahu!
Tehlikeli taklitler
Siyah Obama, Gandi Kemal, Karao?lan ve di?erleri
Can Dündar, Prof. Haberal'la ayn? uçaktayd?
Haberal uçakta neler söyledi?
Mehmet Haberal'? ?stanbul'a götüren uçakta hangi ünlü gazeteci vard??
Can Dündar, Haberal'?n uça??ndayd?...
8 Can Dündar, Haberal'?n uçakta neler söyledi?ini anlatt?/ NTV
Dündar, Haberal'?n uçakta ya?ad?klar?n? anlatt?
Haberal uçakta neler söyledi?
Havaalan?ndan Süleyman Demirel u?urlad?
Demirel, Haberal'? uça?a kadar geçirdi
Bir yanl??l?k var
Ergenekon'da Akademik dalga
Ergenekon dalgas? üniversiteyi vurdu
'Bu yap?lan bir zulümdür,sussam vicdan?m s?zlar!'
'Patalya Otel'de AKP'nin kurulu? toplant?lar? da yap?ld?'
Rektör Mehmet Haberal'? Demirel u?urlad?
Karaci?er ameliyat? vard?
Futboldu Ergenekon oldu!
Zincirbozan'? unutmad?
?ki ameliyat?m vard?, üzüldüm
Ça?da?l??a 'darbe'
Haberal’? Demirel u?urlad?
Demirel'in 'Zincirbozan' vefas?
Türk filmlerine Frans?z kalma
TSK has never been anti-religion, says Ba?bu?
Gerçek bir entelektüel asker portresi
Kazan: Darbe dönemlerini hat?rlat?yor
Hukukun usulü
Medyada Ergenekon operasyonu
Özkök o salona gelmedi
Heper: Aç?l?m?n ordudan gelmesi önemli
'Arama karar? kanuna taban tabana z?t'
Bilimsel dalga
Serdar Turgut - Türkiye'nin en ?ahane bireyi...
?stanbul'un seçim manifestosu...
Hepsi birbirinin e?i
Paris'te "Türk Sinema Haftas?" düzenleniyor
Nizamiye kap?s?ndan dünyaya bak?nca
Nedim Gürsel: Roman yazd?m hayat?m de?i?ti
'Soru?turma Yarg?tay'a sald?r?d?r'
ÇYDD'ye destek ya??yor
Hilmi Özkök neden yoktu?
Bu foto?raf karesinde eksik olan?
TRT ?e? ve istifa
Özal assassination attempt was allegedly work of Ergenekon
Anlay?? felsefesi Genelkurmay Ba?kan?'n?n konu?mas?
'Varlar ama ikinciller'
Türk filmleri Paris'te
Türk filmleri Paris yolcusu
Atatürk masallardaki beyaz atl? prens gibi
Fethullah'?n tela?? ?imdi anla??ld?
Hedef, üniversiteleri toplumsal mücadelenin d???na itmek
Sinema ustas? Naz?m Hikmet
Bekir Co?kun Hürriyet'ten ayr?lacak m??
Paris'te "Türk Sinema Haftas?"
Mustafa. Mustafa Kemal
Mavio?lu: Veli Küçük'ün tela??na dikkat!
Ergenekon'da yörünge mi de?i?ti? Neden?
Devrim arabalar? yeniden vizyonda
Kosova Türklerinin 23 Nisan co?kusu
Daughters of God
Paris'te Türk Sinema Haftas?
Adli T?p Kurumu'nda neler oluyor?
"Mommo... K?z karde?im..."
'Düzeni bozma' uyar?s? ald?m
Tecavüzcüsüyle çocuk ayn? otobüste
Türk sinemas? Paris'e "Nokta" koyuyor
Tecavüzcüyle ayn? otobüste gidiyorlar
E?itim Sen ve Halkevleri Köy Enstitüleri etkinli?inde
Can Dündar: Say?n Çubukçu! Kurtar?n bu çocuklar?!
Bizde de whistleblower'lar olsun, çocuklar?m?z? korusun
Adaletiniz bats?n!
Ödül listesi hayrete dü?ürüyor
Kim koruyacak bu çocuklar??
Operasyonda hatalar zinciri
Az?c?k vicdan lütfen!
Münevver'in babas?: Cerrah'?n sözleri talihsiz
8 Recai Birgün Canl? Gaste'de "hatalar zinciri"ni anlat?yor haberi/ NTV
Güne?: Aç?klama de?il savunma
Kö?e yazarlar?ndan Cerrah'?n sözlerine tepki
Görüntüsü yasak operasyon!
Ba?bu?'un aç?klamalar? tart???l?yor
Bekaro?lu: Bakan'? da a?an bir irade vard?
Allah'?n bilirki?ileri!
Taksim yolunda Pangalt? pazarl???
Sinemalardan sonra ilk kez D-Smart loca'da
Ve Vanl? çocuk ta?? yerde b?rakt?
Mustafa
Mustafa ekrana ç?k?yor!
Mustafa ilk kez Loca'da
8 Can Dündar'?n Nimet Çubukçu'nun aç?klamalar?yla ilgili yaz?s? yorumland?/ NTV
Tenis tutkunlar? için turnuva
Mustafa D-Smart'ta
"Nas?l ya?arsan öyle ölürsün!"
Beyaz Türkler'in Ordu üzerindeki "mahalle bask?s?" ba?l?yor...
Tayyip Erdo?an'?n siyasi yolculu?u
Korku Cumhuriyeti
Ata'n?n serin gölgesinde
Rektörden evlere ?enlik de?erlendirme
Prof. Omay: Katliam beklenmedik bir uyar?
?lter Türkmen'den PKK'n?n ça?r?s?na yan?t
Bekaro?lu: Gizli bir el, Bakan'? da a?an bir irade vard?
Prof. Omay: Katliam önemli bir uyar?
Vali'den ?a??rtan öneri: K?zlara ayr? okul
Vali: Okullar haremlik selaml?k olmal?
PKK'n?n önerisine ne dedi?
AKP'li Kurt: Koruculuk Sosyal ve Siyasal Bir Sorundur
K?z okulu cinsiyetçi düzeni peki?tirir
8 Bülent Ar?nç'?n Mardin Valisi Duruer'in "K?zlara ayr? okul" önerisiyle ilgili yorumu/ NTV
8 Prof.Dr.Artun Ünsal'?n Mardin Valisi Duruer'in "K?zlara ayr? okul" önerisine yorumu/ NTV
'K?zlar okulu' öneren Mardin Valisi'ne tepki: Bunu söyleyenin e?itimi eksiktir
Vali'den ?a??rtan öneri: K?zlara ayr? okul
Boynu bükükler
Segregation nixed as response to violence
Mardin'in valisi böyle olursa
Vali'den ?a??rtan öneri: K?zlara ayr? okul
Yarg?ç ve savc?lar?n sorumlulu?u
?TÜ'lü ö?renciler gazetemizi '2008'in En ?yi Gazetesi' seçti
Vali'den ?a??rtan öneri: K?zlara ayr? okul
AKP'de korucu kavgas? ba?lad?
Haremlik selaml?k dü?ünülmeli
Prof. Ünsal: Okullar hamam gibi ayr?lmaz
A?iret düzenini savundu
CHP: Katliam?n ba? sorumlusu iktidar
Seçim bitti, harem selaml?k ba?lad?!
Arkadan intikam gelecek
Katliam?n yank?lar? sürüyor
Reha Muhtar üzerinden bir CNN Türk analizi
`K?z çocuklar? ayr? okullarda okutulsun`
Bunu söyleyen Vali...
Bu öneri çok tart???l?r!
`K?z çocuklar? ayr? okullarda okutulsun`
`K?z çocuklar? ayr? okutulsun`
K?zlar? ayr? okullara almay?n uyar?s?
Mardin Valisi Ne Demek ?stedi?
K?zlar? Ayr? Okula Koymak Yerine Babalar?n? Silahs?zland?r?n
Hasan Duruer`den ?ok aç?klama!
8 Yorum Fark?`nda Mardin Valisi Duruer`in K?zlara ayr? okul önerisi tart???ld?/ NTV
Hepsi annesinin bir tanesi
Kill Bill filmini izler gibi oldum
PowerPoint'in politizasyonu
Mustafa'da suç yok, 28 hata var
Say?n Mardin Valisi'ne Aç?k Mektup
'Mustafa'da Atatürk'e hakaret yok
Mardin Valisi günah keçisi mi
"Bo?az'? seyrederek konu?uyorlar"
'Mustafa' gerçekleri yans?tm?yor
Haydi k?zlar, k?z lisesine.
'Mustafa' için takipsizlik karar?
Ergenekon'da gizli tan?k Ye?il mi?
Ye?il aram?zda, istenirse 1 ayda yakalanabilir
"Kürt Meselesi" çözüm sürecine mi girdi?
Ye?il ya??yor iddias?
'Ye?il ya??yor'
'Ye?il' ya??yor mu?
Birgün: Hangi ?ehirde oldu?u da yeri de biliniyor
'Ye?il ya??yor, aram?zda'
'Ye?il aram?zda ya??yor, kolay ölmez'
8 "Ye?il aram?zda" man?etli Canl? Gaste'nin haberi/ ihlassondakika.com
Ye?il, Ergenekon'un gizli tan??? m??
?ok iddia: Ye?il ya??yor, hatta...
Birgün'den ?ok Ye?il iddias?: Antalya'da çek-senet ve Mafya i?leri yap?yor!
"Ye?il, Antalya'da çek-senet i?i yap?yor"
?ok aç?klamalar
'Ye?il, istenirse 1 ayda yakalan?r'
YE??L Ergenekon davas?nda "gizli tan?k" m??
Ye?il aram?zda ya??yor
Mafya i?leri yap?yor
K?yafeti 'hadise' oldu
Giysiyi Hadise seçmedi kimse onu yarg?lamas?n
Dansöz k?yafetinin dejenere olmu? hali
A??k Veysel'in uzun ince bir yolu
Milletvekili: Ye?il istense yakalan?r
'Ye?il gizli tan?k olabilir'
'Ye?il, gizli tan?k m??'
YEN? TÜRKÜ 30 y?l? devirdi
Yak?n geçmi?ten hat?ralar
Ke?ke kotuyla ç?ksayd?!
