Gazetecinin özel hayat? haber de?eri ta??r m??
2010'dan umutlu muyuz?
K?sa film çekmeye var m?s?n?z?
Ne?et Erta? sayemde tan?nd?!
Utanmaz m?s?n?z?
2009 senesi hararet yapt?
Bülent Ecevit: 'Özel Harp Dairesi'ni ö?rendi?imizde a?z?m?z aç?k kald?...'
Marangoz ve a?ç? erler mi suikast yapacakt??
Bu sene neler seyretmedik ki!
Haftan?n "SÖZ"lü?ü
Melis Alphan: Hürriyet benim için bir ad?m ilerisi demekti
Korku filmine mutsuz son mu?
Numerous military documents prove J?TEM's existence
Hangi Atatürk?
8 TV- Ali Fahir Kayacan Canl? Gaste'ye "arama s?n?rlamas?"n? yorumlad?/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'ye kat?lan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'la ilgili haber/ NTV
8 TV- "Türkiye'nin yüzü" Tülin ?ahin Can Dündar'?n sorular?n? yan?tlad?/ NTV
8 TV- Sinan Çetin Canl? Gaste'de Can Dündar'?n sorular?n? yan?tlad?/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Romanlara sürgün" haberi/ NTV
8 TV- Selendi belediye ba?kan? Nurullah Sava?'?n Canl? Gaste'ye telefon ba?lant?s?/ NTV
8 TV- Burhan Kuzu Canl? Gaste'de "Romanlara sürgün"ü yorumlad?/ NTV
8 TV- Murat Belge'nin "Ahlaka ayk?r? yemek isimleri" yasa tasar?s?na yorumu/ NTV
8 TV- Burhan Kuzu'nun Canl? Gaste'de "Roman Tehciri"yle ilgili yorumunun haberi/ NTV
O not el yaz?s?yla yaz?lm??
The handwritten note in the Bülent Ar?nç investigation
8 TV- Canl? Gaste'nin "Yanl??tan dönüldü" haberi/ NTV
8 TV- Sezen Öz, Do?an Öz'ün Kontrgerilla raporuyla ilgili konu?tu/ Habertürk TV
Alk??lar; Can Dündar için çünkü...
Bozuk saatleri çal??t?ran adam!
Ufuk'u anlamaya ufuk gerek
Türk sinemas?n?n küfürle imtihan?!
?air abim Pekiner
'Gönülda? Kumandan Carlos'
Boccaccio ressam de?il ?air
'Çocuklar?m?za haklar? olan? verelim'
8 TV- Canl? Gaste'nin "Bir mendil niye kanar?" haberi/ NTV
8 TV- Avukat Türkay Asma Canl? Gaste'ye telefonla kat?ld?-2/ NTV
8 TV- Avukat Türkay Asma Canl? Gaste'ye telefonla kat?ld?-1/ NTV
8 TV- Sokak çocuklar?n? konu alan "S?r Çocuklar?" filmi Canl? Gaste'de/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Hüsnü ?enlendirici'den Romanlara mesaj" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Bar?? için ritim tuttular" haberi/ NTV
8 TV- Mete Çubukçu, ?srail'in sert aç?klamas?n? Canl? Gaste'de yorumlad?/ NTV
Haydi lince gidiyoruz, bir-iki
Can Dündar kibar ama i?neleyiciydi
Büyükelçi ya?ananlar? canl? anlatt?
'As?l kriz bir sonraki filmde'
Büyükelçi ilk kez konu?tu
Büyükelçi Çelikkol: Bilsem terk ederdim
8 TV- Kurtlar Vadisi'nin senaristi Bahad?r Özdener Canl? Gaste'ye kat?ld?/ NTV
Büyükelçi Çelikkol: 'Cesareti olsayd? ?ngilizce söylerdi'
'Devir polis adliye gazetecilerinin devri'
"Kurtlar Vadisi Filistin" geliyor
Yüksek koltuk Türkiye'ye, 'alçak' koltuk ?srail'e
Serdaro?lu Canl? Gaste'nin konu?u oldu
8 TV- ?srail Büyükelçisi O?uz Çelikkol diplomatik ay?b? Canl? Gaste'ye anlatt?/ NTV
8 TV- ?ebnem Ferah, "Benim ad?m orman" albümüyle Canl? Gaste'de/ NTV
'Kurtlar' inad?na Filistin'e giriyor
Yüksek koltuk Türkiye'ye, 'alçak' koltuk ?srail'e
8 TV- Ergenekon'u ba?latan ses kayd?/ NTV
8 WEB- Her ?eyi ba?latan ses kayd?/ NTVMSNBC.COM
8 TV- Ergenekon soru?turmas?n? ba?latan telefon ihbar?n?n ses kayd?/ NTV
Hrant'?n katilleri böyle bulunmaz!
8 TV- CHP'li Ersin Canl? Gaste'de Zafer Üskül'ü suçlad?/ NTV
8 TV- Hrant'?n avukatlar?ndan rapor/ NTV
8 TV- Safiye Ayla'dan Yemen Türküsü/ NTV
S?YAD Güne?i Görmedi!
8 TV- Yusuf El ?erif Canl? Gaste'ye konuk oldu/ NTV
Özledi?imiz devlet ciddiyetine ve vakar?na yara??r bir tutum
8 TV- Can Dündar'?n "Türkiye kendine yak??an? yapt?" ba?l?kl? yaz?s? yorumland?/ NTV
Köy Enstitüleri ve günümüzde e?itim
Atatürk filmleri birbirine kar??t?
?ehir efsanesi gibi yayg?nla?an hatalar
Örtünün alt?na bakmal?!..
Can Dündar, ?emdin Sak?k ile konu?tu
Can Dündar sordu, ?emdin Sak?k anlatt?
Can Dündar cezaevinde ?emdin Sak?k'la konu?tu
Halk medyada y?l?n 'enleri'ni seçti
Halk 2009 y?l?n?n `en`lerini seçti
Can Dündar ?emdik Sak?k ile konu?tu
?emdin Sak?k, Can Dündar'a geler anlatt??
Can Dündar Diyarbak?r Cezaevi'nde ?emdin Sak?k ile konu?tu!...
Dündar ?emdin Sak?k ile görü?tü
8 TV- Can Dündar'?n ?emdin Sak?k özel röportaj?n?n duyurusu/ NTV
'Kurtlar' inad?na Filistin'e giriyor
Sak?k röportaj? 'Canl? Gaste'de
Can Dündar cezaevinde ?emdin Sak?k'la konu?tu
?emdin Sak?k'la röportaj
?emdin Sak?k ile özel röportaj
Canl? Gaste
Parmaks?z Zeki ile özel röportaj
Diyarbak?r Cezaevinde ?emdin Sak?k'la söyle?i
Canl? Gaste
Can Dündar: 'Hepimiz A?ca'y?z!'
Dündar: Hepimiz A?ca'y?z
8 WEB- Can Dündar ?emdin Sak?k'a sordu/ NTVMSNBC.COM
Can Dündar soruyor, ?emdin Sak?k yan?tl?yor.
8 TV- Can Dündar'?n "Hepimiz A?ca'y?z!" yaz?s? Yaz? ??leri'nde yorumland?/ NTV
?emdin Sak?k'dan Helin Av?ar esprisi
"Gelmenize sevindim ama Helin Av?ar gelseydi daha çok sevinirdim!.."
1993'te darbe oldu, iktidar el de?i?tirdi!
Can Dündar, ?emdin Sak?k'la görü?tü
Do?an Öz ve Kontrgerilla
Emri Apo verdi Celal infaz etti
?iddete davetiye 1992'de ç?kt?..
Cinayet cumhuriyeti
?emdin Sak?k NTV'ye konu?tu
"Bizim için Asker, bask? ve i?kence demekti"
?emdin Sak?k NTV'ye konu?tu
33 er, silahs?z olarak örgütün önüne at?ld?
Soru?turmaya Bakanl?ktan itiraz
Parmak izleri ayak izleri!
Dil Yâresi
Can Dündar'? ?ikâyete kar?? bozma talebi
Adalet Bakanl???: Yarg?lamay?n
'Can Dündar yarg?lanmas?n'
Adalet Bakanl???, 'Mustafa' için dava aç?lmamas?n? istedi
Adalet Bakanl???ndan Can Dündar'a kalkan
Bakanl?k, 'MUSTAFA' için devrede
'Mustafa' hakk?ndaki karara itiraz
Bakanl?k: Mustafa'ya davay? bozun
'Mustafa' için yarg?ya bozma talebi
Katil-katiller aram?zda!
33 eri ölüme sürdüler
Hepimiz A?ca'y?z!
Medyan?n suç tutkusu Sak?k'la sürüyor!
Bir k?za a??k olunca örgütü satt?
33 er PKK'n?n önüne silahs?z at?ld?
?emdin Sak?k NTV'ye konu?tu: Kürt aç?l?m?
Üskül: Dink Cinayeti'nden ?stanbul Polisine Hala Dava Aç?labilir
Yoldan ç?kmak!
'Mustafa' turned into a democracy test
Siyam ikizleri
'Mustafa' demokrasi testine dönü?tü...
8 TV- Can Dündar'?n ?emdin Sak?k röportaj?n?n haberi/ NTV
8 TV- Can Dündar'?n ?emdin Sak?k röportaj? Kanal D'de yay?nland?/ Kanal D
8 TV- Can Dündar'?n ?emdin Sak?k röportaj?n?n haberi/ NTV
8 TV- Can Dündar'?n ?emdin Sak?k röportaj?n?n haberi/ SHOW TV
?pekçi cinayetinde asker-polis
Asker konu?tu: Polis sak?ncal?yd?
'A?ca'n?n poliste durmas? sak?ncal?yd?'
8 TV- A?ca ifadesinde ne dedi?/ NTV
8 TV- Can Dündar'?n ?emdin Sak?k röportaj?n?n haberi/ ATV
8 TV- ?pekçi cinayeti: Asker-polis/ NTV
8 TV- 30 y?l sonra konu?tu/ NTV
8 TV- Can Dündar'?n "?i?me kad?n bakire ç?kmazsa" ba?l?kl? yaz?s? yorumland?/ NTV
?pekçi ve Emecin Ruhlar?na ??kence
?pekçi cinayetinde Üru?'dan yan?tlar
Dündar'?n da gözünü bantla
?emdin Sak?k a??k olunca
?emdin Sak?k'ta Tayyip a?k?!
When ?emdin Sak?k falls in love
S?rbistan'?n ?ark?s?n? Goran Bregovic Haz?rlayacak!
8 TV- Canl? Gaste'nin "A?ca'y? sorgulayan askeri savc? Koç konu?tu" haberi/ NTV
8 TV- Can Dündar'?n ?.Sak?k röportaj?ndan "Kürtler silah b?rakmaz" haberi/ Kanal D
TEKEL i?çileri hak ve adalet mücadelesi
'Konu?ursam i? kar??abilir'
Üru?: Poliste çeki?me vard?
'Polis suikast tan???n? saklad?'
Konu? o zaman!
Kaça konu?tunuz?
Hayatta neyi ciddiye al?rs?n?z?
Hasan Fehmi Güne? konu?tu!
Savc? Koç: Olaylar bugün de sapt?r?l?yor
Üru? 30 y?ll?k soruyu yan?tlad?
Neden sustunuz?
Neden sustunuz?
Adalet Bakanl???, Dündar için devrede
Canl? Gaste
'Seni Seviyorum' Diyememek!
8 TV- Canl? Gaste'nin "A?ca nas?l kaçt??" haberi/ NTV
'TSK içinde silahl? bir örgüt'
'A?ca'y? TSK içindeki silahl? bir örgüt kaç?rd?'
Ayn? silah ayr? kur?un
A?ca'n?n kaç???ndaki müthi? s?r
A?ca'n?n kaç???ndaki s?r
Gençlerimiz neden ölüyor?
'?leriyi görmek' diye buna derim i?te!
Canl? Gaste
'Cinayet mafya i?i'
8 TV- Avni Özgürel, Canl? Gaste'nin "Ayn? silah, ayr? kur?un" haberini yorumlad?/ NTV
8 TV- Nedim ?ener, Canl? Gaste'nin "Ayn? silah, ayr? kur?un" haberini yorumlad?/ NTV
Can Dündar'?n Habertürk TV'ye ay?b?!
8 TV- NTV programlar?n?n tan?t?m?/ NTV
Türkiye'yi kötüleyene Nobel, sevene C-4
Cinayetin tan??? ilk kez konu?tu
'A?ca'y? elinde silahla Abdi ?pekçi'yi vururken gördüm'
A?ca'y?, silahl? kuvvetler içindeki sa? bir örgüt kaç?rd?
?pekçi cinayeti ve dönemin yetkilileri
'A?ca'y? elinde silahla gördüm'
'A?ca'y? Abdi ?pekçi'yi vururken gördüm'
'A?ca'y? elinde silahla Abdi ?pekçi'yi vururken gördüm'
8 TV- Canl? Gaste'nin "Kay?p çocuklar" haberi ve Prof. Cevdet Erdöl'ün yorumlar?/ NTV
A?ca'y? kullananlar onu öldürebilirler
Ergenekon'u anlama k?lavuzu
8 TV- Canl? Gaste'nin "Ahtapotun kollar? gibi" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Türbanl? Bü?ra, sinemada" haberi/ NTV
Hak ile bat?l aras?nda insan hukuku
A?ca ve Güne?, Kozakç?o?lu
Polis Selim'i nas?l paketledi?
'TEKEL zirvesi'nin perde arkas?
'A?ca'y? kullananlar öldürebilir'
8 TV- Nihat Yurdakul, Ba?bakan'la Mustafa Kumlu görü?mesini anlatt?/ NTV
8 TV- Hikmet Çetin, Afganistan'? Taliban'? ve yeni plan? Canl? Gaste'de anlatt?/ NTV
'Avucunuzu yalars?n?z' mizah dergilerinde
Teröristler demokrasisi...
"1. ?iir ve müzik dinletisi" muhte?emdi
1. ?iir ve müzik dinletisi büyüledi
'Atatürk'le ilgili ilk sinema filmi'
Ünlu belgeselciye sayg? gecesi
Konu?unu f?rçalayanlar
??çiye hak vermek popülizm mi oldu
Çetin: De?i?im Aksu ile olacak
Tekel görü?mesinin perde arkas?
Berivan'?n ç??l???n? duyun
Bu kez çok yakla?m??t?
Bilim ve sanat? belgeselde bulu?turdu
Atatürk Liseli olman?n gururu
A?ca son üç gün ko?u?ta yoktu
8 TV- Abdi ?pekçi'nin k?z? Nükhet ?pekçi'nin kat?laca?? Canl? Gaste'nin tan?t?m?/ NTV
?pekçi'nin kanl? gömle?i!
8 TV- Nükhet ?pekçi'nin kat?ld??? Canl? Gaste'nin haberi/ NTV
Babas?n?n kanl? gömle?i ile ekrana ç?kt?
"Geceleri ona sar?l?p yat?yorum"
Y?llar sonra bir ilk
Bu ac?yla ya??yorum
?ovsa al?n size ?ov 31 y?ld?r bu kanl? gömlekle ya??yorum
Abdi ?pekçi'ye kar?? görevimiz
Kolektif A?lama ve Ba??rma Yar??mas? ve Medyan?n ?lgisi
'Babam A?ca'y? affederdi'
'Nuri Bilge filmden anlamaz'
Cem Y?lmaz'l? S?YAD'da 'Hayat Var'd?
'Eyleme geçmemi?ler, suç yok'un siyasi kanad?
'Biz hâlâ mahkûmuz'
Babas?n?n kanl? gömle?ini gösterdi
Vavien damga vurdu
S?YAD gecesinde kürklü stand-up
??te o gömlek
Ödül gecesi
'Bu gömlekle 31 y?l ya?ad?m'
31 y?ld?r babam?n kanl? gömle?iyle ya??yorum
Abdi ?pekçi'nin 31 y?ll?k kanl? gömle?i
Tetikçiler aras?ndaki dayan??maya imrendim
"31 y?ld?r kanl? gömlekle ya??yorum!.."