Ye?il ya??yor ve 3 ayd?r Ankara'da
"Ye?il" 2002'de, Ankara'da Ya??yormu?
Kandil balonu!
Ald?rma, sevgili Can Dündar...
Adaba mugayir bir gençlik filmi...
Mar?lar albümüne bürokrasi darbesi
Yol var, harita yok
Hicap verici bir "Hadise"
8 Can Dündar'?n "Yol var, harita yok" yaz?s? Yaz? ??leri program?nda yorumland?/ NTV
'Kurtulu?'tan 'Fetih'e 11 gün
Hal ve gidi? 'eh i?te'
Belgesel Sinema Günleri'nde Kürtçe filmler de gösterildi
Uzun ince bir yoldan, bir yolcunun serüveni: Â??k Veysel
Milliyet, e?cinselli?in bayraktar? m??
'Ka??ya ka??ya' provokasyon
Dan??tay'?n dü?ü
Yarg?ç rüyas?: Erdo?an Dan??tay'a sahip ç?k?yor
"MUSTAFA" filmi 19 May?s'ta gösterilecek
'Ulema diyenler dü?ünsün'
Yarg?n?n Türkiye dü?ü
Bu nas?l hukukçu?
"Mustafa" için Cannes'da Özel Seans
Dan??tay'dan Erdo?an'a ilginç ima
'Türban? sorununu ka??yanlar dü?ünsün'
Nimet Çubukçu Neden'de
Kulin: Türkan Hoca ba?ö?retmenimdi
"Mustafa" için Cannes'de özel seans
'Tanr? hac mevsiminde dinlenirken(!)'*
Nimet Çubukçu sorular? yan?tl?yor
Cannes'da s?cak bir Türk esintisi
Turkish actresses walk on red carpet in French Riviera
Iss?z Adam'la Mustafa'n?n yüzü Cannes'da güldü
Cannes'da "Iss?z Adam"a yo?un ilgi
Dan??tay'?n anma toplant?s?nda Erdo?an'a 'ulema' ele?tirisi!
Kö?e yazarlar? Türkan Hoca için yazd?...
Faz?l Say 'son geceyi' anlatt?
Dinleme delilleri geçerlili?ini yitirebilir
Siz kaç?nc? çocuksunuz
Pavlov'nun Köpekleri ve Türklerin Ba??na Gelenler-2
Siyasetçi tavr?
Dün bir dü? gördüm
Bir özür dilerler mi?
'Dershane ihtiyac? kalmayacak'
Bilge köyü raporu: Sosyal patlama
"?TÜ Y?l?n En ?yileri Ödülleri" Sahiplerine Verildi
Bir dü? gördüm, Ba?bakan Dan??tay'a sahip ç?k?yordu
Yapabilece?imiz hiçbir ?ey de yok!
Bir ba?sa?l???n? esirgeyen AKP hükümetine yaz?klar olsun!
Yeni katliam uyar?s?
Çubukçu: 'Ö?renci and? kald?r?s?n' demedim
8 Nimet Çubukçu'nun Neden'de söyledi?i "And?m?z tart???labilir"le ilgili aç?klamas?n?n haberi/ NTV
AKP, Ergenekon için yeniden dü?ünmeli
Hadise ile Atay'?n yollar? niye ayr?ld??
And?m?z müfredattan kalkar m??
Bu e?itimle rekabet olmaz!
Hayata s??mayan uzun bir yolculuktur a?k
Türk Sinemas? Do?u'yu da Bat?'y? da kucakl?yor!
Haberden habersiz haber kanallar?na alternatif...
Eurovision hadisesi.
Tart???lma s?ras? analar?m?zla bac?lar?m?zda!
Old actors back to new politics scene
YÖK Ba?kan? canl? yay?nda
YÖK Ba?kan? ilk kez gençlerle kar?? kar??ya
Hatemi: Brifingi alan zihniyet de sorgulanmal?
Prof. Özcan: YÖK Kanunu de?i?meli
Gürsel: Kitab?m? kepaze edilsin diye yazmad?m
Cannes'da 62'nci son!
Ba?bakan'?n "Fa?izan" Aç?klamas? Ard?ndan Yeni Talepler
Patronla yemek için 50 bin, '?yi ki do?dun' için 100 bin dolar
Irkç? zihniyet ya da 'And?m?z'
Dizi izleyene maa?
Prof. Özcan: YÖK'ün yetkileri k?s?tlanmal?
"Biz Atatürk yapamay?z"?n resmi belgesi...
USAK: Ordu son seçenek olmal?
Do?um gününüze hangi star? isterdiniz?
Bu da homofobik ?iddet!
Ho?geldin, ya?l? delikanl?
Dalgalara fena al??t?k
Ka??nt? m? bast? yoksa Can?
8 Can Dündar'?n "13. dalga niye gecikti?" ba?l?kl? yaz?s? yorumland?/ NTV
Dündar: DTP-PKK ba?? bir ?ans
8 Canl? Gaste'ye kat?lan Rock gurubu Cicibebe'nin haberi/ NTV
8 Can Dündar Yaz? ??leri program?na konuk oldu/ NTV
USAK: Ordu son seçenek olmal?
Mustafa filmi üzerine notlar
Kara topra?a selam olsun
'Mustafa' yeniden savc?l?kta
'Mustafa' filmine takipsizli?e itiraz
"Mustafa" hakk?ndaki takipsizlik karar?na itiraz
Reyting ölçümleri Canl? Gaste'de konu?uldu
Son ba?lant? 565 km uzakta kuruldu
'Radikalizm ve A??r?c?l?k Ara?t?rmas?' Neden'de
Haydi gel bizimle ol!
Can Dündar fazla mesaide...
Tarihî mektuplar
'?eftali bahçeleri'
Bu kuma?tan lider ülke ç?kmaz
Merhamet kalkt? ?iddet "patlad?"
3 ki?iyi daha öldürecekti!
Gi?e ba?ar?s?nda pazarlaman?n rolü
K?rca ve Birand'a a??r suçlama
Paris Odeon'da Orhan Pamuk için özel gece
Can Dündar bu defa Cem Y?lmaz'a soruyor
8 Cem Y?lmaz'?n kat?ld??? Neden'in tan?t?m?/ NTV
Cem Y?lmaz ile 'Neden?'
Cem Y?lmaz'?n 'Neden'leri
?aml?o?lu: Olanlar beni ürkütüyor
Son konuk Cem Y?lmaz
Cem Y?lmazla y?l?n de?erlendirmesi
Alabora: Çocuklar?n cezas?na bindirim olmas?n
A'dan Z'ye M?T'in Ergenekon fihristi
Cem Y?lmaz: One minute ama 7 dakika sürdü
8 TV- Cem Y?lmaz'?n kat?ld??? Neden'in haberi/ NTV
Belgesel gerçe?i, Mustafa ve Zincirbozan filmleri
Yok, yok, perdesiz olmaz Can Dündar
CMYLMZ Erdo?an'? k?zd?racak
Obama aktör olarak, Sean Penn'den daha ba?ar?l?
Sen misin komedyenin yan?nda f?kra anlatan!
Cem Y?lmaz: One minute ama 7 dakika sürdü
8 TV- 28 y?l hapsi istenen gazeteci Nedim ?ener Canl? Gaste'de/ NTV
RTÜK'ün içinden bir ses: Art?k çal??mak çok zor
Cem Y?lmaz: One minute ama 7 dakika sürdü
Yeni film: Yah?i Bat?
Cem'in zekas? ta??nca...
Muhsin Ertu?rul Sahnesi'ni yeniden açacak
Cem Y?lmaz'dan ?akayla kar???k!
'One minute' dedi ama tam yedi dakika sürdü!
'One minute' ama 7 dakika sürdü
Cem Y?lmaz komedyendir. Can Dündar necidir?
"Mustafa" Filmine Turgut Özakman'?n itirazlar?
One Minute ama 7 dakika sürdü!
'One minute' dedi 7 dakika sürdü!
Yar?? ba?lad?...
Ye?il Ekran ba?l?yor
RTÜK'ün içinden bir ses: Art?k çal??mak çok zor
Yalanlanan gazeteci ?afak'tan 'canl?' yan?t
8 Erdal ?afak'?n Canl? Gaste'de meslekta?lar?na yan?t?/ NTV
ÖSS stresine son: Çocuk Üniversitesi aç?ld?!
'?ran'da sonucu kat?l?m oran? belirler'
8 TV- Canl? Gaste tatile girdi haberi/ NTV
Zübeyde Han?m beyaz perdede
Türk medyas?, Ergenekon ve antagonizma
8 TV- Okan Bayülgen'in "Ye?il Ekran" aç?klamas?/ NTV
Belgeselciler nas?ls?n?z?
A??k Veysel'in görsel ve i?itsel kay?tlar? bir arada
Sus, yoksa aç?klar?m!
Dostlar onu hat?rlad?
Korsan?m biçim biçim
Haber yorumcusu olsun
AKP'li kad?nlara selamla: Neredesiniz?!
Bardakç? jüri olur mu?
Nâz?m de?il, imaj? cezaland?r?ld?
9 Subay Olay? ve bugün ç?kar?lacak ders
Can Dündar ile Sagna benzerli?i
Kanado?lu'ndan ihanet suçlamas?
"Pavlov'un köpekleri ve ulusal refleksin k?r?lmas?"
Ay?e kendini daha da a?t?...
Cem'i amcas? sakl?yor
Cem Y?lmaz'a al???nca Levent K?rca çok demode durdu
Ba?ar?l? olursa herkes kendi Aykut'unu aramaya ba?lar
Vicdan...
Sineman?n de?i?mez adresi
Babac?m'a
Felsefe, Vicdan ve Ordu
Banu Güven'e rakip ç?kt?
Ben ne giydi?imi biliyor muyum
Faili meçhul belge
Hani gösterecektiniz?
Ay?n yaz?s?
Mah?erin süvarileri...
Yetkin Dikinciler röportaj?
Namlusu üzerimize çevrilmi? bir silah: Popüler Kültür
?ehirde Tembelli?in Tad?n? Ç?kar?n
Perde arkas? "O arkadaki koro kim?"
Mustafa
Atatürk'ü nas?l bilirdiniz?
Yeti? Cem Y?lmaz, reytingine ihtiyac?m var!