Kur?un deliklerini gösterdi
"?ov istiyorsan?z, al?n size ?ov"
8 TV- Nükhet ?pekçi'nin kat?ld??? Canl? Gaste Yaz? ??leri'nde yorumland?/ NTV
Abdi ?pekçi'nin gömle?i
8 TV- "?ki evlat, iki isyan" haberi/ NTV
8 TV- ?pekçi konulu Canl? Gaste ve Can Dündar'?n Üru? röportaj? yorumland?/ NTV
Türkiye'nin en popüler kö?e yazarlar?
Acaba A?ca o program? izledi mi?
?pekçi'nin kanl? gömle?i
'Ne oldum' deme, 'ne olaca??m' de...
Vicdan müzesi kurulsun
Anadolu'nun sesleri kay?t alt?na al?nd?
Babas?n?n kanl? gömle?ine sar?ld?
Kanl? gömlekler
"Bu gömle?e sar?larak ya??yorum"
Güne?: Vicdanlar rahat de?il
?pekçi'den ?pekçi'ye
8 TV- Nükhet ?pekçi'nin kat?ld??? Canl? Gaste'nin haberi/ Show TV
8 TV- "Vicdan müzesi" haberi/ NTV
?pekçi'nin kanl? gömle?i
?ktidar da muhalefet de bask?dan ?ikayetçi
Ar?nç'a suikast ne oldu?
Suikast kurbanlar?na vicdan müzesi
Nükhet ?pekçi Programa Babas?n?n Kanl? Gömle?iyle Kat?ld?
Abdi ?pekçi ya?asa yüzüne tükürürdü!
Sanatseverler Girne'de bulu?tu
Özal Torumtay'?n istifas?ndan sonra 'Korkmay?n Türkiye'de darbe dönemi kapanm??t?r'
Kavga
O kanl? gömlek
Cem Y?lmaz'?n sünneti
O kanl? gömlek de olsun
Babalar ve o?ullar
Y?lmaz Erdo?an: Öyle bedeller ödendi ki...
Ba?bakan sanatç?lardan 'aç?l?m isteyecek'
8 TV- Hüseyin Çelik'in Canl? Gaste'ye aç?klamalar?/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'ye telefonla kat?lan Y?lmaz Erdo?an'?n haberi/ NTV
8 TV- Ahmet Ersin'in Albay Genço?lu ve ?smaila?a Cemaati yorumlar?/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin ?smaila?a Cemaati hakk?ndaki "Dokunan yan?yor" haberi/ NTV
8 TV- Ahmet Ersin'in ?smaila?a Cemaati'yle ilgili aç?klamalar?/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'ye konu?an Hüseyin Çelik ve Y?lmaz Erdo?an'?n haberi/ NTV
AK Parti'den sanatsal aç?l?m!
?ktidar da muhalefet de bask?dan ?ikayetçi
Erdo?an sanatç?lara aç?l?yor
Sizi oraya getiren irade bugün böyle istiyor!..
AK Parti, sanatç?lara demokratik aç?l?m için davetiye gönderdi
Birileri bu gerçe?i görmeli!...
Demirta?'? reddetti, aç?l?ma destek verdi
Y?lmaz Erdo?an AK Parti'nin Kürt aç?l?m?na ne diyor?
Y?lmaz Erdo?an, BDP'nin ça?r?s?na cevap verdi
Y?lmaz Erdo?an: Yanda? sanatç? damgas? yemeyi önemsemiyorum
8 TV- Nükhet ?pekçi'nin kat?ld??? Canl? Gaste'nin haberi/ ATV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Sanatç?larla aç?l?m" haberi/ NTV
8 TV- Y?lmaz Erdo?an'?n Canl? Gaste'deki sözlerine Selahattin Demirta?'?n yan?t?/ NTV
8 TV- S?rr? Süreyya Önder, "Sanatç?larla aç?l?m" konusunda konu?tu/ NTV
2009'un dü?ündürdükleri
Veda
A?k?n varl??? üzerine
Nükhet ?pekçi: "Ben bununla 31 y?l ya?ad?m"
De?i?en tek ?ey isimler
'Yanda?' deseler de y?lmayacak
Demokratik aç?l?ma sanatç? deste?i
Kur?un Kalem - Tekzip
Yanda? desinler önemi yok
Can Dündar Tatl?ses'ten ne rica etti?
Can Dündar Tatl?ses'ten ne rica etti?
Ba?bakan sanatç?lardan 'aç?l?m' isteyecek
Can Dündar 'Anka Ku?u'nu anlat?yor
"Veda" 26 ?ubat'ta vizyonda
Erdal ?nönü'nün sözleri
Dündar'?n Tatl?ses'ten iste?i
Hakkarililer Y?lmaz Erdo?an'a çok k?zg?n!
8 TV- Canl? Gaste'nin "Gizli tan?k unutuldu" haberi/ NTV
8 TV- Sabahattin Ali'nin k?z? Filiz Ali Canl? Gaste'ye konu?tu/ NTV
'Baban? kimseye söyleme dediler'
"Öyle bedeller ödendi ki"
Faili meçhulleri yeniden ara?t?rmak...
Faili bilinen cinayetleri bulmak için Meclis'te bir komisyon kurulmal?!
Sanat siyasetin üstündedir
BDP'de yeni üslup tart??mas? 'Anadil' ça?r?s? ve Y?lmaz Erdo?an'?n cevab?
8 TV- Canl? Gaste'nin tan?t?m?/ NTV
'Baban? kimseye söyleme dediler'
Yazar raiting
8 TV- Canl? Gaste'nin "Hedefteki oyuna mühür" haberi/ NTV
'Yala Ama Yutma' için merdiven laz?m
Karanl??a isyan
Babas?n?n kim oldu?unu söyleyememek!
8 TV- Oyuncu Ayça Damgac? Canl? Gaste'ye konu?tu/ NTV
8 TV- Beyo?lu Belediye Ba?kan? Demircan'?n Canl? Gaste'ye aç?klamalar?/ NTV
8 TV- Hedefteki oyunun yazar? Özen Yula Canl? Gaste'ye konu?tu/ NTV
8 TV- Adalet A?ao?lu Canl? Gaste'ye kat?ld?/ NTV
8 TV- Mehmet Altan'?n faili meçhul cinayetlerle ilgili yorumu/ NTV
Veda vakti
CHP: Mugalata ile gerçeklerin üstü örtülemez
Futbolcu bayraklar? formalara...
8 TV- Derya Sazak faili meçhul cinayetlerle ilgili konu?tu/ NTV
Cinayetlerde herkesi a?an bir güç var m??
Babam?n katilini tan?yorum!
Tek ta? yüzük yerine s?radan bir gündeki gülü tercih ederim
Tiyatro kapatt?rm???m heyhat!
8 TV- "Sivas Katliam?'nda yak?lanlar?n yak?nlar? Canl? Gaste'deydi" haberi/ NTV
Mustafa Kemal Recep ?vedik'e kar??
Yanda? sanatç?
??te bu nedenle
Böyle ç?kar karanl?klar ayd?nl??a
AB ülkelerinin durumu ortada, Türkiye krizden en az asarla ç?kt?
62 y?ldan beri i?lenen siyasi cinayetlerin üstündeki s?r perdeleri...
Kanl? bir gömle?in hat?rlatt?klar?
Bugün 'Sevgi Günü' öyle mi?
Yazar Rating
A?k? sekse ba?layan somut kan?t bu!
Bu kalp duracak m??
'Agos'un bombalanmas?n? bekliyordum!'
"Bu Kalp Seni Unutur mu?" bitiyor!
8 TV- Prof. Dr. Mehmet Haberal'?n Can Dündar'a gönderdi?i mektubun haberi/ NTV
Kaosa mütevaz? bir katk?
Bir gazeteci portresi
'Devlet s?rr?' gerekçesini en fazla kullanan kim?..
'Bu kalp seni unutur mu?'nun kaderi bu hafta çiziliyor
'Agos'un bombalanmas?n? bekliyordum!'
8 TV- Can Dündar'?n "Kürtçe konu?an panzer" ba?l?kl? yaz?s? yorumland?/ NTV
Tarihi s?rr? ilk kez anlatt?lar
8 TV- Faili meçhul cinayetlerin i?lendi?i Canl? Gaste program?na de?inildi/ CNN Türk
Tarihi s?rr? ilk kez anlatt?lar
Türkler ile Bingöl'ün 30 y?ll?k ortak ac?lar?
'Televizyon dizileri Türkçeyi anla??lmaz hale getirdi'
E?inden sürpriz do?um günü
Padi?ahlar? karalama inad?
Bu kalp reytingi unutur mu?
Yi?it'e sürpriz do?um günü
8 TV- Nilgün Türkler ve Yavuz Bingöl'ün kat?ld??? Canl? Gaste yorumland?/ NTV
A?k, Umut ve Sonbahar
Yavuz Bingöl ve Nilgün Türkler'in s?rr?
Yavuz Bingöl ve Nilgün Türkler'in s?rr?
Tarihi s?rr? ilk kez anlatt?lar
'Babalar?m?z? ayn? ki?i vurdu'
Ben Bedrettin. Foto?rafta niye yoksun karde?im?
?çim karard?
HSYK karar?na hukukçulardan farkl? yorum
Yavuz Bingöl'den ?ok iddia!
8 TV- Prof. Halil ?nalc?k Canl? Gaste'ye konuk oldu/ NTV
Yavuz Bingöl'den ?OK ?DD?A!
?stanbul Hilton Oteli'nin hikayesi Ja Ja'yla ba?l?yor
Veda
Veda'y? çekerken hepimiz a?lad?k
"Sanki bu filmi çekmek için do?mu?um"
Methiyeci de?il, mizahç?y?m
Atatürk romantik bir ?övalyeydi!
Sanatç? ve Aç?l?m
Yanda?l???n mimar? CHP
8 TV- Ertu?rul Mavio?lu Canl? Gaste'ye konuk oldu/ NTV
1 numara Kenan Evren'dir!
8 TV- Canl? Gaste'nin "Erdo?an'a ayakkab? att?" haberi/ NTV
8 TV- "Semih Kaplano?lu Canl? Gaste'ye kat?ld?" haberi/ NTV
Veda Kemalizmi mi savunacak?
Can Dündar'?n ibretlik yaz?s?
Can Dündar, gazeteci Aylin Duruo?lu'nun yarg?land??? davay? yazd?!
8 TV- Can Dündar'?n "Bir tuhaf dava" ba?l?kl? yaz?s? Yaz? ??leri'nde yorumland?/ NTV
Sadece 34 lira ile hayat kurtar?n
Livaneli'nin 'Mustafa'ya cevab?
22 ?ubat tesadüf de?il
Siz onu asl?nda tan?yorsunuz
Livaneli'nin Veda's?, Can Dündar'?n Mustafa's?n? ezer mi?
8 TV- Zülfü Livaneli'nin kat?ld??? Gece Gündüz program?/ NTV
Amirallerin avukatlar?: Siyasi bask? var
Mamak'a insanl?k geldi!
34 bin 910
'Mustafa' hakk?nda bilinen ?eyler...
Veda Mustafa'ya cevap oldu
Biz bu filmi daha önce izlemi?tik
Resmi tarihin tekrar?: Veda
Zülfü Livaneli'nin filmi Can Dündar'?n belgeselinin ayn?s? m??
Avukattan ?ok aç?klama!!!
'Veda Mustafa'n?n kopyas?'
8 TV- Can Pulak 3`lü zirveyi Canl? Gaste'ye de?erlendirdi/ NTV
'Zülfü'ye çok te?ekkürler'
'MUSTAFA'ya 'Veda' filmi!
A?latan veda
Biz Do?rudan Do?ruya Türk Milliyetçisiyiz!
Veda
Çok gecikmi? hareketler bunlar
Sinema tarihimizin en zorlu tarihi filmi: Veda
8 TV- Prof. Nevzat Tarhan TSK'daki intiharlar? Canl? Gaste'ye yorumlad?/ NTV
??te gerçek Mustafa bu!
Do?ru olan ne?
Vay uyan?k R?za vay!
A?latan 'Veda'
A brief history of Atatürk in the movies
'Dikkate alsalard? 12 Eylül olmazd?'
Kaliteli müsamere
Türkiye televizyon ba??ndan ayr?lam?yor
Atatürk sevgisine hep ihtiyac?m?z var
Veda
Atatürk'ün özel filmi!
Canl? Gaste Spor NTV'de
Canl? Gaste'ye hangi güzel takviye oldu?
'Atatürkçülük tart??malar?n? alevlendirecek'
Patlamam?? m?s?r
Zülfü Livaneli'nin 'Veda's? Can Dündar'?n 'Mustafa's?ndan özür diletir!
CHP elhamdülillah enternasyonalist
Y?lmaz Erdo?an'?n "ÇEL??K?S?"
Pazar notlar?: Atatürk'ün boyu posu!
Sinemaya gereken ehemmiyeti verin!
'Veda'ya ko?tular
Gezen, Kat?rc?o?lu ve Livaneli'nin Veda's?
Atatürk de?il, dostlu?un filmi
Ahmet Sever'in do?um günü hangi ünlüleri biraraya getirdi?
Canl? Gaste'ye spor sayfas? ekleniyor
Canl? Gaste
Canl? Gaste'nin spor sayfas? aç?l?yor
Canl? canl? haberler
NTV 'Gaste'yi çok sevdi!
Spor Sayfas? aç?l?yor
Fikriye Han?m'? kim vurdu?
Latife'ci misiniz Fikriye'ci mi?
Canl? Gaste'nin spor sayfas? aç?l?yor
Nazl? Il?cak hangi kö?e yazar?n?n dizelerini Mevlana'dan diye verdi?
Nazl? Il?cak'?n kö?e yaz?s?nda skandal!
Nazl? Il?cak kaybetti çünkü...
Il?cak fena çak?ld?! Mevlana'n?n dedi?i söz kimin ç?kt??
Nazl? Il?cak'?n kö?e yaz?s?nda skandal!
"Sak?n arkamdan dedikodumu yapmay?n" hatas? için neler dedi?
8 WEB- Can Dündar'dan Ba?bakan'a öneri: KYSS/ cnnturk.com
8 TV- Canl? Gaste'nin "Belge gerçek ç?kt?!" haberi/ NTV
8 TV- Ali Fahir Kayacan, Dursun Çiçek'in tutuklanmamas?n? yorumlad?/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin Tarkan dosyas?/ NTV
8 TV- Gazeteciler korosundan Mihriban/ NTV
8 TV- Mustafa Türkel, Dan??tay'?n Tekel karar?n? Canl? Gaste'ye yorumlad?/ NTV
Kendini rezil etti briç partisine oturdu
Tarihçilerden Veda filmine ele?tiri
Il?cak, Can Dündar'? Mevlana sanm??
Nazl? Il?cak vahim hatay? ?akaya vurdu
Haftan?n en popüler yazar? sürpriz bir isim oldu!
Can Dündar'a 'ça??m?z?n Mevlana's?' diyebilir miyiz acaba?
Canl? Gaste'nin spor sayfas? aç?l?yor
VEDA: Resimli ?nk?lap Tarihi!
Livaneli'nin Veda's? ile Atatürk'e Veda Etmek...
Düzeltme
50. ya? heyecan?
?simli aforizmalar
Erdo?an'?n Düdü?ü
Be?enmedim! Veda
ll?cak'?n Mevlana's? Can Dündar ç?kt?!
Prime Minister's columnist
8 TV- Tarkan'?n avukat? Yunus Egemeno?lu'nun Canl? Gaste'ye aç?klamalar?/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Ergani'den New York'a" haberi/ NTV
New York'ta bir Kardelen!
Hepsi yalan!
8 TV- Oktay Ek?i, Erdo?an'?n kö?e yazarlar?yla ilgili sözlerini yorumlad?/ NTV
Ele?tiriye ho?görü gösterme erdemi
Veda'da iki önemli nokta
Livaneli'nin hayali gerçek oldu
Eyyvah Eyvah haftan?n galibi
Birgün - Naz?m Alpman
Veda'dan önce ATATÜRK
8 TV- Canl? Gaste'nin "Ferhat Tunç'a Özgür Müzik ödülü" haberi/ NTV
8 TV- Manga'n?n solisti Ferman, Eurovision ?ark?lar?n? Canl? Gaste'de anlatt?/ NTV
'Ayn? olabilmek' için ?ngilizce!