Alk??lar Can Dündar'a, çünkü...
Onu tan?d?n?z m??
Can Dündar meslekte 30'uncu y?l?n? kutluyor
Can Dündar meslekteki 30'uncu y?l? ?erefine kö?esini kendine ay?rd?
Cumhurba?kan? Gül'ün Erbakan-la?-mas? m??
Can Dündar 'sertle?me'nin formülünü aç?klad?!
Nam-? di?er Ta? Mektep
Ünlü mezunlar
'Hat?rlam?yorum Hâkim Bey!'
?nand?r?c?l?k Sorunu ve AKP'nin Mostralar?
KEMAL KARPAT Ba??ms?z, ele?tirel ayd?nl???n rol modeli...
Mustafa
K?skan?nca öldürürüm diye tehdit ediyorum onu
Atatürk'ün miras? ne durumda?
?çimizdeki uzayl?lar (!)
Gündem Rehavete Kap?lmaz Bizde
Bütün evliliklerinde Atatürk'ü arayan kad?n
S?ra sizin anan?za da gelecek?
12 Eylül'ü kovan türkü
Her y?l 3 bin can al?yor
Kurumlar? 'kurum' yapan ki?iler mi yoksa...
Mustafa
'Dü?ünceler Sözle?ince' adl? Antoloji
Can Dündar'a soru: O "direni?çi" bürokrat Ali Suat Ertosun muydu?
Ertosun hakk?nda çok konu?ulacak iddia
8 WEB- Can Dündar'?n Ertosun'la ilgili olarak "Duyar konu?acakt?" yaz?s?n?n haberi
X Alper Görmü?'ün Ertosun'la ilgili telefon ba?lant?s?/ Samanyolu Haber FM
Can Dündar o ismi aç?klamal?
HSYK Üyesi Ali Suat Ertosun Ergenekon'un Tosunu mu?
Ertosun hakk?nda ?ok iddia
8 TV- Duyar'?n, Can Dündar'la görü?mesini o mu önledi?/ ATV
Sar? Y?ld?z?n Pe?inde K?rk Y?ll?k Derin Kompleks!
O bürokrat Ertosun'du
Col. Çiçek files complaint against Ergenekon prosecutor
HSYK üyeleri 'korsan kararname'yi masada tutmak için teklif üstüne teklif veriyor
Ertosun'da yine ?aibe
Bir korku filmi ve gerçek devlet
Faz?l Say, gelece?in sanatç?lar? için çald?
Dündar: Görü?meyi Ertosun engelledi
Evet, konu?mam?z? o engelledi
Say?n Ertosun, "arkada??na" cevap verir mi acaba?..
Bir adam, çok cinayet...
Her karar?nda insanlar öldü
O "direni?çi" bürokrat Ertosun'mu?... ?imdi ne olacak?
Can Dündar 'O' bürokrat? aç?klad?
Can Dündar'?n yaz?s? bir milatt?r
Can Dündar'a tazminat davas? yolda!
Can Dündar'dan ?ok Cevap!
"Evet O'ydu!"
Türkiye de "Dokufest" Yar???nda
Çetelere S?zan Devlet
Ertosun sonunda (bo?) konu?tu!
Dündar aç?klad?: Evet! Oydu
HSYK'y? Bu Hale AKP Getirdi
Sabanc? cinayeti
Durmayal?m hep soral?m!
'Yarg?y? yarg?ya b?rak?n'
Say?n Denizkurdu'na sordum...
'Ertosun, ?srarla Nuri?'i U?ak'a nakletti, ard?ndan isyan ç?kt?'
Ortak hukukçu isyan?
Y?pratmaya çal???yorlar
Sayg? Öztürk, Ertosun için kollar?n? s?vad?
Bodrum bu ?öleni hiç unutmayacak
8 TV- "Ertosun, Can Dündar'?n 'Evet! Oydu' yaz?s? için dava açacak" haberi/ ATV
Hedefteki adam konu?tu
Deklan?öre basan devlet memuru mu?
'Can Dündar'a izin vermeyen Ertosun, U?ur Dündar'a izin verdi'
Eski Ba?savc? Petek: Can Dündar'a izin vermeyen Ertosun, U?ur Dündar'a izin verdi
Duyar'?n konu?mas?n? engelleyen Ertosun, Gülaltay'a izin vermi?
Türkiye de 'Dokufest' yar???nda
Ben ne yapmaya çal???yorum?
O ropörtaj izni Ergenekon’u ayd?nlat?rd?
Ertosun, Gülaltay ile görü?türmü?!
DHKP-C 'derin devletle' uzla??r m??
Kosova'da k?sa'c?lar ve belgeselciler yar??acak
Her dönemin bürokrat?
Türkiye de "Dokufest" Yar???nda
Uzayl?lar...
?tirafç?n?n ölümü
Hem derin, hem seri!...
Bo? damacana ile alm?yoruz birader!
Bengisu Karaca'n?n referans?: Dilek Yara?
Sabanc?'y? öldüren katili kim susturdu?
Controversial HSYK member silenced Sabanc? murderer
Ertosun, Gülaltay'la görü?türmü?!
Too bad to be true
Can Dündar'a Yok U?ur Dündar'a Var!
'Beni Öldürdüler Ey Halk?m! S?ra Türkiye'mde'
Nuri?, Veli Küçük'e racon kesti
Turkey's most powerful silent before Ergenekon murders
Davan?n Öz'ü sa?lam
Hürriyet, kendisini aldatan kaynaklar aras?nda kaz? çal??mas?na giri?se?
Bu ne biçim 'ki?isel ili?ki'ymi??
Cinayetlerin s?rr?
Konu? bakal?m Ali Suat Bey... Meraktay?z, ne diyeceksin?
Sabanc? cinayeti, J?TEM ve Ergenekon aras?ndaki ili?kiler.
Ya?ar Kemal'in zamanlamas?
HSYK'dan 'kutsal' direni?!
NTV'de Dündar gitti, Ahmet Hakan geldi
Ahmet Hakan NTV'ye mi geçiyor?
Ahmet Hakan NTV'ye geçiyor
Gölgeli yarg?ca on soru
Ayn? anda bir oldular "vurma gazetecili?ini" z?vanadan ç?kartt?lar!
Kedi yavrular?
What sort of 'personal relation' is this?
Sabanc?'n?n katili M?T'e anlatt?
Kosovo opens international documentary and short film festival on Aug 3rd
M?T ne diyecek? Can Dündar ne söyleyecek?
Ertosun paray? bahane etti
Ertosun'a SORULAR
Can Dündar Aç?klamal?!..
Duyar provided information to M?T, says former minister
Adanal? vatanda?, HSYK ve YARSAV ba?kan? aleyhine suç duyurusunda bulundu
Duyar cinayetini niye size soral?m
Ergin, Ertosun'u savundu
Neden yalan söylüyorsun Emin Çöla?an?
8 TV- Can Dündar'?n, Ertosun'un bas?n toplant?s? üzerine NTV'ye telefon ba?lant?s?/ NTV
Ertosun: Yarg?ya gidece?im
Can Dündar nedenini aç?klad?!
Ertosun'dan Can Dündar'a yan?t
8 TV- Can Dündar, Ertosun'un aç?klamalar?yla ilgili CNN Türk'e konu?tu/ CNN Türk
Can Dündar'dan Vakit'e çirkin sald?r?!
8 TV- "Kim hakl?? Dündar m?, Bakan m??" haberi/ ATV
Ertosun kendini savundu
HSYK member Ertosun's response to allegations seen as unsatisfactory
'Yay?nlar için yarg?ya ba?vuraca??m'
Yarg?da 'it dala??' sürüyor
Tehdit etti, ikna edemedi
32 ki?i devletin karar?yla öldürüldü
Yarg?da yetki polemi?i
HSYK noter de?il
Her ?eyi do?rulad?
Ertosun hala istifa etmiyor
Ertosun bu kez hukukta Ergenekon aç?l?m? yapt?
Ertosun Bey zekám?zla alay m? ediyor?
Yarg?ya tuzak kuruluyor
Ertosun: Yarg?ya gidece?im
Can Dündar'a suçüstü!
Mustafa Duyar para istedi
As?l korsanl?k Kurul'a sald?r?
'Duyar para istedi'
HSYK krizi Ertosun'un bas?n toplant?s?na ta??nd?
HSYK üyesi: Ergenekon san??? dostumdur vefa gösterdim
Ayd?n'la ailece görü?ürüz
?nsan haklar? ihlal edildi!
Ayd?n'la görüntülenen Ertosun: Aile dostumuz
Ertosun ve bir dizi garip olay
Hedef ?ahs?mda HSYK'd?r
Katliam? 'devlet ad?na' hakl? buldu
HSYK üyesi Ertosun kendini savundu
Ertosun: Devlet beni illegal izlemi?se vahim
'Biz Ailece Görü?ürüz' Savunmas?
HSYK üyesi Ertosun o foto?raf? da savundu 'Hayata Dönü?'ü de
Tar?m konu?mu?!
?ddialar? tek tek yan?tlad?
Hakk?ndaki iddialara tek tek yan?t verdi
Görü?medi mi, görü?türülmedi mi?
Duyar'? devlet mi öldürdü bilemem
Hakk?mdaki iddialar maksatl? yarg?ya ba?vuraca??m
Sabanc? Cinayeti
Durmayal?m hep soral?m!
Ertosun'dan belgeli savunma
Ertosun'un cevaplad?klar?, cevaplamad?klar?...
Ertosun plunged into greater trouble as he spoke
??te, Mustafa Duyar'?n Dündar'a cevab?
8 TV- Ertosun'un, Duyar'?n dilekçesiyle ilgili telefon ba?lant?s?/ CNN Türk
8 TV- Ertosun'un, Duyar'la ilgili CNN Türk'e telefon ba?lant?s? haberi/ Kanal D
??te Mustafa Duyar'?n dilekçesi!
8 TV- Can Dündar'?n Ertosun'un aç?klamalar?yla ilgili telefon ba?lant?s?/ SKY Türk
8 TV- Can Dündar, telefonla ba?lanarak Ertosun'unaç?klamalar?n? yorumlad?/ Haber Türk
Yar?n Gazetesi
'Hükümsüz yaz?'
Gündemin neyse, tatilin odur
Duyar '? devlet mi öldürdü bilemem
??te o 13 sayfal?k ifade
Mustafa Duyar ise kim duymaz
Ertosun ve solculuk
Bu sorular cinayeti ayd?nlat?r
A?k neymi????
13-page testimony on murder published
Ertosun: Yarg?ya gidece?im
Ercan (Kartal) 'Hedef Sak?p Sabanc?' dedi
Dündar'?n Randevu Defteri
Can Dündar'?n "akçal?" i?leri ve habercili?i
M?T'e sorduk, terörist a?z?yla Hürriyet yan?tlad?
Can Dündar, Ali Suat Ertosun'u neden ?imdi hedef ald??
Devletin ni?anl?s?!
Ertosun'un delili sahte imzal? m??
Konserden konsere
Babalar ve o?ullar
Hürriyet be? günde nas?l "derin cinayet"ten "irticac? i?i"ne s?çrad??
S?r kalmayacak
Ah ?u eski pa?alar!
M?T 'Öldürülecek' demi?
Sabanc? eyleminin nedeni bellidir...
Neden teslim oldum?
Dündar K?zd?
Ertosun fena yakaland?!
8 TV- Ertosun'un delili sahte imzal? m??/ Samanyolu TV
Ertosun'un bas?n toplant?s?nda olay ç?kt?
Duyar's signature on Ertosun's evidence different from original
Kosova'da Dokufest heyecan?
Buna da 'biat kültürü' denemez mi?
Sabanc? neden öldürüldü?
Peygambere sayg?s?zl??a Can Dündar tepkisi
Akil Adamlar Meselesi ve Ali Fuat Pa?a'n?n Sözleri...
Kürt aç?l?m? s?ras? Hürriyet'te.
ETÖ'yü 1977'de biliyormu?
Kaz?d?kça neler ç?k?yor
Ergenekon 1977'de de?ifre edilmi?ti, ancak üzerine gidilemedi
Hedefteki hukukçu kendisini savundu
Ertosun'un Ya?atm?? Oldu?u Unutulmaz Ac?lar
En iyi Balkan filmi
En iyi Balkan filmi Türkiye'den
'Lilit'in K?zkarde?leri', En ?yi Balkan Filmi
En iyi Balkan filmi
Lilit'in K?zkarde?leri en iyi Balkan filmi
Atatürk'ü anlatan kitap
Lilit'in K?zkarde?leri En iyi Balkan Filmi seçildi
'Lilit' en iyi Balkan filmi
En iyi Balkan belgeseli
"Lilit'in K?zkarde?leri" En ?yi Balkan Filmi Seçildi
Balkanlar?n en iyi filmi "Lilit'in K?zkarde?leri"
Can Dündar'a yok U?ur Dündar'a var!
Nil Karaibrahimgil olay?n?n gerçek yüzü
En ?yi Balkan Filmi 'Lilit'in K?zkarde?leri'
Ya?am ve seçimlerimiz
Hangi ünlü ne yanl?? yapt?
Can Dündar'a hapisteki çete liderinden mektup var
Bas?n'da en çok haber olan yazarlar
ABD, PKK ile pazarl?kta m??
kö?e yazarl???nda mü?teri memnuniyeti devri
Kürt - Türk çat??mas?ndan kimler nemalan?yor?
Alk??lar Can Dündar için çünkü...
Deprem ?ehitleri fuarda da an?ld?
Goran Bregovic'ten orkestras?na jest
Aç?l?mc? demokrasi tramvay?n?n yol haritas?
Uzla?ma
NLP saçmal?klar? ve her konuda fikir sahibi olabilme özgürlü?ü!
Çetin Altan'la bir dü?ün gecesi
Livaneli hakk?nda bilmedikleriniz
8 ??te Ergenekon'un özü!
K?br?s'ta çözümden Kürt çözümüne
Bir çift söz...
Çomakda?l? kad?nlar birincilik getirdi
K?br?s'ta çözümden kürt çözümüne
'Mustafa, yapt???m en heyecan verici i?ti'
Which Atalay should we believe?
Çaputla Müslüman, ?apkayla Atatürkçü olunmaz
'Yabanc?lar çok heyecanl?yd?'
Biz bu haberi okumu?tuk
Seferihisar'da yang?na kar?? anlaml? kampanya
People at daggers drawn are blood brothers
Yanmayal?m
Kazananlar / Kaybedenler
Biz yand?k siz yanmay?n
Seferihisar 'Biz yand?k siz yanmay?n' diyor
"Biz yand?k Siz Yanmay?n" kampanyas?
Türkiye'ye Mesaj: Biz Yand?k Siz Yanmay?n
"Biz yand?k siz yanmay?n"
Seferihisar'a destek ya?d?
Seferihisar 'Biz yand?k siz yanmay?n' diyor
Biz yand?k siz yanmay?n
Seferihisar'dan 'orman yanmas?n' ç??l??? geldi
Turkey and Zülfü Livaneli miss top UNESCO post
Ustalara sayg?
Biz; bu muyuz?
Dilara ile k?sa k?sa
Son Bulu?ma
Seferihisar'a destek ya?d?
?nternet zâlimleri
'Gaste'!
Biz yand?k, siz yanmay?n!..
Obama aç?l?m?
Ba?bu?, Türkiye'nin Ermenistan'? kucaklamas?n? istiyordu
Türke? ya?asayd? ne olurdu?
Kahramanlar geçidine haz?r m?s?n?z?
NTV yeni sezonu aç?yor
"Bu kitap herkesin içindeki kaçma duygusunu de?ecek"
Siz kimin yol arkada??s?n?z?
Atatürk'ü sansürlemek...
"H?yanet-i Vataniye", Vatana ?hanet!
Dindar gösterme gayretke?li?i
Dijital Platform Kanallar?nda Günün Öne Ç?kan Filmleri
Tarikatlar, Kürtlere dinsel yolla birlikte siyasi yolu da gösterdi
Hepimiz ayn? mahalledeniz zaten!
Dere öfkelendi
Yunan gazetesindan 'Mustafa' promosyonu
Yunan gazetesinden 'Mustafa' aç?l?m?
Yunan gazetesi, "Mustafa" filmini okuyucular?na da??tt?
Organize talan
Yunan gazetesi 'Mustafa' filmini okuyucular?na da??tt?
Yunan gazetesi, "Mustafa" filmini okuyucular?na da??tt?
Murder, media and one father's pain
Yunan gazetesi 'Mustafa'y? da??tt?
Yunan gazetesi "Mustafa" DVD'si verdi
"Y?k?p geçmek" çözüm müdür?
Yunan gazetesi, 'Mustafa' filmini okuyucular?na da??tt?
Yunan daval?k belgeseli çok sevdi!
Yunan gazetesinden 'Mustafa' promosyonu
Yunanistan'da gazete "Mustafa"y? da??tt?!
Promosyonlu jest
'Mustafa' kom?uda promosyon oldu
Yunan gazetesi 'Mustafa' filmini da??tt?
'Mustafa' promosyon oldu
Yunan halk?na 'Mustafa' filmi
Yunan gazetesi, "Mustafa" filmini okuyucular?na da??tt?
'Mustafa' kom?uda ücretsiz da??t?ld?
'?nsan Mustafa' kom?uda
Yunan gazetesi 'Mustafa'y? promosyon olarak da??tt?
Yunan gazetesi 'Mustafa'y? da??tt?
Yunan gazetesi, "Mustafa" filmini okuyucular?na da??tt?
Yunan gazetesi, "Mustafa" filmini okuyucular?na da??tt?
Atatürk de Venizelos da iki k?y?da tan?nmal?
Sorumluluktan kaçamazs?n!
Yunan gazetesinden "Mustafa" promosyonu
'?stanbul'u sel ald?'
Not everything put in referendum
Hedef kitlesiyle bulu?tu
Yunan gazetesinde 'Mustafa' promosyonu
Kimin eli kimin cebinde
Mustafa promosyon oldu
?çki referandumu bütün aç?l?mlar? buharla?t?rabilir...
8 TV- Can Dündar Yaz? ??leri program?na konuk oldu/ NTV
Can Dündar'a aç?k mektup
Ankara'da tehlikeli referandum
Gökçek'in tehlikeli oyunu
'?nsan hakk?n?n referandumu olmaz'
Halk adam? Melih Gökçek
?çki referandumu bütün aç?l?mlar? buharla?t?rabilir
Konuk seçimi çok önemli
?çki referandumu ve demokrasi...
Ankara için birkaç referandum önerisi!
Muhakkik nedir bilir misiniz?
8 TV- ?.Melih Gökçek, R?dvan Akar'?n "?çki referandumu" sorular?n? yan?tlad?/ CNNTürk
Yunan gazetesi "Mustafa" filmini promosyon yapt?
Mini etekli k?zlar görmek ister misiniz!
Can Bo?az'dan gelir
Ba?kas?n? seviyorsan nas?l terk edersin?
Can Dündar'a üzülece?im ama...
Nerde kald? özel hayat?
Hepimiz su samuruyuz...
Öyleyse, sen de öl be Sezar!
Yunanistan'da 'Mustafa' promosyonu
Yunan gazetesinin 'MUSTAFA' a?k?
Can bu kaç?nc??
Erke?i yine kay?raca??z...
Can sevmi?!
Ba??n öne e?ilmesin Can
'Çifte standart'
Gazetecilerin özel ya?am? haber niteli?i ta??r m??
Can Ki?ot Nas?l Can Juan oldu
Bu benim hayat?m hatas?n? da sevab?n? da üstlenmeye haz?r?m!
Gazeteci olmayanlar?n günah? ne?
'Birini sevdim, bunun hesab?n? e?ime verdim'
Can Dündar sitem etti! 'Bu bir kaçamak de?il'
Siyaset Akademisi'ne sanatç?lar da davetli
Ba?bakan'la bir iftar?n perde arkas?
Medya, iktidar, pornografi!
Can Dündar, medyaya 'H?z?r Aleyhisselam' oldu...
Can'?n öpücü?ü...
Ba??n öne e?ilsin Can
Can Dündar'? sevmem ama!
Türk erkek bas?n? alarmda!
Can
Vay be, erke?e bak!
Genel Yay?n Yönetmenleri birer dam?zl?k bo?a m?d?r?