8 TV- Canl? Gaste'nin "Ba?bakan arad??? kö?e yazar?n? buldu" haberi/ NTV
Nazl? Il?cak'?n kö?e yaz?s?nda skandal!
Mevlana'yla imtihan?m?z
Veda, 'Mustafa'ya yeti?emedi
Paras?z ç?kmam abi!
Tarkan'?n avukat?: Linç kampanyas?
Mega 'Esrar'
Tarkan'? medya 96 saat sömürdü
Selahattin Duman Herkese sayd?ran fakat hiç k?z?lmayan...
Ne yapt?n?z say?n Ba?bakan!
Can Dündar, Ba?bakan'?n favori yazar?na ula?t?!
"Kim ulan bu!.." Birand yine a?z?n? bozdu!..
Cahide Sonku olmak istiyor
Nerde haber, orda yorum
Can Dündar 'kuzu kuzu' dinler ama Interpol yemez
Rockers maNga unveil Eurovision song 'We Could Be the Same'
Eurovision'a Birand gitsin!
Sanki ink?lap dersi
Nazl? Il?cak
Ünlülerin okulu kapan?yor mu?
8 TV- Mehmet Ali Birand, "Yani ?u Can Dündar'?n yatacak yeri yok"/ CNNTÜRK
Livaneli b?rak bu i?i
Veda
Veda'da tarihî yanl??l?klar
Gezen, Kat?rc?o?lu ve Livaneli'nin Veda's?
'Protokoller' ve 'tasar?'
Bir haftan?n küçük ayr?nt?lar?
Veda'da tarihî yanl??l?klar
Dersimiz: ATATÜRK
Epi?in dayan?lmaz hafifli?i
Ümidim azald? ba?ar?l? bir Atatürk filmi çekemeyece?iz
Yasakl? ?ark? söyleme günü
Hangi Latife?
Mamak'ta kad?nlara özel bir gün
Amerika'n?n oylama sopas?
Zülfü Livaneli: 'Veda, bir direni? filmi'
8 TV- Canl? Gaste'nin "E?refpa?al?lar geliyor" haberi/ NTV
8 TV- Fatih K?saparmak'?n Elaz?? depremiyle ilgili Canl? Gaste'ye aç?klamalar?/ NTV
8 TV- Mirkelam, "Güldünya Konserleri" ile ilgili Canl? Gaste'ye konu?tu/ NTV
8 TV- Kenan Do?ulu, "Güldünya Konserleri" için Canl? Gaste'ye konu?tu/ NTV
8 TV- Mustafa Ceceli, "Güldünya Konserleri" için Canl? Gaste'ye konu?tu/ NTV
?? adamlar?: Karaba? ön ko?ul olmamal?
Bir film izledik...
Makyajs?z benzerlik ?a??rt?yor
Atatürk'ü tart??madan
The difficulty of staying objective about a legend
Ba?ar?l? Atatürk filmi: "Veda"
Ego baloncuklar?
Atatürk'ün "Veda"s?nda hüngür hüngür a?layan salon...
Çocuklar için adalet geliyor!
8 TV- Hüseyin Çelik, TMK ma?duru çocuklar konusunu Canl? Gaste'de yorumlad?/ NTV
8 TV- Çelik, "Hedefimiz tasar?n?n Temsilciler Meclisi'ne gelmesini engellemek"/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Çocuklara adalet geliyor" haberi/ NTV
Sinema Yazarlar? Y?l?n "EN ?Y?"lerini Seçtiler
Ekranda Atatürk temrinleri
Veda görülmesi gereken bir film
Kelebek etkisi
Türkiye, Zülfü'lere "Veda" etmek zorunda!
8 TV- Mustafa Alt?oklar ve Gürkan Hac?r "Atatürk filmleri"ni konu?tular/ NTV
Bomba yüklü kamyon TSK'n?n ç?kt?
8 TV- Canl? Gaste'ye telefonla kat?lan Haldun Solmaztürk'ün haberi/ NTV
Sahte eser sergileniyor
Kad?nlara özel bir gün
Plastik çiçekler ve Atatürk
Dersim'in kay?p k?zlar?
Demet Akal?n'?n ev ödevini Can Dündar yapt?
NTV'de Livaneli ve Veda aleyhine kampanya m? var?
8 TV- Canl? Gaste'ye telefonla kat?lan Zergün Korutürk'ün haberi/ NTV
Büyükelçi: Sürpriz, gülünç, zarar verici
Türk milletvekili 'hay?r' diyemedi
Mar??m?zla çatmay?n
'Hangi devlet ulusunu ulusal mar??yla cezaland?r?r?'
Atatürk Ve Veda
'Veda' polemi?i
"Medya çok e?leniyor ama ?imdi biraz sessizle?ti ortal?k"
Atatürk filmleri furyas? ba?lad?
Hallaç gazeteciler
Bu kafayla hiçbir ?ey yap?lamaz
Atam?z? seviyoruz... Gelsin paralar!
Erol Mütercimler
En çok Atatürk'e ateist denmesine k?z?yoruz
Veda'da tarihî yanl??l?klar
Veda
Resimli Müzik Ansiklopedisi
Veda'y? ele?tirmek suç mu?
Veda filmi ve Atatürk tüccarl???!
'Veda' filmini izlemedim ama... O
Misyonlar ve misyonlar?n ard?ndaki kad?nlar...
"Veda" filmi ve K?br?s'taki Cumhuriyet kavgas?
Sabiha Gökçen'in orada vaha!
De?i?ime direnen sözde ayd?nlara dair...
'?alvarl?' kendini savundu: Suçsuzum
8 TV- Canl? Gaste'nin "O adam canl? yay?nda" haberi/ NTV
8 TV- Terör uzman? Prof. Alexander, "Asala hâlâ bitirilmi? de?il"/ NTVMSNBC.COM
Veda
Tarihi okullar AVM mi oluyor?
Bir Atatürk filmi daha, derim
'?alvarl?' kendini savundu: Suçsuzum
Provakatör i?i
Korkmay?n Nazl? Han?m bölünerek ço?ald?n?z
"Vahdeddin hain (!)" diyeceksiniz de?il mi?
Hacivat'la Karagöz neden öldürülemedi?
?alvarl? provokatör
M?T'in Ermenistan kuryeleri
'?alvarl?' kendini savundu: Suçsuzum
Sahaya giren ?alvarl? konu?tu: Ben suçsuzum
'?alvarl?' kendini savundu: ?uçsuzum
8 TV- Canl? Gaste'nin "Sinema da aç?l?m istiyor" haberi/ NTV
Anka Ku?u: Erdal ?nönü anlat?yor
Veda!
Editör
"Derin devletin kurtulu? bayram?..."
NTV'yle ilgili bomba iddia
Çocuklar gözden ç?kar?lm??!
8 TV- Canl? Gaste'ye kat?lan Veliler Derne?i Ba?kan? Enver Önder'in haberi/ NTV
NTV ile ilgili ?ok iddia... Can Dündar neden ekrana ç?kmad?? Sansüre rest mi çekti?
NTV'yle ilgili bomba iddia: Can Dündar neden ekrana ç?kmad??
Roman: K?rm?z? Bisiklet, Can Dündar
Hangi kö?e yazar? hangi ?ark?y? hat?rlat?yor?
Bir Yurtsevere Mektup (52)
Can Dündar 'sansür'ün ac?s?n? kö?eden ç?kartt?
Gazeteciler.com'un 'bombas?' ortal??? sallad?
Dündar NTV'ye rest mi çekti?
Dündar Ekrana Neden Ç?kmad??
Canl? Gaste susturulunca kö?eden sayd?rd?
NTV'ye sansür uyguland? m??
Ba?bakan'?n 'görmeyin' dedi?i haber!
8 TV- Medya Mahallesi'nde Canl? Gaste'nin sansürlenmesi konu?uldu/ CNN Türk
Türkiye'nin ortas?ndan ortalama bir insan
8 TV- Canl? Gaste'nin "Ba?bakana Çamur" haberi/ NTV
8 TV- CHP'li Malik Ecder Özdemir Hasdal'daki protestoyu Canl? Gaste'ye anlatt?/ NTV
8 TV- Kamer Genç, geçici 15. maddenin kald?r?lmas?yla ilgili konu?tu/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "15. madde ne diyor" haberi/ NTV
8 TV- Eski Savc? Kayasu, "Darbeye zaman a??m? i?lemez"/ NTV
O denedi ama olmad?
Dan??ma Meclisi daha rahatt?!
Ev ödevi ve dü?ün yasa??
Atatürk'ün bu rüyas? filme çekilebilir mi?
'Tarihçi Dede'nin gözünden
Gerçek kimli?i!
Sanatç?l?k 'at??mak' de?ildir!
Baraj ihalesi ve NTV'ye Tayyip sansürü!
Erdo?an's unwelcome remarks
Hayat?mdaki en büyük de?i?iklik baba olmak
Kaçak Ermeni kart?na Kö?k yorumu
Ç?lg?n Türklerin gözüyle Atatürk
Ç?lg?n Türk, 'Dersimiz Atatürk'le ders verecek
NTV ne yapaca??n? ?a??rd?
DERS?M?Z ATATÜRK: Okuldan yine kaç?? yok!
'12Eylül'de görmedi?im bask?y? görüyorum'
Veda filmi üzerine güzel bir yorum
?zmir'de Eyvah Eyvah ?vedik'i fena tokatlad?
Livaneli'ye vurma modas?
Talihsiz aç?klamalar zedeledi
Haftan?n filmleri
Atatürk'ün evlad? olmak
'Dersimiz Atatürk' vizyonda
Bu filmle yüreklere çentik atmak istedik
Dersimiz Atatürk
Atatürk Ticareti
Dersimiz Atatürk
Büyük bir Atatürk filmi çekilene kadar rahat etmeyece?iz
Herkes kendi Atatürk'ünü mü izlemek istiyor?
Gündemde üç film, bir Atatürk
Hamidiye Alaylar?'ndan koruculu?a
Advice to Prime Minister Erdogan: Continue Denying the Armenian Genocide
'?alvarl? provokatör'
Kahtal? M?ç?; yaranamad? peki Mehmet Ali Birand..
'Tarafl?' Mustafa filme vesile oldu
Atatürk filmlerini ele?tiren, ele?tirene
"Erdo?an'da ki?ilik bölünmesi var"
Ç?lg?n Türk'ten ?ok aç?klama! "Can'?n hatalar?n? düzelttim!"
8 TV- Can Dündar'?n "Ba?bakan'a bir film tavsiyesi" yaz?s? yorumland?/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Tasla?a iki ayr? bak??" haberi/ NTV
8 TV- Mümtaz Soysal "Millet aptal yerine konuyor"/ NTV
Müjdat Gezen ?ikâyetinden vazgeçmedi
Türkler Atatürk filmi çekebilir mi?
Mapus mektuplar?na kelepçe
Do?ruyu söylemenin yanl?? oldu?u ülke
Medyan?n 28 ?ubat kahramanlar?!
Türkler Atatürk filmi çekebilir mi?
En iyi Atatürk kimdi?
Bu nas?l i? NTV?
R?dvan Dilmen'i beklerken Can Dündar ç?kt?
8 TV- Canl? Gaste'nin "Zirveden sürgüne Uzanlar" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Türkiye'nin Oscar'lar?" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Hakan Uzan böyle görüntülendi" haberi/ NTV
8 TV- Prof. Nuray Ek?i Uzan davas?n?n ayr?nt?lar?n? Canl? Gaste'ye de?erlendirdi/ NTV
Her zaman Atatürk...
Can Dündar 1 Saat I??klar? Kapat?yor Dünyay? Kurtar?yor
'Dersimiz Atatürk' geride kald?
?n?allah f?rça yemem
Biri Atatürk'ü Kemalistlerden kurtarmal?
8 TV- Hakan Ünsal ?ike operasyonunu Canl? Gaste'ye de?erlendirdi/ NTV
"Dersimiz Atatürk" s?n?fta kald?
Türk Oscarlar? de?il, 3. Ye?ilçam Ödülleri!
'Ye?ilçam'?n en iyisi Nefes Vatan Sa?olsun
B?kt?rd? m?, bozuldu mu?
Ödül hak edene giderse ödüldür!
8 TV- Can Dündar'?n "Niye biz ödüyoruz?" ba?l?kl? yaz?s? Yaz? ??leri'nde okundu/ NTV
8 TV- Can Dündar, Mirgün Cabas'?n "Yaz? ??leri" program?na kat?ld?/ NTV
Capcanl? Gaste: CAN DÜNDAR
Tayyip Erdo?an'?n; Atatürk, Hüseyin Çelik'in; Türkan Saylan aç?l?m?...
Halk ne dü?ünüyor: Evet mi hay?r m??
3 büyük ?irketin referandum anketi
Referandumu kim kazan?r? ??te 3 farkl? anketten ç?kan sonuç!
Referandumu kim kazan?r?
Referandumu kim kazan?r?
??te 3 farkl? tahmin: Referandumu kim kazan?r?
Ah be Silvio baba, iyi ki vars?n!
En iyi Atatürk belli oldu!
Ayd?nl?k bir gelecek için..
Örtülü konular?n ard?ndaki gerçekler...
Ruhat Mengi'nin y?ld?z? nas?l parlad?
Dört Yazar-Dört Görü?
Mart güzellemeleri
Ba?bu? 'Dersimiz Atatürk'ü' be?endi
E?itimin bütçesi bizi geçti, mutluyuz
Dersimiz Atatürk müsameresi
'Dersimiz Atatürk' geride kald?
Çiçek, böcek, demokrasi
Rolleriyle ATA'ya can verdiler...
Ulu Önder'i anlatan filmler
'Veda' Venüs sinemas?nda
8 TV- Canl? Gaste'ye kat?lan Levent K?rca "Son ?stasyon"u anlatt?/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Haydar Dümen'e sald?r?" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Kaçak Ermeni çocuklar" haberi/ NTV
Zülfü Livaneli'ye VEDA...
Böyle bir eser b?rakmak vefa borcumdu
Can Dündar, Zülfü Livaneli ve Hamdi Alkan
"Atatürk aç?l?m? öneriyorum"
Levent K?rca TSK protestosu koymu?
'Benim modam? Allah belirliyor'
"Muhafazakar?m diye han?m han?mc?k m? olaca??m, yok öyle bir ?ey!"
Asis Film, Yusuf Kurçenli'nin itham?na örneklerle yan?t verdi
"Benim modam? Allah belirliyor!" Esra Elönü'den ilginç aç?klama!
8 TV- Canl? Gaste'nin "Meclisspor`a zorlu rakip" haberi/ NTV
Meclis futbolda uzla?t?!
23 Ankara, 23.5 sanat, 24 Erivan
Gerçekten 'Baba' oldu mu?
Güdümlü ?ovlar?n erozyonu!..
Ali topu atmasa da olur, Agop ya?as?n yeter!
8 TV- Dünya Sa?l?k Örgütü'nden Dr. Ergüder'in Canl? Gaste'ye aç?klamalar?/ NTV
8 TV- Philip Morris'den Selda Susal'?n Canl? Gaste'ye aç?klamalar?/ NTV
Sinemada silah sesi
285 bin seyircinin 250 bini çocuk
Zülfü Livaneli'nin Veda rant?
L?StE
Can Baba'n?n ruhu internetten mustarip!
Türkiye'de profesyonel yorumculuk ne kadar mümkün?
8 TV- Canl? Gaste'nin "Miss Turkey 2010" haberi/ NTV
Zorlu maraton
Bir Dalga Suya Dü?ünce...
Ferhat'?n feryad?!
A man for all reasons
Can Dündar ?zmir'de e?lendi
Can Dündar, ?zmir gecelerinde stres att?
Atatürklerin sonuncusu
40 Y?l, 400 Film Bitap Dü?tüm De?mezdi...
Orhanl? Köyü'ne 'Atatürk Çocuklar? Kütüphanesi'
Benim Yarg?tay Ba?savc?m Hz. Ömer'dir
Hepsini Öldürün
?anl? e?itim sava??n?n metruk yeralt? s???naklar?
Dündar ?zmir gecelerinde
Sigara mozaikleme rezaleti ne kadar sürecek?
RTÜK i?i abartt?! Sigara kar??t? diziye nas?l ceza kesti?
En ba?ar?l? Atatürk rolü hangisi? Medyafaresi soruyor!