Özür diliyorum
'Lanet olas?' Bruges nedir?
K?rca'dan Dündar'a intikam karde?li?i
Romantik bir yakalanma olmu?
?li?kiler üçüncü ki?iler yüzünden bitmiyor
PowerPoint'in politizasyonu
"Mustafa" filmini yeniden tart???yoruz!
Yay?nlanmayan haber!
Can Dündar meselesi
Onu deme, bunu deme
Meyhane-Kerhane tak?nt?s?
?ki yanl?? bir do?ru eder mi?
Bu i? nereye gidiyor
"Mustafa"n?n dü?ündürdükleri
Mahalle bask?s? özür diletti
Kendine politik do?rucu medya
Siyaset A?as?... Terör A?as?... Bu da Harem A?as?!
Zülfü Livaneli Atatürk'ün son üç gününü çekecek
Bu kitap medyay? kar??t?r?r
Nâz?m - Can Dündar
'Birini sevmi? Can Dündar' üzerine be? dü?ünce
O da "Ba?kas?n? sevmi?!"
Can Dündar Nereye Ko?uyor?
Can Dündar'a bas?ndan büyük ilgi
Yazar Rating
Haftan?n y?ld?z? Can Dündar oldu!
"Mustafa"n?n dü?ündürdükleri
'?nsan Mustafa' olur da 'insan Can Dündar' olmaz m??
Bu görüntü haber mi?
Özel hayat özel mi, de?il mi?
'Bu ak?am kimselere söz vermeyin'
Can Dündar
Tayyar sessizli?i
Bab-? Ali'de erkeklik bozuldu mu?
Öpücük
Siyaset Akademisi e?itim program?
Can Dündar, neyin bedelini ödüyor?
Dil Bayram? ve Sözsüzleme
Kad?n?n vazgeçmesi erke?i korkutur
Erkek y?pranm?? ili?kisini ceset gibi yan?nda ta??r
Nimet Çubukçu ve Cem Y?lmaz
NTV'nin programlar? sezonu aç?yor
UNESCO ve Livaneli
Genelkurmay Ba?kan? Ba?bu? de?il Bo?bu?!
C?mb?z
Kö?eler kad?nlara hediye mi?
Oligar?iye sava? açan bir kitap
Milliyet'in zirvesinde operasyon
Milliyet'te Sedat Ergin gitti
Milliyet'in zirvesinde deprem
NTV'de yeni sezon
Yunan gazetesi 'Mustafa' da??tt?
Hazmede hazmede.. Hazmettire hazmettire..
Habercilerin 'kurgu' yapt??? yerde; diziciler 'gerçe?i' anlat?r
Bienal Aç?l?m? (2)
Elefterotipiya'dan okurlar?na 'Mustafa' filmi
??te Can'?n canan?
Can Dündar'? yakan güzel
Tamer ile Sezin a?ka geldi
Ya?ad?klar?ndan bunu mu ö?rendi?
Su samurunu anlama k?lavuzu
Karada?l?: Hepimiz su samuruyuz.
'Gazeteci' Ay?e'ler!
Sevgilisi ?ranl? bir oyuncu
Dizi uyarlamalar?
As?l sorun yazar mezarl???
Evlili?imin D-day'?
Polanski de su samuru mu?
Tecrübesini Konu?turanlar
Medya notlar?
Can Dündar, Karaco?lan gibi...
Mustafa'ya kar?? 'Dersimiz Atatürk'
Atatürk Mustafa'ya kar??
Polanski'nin ba?? dertte... Ama...
Dersimiz Atatürk hocam?z Halit
Oturmam?? ki?ilik yap?s? adam? dü?ürür!
Tamer Karada?l? bir tuhaf olmu?
Ne oldu sizin eti?inize?
Ba?ka bir 'Latife'
Hangisi bizim Atatürk
Kad?n kö?e yazar? olmak suç mu?
Tamer: Memeni de aç Ay?e: Pespayesin
Hain filme kar?? gerçek Atatürk filmi
Ata'y? oynayan oyuncuyu tan?d?n?z m??
Fikir Pilatesi'i
Ne olacak Knut ile Giovanna'n?n hali
Uykusuz her gece
Yanda? medya okumuyorum
Öpü?mek veya öpü?memek art?k bütün meselemiz bu
Yazmak benim s???na??m
8 TV- Can Dündar'?n Canl? Gaste program?n?n tan?t?m?/ NTV
Gazeteci haber olur mu?
Atatürk'e en çok benzeyen
Hayalimin bedelini öderken yaln?zd?m
Can Dündar sezonu açt?
'Canl? Gaste' yeniden ekranda
NTV'nin yenileri
8 TV- Can Dündar'?n "Hep prompter istiyoruz!" yaz?s? Yaz? ??leri'nde konu?uldu/ NTV
Hangi spor yazar? haftan?n en popüler ismi oldu?
Kas?mpa?al? üslubunu nas?l b?rakt??
Eyübo?lu: Papaz?n elini öpmem
8 TV- "?eyhin elini niye öptü?" haberi/ NTV
Güney'i 8 polis komaya sokmu?
Üzgünüm Leyla... TRT de do?ruydu, Dallas Çiftli?i NTV de...
Talu torpili mi?
Kö?e yazarlar?na 'haber olma' taktikleri
Can Dündar
Çapk?nl?k takti?i
Ah ?stanbul!..
Mustafa'ya alternatif film
Hz. Muhammed Mustafa ve Gazi Mustafa Kemal!
KESK'ten emniyete yalanlama!
Çelebi: Dü?meye bas?lm?? olabilir
Ermeni aç?l?m?nda top Teksas'da
?stanbul polisi: Biz ba?latmad?k
Kaçamak polemi?i
??te isim isim Al Capone çetesi
Magazin tart??mas?nda s?cak geli?meler!
Dersimiz Atatürk...
"Dü?meye bas?lm?? olabilir"
Can Dündar'?n filmi Mustafa hangi kanalda yay?nlanacak?
Can Dündar'?n tart??mal? filmi "Mustafa" TV'de ilk kez!
'Mustafa' filmi TV ekran?nda
Can Dündar'?n filmi 'Mustafa' hangi kanalda?
Magazinciler mi ünlüler mi hakl??
?stanbul gecelerinde 'paparazzi terörü' tart???l?yor
H1N1'de en kötü senaryo: 5 bin 300 ölü
Türkiye'de k?yamet gibi senaryo
Mustafa (2008)
Yat?r yok o kö?ede illa biri yazacakt?
Atatürk tabu olmaktan ç?kmal?
Yazar Rating
Babas? Abdullah Öcalan'a benzeyince!
Çelebi: Dü?meye bas?lm?? olabilir
Türkiye'de k?yamet gibi senaryo
Domuz gribinde kötü senaryo: 5300 ölü
Babas? Abdullah Öcalan'a benzeyince!
Mustafa
Çok tart???lan belgesel TV'de ilk kez yay?nlan?yor
TV'de ilk kez
Bu ay?p kimin?
Atatürk'ten bir 'Mustafa' yaratmak
Tart??mal? belgesel 'Mustafa', Kanal D'de
MUSTAFA
Mustafa
Mustafa ilk kez ekranda
'MUSTAFA' ekranda
Selanik'ten Dolmabahçe'ye
Tart??malar?n oda??ndaki film
Tart???lan film Kanal D'de
Mustafa
Tart??mal? 'Mustafa' ilk kez ekranda
Ha?met'in pazar notu! Yamyamlar siziii...
Can Dündar'?n filmi 'Mustafa'ne kadar izlendi?
Hangi Hürriyet yazar? bas?n?n gözdesi oldu?
Özel harekatç? Behçet Oktay öldürüldü mü?
Atanm??-seçilmi? tart??mas?
Can'?n Mustafa's? Ezel'den ma?lup
85. y?l? hat?rlayan var m??
12 Ekim 2009 Medyatava TV Raiting
Mustafa ne kadar izlendi?
Yak??an bulundu
Ermenistan, Suriye, Do?u Konferans?
Atanm??-seçilmi? tart??mas?
Behçet Oktay öldürüldü mü?
Bir 'milli' maç?n ard?ndan...
Antalya'da gösterilen Kürt filminin galas?ndan sonra neler ya?and??
'Tatbikat?n öfkesi diziye yans?d?'
Dan??man ?slamc? senarist CHP'li
"Filmin galas?nda olay ç?kmad?, abart?lmas?n"
Ar?nç: TV dizisidir ve siyasi amac? yoktur
Avrupa bizim neyimiz olur?
Paparazziye ilk ta?? kim ats?n?
Paparazi terörü
Kemalizme 'Uçan Hollandal?' Bak??? (II)
Uç saatlerin de?eri katland?
Özkök'ü nas?l sinir edece?imi biliyorum
'Ayr?l?k' f?rt?nas?
Sedat Ergin gazeteci olamaz çünkü...
"Mustafa" nas?l kurtulur?
Dostuma veda
Can Dündar, ö?rencisi oldu?u Ünsal Oskay'? yazd?
Ünsal Hoca gazetelerde de an?ld?!
Ünsal Hoca demi?ti ki...
Hangi spor yazar? haftan?n en medyatik ismi oldu?
Ünsal Oskay Te?vikiye'den u?urlan?rken Madyatava da oradayd?
Ünsal Oskay'? bas?n ve sanat dünyas? u?urlad?...
?leti?imin Duayeni Ünsal Oskay'? Ünlü Ö?rencileri U?urlad?
Yanl?? stratejiler
Ünsal Hoca'n?n bu dersi a?latt?
Prof. Dr. Ünsal Oskay topra?a verildi
Ezber bozan bir bilim insan?
Oskay ö?rencileri taraf?ndan u?urland?
Oskay son yolculu?una u?urland?
Ho? bir seda b?rakarak gitti
Ünsal Oskay dualarla u?urland?
Milliyet'in hatas?
Türkiye ekonomi ve kriz
Hülya Av?ar "Hayat benim için as?l ?imdi ba?l?yor"
MGK zirvesinde 'sessiz onay' m??
``Kazanan ya da kaybeden yok!``
PKK`l?lar Meclise gelecek
Türk: Heyecan, co?ku ve umut
Türk: Serbest kalan PKK`l?lar meclise gelebilir
``Kazanan ya da kaybeden yok!``
PKK`l?lar Meclis`e girecek
Diyarbak?r`da miting günü
`Postac?`n?n ikinci ölümü!
Ahlat Gazetesi
Önermek/dayatmak
Eski M?T müste?ar? Köksal: MGK sürece `sessiz onay` verdi
`Bu Durum Halk?m?za Umut Verdi`
Türk: PKK`l?lar Meclis`e girebilir
'Fatih Altayl? bana bo?una çamur at?yor ona i? verecek bir kanal?m yok'
Unutulmayan 40 "yüz" sergide
Onlar ?erefli, biz ?erefsiz
Unutulmayan Yüzler Muratpa?a'da
'Adnan Bey'i çok sevdim!'
Köksal’s road map
Bar?? aramak me?er sava?maktan daha tehlikeliymi?
Unutulmayan Yüzler
?nönü, Menderesin a?k?na sayg? duydu
5. Alevi Çal??tay? 11 Kas?m'da
Gazeteciler, Alevi Çal??tay?'na kat?lacak
'5. Alevi Çal??tay?'nda ünlü gazeteciler çözüm arayacak
5. Alevi Çal??tay? 11 Kas?mda yap?lacak
Medya yöneticileri Alevi Çal??tay?'nda
Next session of Alevi workshop slated for Nov. 11
5'inci Alevi Çal??tay? 11 Kas?m'da
Alevi Çal??tay?'nda s?ra gazetecilerde
'Karanl?ktan korkabilen' Mustafa Kemâl'in hikâyesi
Demokrat Parti, Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu ?nönü yüzünden ç?kard?...
'Unutulmayan Yüzler' foto?raf sergisi aç?ld?
Yemek pi?iren gazeteciler
Telefon çald?, aranan Taraf't?
Yeni soru ?u: Hürriyet mi, Milliyet mi?
Venizelos'la, ya da Apo'yla karde? olmak!
Selçuk Üniversitesi 29 Ekim'e haz?r
Belgenin zamanlamas? GMT'ye göre mi
"Dersimiz Atatürk" ders verecek
TÜS?AD, aç?l?m?n neresinde?
Atatürk ne yapard??
Araba devrildikten sonra yol gösterme yaz?s?...
Kemal Burkay: Ben de dönmek istiyorum
Haftan?n en medyatik kö?e yazar? kim oldu?
?srail'den son mektup
Önce Ergenekon Partisi'ni kuracak sonra rü?vetten mahkemeye ç?kacak
Dan??tay zanl?lar?n?n kamera görüntüleri
8 WEB- "Dan??tay bask?n?ndan 2 saat sonra" haberi/ NTVMSBC.COM
8 WEB- Canl? Gaste'nin "Kö?e yazar?na cinsel taciz davas?" haberi/ NTVMSBC.COM
Burkay: Yurduma dönmek istiyorum
'Unutulmayan Yüzler' sergisi
Zehir Baronlar? Ve AB, ABD (PKK da?dan inerken...)
En iyi haberi yap ödülü kap
Benim anlad???m: '?ahane birey'li?e devam...
Geçen y?l 'Mustafa' bu sene 'Nefes'
Atatürk ve Avrupa
?stemeden yapt???m büyük vatan hizmeti
Alevili?i gazeteciler tart??acak
Anka Ku?u Pembe Kö?k'te Tan?t?ld?
Dündar'dan Erdal ?nönü kitab?
"Anka Ku?u" tan?t?ld?
Atatürk ile ?nönü'nün kavgas?
?nönü ve Anka Ku?u
Kent Meydan? AVM'de Sar? Zeybek gösterildi
'Dünyada bir örne?i yok'
Sar? Zeybek Meydan'da
Bir oportünist ceditci
'Örtülü' medya
Apo'yla karde? olmak
Kendi a?z?ndan Erdal ?nönü
Cuntay? ihbar cezas? (2)
Deniz Gezmi?'e Erdal ?nönü azar?
?mza kuyruklar?na girmek yürek ister!
Tamam, Cumhuriyet kuruldu, biliyoruz
K?sa k?sa olaylarla, göz ard? edilen vurgulu gerçekler
8 TV- Canl? Gaste'ye telefonla ba?lanan Osman Baydemir'le ilgili haber/ NTV
Ölmek üzere ve son bir iste?i var!
Anka Ku?u Pembe Kö?k'e kondu
Diziler sat??lar? patlatt?
Sevdi?im laflar
8 TV- Canl? Gaste'ye kat?lan Ferhat Tunç'la ilgili haber/ NTV
Anka Ku?u Pembe Kö?kte tan?t?ld?
Allah bizi dincilerden kurtars?n!
Do?an Grubu'nda garip ?eyler oluyor
Rapor, ölümüne günler kala geldi
'Rengahenk Türküler'e 'Karadut' takviyesi
President Gül's Tunceli visit likely to help Alevi initiative
"Baz? kesimler" için ölmeliymi?
Güler Zere'ye af yolu aç?ld?
Haydi Cumhurba?kan?, Bekletme, Güler Zere'yi Bir An Önce Affet
Adli T?p'tan Zere aç?klamas?
Güler Zere'ye af yolu aç?ld?
?nce: Baz? kesimleri de dü?ünmeliyiz
Gürsoy: Gül ba?ka rapora da bakabilirdi
Cemevine z?mmi onay!
Adli t?pta skandal
Milletvekili için etik de?il, gazeteci için etik mi?
Prof. ?nce'den siyasi mesaj
And?çlar?n tarihi farkl?, hedefi ayn?: Sivil toplum
Belgesel sinema ve Safranbolu
TÜYAP'ta son iki gün
Deniz Baykal'? kullanma k?lavuzu...
Do?an H?zlan'?n seçtikleri
Workshop to focus on media representation of Alevis
Solda ikon durmaz
Bu yapt???n?z insanl?k d???yd?...
Özel hayat?mla de?il mesle?imle an?lmak istiyorum
Milletvekili için etik say?lmayan, gazeteci için say?labilir mi?
Çocuklara Atatürk'lü masallar
Emperyalizmin oyunlar? da milli mücadele de bitmez
??ne ile çuvald?z!
'Domuz gribi'nden bildiriyorum
Atatürk'ü anmayan bir bu gazete oldu
F?rat: Ya uçar?z ya çak?l?r?z
Domuz gribi kitap fuar?n? te?et geçti
10 Kas?m
A?lama günü de?il, fikirlerini ilerletme günü
Türkiye Ata'y? böyle u?urlad?
Atatürk'ü bir de bu kitaplardan okuyun
'Mustafa'ya kar?? Dersimiz Atatürk
8 TV- Emre Kongar, Can Dündar'?n "Anka Ku?u" kitab?ndan söz ediyor/ NTV
8 WEB- Canl? Gaste'nin "Portakall? Tarkan" haberi/ NTVMSNBC.COM
Demirel, ?nönü'yü anma töreninde
Atatürk'ün Fikriye'siz ve Latife'siz yaln?zl???...
Bunlar adam? zorla Kemalist yapar
'?u Ç?lg?n Türkler'in yazar?n?n gözüyle Atatürk
Ata-duvar
Çok ?ansl?y?m çook
Londra'daki Türkler Sar? Zeybek belgeselini izledi
8 WEB- Telekulak haberinin sahibi Gökhan Gerçek Canl? Gaste'de... / NTVMSNBC.COM
8 WEB- Büyük usta Ne?et Erta? Canl? Gaste'ye konuk oldu/ NTVMSNBC.COM
Ba?savc? neden dinlendi?
Ba?savc? Engin'i "Ergenekon'a Önlem" Olarak Dinletmi?ler!
'Be?ir gelme, Ba?bu? git'
Ders almas? gerekenler var
Bu dizi Can Dündar'?n filminden bile çok tutar
10 Kas?m
Erta?: Son konserim dedim, gönüller raz? olmad?
Mustafa'dan sonra ?nönü ve Bayar
Çok partili siyasi hayat? kavga olarak ö?rendik
Bas?nda en çok haberi yay?mlanan kö?e yazar? kim?
8 TV- Canl? Gaste'nin 'Dersim'in Kay?p K?zlar?' haberi / NTV
8 TV- Can Dündar'?n "Al sana aç?k toplum!" yaz?s? yorumland?/ NTV
10 Kas?m menümüz zeytinya?l? enginar
CHP'nin "10 Kas?m"?
Anka Ku?u: Erdal ?nönü Anlat?yor
Art?k kimse güvende de?il
8 TV- Canl? Gaste'nin "A?? s?ras? çocuklarda" haberi/ NTV
Öcalan yeni yerini be?enmedi
8 TV- Öcalan'? yeni cezaevinde ziyaret eden karde?i konu?tu/ NTV
Erdo?an a??ya kar?? ya di?er liderler
Günler
Anka Ku?u: Erdal ?nönü Anlat?yor
8 TV- Canl? Gaste'de "GDO zararl? m??" tart??mas?n?n haberi/ NTV
AB'ye Türkiye kar??t? ba?kan
8 TV- Canl? Gaste'ye kat?lan AKP Milletvekili Lokman Ayva haberi/ NTV
Genelkurmay, Taylan Özgür'ün ablas?na 'üç maymunu' oynad?
Çok satanlar
AB'ye Türkiye Kar??t? Ba?kan
Bar?? ve Bosnal? k?z
Kemalizm ?tikad?
"Anka ku?u, Erdal ?nönü anlat?yor"
?lk 'Atatürk filmi"
Arada çocuk olmasa a?? v?z gelir..
Cevap ve düzeltme
Kemalist de?ilim ama...
'Veda' motor dedi
'Öz'de mi 'söz'de mi Atatürkçü(ler)
Livaneli ?zmir'de film çekiyor
“Veda”n?n çekimleri sürüyor
Cumhuriyete kar?? olanlar Osmanl?'y? savunuyor
Amaç unutturmamak
Türkiye Kemalist dogmay? a?ma yolunda
?nönü dizisine CHP'den itiraz
8 TV- Canl? Gaste'nin "Avustralya'n?n özürü" ile ilgili haber/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Naz?m dindar m?yd??" haberi/ NTV
Sevgili Nuray Mert, Ahmet Hakan karde?im ve Osman Pa?am
Bir gün herkes Y?lmaz Özdil olacak
"Mustafa"ya alternatif "Veda" Livaneli'den...