Can Dündar ?zmir'de e?lendi
AB'nin göçmenleri ve peçe yasa?? -I
Bir as?rd?r "Dersimiz Atatürk" de?il mi?
Seferihisar'da Atatürk Çocuklar? Kütüphanesi
44 y?ll?k s?r esrar?n? koruyor
RTÜK ve sigara uygulamalar?
8 TV- H. Kozano?lu ve T. Berksoy ekonomiyi Canl? Gaste'ye de?erlendirdiler/ NTV
8 TV- Prof. Kozano?lu, "Borsa 2007'yi de geçti, korkutucu"/ NTV
8 TV- Ak?n Öngör Canl? Gaste'ye kat?ld?/ NTV
8 TV- Prof. Berksoy son ekonomik tabloyu de?erlendirdi/ NTV
Bahar?n habercileri
Ali, topu Agop'a atmayacak
Operasyon olursa çat??ma da?dan ?ehre iner!
CHP-?? Bankas?-A. Cengiz Engin-Tuncay Özkan
Arz-talep dengesizli?i
Beyaz perdede 'Atatürk' tart??mas?
Turgut Özakman çok k?zd?!
Ç?lg?n Türk'ten NTV Tarih'e tarih dersi
Pazar Yaz?s?
Baykal'?n yeni saç modeli ve hükümeti zorlayan teklif
Hay?rl? t?ra?lar!
Medeniyet dedi?in tek di?i kalm?? canavar!
Birileri Veda'y? sabote ediyor
Hem alayl? hem okullu
8 TV- Teoman, Canl? Gaste'de RTÜK'ü ele?tirdi/ NTV
8 TV- Güldener Sonumut, AB'nin tomografi kriterlerini Canl? Gaste'ye anlatt?/ NTV
8 TV- Prof. Deniz Akata'n?n Canl? Gaste'ye tomografiyle ilgili aç?klamalar?/ NTV
Meçhul milyardere kötü haber!
8 TV- Prof. ?ükrü K?z?lot'un Canl? Gaste'ye "Meçhul milyarder"le ilgili yorumlar?/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Faili meçhul kals?n" haberi/ NTV
Milliyet Ege - Evrim Ataman
Teoman i?ini biliyor
Hani Toplumsal Bellek Platformu'na Destek Verecektiniz!
"Bir Garip..." Canl? Gaste'de
Livaneli'nin Veda's?
Bir haftan?n küçük ayr?nt?lar?
Bahar geldi! Biz haz?r?z...
Yazar Can Dündar kütüphane açt?
Comic Sans k?skac?nda gündem de?il gümdem!
Unfinished story of village schools
Ç?lg?n Türk'e tasdikname
NTV Tarih dergisinden Turgut Özakman'a tasdikname
NTV Tarih'ten Turgut Özakman'a tasdikname!
Turgut Özakman´a tasdikname
Özakman'a 'tasdikname' verdi
Ki?ili?ini çöz ba?ar?y? yakala
Daha pek çok Atatürk filmi laz?m
Akl?selim
Atatürk ve Bü?ra, ayn? ç?kmaz sokakta
'Atatürk', gi?ede 20 milyon liray? gördü 'ar?iv' 2 bin dolar? geçti
'Atatürk', gi?ede 20 milyon liray? gördü 'ar?iv' 2 bin dolar? geçti
Sald?rgan?n ya silah? olsayd?!
8 TV- Canl? Gaste'nin "Yolun sonuna gelindi" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Diplomasiye havale" haberi/ NTV
8 TV- Prof. Nur?in Ate?o?lu Güney "Nükleer Güvenlik Zirvesi"ni de?erlendirdi/ NTV
Atatürk'ün bir dakikas? 2500 $
'Atatürk' , gi?ede 20 milyon liray? gördü 'ar?iv' 2 bin dolar? geçti
Anadolu nas?l e?leniyor?
Atatürk Her Gün Biraz Daha Güncel
Aç?l?m?n televizyon aya??...
Atatürk'ten Gülen'e 'Jön' Türkler
1993 darbesi
8 TV- Orhan Gencebay, TRT'nin me?hur yasaklar?n? Canl? Gaste'ye de?erlendirdi/ NTV
8 TV- Timur Selçuk, TRT'nin me?hur yasaklar?n? Canl? Gaste'ye de?erlendirdi/ NTV
Lafoloji
NTV'yi yanl?? anlad?k
8 TV- Serdar Kuzulo?lu Canl? Gaste'de Facebook'un aç?klar?n? anlatt?/ NTV
Facebook'ta panik
Orhan Gencebay'dan a??r suçlama
Gencebay'dan TRT'ye Sert Tepki!
TRT'ye sert tepki
TRT'nin yasak kararlar? ak?llara zarar
'Türk müzi?ine darbeyi TRT vurdu!'
'Türk müzi?ine en büyük darbeyi TRT vurdu'
Orhan Baba balyoz gibi!
8 TV- Canl? Gaste'nin "Tribünler çözüldü" haberi/ NTV
'Müezzin' NTV'de yay?nlanacak m??
Müzi?e as?l darbeyi TRT vurdu!
K?z?lçullu Foto?raf Sergisi Buca'da aç?ld?
Orhan Baba TRT'ye vurdu
TRT kendi yasa??n? deliyor
Can Dündar'dan önemli uyar?!!!
TRT'den ak?llara zarar ?ark? yasaklar?! Kime ne dediler?
'Türk kad?n? hiç tan?mad??? bir erke?e 'merhaba' der mi?'
TRT'deki absürt yasaklar!
25 y?ll?k gazeteci (!) Ruhat Mengi
8 TV- Nam?k Durukan, Güneydo?u'da ya?ananlar? yorumlad?/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "1 May?s ça?r?s?" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Rewend'e Hasankeyf'te klip" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Nazi avc?s? Türkiye'de" haberi/ NTV
Dersimiz Atatürk
"Mustafa", "Veda" ve "Dersimiz Atatürk"
Gazetecilik bir heyecan i?idir..
TRT yasaklad??? ?ark?lar? kendi yay?nlamaya ba?lad?
Gezen'e hakarete 'gazetecilik eti?i' okuma cezas?
TRT ve annelerimizin prensi Ömür Göksel
8 TV- Hüseyin Çelik, Taner Y?ld?z'a yumruklu sald?r?y? Canl? Gaste'ye de?erlendirdi/ NTV
CHP ve BDP oylamaya kat?lamayacak
Kamer Genç'ten Tuhaf Yorum
Genç'ten Erdo?an'a ?ok Sözler
Ar?nç MHP ve CHP taban?na güveniyor
"Büyük bir ekseriyetle de?i?iklik gerçekle?ecek"
Mehmetçik'in Sosyal Tesisler'de i?i ne?
Ba???'tan Ba?kanl?k Sistemine ?ran örne?i
Ar?nç: Ne demokrasiyle ne bir ba?ka ?eyle ba?da??r
Ar?nç'?n referandum öngörüsü
Ar?nç MHP ve CHP taban?na güveniyor
CHP ve BDP oylamaya kat?lamayacak
Bülent Ar?nç Eski ülkücülere Sahip ç?kt?
8 TV- Bülent Ar?nç Canl? Gaste'ye konuk oldu - 3/ NTV
8 TV- Bülent Ar?nç Canl? Gaste'ye konuk oldu - 2/ NTV
Ar?nç Kesin Konu?tu
8 TV- Bülent Ar?nç Canl? Gaste'ye konuk oldu - 1/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Parti kapatma tarihi" haberi/ NTV
Bedelli askerlikte en vurucu tespit
Talat Pa?a'n?n katilinin "ac?kl?" hikayesi
Eme?in de, sermayenin de güvencesi demokrasidir
Köy Enstitüleri'nin 70'nci y?l? kutland?
Ar?nç: MHP'den % 21, CHP'den % 15 oy al?r?z
Ar?nç: Halktan en az yüzde 60 bekliyorum
Hay?r, Tayyip sana i? bulmayacak
Referandumda MHP ve CHP taban?ndan da destek bekliyorum, en az yüzde 60 olur
Hangi kö?e yazar? hangi mezar ta?? yaz?s?n? isterdi?
Cezaevinde film gibi suikast iddias?
Bülent Ar?nç'?n da iyi çocuklar? var!
8 TV- Murat Mercan, Erivan'?n "Protokolleri dondurma" karar?n? de?erlendirdi/ NTV
Raftan nas?l iner?
8 TV- Mete Çubukçu'nun, "Erivan'?n Protokol Freni" haberi/ NTV
Çocuklara K?yarak Yakla??yor Barbarl?k.
Meclis'ten Manzaralar...
Atatürk'ün ilginç davet mektubu
MHP'de patlak veren kavgaya, Bülent Ar?nç'tan ilginç yorum!
Opps...
'Siyah Beyaz' televizyon dizisi olmal?!
Tatil bayram?!
Cemaat kaç ki?i?
BirGün'ün 7. ya??na sözüm var!
?zmirli okurlar?yla hasret giderdi
Hangi kö?e yazar? hangi i?e yarar?
Bombal? Maketle Suikast Giri?imi
Sak?k'a 'maket gemi'yle suikast!
Maket gemiyle suikast giri?imi
8 TV- Halide ?ncekara'n?n Canl? Gaste'ye aç?klamalar?/ NTV
8 TV- Y?lmaz Helvac?o?lu, cinsel istismar iddialar?n? Canl? Gaste'de yan?tlad?/ NTV
8 TV- CHP'li Özdemir Siirt'teki cinsel istismar olay?yla ilgili Canl? Gaste'ye konu?tu/ NTV
Çocukça bilmiyoruz
Sak?k'a hapiste maketli suikasta çifte soru?turma
Mümtaz Hoca'n?n anayasas?!
?emdin Sak?k'a patlay?c? gemi içeri nas?l girdi?
Sak?k'?n bas?n mü?avirine döndü
?ki çocuk kayboldu biri öldü!
8 TV- Pervari'de incelemelerde bulunan CHP'li Özdemir Canl? Gaste'ye anlatt?/ NTV
TRT ve Yasakl? ?ark?lar
Helvac?o?lu, NTV Canl? Gaste'de ?ddalar? Yan?tlad?
Canl? yay?nda gözya?lar?n? tutamad?
Çözüm: Çocukça bir dil
8 TV- Ertu?rul Günay'?n 12 Eylül yarg?lamalar?yla ilgili yorumlar?/ NTV
Baykal: Referandum AKP'yi ?a??rtabilir
Referandum sonucu Ba?bakan'? ?a??rtabilir
8 TV- Deniz Baykal Canl? Gaste'de -1/ NTV
Baykal, 'Mahkemeye gideriz' dedi, yine uzla?? ça?r?s? yapt?
"De?i?ikli?i Kö?k onaylarsa biz mahkemeye gidece?iz"
Atatürk'ün Çocuk Sevgisi
Deniz Baykal: Anayasa Mahkemesi'ne götürece?iz
8 TV- Deniz Baykal Canl? Gaste'de -2/ NTV
8 TV- Deniz Baykal Canl? Gaste'de -3/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'ye kat?lan Deniz Baykal'?n "PR yap?yorlar" sözleriyle ilgili haber/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin tan?t?m videosu/ NTV
8 TV- Deniz Baykal, NTV'ye, Canl? Gaste'ye konuk oldu haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Gensoru gerilimi" haberi/ NTV
8 TV- Selim Atalay, Siemens ve Daimler'in rü?vet iddialar?n? aktard?/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "1 May?s'ta Taksim için ?ark? provas?" haberi/ NTV
8 TV- Hayko Cepkin son projelerini Canl? Gaste'de anlatt?/ NTV
AK Parti'ye kapatma davas? istemiyoruz
'Kapatma davas? olmamal?'
Referandum AKP'yi ?a??rtabilir
Parlamentonun ki?ilik sergilemesi zorunlu
1001 Yazar, 1001 Kitap
Pervari'de ya?ananlar; bir c?l?z ç??l?k...
AKP'yi sand??a gömece?iz
'Baykal cephesinde yeni bir ?ey yok'
Darbeyi Do?ru Okuma K?lavuzu
CHP, Gerçekten 'Demokrat' m?d?r?
Sayfalar aras?nda
Bir polis demokrasiyi tesadüfen ipten ald?
Cinsel tacizin alt yap?s? teknolojik!
Can Dündar'?n hesab?nda ne yanl???
Altan Gürman 2010
Bu heykeli yapt???n gibi y?k!
8 TV- Yaz? ??leri'nde, 4 May?s tarihli Canl? Gaste'ye at?fta bulunuldu/ NTV
Can Dündar'a an?nda istihbarat geldi
Kapitalist Atatürk
8 TV- Murat Mercan Ba?bakan'?n Yunanistan ziyaretini Canl? Gaste'ye de?erlendirdi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Meclis'in enleri" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Yine tren kazas?" haberi/ NTV
Üçlü Zirve Üçlü Tahliye
Bir kurt kuzu hikayesi
Gölgelerimiz
Dostluk ve arkada?l?k...
Yak?n tarihin en büyük siyasi mahkemesi
Sevgili Anneci?im;
Susurluk raporunun orijinali Y?lmaz'dan ikinci kez istendi
Özkan: San?k avukatlar?na gözda?? verildi
Son Kale Düsüyor!
Haftan?n Sanat Çizelgesi / Gösteri - Söyle?i
Kemalperestler vesayetin bitmesini istemiyor
CHP örgütü eylem koydu!
Baykal daha güçlü dönecek!
2 y?l beklesin Cumhurba?kan? olsun!
8 TV- Canl? Gaste'nin "Yak?n tarihin skandallar?" haberi/ NTV
Can Dündar'dan, "?malat hatas? m??"
'2 Y?l beklesin Çankaya'ya ç?ks?n'
Cüneyt Özdemir'e yine konuk ?oku!
Gülen'den Baykal'a mesaj: Biz bu i?in içinde yokuz!
'Baykal 2 Y?l beklesin Çankaya'ya ç?ks?n'
CHP teyakkuzda!
CHP'de Baykal'? Döndürme Ata??
Baykal 2 y?l sonra Kö?k'e ç?kmal?
'Baykal 2 y?l beklesin Çankaya'ya ç?ks?n'
Baykal'?n istifas?n?n ard?ndan; CHP parti örgütü Türkiye çap?nda eyleme geçti
Baykal: Birileri ç?ks?n destek olay?m
8 TV- Canl? Gaste'nin "Baytok'tan mesaj var" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Baykal'dan özel mesaj" haberi/ NTV
Bilgi ve belgeleri zorunlu olursam aç?klayabilirim
Baykal'?n tüm takti?i dönmek için!
8 TV- Deniz Baykal, Canl? Gaste için Can Dündar'?n sorular?n? yan?tlad?/ NTV
'Dönmesine döner ama bu i?e yarar m??'
Dönecek bu
CAN DÜNDAR (Milliyet)
'Ya?ananlar komplo'
'Biri ç?k?p aday olsun, desteklerim'
Bilgi ve belgeleri zorunlu olursam aç?klayabilirim
"Ben böyle veda etmeliyim"
'Beceremeyece?in bir i? için söz verme'!
"Deniz Baykal Kö?k'e ç?kabilir"
8 TV- Canl? Gaste'nin "Mu?la Üniversitesi'nde çat??ma" haberi/ NTV
Canl? Gaste çat??man?n içinden bildirdi!
Deniz Baykal: Birileri ç?ks?n destek olay?m
Deniz Baykal: Birileri ç?ks?n destek olay?m
Baykal'a dü?ümlendiler
"Birileri ç?ks?n destek olay?m"
Baykal: Birileri ç?ks?n destek olay?m
Baykal: Birileri Ç?ks?n, CHP'yi Yenilesin, Destek Olay?m
Sand?kta AKP ve K?l?çdaro?lu ?ansl?!
Türkçe konu?amayan Kürt J?TEM'ciler
Kitab?n yoksa yand?n!
??te o tart??ma, mahkeme dosyas?ndan önce Milliyet'te
Mahkeme Ba?kan? 'tahliye' dedi ama...
Haberal kavgas? Ergenekon'da
Hep devrimciler 'Toprak Reformu' dedi
Savunma süresine k?s?tlama
Ecevitlerin kavgas? Ergenekon'da
Kahreden iddiaya Ecevit'ten cevap!
Kavga Ergenekon'a delil oldu
Ecevitlerin kamera kayd?ndaki kavgas?
'Ecevit'i iyile?tirdik'
Haberal'?n hastanesinden Dündar'a cevap
Ba?kent Üniversitesinden Ecevit aç?klamas?
Ecevitlerin kavgas? Ergenekon'da
Ecevitlerin kavgas? Ergenekon'da
Canl? yay?nda Haberal tart??mas?!
8 TV- Canl? Gaste'nin "Takas imzalar?n?n anlam? ne?" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Ve CHP bölündü" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "CHP'de imza sava??; tüm senaryolar" haberi/ NTV
17 May?s: Ulusal özür günü!
Ecevit'in tedavisini yapan doktor iddialar? reddetti
8 TV- Canl? Gaste'nin "Ba?bakan Obama'yla görü?ecek" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Takas imzalar? ne getiriyor?" haberi/ NTV
'Bu co?rafyada uçan her ku?u bilmeliyiz'
Davuto?lu: ?ran'a yapt?r?m uygulanmas?n? mümkün görmüyorum
Bel alt?ndan vurmak!
'?ran'a yapt?r?m? etik bulmuyorum'
Varsa bir güzellik, hep insanlar sayesinde!
8 TV- Canl? Gaste'nin "Canl? yay?nda küçük kurultay" haberi/ NTV
Atatürk'le ?nönü ayr?l?yor
Gülümseyen Atatürk Burdur'da
Gandi'nin fendi devrimi yendi
Kandil'e bomba yerine diplomasi!
Psikolojik üstünlük PKK'ya geçmi?ti!
8 TV- Yaz? ??leri'nde Canl? Gaste'nin "Madende göçük" haberi yorumland?/ NTV
K?l?çdaro?lu'nu benzetmek mi laz?m?
K?l?çdaro?lu: Ba?bakan bu rüzgardan korksun
Canl? Gaste'den K?l?çdaro?lu'na özel bask?
K?l?çdaro?lu'ndan Erdo?an'a yan?t
K?l?çdaro?lu: Ba?bakan bu rüzgardan korksun
8 TV- Can Dündar'?n Kemal K?l?çdaro?lu özel röportaj?n?n haberi/ NTV
Gandi'den ilk vaat
Bu kurultayda Baykal'?n sadece foto?raf? olacak
'Esen rüzgârdan tedirgin olmas?n, korksun'
Koltuktakiler de?il zihniyet de?i?meli
Tarihi kurultay
Ba?bakan korksun
Saydaml?k sözü
'Ke?ke hep beraber olsak'
Kimseyi küstürmeyiz
Canl? Gaste'den Kemal K?l?çdaro?lu'na gündüz bask?s?!
"Ba?bakan bu rüzgardan korksun"
Erdo?an'a yan?t verdi: "Tedirgin olmas?n, korksun!"
K?l?çdaro?lu'ndan son mesajlar
K?l?çdaro?lu: Cam gibi olaca??z
'Bu rüzgâr yetersiz halkla yürüyece?iz'
Hastay?z sana, dermans?z?z
Medya ç?plak ayakla selamlad?
?kizlerin silah? sözleri
'Atatürk ?nönü'yü devlet ba?kanl???na haz?rl?yor'
Al?n K?l?çdaro?lunuzu ba??n?za çal?n!
'Araba eski sürücü de?i?se de farketmez'
Çelik: Araba eski sürücü de?i?se de farketmez
Sencer Ayata: CHP proleterle?ti
'Onlar Umay'?n gözya?lar? Sibel Kekilli için üzülmeyin!'
8 TV- Canl? Gaste'de Sencer Ayata'n?n "CHP proleterle?ti" sözleriyle ilgili haber/ NTV
Van'daki patlamada kahreden iddia
"B?ça?? kemi?e dayad?k" desenize
Asker gördü ve kaçt?!
Gürcistan s?n?r?nda ?iddetli patlama
K??la çöplü?ündeki patlamada ?ok iddia
'Patlamada öldü' denilen çocuk ölmemi?
Vahim ?ddia: Asker Çocuklara El Bombas? Att?
Asker patlamay? görüp kaçm??!
8 TV- Canl? Gaste'nin "Protest parti" haberi/ NTV
CHP'de ?erden hay?r do?du
Bir zamanlar Türkiye
Hakara makara yapmayal?m lütfen!
Life dergisi ar?ivlerini açt?, Türkiye'nin tarihi ortaya ç?kt?!
Can Dündar`?n kö?esinden 27 May?s`?n utanç foto?raflar?
Menderes as?l?nca bayram yap?ld?!
50 y?l önce o gün, yani 27 May?s...
Life dergisi ar?ivlerini açt?, Türkiye'nin tarihi ortaya ç?kt?!
50 y?l önce o gün
50 y?l önce o gün
8 TV- Canl? Gaste'nin "Manga için büyük gece" haberi/ NTV
Ba?bakan korksun!
E?itim sistemi çöküyor
Siyasette nezaket dönemi ba?l?yor (mu?)
?ktidar zehri herkesi kirletir!
Her alanda aç?l?m, internette kapan?m...
Modern insan
Yazar Rating
Eurovision'da bir ba?ar? öyküsü...
Manga: Bir ba?ar? öyküsü
maNga: a success story
Türkiye'nin en giri?imci kad?n?
Yeti?tirmek galiba hamurumuzda yok!
NTV muhabirine canl?da ?srailli tacizi
A?dod'dan ilk yay?n? NTV yapt?!
8 TV- Mete Çubukçu'nun A?dod'dan Canl? Gaste'ye ba?lant?s?n?n haberi/ NTV
8 TV-Can Dündar'?n "Dünya neden suskun?" ba?l?kl? yaz?s? Yaz? ??leri'nde okundu/ NTV
Gümü? de madalyad?r!
Bencilli?i yenmek boynumuzun borcu!
1993 - ??te Ödüller
"Güç sarho?lar?"na dünya suskun
Kad?n istihdam? art?r?lacak
Gazze orada ?ehitler burada
?srail Sald?r?s?nda Dijital Sava? Da Ya?and?
Sald?r?y? böyle kutlad?lar
Burak Sa?ya?ar'a sorduk...
Filistin Büyükelçisi: Tepkiler idare eder
K?l?çdaro?lu: Erdo?an korksun
Lümpen'e ödül verdiler!
Bu iddianamelere ne dersiniz
Sorular?ma Yan?t Verin...
Bakanl?k Sözcüsü Özügergin'in Ntv-Canl? Gaste program?na verdi?i mülakat
'Büyükelçiyi uzun süre göremezlerdi'
Perspektif - Bas?ndan
Hürriyet okurlar? '32. Gün'e Oscar'?n? verdi...
?slam haklar? yok, insan haklar? var
Karanl?k el...
?srail'le ipler koparsa ne olur?
8 TV- Canl? Gaste'nin "?srail'le anla?malar iptal edilir mi?" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "?srail'le ilk anla?ma 1972'de" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Hava nas?l olacak?" haberi/ NTV
?srail'in sicili tescillenmi? bulunuyor; terörist devlet!..
Bo?aziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi'nde geçen ay
Can Dündar sordu: Piyango neden ?rfan Aktan'a vurdu?
RSF Sekiz Gazeteciye Hapis Tehdidini K?nad?
?li?kileri Koparmaya Kim Kar???
En Çok Okunan Yazarlar
Öcalan'?n tuhaf Erdo?an iddias?!
Yazar raiting
Apo'dan küstah uyar?: Tasfiye s?ras? Erdo?an'da!
8 TV- Canl? Gaste'nin "Erdo?an sokaklar? k??k?rt?yor" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Mavi Marmara'n?n a?k hikayesi" haberi/ NTV
'1 Mart'? anlayanlar olmu?tu ama bu...'
Yönetim, Siyaset, Tarih, Hayat
Erbakan'? 28 ?ubat'ta 'Sava? Lobisi' tasfiye etti
Tasfiye s?ras? Erdo?an'da
Torpilli katilleri unuttular
Atatürk belgesellerini durdurun!
?yi ki politikac? de?iliz!
??te buras? Gazze
8 TV- Canl? Gaste'nin "NTV ekibi Gazze'de" haberi/ NTV
?nsafs?z ve yalanc?
?yi ki politikac? de?ilim
Democracy when? Press freedom for just whom?
AKP'nin gelece?i...
8 TV- Canl? Gaste'nin "Türkiye yüzünü Do?u'ya m? dönüyor?" haberi/ NTV
Drama endures, no finale in sight for Turkey's Ergenekon case
?yi ki politikac? de?ilim
8 TV- Can Dündar LÖSEV'in etkinli?ine kat?ld?/ NTV
Top ve kale
Av?ar lösemili çocuklara tenis sertifikalar?n? verdi
Ankara semalar?nda ba?ka bir istikbal mi?
6 -7 Eylül olaylar? tiyatro sahnesinde
Novedeviçi Mezarl???'ndaki Mavi Gözlü Dev: Nâz?m Hikmet
Türklerle Araplar
Sporla LÖSEV'e destek
Yeni nesiller geçmi?i bilmeli
Cazc? Emrah
Levent Güray Cup ba?l?yor
Levent Güray Cup'ta ödüller sahiplerini buldu
Can Dündar kupay? kald?rd?
Hangi NTV programc?s? tenis ?ampiyonu oldu?
Demokratl???n cinsiyeti olur mu?
8 TV- Canl? Gaste Spor'un "Dündar'a kupa" haberi/ NTV
Araplar ve Türkler semineri
Canl? Gastenin ?srail sevgisi
'Merkel ve Sarkozy neyse Erdo?an da o olacak'
NTV'nin program yap?mc?s? teniste de bir numara..
ABD'de intikam sesleri
Can Dündar 49'uncu ya??n? nerede kimlerle kutlad??
Can Dündar'dan rakiplerine çal?m
'Babam?n ad? Milliyet'in künyesine girdikten sonra Eyip Sultan'da kurban kestik'
Do?an Grubu Hükümet ile bar??acak m??
Hanzade Do?an Boyner, Do?an Grubunun yol haritas?n? anlatt?
Zenginlik i?te böyle bir ?ey...
Milliyet'in sat?? tarihiyle ilgili Hanzade Do?an ne dedi, internet siteleri ne anlad??..
Marsel ?lhan de?il önemli olan Can Dündar
'Hükümet PKK'y? muhatap als?n'
BDP'li Demirta?'tan canl?da ?ok öneri
Canl? yay?nda Kürt sorunu kavgas?
Emrah'a takdimimdir: Jülide Özçelik
Tenis turnuvas?
Kö?e yazarlar?ndan Aktan ve Express'e önemli destek!
Kemal Karpat'?n hikayesi, 'Da?? Delen Irmak'ta
Be?ir'in ?ark?s? ne?
Levent Güray Cup'ta final
Ata'dan LÖSEV'e destek
Canl? Gaste
Canl? Gasle tatile ç?k?yor
Levent Güray Cup'ta ?ampiyonlar belli oldu
Hakkari Valisi 'içeriden' bakt?
'Canl? Gaste'nin sezon finaline terör hâkimdi
Kanl? terörle yüzle?me -1-
Türkçe Günlükleri
PKK'n?n hedefinde siviller var
Sivillere sald?racaklar
PKK sivillere sald?racak!
Sivillere sald?racaklar!
Istancool Condé Nast'ta
Kay?p çoraplar?n izinde
APO gene sahnede...
Dördüncü boyut
Gandi Kemal'in hayat?
??k ekran
Ankara Sivas mitingine haz?r
Sivas katliam? Körfez'de de lanetlendi!
Köy Enstitüleri modeli Ak Partili belediyeye ilham verdi
Sivas'ta Ölenler Gerze'de An?ld?
?ii dünyas?n?n kalbi durdu
8 TV- Can Dündar'?n "Persona non grata" yaz?s? Medya Müfetti?i'nde okundu/ TRT Haber
??te yeni Said-i Nursî!
'Ben Atatürk'ün o?luyum DNA testi yap?n'
Ezan'?n ba??na gelenler
Lisenin ünlü mezunlar?
Yüzy?l?n A?klar?
Heryerekon mu, sessiz devrim mi?
A?r? bir yükseklik mi, derinlik mi?
Bu belgesel çok konu?ulacak
Güvencesiz güvenlik
O rütbelere nas?l yükselebildiler?
Hayat? belgesel film oldu!
Özdemir'in hüsran?
Nihat Özdemir'le Can Dündar'?n hakk?n? da yedirmem arkada?
'Mustafa'y?, operada 'Habe? Kral?' yapt?lar
O Hakim ?damlar? Savundu Ama..
LÖSEV'li çocuklar tenisle mutlu
D?SK, Kemal Türkler ve referandum
Vay be idi durumlar a?klarda!
Can Dündar diyor ki: Herkes ç?plak....
'Yak???r Atama; yap?cak tabi erkek de?il mi?'
MHP'li Durak:"BBP Genel Ba?kan?, AKP Politikalar?n?n d???nda hiçbir ?ey yapm?yor"
Nerde o bir tatl? huzur arayan ?ark?lar...
A critical YA? meeting
Ege ve Akdeniz'in tam ortas?nda sinema...
Datça'da sinemal? günler
Ege ve Akdeniz'in tam ortas?nda sinema...
Said Nursi belgeseline Nurcu ambargosu
Can Dündar'?n da katk?s?n?n bulundu?u Said Nursi belgeseline ambargo
Tek suçlu ülkücüler miydi?
Sineman?n ustalar? Datça'da bulu?uyor
Adam gibi ya?lanmak
Haz?rla s?ra d??? CV'ni kap i?i
'Devrim'e ne dediler
Generaller adalete zaman?nda kar??masa, ?imdi bunlar olmazd?
Ege ve Akdeniz'in orta yeri sinema
'Sadelik bir ??kl?kt?r'
??renç ayak oyunlar? sona ersin
Fehmi Koru, Can Dündar'a nasihatlarda bulundu
Serra Karaçam: "TRT'de bize destek olanlar?n yan?nda çal??malar?m?z? sekteye..."
Hangi kö?e yazar? kimi tavlamaya çal???yor?
Yas Kitab?: Dersim 38'i yazd?lar
'Feryat' Üzerine...
"Belgesel birden bire benim hayat?m oldu"
Bir Yanda Akdeniz, Di?er Yanda Ege... Tam Ortas?nda Sinema
Bediüzzaman beyazperdede
?syana destek art?yor
Olay kad?n ilk kez konu?tu
Yolcu belgeseli üzerine
Yas Kitab?
Ünlülerin Bodrum'daki s???naklar?
Sineman?n ömürlük ustalar? Datça'da bulu?uyor
90 Dönüm Araziye Malikâne Kurdu
Tayyip Erdo?an ve gerçekler
Ayd?nlanmama felsefesi!
"Can Dündar mükemmel biri"
'YAS'? yazd?lar
?stihbaratç? en çok zamanlamay? hesaplar
Said-i Nursi Dev-Yolcu muydu?
?nternet tutulmalar?
Babalar ölmesin
Kad?nlar ve biz
Bu foto?rafta ihanet pi?manl?k ve trajedi var
Gürültücüler denizi i?gal etti
Can Dündar, epistemoloji!
Can Dündar'?n samimi itiraf?
Siz ne dersiniz?
Cihangir'in yeni "in" restoran?
NTV Ana haberi kim sunacak?
NTV'nin Ana Haberi hangi gazeteciye emanet?
8 TV- Can Dündar'?n sunaca?? NTV Ana Haber Bülteni tan?t?m?/ NTV
NTV'nin Ana Haber Bülteni'ni Can Dündar sunacak
Can Dündar NTV'de yeni sezonda hangi programa imza atacak?
Can Dündar yeni sezonda hangi programla ekranda olacak?
NTV Ana Haber'e Ünlü Sunucu!
Öcalan'a ne verildi
Can Dündar: Allianoi gömülmesin!
"?mam? amir kabul edenler" diyen kitaba tepki : Sessizlik...
Gaziantep'te Atatürk Müzesi yap?lacak
Can Dündar anchorman oluyor!
8 TV- Can Dündar'?n "Sessizlik de, iddialar kadar korkutucu" yaz?s? yorumland?/ CNN
Oku bakiiim: A.S.E.