Ntvmsnbc okuyucular? için seçti
Yazd?klar?m e?imle aram? bir kez bozdu
Domuz gribi a??s?na kar?? m?y?m?
Atatürk'ün hayat? film oluyor
Türk sinemas? bir ay boyunca Strazburg'da
Anka Ku?u
Uzun ince bir hayat: Erdal ?nönü
Festival "Güz Sanc?s?" ile ba?l?yor
Bayram haberleri
"Gerçek Atatürk hangisi?"
Türkan ?oray hangi TV kanal?nda programa ba?l?yor?
Günlükler delil olmaz!
Zaman Seferihisar'?n sakini oldu!
8 WEB- Canl? Gaste'nin "Seferihisar'a ?talya'dan ödül" haberi/ NTVMSNBC.COM
8 TV- Türkan ?oray Canl? Gaste'ye konuk oldu/ NTV
Sultan konuk a??rlayacak
Günlükler delil olmaz
Demokratik aç?l?ma ?mral? gölgesi
8 TV- Selahattin Demirta? Canl? Gaste'ye konu?tu/ NTV
8 TV- Fehmi Koru Canl? Gaste'ye DTP'nin kapat?lmas? davas?n? yorumlad?/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "?slamofobi tehlikesi" ba?l?kl? haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Minare yasa??n?n Avrupa'da yans?malar?" haberi/ NTV
Ba?bakan hakl? ç?kt?! Bugün Milliyet'te 29 kö?e yazar? var, Hürriyet'te 26...
8 TV- Ünlü filozof ve sosyolog Slavoj Zizek Canl? Gaste'ye kat?ld?/ NTV
Tv'nin sultan?
Yüzy?l?n Filozofu'nu dinleyemedim!
Hakaret etmeden politika yapt?
Mülkiye, 'Belediye'ye yeniliyor mu?
'Bornova Bornova'ya sigara suçlamas?
8 TV- Canl? Gaste'nin "El Hekim'in sürprizi" haberi/ NTV
"De?erli Bilim ve Devlet Adam? Prof. Dr. Erdal ?nönü"
Yoktur yârin iman?!
'Kafes'e dü?en medya
8 TV- ?sviçre D??i?leri Bakan?, Can Dündar'?n sorular?n? yan?tlad?/ NTV
Genç yeteneklere büyük f?rsat
?nek ba??, kafa ve kelle!
Arapça yay?n
8 TV- Canl? Gaste'nin "Yah?i Bat?" haberi/ NTV
Valilerin ifade özgürlükleri yok mu?
8 TV- Foto?raf ustas? Yamashita Canl? Gaste'ye konuk oldu/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Gençler ne istiyor?" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "20 y?l önceki kriz" haberi/ NTV
8 TV- Can Dündar, Yaz? ??leri program?na kat?ld?/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Bursa'da Göçük" haberi, ilk görüntüler
8 TV- Canl? Gaste'nin "Bursa'da Göçük" haberi, ikinci görüntüler/ NTV
8 TV- Bursa'da maden oca??nda grizu patlamas?n?n ilk görüntüleri Canl? Gaste'de/ NTV
'Veda' filminin çekimleri sürüyor
"K?sa kes" içinde biraz hayal olsun
Mimar Kemalliler'in 16 y?ll?k gelene?i
Sormas? kolay, cevaplamas? zor bir soru: "Kim kazand??"
8 TV- Ak?n Özçer'in Canl? Gaste'de DTP ve Batasuna yorumlar?/ NTV
Bir internet efsanesi: "Kürde f?rsat verme Ya Rab"
O?lunu kollar?ndan tavana asan baba
K?sa film ?iir gibi olmal?
Ay?egül ?nci
8 TV- Selahattin Demirta? geli?meleri Canl? Gaste'ye de?erlendirdi/ NTV
Canl? Gaste
Balbay yeni soru yöneltti
Bunal?m? Çankaya Çözebilir
Ö?rencilerin "Hayal Güçleri" yar??acak
8 TV- ?HD ?ube Ba?kan? Vedat ?engöl Canl? Gaste'de Mu? olaylar?n? de?erlendirdi/ NTV
8 TV- Salih Kapusuz son olaylar? Canl? Gaste'de de?erlendirdi/ NTV
Can Dündar'a mahkeme yolu gözüktü!
Mustafa belgeseline yarg? yolu yeniden aç?ld?
Can Dündar 'Mustafa'dan soru?turulsun
Yarg?da 'Mustafa' krizi
Can Dündar'a Mustafa darbesi
K?zlara?as? Han?'n?n üst kat? gezmeye de?er
Mustafa belgeseli için dava aç?lacak
Takipsizlik karar? kald?r?ld?
'Mustafa' için tuhaf karar
'Mustafa'ya takipsizlik karar? kald?r?ld?
Özgen, J?TEM'in varl???n? kabul etti
Can Dündar'a Sincan'dan kötü haber
Mustafa'dan yarg?lanacak
Can Dündar'? Atatürk Belgeseli'nden hapis mi yat?racaks?n?z?..
Özgen Pa?a'dan ?ok aç?klama!
Özgen pa?adan çarp?c? aç?klamalar
Biz niye öldük komutan?m?
8 WEB- CHP Milletvekili Çetin Soysal Canl? Gaste'de/ NTVMSNBC.COM
8 WEB- 33 Er Bingöl'e sorulsun/ NTVMSNBC.COM
8 WEB- Katliam Bingöl'e sorulsun/ NTVMSNBC.COM
Mustafa'dan ba?? belaya girdi
Mustafa'ya 'Gece Yar?s? Ekspresi' muamelesi mi?
Can Dündar'a yap?lan fazla
Documentary on Atatürk faces trial
Biri palavra s?kt?, öteki ?a?t? ?a??rd?, beriki sadece a??rd?
Özgen: Malatya'dan eskort vermeyenlerin ihmali var
Kelle
TED Ankara Koleji Liseler Aras? "1. Kes K?sa Film Yar??mas?" ba?vurular? ba?lad?
Gaste ve gazete
33 er olay? pa?alar? birbirine dü?ürdü
34. er ne demi?ti
Dündar faces prison over Atatürk biopic
Vatan hainli?i mi dediniz?
'Mustafa' filmi Atatürk'e yönelik psikolojik sald?r? m??..
Dokunmay?n tütüne.. Parmak sokar sütüne..
J?TEM'in varl???n? kabul etti: Onlar, ordunun subay?
33 erin hesab? soruldu mu?
K??k?rtmadan kaçarken biber gaz?na tutmak
8 TV- Güzel Haberler'de "Can Dündar'a 'Mustafa'dan dava aç?lacak" haberi.../ NTV
8 TV- Hüseyin Çelik, "10 soruda aç?l?m" program?nda Bingöl Katliam?n? yorumlad?/ NTV
Atatürk'ün utanc?, Kemalizm'in gururu
Ketçap ülkesi
Controversy over 33 soldiers pits generals against one another
33 er olay?nda yeni sorular
Buna demokrasi, adalet mi diyorsunuz?
TEKEL i?çileri vazgeçmiyor
33 erin ölümündeki ihmalde pa?alar topu birbirine at?yor
Yoksa bende asker tak?nt?s? m? var?..
O devirde dumans?z hava sahas? yoktu say?n savc?
Selahattin Duman'dan 2010 tahminleri..
'Atatürk sar???nlardan ho?lan?rd?' öfkesi
Nilüfer'i yakanlar hesap vermedi
BM'deki sempozyumda 'Mustafa' tart??mas?
Totem, tabu ve 'Mustafa' filmi
BM'de 'Mustafa' krizi
Gemi güvertesinde konu?ma provalar?
8 TV- Halit Ergenç, Mirgün Cabas'?n "Dersimiz Atatürk"le ilgili sorular?n? yan?tlad?/ NTV
Menderes'in hücresi 9 metrekareden küçükmü?
Menderes'in Yass?ada ?artlar?!
Her kafadan bir ses
Menderes'in hücresi Öcalan'?nkinden küçüktü!
Can Dündar haftalar sonra yine en medyatik
Menderes'in hücresi Öcalan'?nkinden küçüktü
Menderes'in hücresi Öcalan'?nkinden küçüktü
Gizli tan?klar kim?
8 TV- Yarbay Ali Tatar'?n a?abeyi Canl? Gaste'de Can Dündar'?n sorular?n? yan?tlad?/ NTV
"1. Kes K?sa Film Yar??mas?"
TED'den, "K?sa Kes K?sa Film Yar??mas?"
S?radaki!
Yarbay Tatar e?ine ihbar mektubu b?rakt?
Hangi kö?e yazar? bas?n?n gözdesi oldu?
'Cemaatlere dokunma mesaj? verildi'
8 TV- CHP'li Ensar Ö?üt'ün neden oldu?u Davutyan polemi?i Canl? Gaste'de/ NTV
8 TV- Muammer Güler "Sigara Yasa??" konusunda Canl? Gaste'ye konu?tu/ NTV
?talyan'dan Türkiye'ye Atatürk
Dikkat edeceklerimiz
Yarbay?n ailesi soruyor
Why is it so easy to insult Atatürk?
8 TV- Akif Beki, "Ar?nç`a suikast" haberiyle ilgili olarak Canl? Gaste`ye konuk oldu/ NTV
TSK ile Hükümet'in aras?na polis giriyor!
CHP'li Ahmer Ersin'in iddias?
'Cemaatlere dokunma mesaj? verildi'
8 TV- AKP'li Feyzi ??ba?aran Canl? Gaste'ye konu?tu/ NTV
Ankara'daki derin adamlar?n i?i!
Poliste birileri komplo kuruyor
"TSK ile hükümetin aras?na polis giriyor"
Emniyet'in içinde çeteler var
Yol Filmleri
Noel hep noel...
Cumhurba?kan?'n?n 'akil adam' rolü
Kimi kazand?, kimi kaybetti ama hepsi tart???ld?
Prime suspect in Sabanc? murder may be dead
Kurtlar'daki ihtiyar heyeti gerçek mi?
Vadi'deki "ihtiyarlar" gerçek mi?
Büyüklerimize dil uzatmak
'Polisin içinde çeteler var"
Resimle bulu?an türküler
?nönü'den Gül'e
?lk Ecevit sorgulad?, 3 kez isim de?i?tirdi
8 TV- Can Dündar'?n "Kontrgerilla" belgeseli Canl? Gaste'de/ NTV
8 TV- Komünizme kar?? kuruldu, yasal de?il, tasfiye edilmeli/ NTV
Bu yaz?lanlar sadece deli saçmas?!
Ar?nç: Baykal deli saçmlar?yla beni çok üzdü
Can Dündar'?n gözüyle Özel Harp Dairesi
Türkiye'nin çivisi mi ç?k?yor?
Bitki uzman?ndan, so?uk veya s?cak tabiatl? ünlülerin hastal?klar?na çare
Baykal'?n senaryosu
'Bana suikast düzenlendi?i iddias?nda de?ilim'
Hesaba s??mayan say?lar
'Türkiye'nin 'karakutu'su aralan?yor'
Misilleme iddias?
"Deli saçmas? bunlar!.."
8 TV- Fatih Ak?n'la son filminin galas?ndan canl? ba?lant?/ NTV
8 TV- Can Dündar'?n "Kontrgerilla" belgeselinin haberi/ NTV
17 y?l önceki ''Kontrgerilla'' belgeseli! Çok ?ey anlat?yor!
8 TV- Genelkurmay'?n "J?TEM yok" aç?klamas? ve Özgen'in J?TEM'le ilgili sözleri/ NTV
Özel Harp Dairesi 20 y?l temizdi!
Bir Tuncay Reyhan klasi?i daha...
Ecevit'i dinlerken...
Liseliler 'K?sa Kes'ecek
Ç?kmaz y?l?n son çar?ambas?
General Staff denies existence of unit called J?TEM
Genelkurmay'dan mahkemeye: J?TEM yok
'J?TEM' var m?, yok mu?
Genelkurmay'dan aç?klama:"JITEM ad?nda kurulmu? bir birim yok!"
Türk Gladio'su Özel Harpçiler
Hukuksuz yap? tasfiye edilsin
Orgeneral 'J?TEM' eleman? demi?ti
Yasad??? gizli bir örgüt
Good for you
"Ar?nç'a suikast" MGK'ya giderse.
De?erli BEYSAD Okurlar?;
Ku?atma!
Jitem yokmu?!
'Özel Harp'?n 59 y?ll?k gizemi
Kürtlere özerklik ve Turgut Özakman
Korsan CD baronlar?n?n konsey toplant?s?na bask?n
2009 Y?l?na Ba?larken...
Karga karga "Gak" dedi!
Bayku?lar güne?e bakamaz diye bir atasözü var!
2008'de en çok konu?ulan konu, terör olaylar? oldu
Veresiye defterimden ne istedin de çald?n
Neler konu?tuk?
Ulusu'nun an?lar?ndaki ?nönü kini
Geçen senenin ?ampiyonu Kara ?övalye
"K?l?çtan geçirmek"
Çocuk, ben karanl?kta yatamam!
En mükemmel Atatürk kitab? henüz yaz?lmam?? oland?r
Memleketi teceddüt f?rkas? yönetiyor!
8 TV- Çetin Altan, Yaz? ??leri'nde/ NTV
Beyler, yumu?amayal?m!
"Mustafa" belgeseli tart??ma yaratt?
Baykal Erdo?an'? Can Dündar'la vurdu
Kürtçe TV yay?nlar? masaya yat?r?l?yor
Gürlüyor ama ya?m?yor...
'Gürlüyor ama ya?m?yor'
Yüce Önder'e vefas?zl?k
2008'de ne dediler?
Arapça ve Lazca TV de geliyor
Ahmet Kaya'n?n Kürtçe klibi KARWAN
??te Kaya'n?n Kürtçe klibi
Cem Y?lmaz olay? ve yayg?nla?an linç kültürü
YILIN POLEM?KC?S? BÜYÜK ÖDÜLÜ BA?BAKAN'A!
Matematik ve Mustafa
Kaya'ya Türkiye'yi terk ettiren klip ilk kez TVde yay?nland?
Y?ld?zl?lar 'En be?enilen gazete Hürriyet' dedi
HABER SEN: TRT her dilde yay?n yapmal?
Y?l?n en be?enilen kanal? NTV
TRT'den beklerken, NTV yapt?!
Ahmet Kaya 10 y?l sonra döndü...!
TRT'den bekliyorduk, NTV yapt?!!! Ahmet Kaya'n?n Kürtçe klibi ilk kez ekranda!
AHMET KAYA'NIN TÜRK?YE'Y? TERK ETMEK ZORUNDA KALDI?I KL?B?,
"Mustafa" ve Hz. Mustafa kavgas?
Turgut Özakman ve Can Dündar
?srail'in cezas?n? kim kesecek?
Atatürk'le yan yana gelmek heyecan verici
Üç 'y?ld?z' Milliyet'ten seçildi
"Y?l?n Y?ld?zlar? 2008 Ödülleri" sahiplerini buldu
8 TV- Can Dündar, Yaz? i?leri program?nda, ?brahim ?ahin ve Susurluk konusunda konu?tu/ NTV
8 TV- Can Dündar, Susurluk silahlar? ve ?brahim ?ahin hakk?nda konu?tu/ Kanal 24
Gazeteciler cephaneyi nas?l de?erlendirdi?
8 TV- Can Dündar'?n, ?. ?ahin ve ele geçirilen kay?p silahlarla ilgili yorumu/ Kanal D
Devletin içine s?zm?? derin yap? halk?n egemen olmas?n? istemiyor
Ergenekon weapons cache unearthed in Ankara
8 TV- Can Dündar'?n "?srail ve Ergenekon" yaz?s?n?n haberi/ CNN Türk
'Bilmece'nin çözülmesi kolayla?t?
Görünmez adam?n yeni merak?
?t Ürür, Kervan Yürür...
Bir Numara AROG
Mesut Y?lmaz'dan itiraf gibi aç?klama
Arms find in probe of suspected plot against Turkish government
??te 'Y?l?n Y?ld?zlar?'
Filmleri kadar güzel ?ark?lar
Ergenekon bir dönemeç mi?
Can Dündar ile 'Neden'
'Terörle mücadelede hukuk d???na ç?k?ld?'
"Hukuk d???na ç?k?ld?"
'Terörle mücadelede hukuk d???na ç?k?ld?'
Y?lmaz'dan çok tart???lacak itiraflar
Durdurun dünyay? inecek var...
PKK terör örgütü ile mücadelede hukuk d???na ç?k?ld?
Ergenekon'u art?k hafife almak galiba mümkün de?il...
Demokrasi ve hukuku katleden bir süreç...
Golden advice from Gladio prosecutor
Eski Ba?bakan Y?lmaz'dan çarp?c? aç?klamalar
8 TV- Mesut Y?lmaz'?n NEDEN program?nda "Susurluk" aç?klamalar? haberi/ NTV
8 TV- Can Dündar'?n "Gladyo savc?s?ndan Ergenekon savc?s?na alt?n ö?ütler" yaz?s?/ NTV
'Anayasa delik de?ik ediliyor'
8 TV- Can Dündar'?n "Gladyo savc?s?ndan Ergenekon..." yaz?s? Yaz? ??leri'nde/ NTV
2008 y?l?na damgas?n? vuran olaylar, ki?iler ve kurumlar...
Gizli tan?k aç?k konu?tu
Savc?lar konu?maz m??
"K?sa ve h?zl?" devrimin bedeli
Mesut Y?lmaz: Emniyet istihbarat? F-tipi
Sal? gecesi ate?i
'O sözler' Türköne'nin pe?ini b?rakm?yor!
?stihbarat?n Gülenci oldu?u iddias? var
Demokrasi ve hukuku katleden süreç...
Ergenekon cannot be underestimated
Bugün ya?ananlar eskinin hafriyat?
Muhbir...
'Durum 12 Eylül'den vahim'
Darbe Günlükleri ve davas?: N'olmak ihtimali var?
Demokrasi ve hukuku katleden süreç...
Tamam da o hafriyat neden hâlâ orada?
Sol olmadan çok zor
Polisteki Fethullahç? yap?lanma Susurluk'tan daha kötü
Vam?k David Volkan-Can Dündar Psikopolitik Projesi ?le Atatürk Ve Türkiye'ye... (1)
Naz?m'a ?ark?l? tiyatrolu anma
Naz?m Hikmet 107 ya??nda
Naz?m Hikmet Ran dostlar?yla birlikteydi
Y?lmaz: Genelkurmay ve M?T yard?m etmedi
Trajedi
Tuncay Güney vak'as? - ?stihbarat sefaleti
Tunça?: Mücadeleci yap?s? örnek oldu
Naz?m Hikmet'i dostlar? and?
Naz?m'a 107'nci do?um günlünde ?ark?l? anma
Vam?k David Volkan-Can Dündar Psikopolitik Projesi ?le Atatürk Ve Türkiye'ye... (2)
"Sanki ortada gizli bir mutabakat var"
Y?lmaz'dan Susurluk savunmas?
Vam?k David Volkan-Can Dündar Psikopolitik Projesi ?le Atatürk Ve Türkiye'ye... (3)
Bu Bir ?land?r...
Tek yanl? ate?kes
Atatürk'e yakar??!
Tuncay Güney'i dava d??? b?raksak ne olur?
Ergenekon'un küresel uzant?s?
Can Dündar korkuyor, anl?yorum
 
     
 
 
   
  TV- Ünlü filozof ve sosyolog Slavoj Zizek Canl? Gaste'ye kat?ld?/ NTV      
 

?zlemek için foto?rafa t?klay?n.

Ünlü filozof ve sosyolog Slavoj Zizek Canl? Gaste'ye kat?ld?

 

Kanal: NTV

Program: Canl? Gaste - Can Dündar

Tür: Video

Yay?n tarihi: 3 Aral?k 2009

Yay?n saati: 23.00

?zlemek için foto?raf?n üzerine t?klay?n?z. 
  Gör. Say. : 1499 | Yayın Tarihi : 03.12.2009  
  | Son Güncelleme : 20.12.2014 - 12:31:58 | Şu an 47 kişi ile birliktesiniz | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları | webmaster |