Kuzular büyüyor kurtlar dans edemiyor
Sineman?n kalbi Datça'da at?yor
Un nouveau chef pour une armée turque fragilisée
8 TV- Can Dündar'?n sunaca?? NTV Ana Haber Bülteni tan?t?m?/ NTV
Haberci tribünde de?il sahada olmal?
Bal?k çiftliklerine dair: Gölgesini satamad???n a?ac? keseceksin!
Datça, Sultan'? a??rlayacak
Turktime'dan Üç Dev Transfer
Fox'un yöneticileri tribünden sahaya indi! Habercilik budur!
Gaziantep'te Atatürk Müzesi yap?lacak...
Datça Uluslararas? Sinema Festivali ba?l?yor
?eften iki dev beste
Gaziantep'te Atatürk Müzesi yap?lacak...
V. Ero?lu ve Tarkan'?n burnu
Fox Tv'ye Büyük Övgü
"Bakan?n sözleri amac?n? a?t?"
Ya?l? kad?nlar da genç erkeklerle olabilir
Can Dündar Anchorman oluyor
Gaziantep'te Atatürk Müzesi yap?lacak
En Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar Ne Demek ?stiyor?
Datça Sinema ve Kültür Festivali
En Çok Okunan Yazarlar
Y?lmaz Güney Ölümünün 26. Y?l Dönümünde An?ld?
Ölümünün 26. y?ldönümü
Y?lmaz Güney Ölümünün 26. Y?l Dönümünde An?ld?
Neye 'Evet', neye 'Hay?r'
Datça'da 'Usta'ya sayg?
Yan?l?yorsam hemen düzeltin...
P?nar Akda?'?n Katilleri Sadece PKK ve Yanda?lar? m??
Çirkin Kral 'Datça Sinema ve Kültür Festivali'nde an?ld?
Sineman?n 'Çirkin Kral'? an?ld?
Datça Sinema ve Kültür Festivali ba?lad?
Datça Festivali ünlü isimleri bir araya getirdi
Çirkin Kral için Datça'dayd?lar
Son Anchorman Can Dündar!
Kö?e yazarlar? 12 Eylül'de ne oy kullanacak?
'Evet' mi 'Hay?r' m?? Referandum'da hangi kö?e yazar? ne oy verir?
K?l?çdaro?lu NTV'de sorular? yan?tl?yor
Özel röportaj
Kemal K?l?çdaro?lu ile NTV'DE röportaj
Kemal K?l?çdaro?lu neden "Hay?r" dediklerini anlatacak
Ele?tirilere yan?t veriyor
CHP Lideri Kemal K?l?çdaro?lu Canl? Yay?nda
CHP Genel Ba?kan? K?l?çdaro?lu NTV'de Sorular? Yan?tl?yor
K?l?çdaro?lu röportaj?
Ege ve Akdeniz'in orta yeri sinema
K?l?çdaro?lu: Villam? takasa haz?r?m
'Türkiye'nin Karar?' NTV'de
Unutmaya haz?r?m
"Villam? takas etmeye haz?r?m"
K?l?çdaro?lu, Ba?bakan Erdo?an'a seslendi: 'Villam? takas etmeye haz?r?m'
NTV'ye Can Dündar tepkisi
K?l?çdaro?lu: "Villam? Takas Etmeye Raz?y?m"
K?l?çdaro?lu: Villam? takas etmeye haz?r?m
K?l?çdaro?lu, Erdo?an ile uzla?acak
K?l?çdaro?lu: Erdo?an isterse takas olur
'Villam? takasa haz?r?m'
Her ?eyi unutur masaya otururuz
Zap'tiye
Resimli müzik ansiklopedisi
Gandi'den Erdo?an'a hodri meydan
K?l?çdaro?lu, Ba?bakan'?n vergi beyannamelerini inceleyebilir mi?
Bahçeli ve Bono konseri
K?l?çdaro?lu: "Villam? takas etmeye raz?y?m"
Can Dündar olay?
'Villam? takas etmeye raz?y?m'
'Canl? Ana Haber' ba?l?yor
Yeni ve ça?da? bir anayasay? birlikte yapal?m
K?l?çdaro?lu: "Villam? takas etmeye raz?y?m"
Niye K?z?yorsun Ki!
Kritik e?ikte
Can'l? Ana Haber Pazartesi Ba?l?yor
'Canl? Ana Haber' ne zaman ba?l?yor?
Can Dündar ile NTV'nin Ana Haberi Ba?l?yor
K?l?çdaro?lu: "Ba?bakanla villam? takas etmeye haz?r?m!
Referandumun sat?r aralar? (NTV)
Türkiye tercihini yapt? de?erlendirmeler ekranda
Türkiye'nin Karar? Referandum 2010
TV'de referandum mesaisi
Referandum Özel
Parti Merkezlerine An?nda Ba?lant?
Halk?n tercihi masaya yat?r?l?yor
Oylar an?nda ekranda
NTV maç? m?, referandumu mu yay?nlayacak?
Can Dündar ile Ntv'nin ana haberi ba?l?yor
Canl? haber...
Can Dündar'la "Canl? Ana Haber" NTV'de
Merakl?s? için
Haber sunacak
Canl? Ana Haber
Can Dündar NTV Ana Haber masas?nda
Erdo?an ve Gül'ü yuhalad?lar
Yoklamaya oylama
Medyada haftaya NTV ve Can Dündar damga vurdu!
Erdo?an yuhland?, Hidayet Türko?lu özür diledi
"Hay?r ç?kacak" diye iddiaya giren yazar kimdi?
'Ezel'den, ebediyete uzanan ya?am...
Yasakl? diva ?stanbul'da
Uras: Büyümeyle çukurdan ç?k?yoruz
Devleri ke?feden hoca
Günün televizyoncusu: Can Dündar
Devleri ke?feden hoca k?rg?n
Can Dündar'dan "Canl? Ana Haber"
Can Dündar tamamd?r
Bir süre devam eder
Uras: Büyümeyle çukurdan ç?k?yoruz
Spirou: Papa'y? tutuklad?n?z m??
Kurt: Sald?r?lar?n hedefi toplumsal bar??
Amerikal? Yunan grubun ''Ayasofya'da ayin'' inad? kriz yaratt?
Kurtulmu?'un yol haritas? ne?
Can Dündar güldürdü...
Eyleme onlar da kat?lacak
Ezel'in senaristleri aç?klad?: Sekiz ölecek mi?
Ezel'de 'Sekiz' ölecek mi?
Ezel'in yeni sezon sürprizleri
Elvis Presley ve Tarkan: Bir intihal daha m? var?
?hmal edilen kanal
Ahtisaari: Bar??? bizden beklemeyin
Ahtisaari: Bar??? bizden beklemeyin
Akil Adamlar Diyarbak?r'da ne yap?yor?
K?vanç Tatl?tu? dizide kaç bölüm oynayacak!
Herkes Diyarbak?r'da konser veremez...
Sinemam?z?n tarihle imtihan?
Fatmagül'ün suçu ne? dizisine en sert ele?tiri Do?an Grubu'ndan geldi
En sert ele?tiri Do?an Grubu'ndan...
Fatmagül'ün tecavüz sahnesi neden bu kadar ilgi gördü?
Fatmagül'ün çilesine bir tepki de Can Dündar'dan!
Cittaslow Festivali ba?l?yor
Ezel tabular? y?kt?
Yasakl? Diva Googosh ?stanbul'da
Banu Güvenin ilk konu?u Tanjeviç
Hain padi?ah! Zalim Evren!
NTV'nin yeni yay?n dönemi
Sekiz'i Ezel'den ölüm ay?racak
NTV'de yeni dönem ba?l?yor
Tecavüz Rezilli?ine Can Dündar'dan Tepki
NTV'de yeni program belli oldu
Ezel Behlül'ü Öldürecek
Sakin ?ehir Festivali ba?l?yor
Ezel'in senaristleri yeni sezonla ilgili tüyolar? Can Dündar'a verdi
NTV'de yeni dönem ba?l?yor
Tecavüze doymad?n?z m??
Çankaya'da Bir 12 Eylül Ma?duru!
Sakin ?ehir Festivali'nde ünlüler 'Orkinos Çiftli?ine Hay?r' diyecek
Orkinos çiftlikleri protesto edilecek
Cittaslow Seferihisar 'sakin festivalle' renklenecek
Takiye kültürü
Cemil ?pekçi'nin defilesi tehlikede mi?
Belçim Erdo?an: Çocuk sahibi olmak ilham verici
Tecavüze doymad?n?z m??
Dergicilik kan kaybediyor
NTV hatal? m? oynuyor?
Camiden al?p da m? Metris'e götürdüler
Kaplan, 'Öcalan'la yap?lan ilk görü?me'yi televizyonda anlatt?
Sakin ?ehir Festivali ba?l?yor
Özal suikast?nda Ergenekon izleri...
Y?l 1999: Öcalan dedi ki
8 TV- Mete Çubukçu'nun "?mral?yla kritik temas" haberi/ NTV
8 TV- H.Kaplan'?n Canl? Ana Haber'e "Mart 1999: Öcalan dedi ki..." aç?klamalar?/ NTV
Yirmibe?o?lu 'Özal'? öldürün' dedi mi?
K?l?ç: Bu kayyum de?il
Türk nefretinden Türk muhabbetine; 100 y?l!
?ok! 8. Cumhurba?kan? Özal Suikasti için soru?turma ba?lat?ld?
Gezegenin Gelece?i
Yirmibe?o?lu: Cami bile yakt?k
Eski M?T'çiden ilginç Öcalan yorumu
Ali K?rca Fox TV'ye geçer mi?
Sakin ?ehir'de eylem günü
Solculuklar? depre?ince
'Yava? ?ehir' Seferihisar'da bu hafta sonu eylem var!
Nokta vuru?u
Sakin ?ehir'de 'eylem' var
Sakin ?ehir'de festival heyecan?
Abdi ?pekçi'nin Ankara'da pavyona gitmek istemesi!..
Gülen ve Perinçek Frankfurt Kitap Fuar?'nda
Erbakan Sp Yönetimini Suçlad?
"Numan Bey gitse bile bölünme olmaz"
Erbakan Kurtulmu?'a kap?y? gösterdi!
Fatih Erbakan Koltu?a Is?n?yor!
Öpülecekler
Erbakan: Numan Bey gitse bile bölünme olmaz
Kurtulmu?: Herkes laf?na dikkat etsin
8 TV- Numan Kurtulmu?'un Fatih Erbakan'a yan?t?/ NTV
Gülen ve Perinçek tan?t?m yüzümüz!
Kurtulmu?: Herkes laf?na dikkat etsin
Saadet'te tart??ma büyüyor
Babam sa? olsun
Can Dündar, Bekir Co?kun olay? üzerine geçmi?ten bugüne bir yolculuk yapt?
Can Dündar kazand? çünkü
Can Dündar'dan medyaya Bekir Co?kun tepkisi! Ne oldu bize?
Can Dündar'dan medyaya sert tepki!
??te Naz?m Abi'nin hikayesi...
Al?verin ba?lamam? çalay?m...
Can Dündar 12 Eylül y?llar?yla günümüz medyas?n? kar??la?t?rd?
Pkk Kuzey Irak'tan Çekiliyor Mu?
Eski M?T Kontrterör Dairesi Ba?kan? Mehmet Eymür bu ak?am hangi kanala konuk oluyor?
'Hanefi Avc? da linç ediliyor'
Avc?'n?n 'dostu ve dü?man?': Mehmet Eymür
Hanefi Bey Kendini Melek Gibi Gösteriyor
Eymür, Avc?'y? suçlad?
?ok! Hanefi Avc? sorgu sonras? tutukland?
Öcalan'a affa do?ru gidiliyor
Can Dündar büyük f?rsat? ?skalad?
Eski istihbaratç?dan Avc?'ya veryans?n
Mehmet Eymür: ??, Abdullah Öcalan'a affa do?ru gidiyor!
Eymür: ?? Öcalan'a affa do?ru gidiyor
'?? Öcalan'a affa do?ru gidiyor'
M?T'te aç?l?m? sabote etmek isteyenler var
Eymür'den daval?s?na sert ele?tiri
Eymür: Avc? M?T'i dinledi
"?? affa do?ru gidiyor"
Mehmet Eymür: Öcalan'a af gündemde
Savarona daha önce de fuhu? için kullan?lm??!
Avc?'y? Menzir Savundu, Eymür "??kencecilik"le Suçlad?
Avc?'n?n e?inin pasta tariflerini bile alm??lar
8 TV- Hanefi Avc?'n?n e?i ?enay Avc? Canl? Ana Haber'de/ NTV
'Biz neler gördük...'
?enay Avc? Ntv'de Can Dündar'?n Sorular?n? Cevaplad?
Hanefi Avc?'n?n e?i NTV'ye konu?tu
Hanefi Avc?'n?n kad?nlar?
8 TV- E. Mavio?lu'nun Canl? Ana Haber'e Devrimci Karargah'la ilgili aç?klamalar?/ NTV
Hanefi Avc?'n?n ko?u? arkada?lar? aras?nda hangi gazeteciler var?
Avc?'n?n e?i ve sevgilisi NTV ekran?ndayd?
Fossati, Süleymaniye'ye bile el atm??
M?T'çi Eymür'ün av?
En çok ele?tirilen en çok izlendi!
'Her zaman arkas?nday?m'
Öcalan'? affedecekler
8 TV- ?enay Avc?'n?n kat?ld??? Canl? Ana Haber bülteninin haberi/ NTV
Arzu’yla yeniden çocuk için evleniriz
Avc?'n?n e?i ve sevgilisi ayn? ekranda
Mirgün Cabas ve NTV'nin hakk?...
Eski M?T'çi Mehmet Eymür aniden neden ortaya ç?kt??
Önce yay?n? bitirdi uyar? gelince...
8 TV- H. Cemal, Yaz? ??leri'nde Eymür'ün Canl? Ana Haber'e kat?lmas?n? yorumlad?/ NTV
Namuslu polise sahip ç?k?l?yor
Mirgün Cabas günün i?ini ç?kard?!
A?k, aldatma, cinayet ve öteler...
Kimden kime lololo?
'E?ime güveniyorum ve her zaman arkas?nday?m'
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Ecevit'in ?üphesi" haberi/ NTV
17 A?ustos'ta ABD-?srail parma?? var m??
Kan?t bulamayacaklar...
17 A?ustos'ta ABD-?srail parma?? var m?
Prof. I??kara, 11 y?l sonra konu?tu...
MHP'nin ?ov günü...
Saadet'te kim Yezid kim Hüseyin tart??mas?
Hanefi Avc?'da ?srail parma??!
?srail ??i 5 Büyük Komplo
Y?l?n en büyük itirafç? isimleri kimler? Can Dündar yazd?!
(CUL) Turkish Culture Days Draw Great Interest In Morocco
Fas'ta Türkiye rüzgar?
Atlantik k?y?s?nda büyük Türkiye ilgisi
Antalyal?lar bunlar? bedava izleyecek
Film festivalinde müzik ?öleni
Her tecavüzün ard?ndan Fatmagül mü ç?kacak?
Erotik sahneye Dada? sansürü
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Elektronik pranga" haberi/ NTV
'Türban ?imdi de ö?retim üyesini yak?yor'
Can Dündar ile 'Canl? Ana Haber'
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Elektronik prangayla ya?am" haberi/ NTV
NTV ekran?nda "çift ba?l?" operasyon
Türkçenin 'güzel sesi'ni yitirdik
Yönetmen müzisyen festivalde
Söz Kurtlar Vadisi'nde
Vadinin senaristi BDP'li vekille kap??t?
8 WEB- Kenan'?n ilk adresi Ba?bakan/ NTVMSNBC
Kurtlar Vadisi Senaristi Bdp'ye Cevap Verdi
Film festivalinde müzik ?öleni var
Alt?n Portakal'da konser müjdesi
Alt?n Portakal'da konserler ücretsiz
8 TV- "Sare Davuto?lu Can Dündar'?n sorular?n? yan?tlad?" haberi/ NTV
Anketlerde ba?? çekiyor
?imdi 'Goran Bregoviç zaman?'
Hangi kö?e yazar? hangi atasözünü hat?rlat?yor?
Can Dündar ne demek istedi?
Kurtlar Vadisi Pusu'ya Mossad çengeli
Ekranlar pembeye boyand?, pembe kurdelan?n s?rr? ne?
Alt?n Portakal'da Konser F?rt?nas?
Alt?n Portakal'da müzikli geceler
8 TV- Can Dündar'?n 47. Antalya Alt?n Portakal Film Festivali aç?l???nda yapt??? konu?ma/ NTV
Kusturica NTV'ye anlatt?: "Suçlamalar gerçek de?il"
Dam üstünde Kusturica, vur beline kazmay?!
"Biz tarihi film yapam?yoruz!"
Fuara haz?rlanan kitaplar
Ücretsiz konserler kaçmaz
Facebook da Google da derhal sansürlenmeli
Kusturica bombalad?
Kusturica geldi Günay gitmedi
'?ddialar uydurma'
Protestolu portakal
Kusturica'dan Günay'a: Hangi okula gitmi? o bakan
Politik bir Alt?n Portakal
Alt?n Portakal'da konserler ücretsiz olacak
Bakan? 'dü?man' ilan etti ülkesine döndü
Ad?m ad?m Kusturica krizi
Kusturica geldi, a??r konu?tu, gitti
Kusturica: Hakk?mdaki suçlamalar gerçek de?il
Hedef Emir de?il Mustafa Hoca...
Festivalde kalanlar tecavüz destekçisi mi?
'Dü?man?' Kusturica'dan özür bekliyor
Bakan Günay'dan Can Dündar'a Kusturica f?rças?
Can Dündar'a f?rça çekti
8 TV- Ertu?rul Günay'?n Can Dündar'a Kusturica'yla ilgili aç?klamalar?n?n haberi/ NTV
8 TV- Ertu?rul Günay'?n Kusturica kriziyle ilgili haber/ NTV
Skandal...
Can Dündar'?n ekrandaki zor anlar?
Kusturica gitti ?imdi mutlu muyuz?
Belgeselin gücü müzi?in büyüsü ile bulu?tu
Hangi üstkimli?inizle örttünüz vicdan?n?z?
Kusturica vesilesiyle iki kad?n?n hikâyesi
Alt?n Portakal'da tempolu günler
Kusturica a?a??l?k bir adamd?r
Tez zamanda tercümanlar?n kellesi uçurula...
Yanl?? yapan sadece bakan m?
Bakan'dan Can Dündar'a Kusturica tepkisi
Kusturica krizinde kim hakl??
"Bana özür mektubu yazacak"
Hafta Sonu Magazin Tarihi Sergisi
Kusturica, geçmi? ve vicdan
BDP'den Sabanc? ve Garih cinayetleri için ara?t?rma önergesi
Kusturica kar??t? kampanyan?n ideolojik arkaplan?
Alt?n Portakalda konserler ücretsiz olacak
Fas'ta Türkiye rüzgar?
Alt?n Portakal'da konserler ücretsiz olacak
Kapan??ta Kusturica da olmal?yd?
Gücü, kuca??nda bulanlar?n özgüveni!
Magazin tarihi sergisi
Kusturica'yla al?p veremedi?im ne?
Intengo'ya "Yenilikçi Uygulama Ödülü"
Ye?ilçam y?ld?zlar?na gül ya?d?
Üniversitede türban serbest de?ildir!
Listening to people in Turkey
Türbana itiraz Amasya'dan geldi
Üniversitede türbana bir rektörden itiraz geldi
??te Yeni Radikal'in yeni boyutlar?
Kusturica samimî de?il, çünkü...
8 TV- Prof.Hakan Akbulut'un Canl? Ana Haber'e kanser a??s?yla ilgili aç?klamalar?/ NTV
Tophane'yle Be?ikta?'?n aras?...
Hangimiz daha özgürlükçü?
Kö?e yazarlar? ?ss?z adaya dü?se yan?na neyi al?r?
Eski Yugoslavya'ya özlem! Ne palavra!
'Alt?n Portakal'?n iz b?rakanlar?...
Bunu Neden Sormad?n Can Dündar?
Muratpa?a Belediyesinde Alt?n Portakal yo?unlu?u
?lk ve 'en yeni' haber kanal?
Erbakan'?n zeka dolu '4 kad?n' esprisi
Konsere doyaca??z
Can Dündar'?n itiraf?!
Kürtçe biliyor muyum ne?
Erbakan, hangi Milliyet yazar?n? a?latt??
Sevgili Google, Acaba Fatmagül'ün Suçu Nedir?
Erbakan'dan '4 kad?n' esprisi
Edebiyat tarihinin en büyük a?k?
Gül'ün dan??man? ilk kez konu?tu
Firstlady'nin 'k?rm?z? hal?da yürümesi'
Devlet protokolünde bir garabet sona erdi
Bas?n dan??man? son noktay? koydu
'Dünyada k?rm?z? hal?da yürüyor ama ülkemizde!..'
8 TV- Cumhurba?kanl??? Bas?n Dan??man? Ahmet Sever Canl? Ana Haber'de/ NTV
Her ?eye Burnunu Sokanlar (!): Tarkan, Placido Domingo ve Bono
Muratpa?a'da Alt?n Portakal yo?unlu?u
Alt?n Portakal yo?unlu?u
Kö?k'ten 'k?rm?z? hal?' aç?klamas?: Çeli?ki giderildi
Gül'ün dan??man? ilk kez konu?tu
Kö?k'teki bu görüntüye ilk yorum!
Gül Neden Twitter Kullan?yor?
'Durum normale döndü'
Çelik: O liste YARSAV yüzünden kazand?
Bar?? türküsünü NTV'de söyledi
Çelik HSYK listesinin s?rr?n? aç?klad?
?bo aç?l?m için yazd??? türküyü ilk kez seslendirdi
"CHP i?i yoku?a sürüyor"
Tayyip Erdo?an'?n hayran kald??? türkünün hikayesi
Kö?k'ten ''Hayrunisa Gül'' aç?klamas?
Erdo?an'?n hayran kald??? bar?? türküsü
8 TV- ?brahim Tatl?ses Bar?? Türküsü'nü ilk kez Canl? Ana Haber'de seslendirdi/ NTV
Çakma sanatseverler üzerine
8 TV- Ahmet Sever'in Can Dündar'a aç?klamalar? Yaz? ??leri'nde yorumland?/ NTV
Yüzde 58'in endi?eleri ne olacak?
Erbakan Hoca'ya sadakatin s?rr?
Akçam o?ul olman?n dayan?lmaz hafifli?i
NTV "ak saçl?lar?" pazarlamaya ba?lad?
Barzani'yle yan yana...
Adnan Menderes'in idam cezas?na ili?kin tutumu neydi?
Biz Kürt'üz Bir Türk'üz
Can Dündar Edebiyat Tarihinin En Büyük A?k?n? Yazd?
Yerdeki kan? art?k kald?r?n
Süheyl de a?z?n? bozdu
??te ?bo'nun 'Karde?lik Türküsü'
??te ?bo'nun 'Karde?lik Türküsü'
Biz Kürt'üz, Bir Türk'üz!
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Gülben Ergen neden beyninden vuruldu?" haberi/ NTV
8 TV- Nedim ?ener'in Canl? Ana Haber'e Ogün Samast'la ilgili yorumlar?/ NTV
Lafa gelince Türkiye'yi sallayan 4. kuvvet medya kendi sökü?ünü dikemiyor!
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Alt?n imza s?k?nt?s?" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Atatürk'ün gerçek sesi" haberi/ NTV
Muratpa?a Belediyesi'nde Alt?n Portakal yo?unlu?u
Dink cinayetinde devlet direnci
Can Dündar'dan Lüsyen için imza günü
Can Dündar'dan Lüsyen için imza günü
Böyle bir a?k hikayesi okumad?n?z!
Can Dündar'dan tarihe mal olmu? bir a?k?n hiyakesi!
8 TV- Can Dündar'?n son kitab? "Lüsyen" Gece Gündüz program?nda tan?t?ld?/ NTV
Tarihe mal olmu? bir a?k?n hikayesi
Can Dündar Yeni Kitab? Lüsyen'i bugün istinye Park D
Günün 5'lisi
Merhametli, ?efkatli, affedici bir lider: Atatürk
Haftadan kalanlar...
'ABD ile temas?m?z vard?'
'Lüsyen' kitab?n?n ilk imza günü
?evket Kazan'?n maskesini dü?ürüyoruz!
Atatürk'ün sildi?i cümle
Karay?lan'dan ABD itiraf?
10. Y?l Nutku'ndan Ata'n?n sildi?i cümle
Kandil: Esas görü?me ?mral?'yla
Ya?as?n kitap fuar?!
Gün gün fuar program?ndan seçmeler
"Can?n m? s?k?l?yor bak hele"
Bir belgesel de reyting rekortmeni bir dizi kadar izlenir
18 ya??ndaki Lüsyen'in 60 ya??ndaki Abdülhak Hamid ile tan?ms?z a?k?
Süheyl Batum'a hiç yak??mad?
K?sa film festivalinden 11'nci kez 'Merhaba'
Ta? dünyada çiçekle ya?amak
Yeni kitaplar: Lüsyen
Tüyap Kitap Fuar?'nda ?mza Günü yapacak yazarlar
Renkli Pazar sohbeti
Can Dündar ile "Lüsyen" sohbeti
Abdülhak Hamit ve üçlü a?k
Bir hikaye bir profesör ve manav...
Türkmen'den Dündar'a hediye
Süheyl'e misli ile iade var
Can Dündar'?n son roman?
'Lüsyen' bitmeden sakal? kesmedim
Lüsyen izdiham?
A?k neymi????
?air-i Azam'?n büyük a?k?... "Lüsyen"
Güneri C?vao?lu ile ?effaf oda
?effaf Oda
'Birand'?n günah?n? ald?k'
?effaf Oda
Atatürk'ün marka haklar?
Can Dündar m? gazeteci, Oktay Ek?i mi gazeteci
Can Dündar'? böyle görmediniz
Ekin Türkmen'in bilinmeyen hobisi
Tuluhan yine rahat duramad?
Can Dündar'? böyle görmediniz
Hoca'dan CHP'ye zeka ürünü cevap
Oktay Ek?i istifa etti, ya di?erleri?..
?srail K?rm?z? Kitapta m??
Can Dündar Ar?nç'a 'o ?eyi' hat?rlatt?!
'Canl? bomba sava? lobisinin i?i'
Yeni dönem, yeni programlar
Bir haftada üç bask?
Can Dündar Hakl? Ç?kt?
Atatürk filmlerine kar?? Said Nursi filmi geliyor
8 TV- Tarhan Erdem'in Canl? Ana Haber'de "Devrim falan olmad?" aç?klamas?/ NTV
8 TV- Hur?it Güne?'in Canl? Ana Haber'e aç?klamalar?/ NTV
'Lüsyen' sat?? rekoru k?rd?
Bir insan neden canl? bomba olur?
8 TV- Cem Y?lmaz'?n kat?laca?? Canl? Ana Haber'in tan?t?m?/ NTV
Ekran çorbas?...
BDP emin ve rahat: PKK yok
Can Dündar'?n konu?u Cem Y?lmaz
8 TV- Canl? Ana Haber'in "118 gün sonra zafer" haberi/ NTV
Tarihî bir ask hikâyesi
Cem Y?lmaz'dan senaryo tüyolar?
Canl? Ana Haber
Cem'li 'Canl? Ana Haber'
Cem Y?lmaz'dan senaryo yazma tüyolar?
Cem Y?lmaz 'Canl? Ana Haber'e konuk
'Cem Y?lmaz'ca film yazma tüyolar?!
Cem Y?lmaz 'Canl? Ana Haber'de
Ana haberde kahkaha var
Do?an H?zlan'?n seçtikleri
Cem Y?lmaz canl? yay?nda
Kitap
Güne?, gazeteci olsayd? CHP için ne ba?l?k atard??
8 TV- Cem Y?lmaz Canl? Ana Haber'e konuk oldu/ NTV
Cem Y?lmaz: Sahneye ç?kmay? çok özledim
Cem Y?lmaz'dan dansöz karikatürü yorumu
Kitap Fuar? bugün
Kitaplar - Lüsyen
Kitap Fuar?'nda bugün öne ç?kan imza günleri
Bu gazeteciler tarihe böyle geçecek...
Sahneye ç?kmay? çok özledim
Kitap fuar?nda imza sava?lar?
Fuar yetmez, yazar da dinlemek lâz?m!
Cem Y?lmaz'dan K?l?çdaro?lu yorumu
Salih Memecan'a ta?
Cem Y?lmaz'dan, Salih Memecan'a ta?!
Cem Y?lmaz: Memecan'?n Tarafgirlik sorunu var! Cem Y?lmaz fena çakt?!
8 TV- Gece Gündüz'de Tüyap'ta Can Dündar ve Lüsyen stand? tan?t?ld?/ NTV
Çok satanlar - Kitap
Kitap - Haftan?n yenileri
Mürekkebi kurumadan
Edebiyat tarihinde kad?n?n yeri
?ki cep telefonlu gençler 'Kitaplar pahal?' demesin
Yakar?z bu fuar? yakar?z
Anadolu rock filmi çekecek
Dansöz karikatürü tarafl?yd?
Cem Y?lmaz'dan müjde!
'Amerika yerine Japonya'ya aç?l?r?m'
Cem Y?lmaz yazarlara kar??!
Bu kitaplar? mutlaka okuyun
Nutuk iki kilitli valizde korunuyor
TÜYAP'ta Cem Y?lmaz izdiham?
Yeni film projesi Anadolu Rock
Çabuk yeti? Cem Y?lmaz
Japonya'ya aç?l?r?m daha iyi
'Baban ölmü? haberini yazd?r'
Silivri kitaplar? 1 numara
Ölü Ruhlar Orman?'nda arbede ç?kt?!
Müzi?i bo?a alanlar
Stand-Up'a dönü?ü 'Beyaz' olacakm??!
8 TV- Tüyap'ta Can Dündar'?n imza günü haberi/ NTV
Taksim'de PKK'n?n hain sald?r?s?
Haber kanal?nda Cem Y?lmaz
Alt? saat kitap imzalad?
Kitab?n en büyük etkinli?i bitti
Günün televizyoncusu - Can Dündar
Lüsyen - Tarihe Gizlenmi? Bir A?k?n Hikâyesi
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Senaristler ayakland?: Diziler çok uzun" haberi/ NTV
?stanbul'u yazmak
Bir ürperti gibi geldi geçti
Tiyatroda asla oynamam
Bu y?l 410 bin ki?i fuardayd?
A?k her ?eyi yener mi?
Dizi setlerinde isyan bayra?? aç?ld?
Ata'dan kalan üç hat?ra
Atatürk son y?llar?nda neden yaln?zd??
Ata'dan kalan üç küçük hat?ra
Kitap Top 10
Mustafa belgeseli ekranda
10 Kas?m'da iki Atatürk filmi
Atatürk'ün iç dünyas?na yolculuk
Dündar'?n belgeseli
Can Dündar'dan tarihi bir a?k?n hikayesi
Günün filmleri - Mustafa
Mustafa'dan Atatürk'e iki ayr? öykü ekranda
Fatma Nine bizi affet
"Mustafa" belgeseli
Mustafa
Çok Satanlar
Ata'dan kalan üç küçük hat?ra
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Karikatürün s?n?r? ne?" haberi/ NTV
Türk'ün aristokrasiyle imtihan?
"Özlüyoruz" edebiyat?n?n getirdi?i noktaya bir
Karikatüristler Erdo?an'la bar??acak m??
Zaman gazetesi çizeri: Ba?bakan'?n karikatürcülere tepkisi abart?l?
8 TV- Cumhurba?kan? Özal: Bir ölümün anatomisi/ NTV
Gül ba?örtüsünden b?kt?
Can Dündar: Rakiplere göre 10-0 öndeyiz!
Can Dündar çok iddial?! Rakiplere göre 10-0 öndeyiz!
Can Dündar: Rakiplere göre 10-0 öndeyiz
10 Kas?m'da Atatürk Türkiye'si...
Bir Yi?it Bulut Vakas? daha... Gülay Özdem neden i?ten ayrld??
"Medya dünyas?, kurtlar sofras?!"
Özal'?n ölümünü tan?klar anlat?yor
Gül'ü bunaltan soru
Övgü de?il sövgü...
Bir ölümün anatomisi
Papatyam'dan sahnelere ad?m att?
Lüsyen'den mektup...
Rising tension in politics
Kitap
2010'da niçin unuttuk?
Deniz'le türkülü geceler
Özal'?n ölümü mercek alt?nda
Özal'?n ölümü mercek alt?nda
Papatyam'dan sahnelere ad?m att?
Can Dündar'a göre skor 10-0
Özal'?n ölümü NTV'de masaya yat?r?lacak
Ayeri'den Ahmet Hakan'a: Yaz?klar Olsun!
Can Dündar'dan Hodri Meydan
??te 'Bahçeli bilmecesi'nin cevab?
Can Dündar, Birand ve Dündar'? K?zd?racak!
Turgut Özal nas?l öldü?
Yeni delilleri savc?ya verdim
Söz Özal ailesinde
8 TV- "Cumhurba?kan? Özal: Bir ölümün anatomisi" özel yay?n?n?n haberi/ NTV
“Zamana yay?lm?? zehirlenmeden ?üpheleniyorum”
Türkiye'yi sarsacak aç?klama
Sürpriz tan?k: Özal hastaneye geldi?inde inliyordu
Siyasette bu söylem de?i?meli...
Çok okunmak etkili olmak?
Dü?lerimizi Çald?lar Bizim...
'Bu konular? konu?maktan b?kk?nl?k geldi'
Sürpriz tan?k: Özal inliyordu
Gizli kalm?? bir a?k hikayesi
NTV Turgut Özal'?n ölümünü yeniden gündeme ta??d?!
Semra Özal'dan yeni iddialar
Türkiye'nin en etkili üç yazar? kim? ?lginç ara?t?rma!
Özal'?n ölümüyle ilgili bir iddia daha!
Turgut Özal'?n ölümünde 'sürpriz' tan?k
17 y?l sonra ortaya ç?kan gerçek
Özal'?n ölümüne ili?kin ?ok iddia: Hastaneye geldi?inde ya??yordu
Özal komplosu
D&R'da en çok satanlar
Eeee... S?kt? art?k!..
Özal'?n ölümünde Azerbaycan boyutu
Çok satanlar - Kitap
Sürpriz tan?k: Özal'a bir saat müdahale edilmedi
En çok satan kitaplar - Türkiye - Edebiyat
Benim bayram?m nas?l geçecek?
8 TV- Can Dündar'?n son kitab? "Lüsyen" Ya?amdan Dakikalar'da yorumland?/ TV8
Demirel'e soruldu: Özal ölecek dediniz mi
?üpheli limonata
Çok satanlar
Herkes bu yazar? konu?tu
Gürsoylar Koleji'nden Ata'ya sayg?
Ç?lg?n bayram projesi
Kurban... Türkler ve Kürtler!..
Mustafa Kemâl Atatürk
Kurban ve kurbiyet
Semra Özal saç? verse de kurtulsak
Bas?n?n ilgisi o gazetecinin üzerinde!
8 TV- "Selanik türküsünü Atatürk mü söylüyor?" haberi/ NTV
'Atatürk'ün sesinden türkü' yalan ç?kt?
O ses Atatürk'e ait de?ilmi?!
Atatürk'ün söyledi?i iddia edilen türkü hangi kameramana ait ç?kt??
Skandal gerçek ortaya ç?kt?
Atatürk'ün sesi oldu?u iddia edilen kay?t kime ait ç?kt??
Bu Türküyü Atatürk mü Söyledi?
8 TV- "Atatürk'ün sesinden türkü iddias?" haberi/ TRT 1
8 TV- "Türküyü söyleyen Atatürk de?il" haberi/ NTV
Türküdeki sesin s?rr?
Bu türküyü Atatürk mü söylüyor?
Tar?k Akan'?n Atatürk ?ddias? 'Bo?' Ç?kt?!
Bu Türküyü Atatürk Söylemiyormu?
Ses Ata'n?n de?il kameraman?n ç?kt?
Atatürk san?ld? kameraman ç?kt?
Tar?k Akan'?n, Atatürk'ün sesinden plak gaf?
Türküdeki ses kameraman?n
Kameraman? Atatürk sand?lar!
O türküyü kameraman söylemi?
Can Dündar: "Çal?n davullar?" diye ba?lay?p gürleyen o ses, Atatürk'ün de?il, arkada??m?z Murat'?nd?r"
'Çal?n Davullar?' türküsünü kameraman söylemi?!
O türküyü kameraman söyledi!
Böyle rezalet olur mu?
'Atatürk'ün sesi' san?lan kameraman
'Türküdeki ses kameraman?n'
?smeeeet!
Beraber ve Atatürklü türküler
Muhabir sa??r, konuk da saf olunca
Selanik Türküsü'nü söyleyen Atatürk de?il, me?er kameramanm??
Süleymaniye'ye de Özgürlük...
Te?ekkürler Can Dündar
Cüneyt A?abey, ben c?mb?zla çekilen gazeteci de?ilim!
Atatürk'ün türküsü bir a?k? anlat?yor
Beren Saat: ?ncekara 'sap?kl?k' diyor ama Bacca olay?nda hepimiz utand?k
Tar?k Akan fena çuvallad?!
"Can Dündar, hepimizi internetin kurban? olmaktan kurtard?"
En çok satanlar
Çok satanlar
En çok satan 10 kitap
Haftan?n "SÖZ"lü?ü
Çok Satanlar - Türkiye - Edebiyat
Atatürk'ü tabula?t?ranlarla Ard?ç böyle kafa buldu
Bu davullar acaba kimin için çal?yor?
Lüsyen'i hangi Makber'e gömelim?
Türkü yok palto var
Uçurtmam Tellere Tak?ld? Gösterime Giriyor
Atatürk konular?
Gol de att?r?r, türkü de söyletir, medya bu!
Çam devir, çark et
Ya Deniz Gezmi?'in ses kayd??
Türkiye'nin en güçlü yazarlar?
Çok satanlar - Kitap
Çok satanlar / Kitap
Tabiat bile bizlere melezli?i öneriyor
Bayram nedir?
Sosyalist görünümlü Kemalist!
Bu kitaplar? mutlaka okuyun
Dünden bugüne Türkiye'nin en güçlü yazarlar?
Genelkurmay daha çoook inkâr eder
Maga-Zihin
Pa?am türkü veremedik palto verelim
Romandan anlad???m?z ya da "Lüsyen"
Putunu y?kmak için yola ç?kt?, evinden elini öperek ayr?ld?
Türk filmleri gi?ede Hollywood'u sollad?
8 TV- Fikri Sa?lar Canl? Ana Haber'e konuk oldu/ NTV
8 TV- Ça?an Irmak, Canl? Ana Haber'de son filmi "Prensesin uykusu"nu anlatt?/ NTV
8 TV- Oral Çal??lar Hayata Dönü? Operasyonu'nu Haber Merkezi'nde anlatt?/ NTV
Atatürk'ü türküye indirgemek!...
Abdülhak Hamid 66 Lüsyen 18 ya??ndayd?
Çok satanlar
Bayramlar?n anlam? nedir?
'Türkiye'nin gidece?i yolu NTV erken gördü'
Y?k?lmay? bekleyen tabular
O türkünün kayna?? Youtube ç?kt?
NTV'yi var eden ilk be? ?ey
Antalya A????...
Resmi tarihin b?rakt??? bo?lukta do?an popüler tarih
En çok satan 10 kitap
'Türkü söyleyen Atatürk' skandala dönü?tü
Can Dündar'dan tarihe mal olmu? bir a?k?n hikayesi: Lüsyen
Can Dündar'dan babas? için duygusal bir yaz?
Hasta babas? için a?layan yazar kim?
8. Sanal Kitap Fuar? ba?lad?
8 TV- Canl? Ana Haber'in "3 General aç??a al?nd?" haberi/ NTV
Sanal kitap fuar? ba?lad?
Sanal kitap fuar? ba?lad?
Sanal Kitap Fuar? ba?lad?
Ya?l? erkekten ho?lanmak
Öcalan'a skandal 'Atatürk' benzetmesi!
8 TV- Canl? Ana Haber'in "3 komutan?n aç??a al?nmas?" haberi/ NTV
Can Dündar'?n kitab? tart??ma ba?latt?
Ne okuyal?m?
Can Dündar birkaç gün daha geç kalsayd??
Kitap
Çiftlerin ya? fark? evlili?i etkiler mi?
Her Türk?
Kitap sat??? her y?l art?yor
19 Aral?k'?n yarg?s?z infazc?s? gazeteciler
Frensiz siyasiler
ABD'nin PKK'ya verdi?i 18 destek
O gelmesin bu gelmesin demokrasisi ve Hilmi Yavuz
Hayko Cepkin NTV'ye anlatt?
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Hayko Cepkin niye yumruk att??" haberi/ NTV
8 TV- Can Dündar'?n ""Her Türk polis do?ar!" yaz?s? yorumland?/ NTV
Semra Özal'dan yeni iddia
Kad?nlar neden ya?l? erkeklere ilgi duyar?
Lüsyen
Radikal Kitap Ek
Seçme hakk?m?z var m??
Babam? yo?un bak?ma götürürken...
Ben böyle a?k?n izzet-i nefsini...
Beni asla ele?tirmeyiniz!
?li?kide ya? fark?n? sadece para, güç ve mevki kapatabilir
Çok satanlar
Çok satanlar - Kitap
Bu kitaplar? mutlaka okuyun
8. Sanal Kitap Fuar? ba?lad?
Roman okuru olmak
Solcu-?air Ecevit katliam emri verdi
Hâmit ve Âkif
8 TV- Emekli Büyükelçi Uluç Özülker "Her diplomat biraz casustur"/ NTV
8 TV- Akif Beki, "Dedikodu tomar?ndan ibaret"/ NTV
8 TV- R?dvan Dilmen'in El Classico yorumu/ NTV
Bayram haftas?na Can Dündar damgas?
??te, isim isim yazarlar?n WikiLeaks tepkisi
??rnakl? yazar Dündar Sansür, 2. kez ?stanbul kitap fuar?na kat?ld?
Putunu y?kmak için yola ç?kt?
Sanal Kitap Fuar? ba?lad?
Lafoloji
En çok satan 10 kitap
Ya? fark?n?n ili?kiye etkisi
70 y?la 300 sayfa
Çok satan kitaplar
'Ecevit kendini Allende san?yor'
Paris'te Ahmet Kaya paneli ve etkinli?i
All'un tavsiye ettikleri
Art?k dostla dü?man? ay?rt edebilece?iz
Wikileaks belgelerinde ad? geçen Akif Beki iddialar için ne dedi?
Ya? fark?n?n çiftlerin ili?kisine etkisi
Can Dündar'?n roman? yeni bir tart??may? yaratt?
A?k?n de?i?tirdi?i hayatlar
Fransa'da 22.Türk Sinema Günleri Ba?lad?
8 TV- NASA'n?n ke?fini, Astrobiyolog Betül Arslan Canl? Ana Haber'de de?erlendirdi/ NTV
Ye?il adam de?il, yeni ya?am tan?m?
8 TV- Mirgün Cabas ve Bülent Forta, Can Dündar'?n "Da? ba??n? duman alm??" mar?? için ödedi?i telife de?indiler/ NTV
Sigortac?l???n önemi anlat?lacak
Bütün ara?t?rmalar yanl??t?r (!)
'Allah'?n Kuru?u' ve Türkler'in Katili...
Kitap
Günün Televizyoncusu Can Dündar
Yüksel Wikileaks Belgeleri ?le ?lgili Can Dündar'?n Sorular?n? Yan?tlad?
8 TV- ?stanbul'un kültür ba?kan? NTV'ye konu?tu/ NTV
Lüsyen
Türküyle Bar??t?lar
Çok satanlar - Türkiye - Edebiyat
Ya? fark?n?n ili?kiye etkisi
Wikileaks Belgeleri ile ?lgili Can Dündar'?n Sorular?n? Yan?tlad?
Lüsyen
En çok satanlar
Lüsyen'i anlamadan yazmak
Ank?rmenler
Çok satanlar
Çok satanlar - Kitap
?lk gazete katliam?n?n arkas?nda ?smet Pa?a vard?
Cahiller aras?nda kaybolmak istemedim
?lk Gladyo operasyonu
"En çok dünya güzeli 'ank?rwoman' Defne Samyeli'yi özledim"
Milliyet yazar?ndan Akif Beki'ye "okumadan yazmak" ele?tirisi!
Ke?ke yazmadan önce kitab? okusayd?!
Acaba Akif Beki okumadan m? yaz?yor
Haftan?n Kitaplar? - Nâz?m - Can Dündar
Üç yanl??, bir do?ru
S?z?nt?n?n açt??? yol üzerine
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Polis ?iddeti" haberi/ NTV
Kitap Top 10
??te Yalova Kitapevi'nden En Çok Satanlar Listesi
??te olay emniyet müdürünün sicili!
8 TV- Can Dündar'?n "Çapk?n'?n sicili" yaz?s? Yaz? ??leri'nde yorumland?/ NTV
Can Dündar: Çapk?n'?n sicili ne kadar temiz
??te olay emniyet müdürünün sicili!
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Bahçeli'nin dizi isyan?" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Assange tutukland?, ?imdi ne olacak?" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Bahçeli'den senaryoya katk?" haberi/ NTV
2010 Y?l?n?n En Çok Sat?lan ve Yeni Ç?kan Kitaplar? Hangileridir
En çok satan kitaplar
Odyssee'de Türkiye tan?t?m?
Hüseyin Çapk?n'?n geçmi?inde i?kence de varm??!
Ererdi konferans için geliyor
?air-i Azam'?n ilham perisi; Lüsyen
Çapk?n?n sicili kötü
Patolojik bir hak!
En çok satan 10 kitap
Bu k?z?n eylemde ne i?i var
Bahçeli'nin ele?tirisi 'Çocuklar Duymas?n'da
Çocuklar Duymas?n'dan çok farkl? bir tepki
Ö?rencilere bu ne ?iddet?
Can Dündar bunu da yapt?!
Can Dündar'dan polis dü?man? olur mu?
Çapk?n'?n sicili bozuk ç?kt?!
Hüseyin Çapk?n i?kenceci mi?
Coplar ve Bibergaz? Aras?nda...
Bahçeli'nin Sözü Dizi Repli?i Oldu!
Can Dündar'?n vahim 'Çapk?n' hatas?
Can Dündar fena rezil oldu
Can Dündar Hüseyin Çapk?n'? i?kenceci gibi yans?tt?..
Posta yazar? Can Dündar'?n hatas?n? fena yakalad?...
Çapk?n: O tarihte Manisa'da yoktum
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Mülkiyeli ne diyor" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Roman gitti rapor geldi" haberi/ NTV
Devlet Bahçeli'nin 'havuç raydan' ç?kt? sözleri Çocuklar Duymas?n'a ilham oldu...
'Havuç raydan ç?kt?' sözleri replik oldu!
K?rk kere söylenirse olur
Kitap / Çok Satanlar
Yumurtal? eylemin kodlar?
Bahçeli'nin iktidar formülü
Kitap
Dikkat, s?n?flara polis girdi!
E?in yine sözünü sak?nmad?
Can Dündar Hata m? Yapt? Yanl?? m? Anla??ld??
Can Dündar'?n ac? günü
Hüseyin Çapk?n'?n polislik sicili Can Dündar'dan sert ele?tiri yeyince....
Can Dündar'?n ac? günü!
"Odadan ç?kt???nda bo?lu?u hissedilen bir adamd? Ahmet"
Ekme dünyas?, biçme dünyas?
Yazar Can Dündar babas?n? kaybetti
Can Dündar babas?n? kaybetti
Can Dündar'?n en ac? günü
Türkiye - Edebiyat
Can Dündar'?n babas? hayata veda etti
Can Dündar'?n ac? günü...
32. Gün 25. Ya??n? Kutlad?
Can Dündar'?n ac? günü: Babas?n? kaybetti
32. Gün'ün 25'inci y?l gecesinde neler ya?and??
Gizemli çelenk ile son yolculuk
Can Dündar'?n babas? topra?a verildi
Can Dündar'?n baba ac?s?
Can Dündar babas?n? kaybetti
Can Dündar'?n Ac? Günü
Can Dündar'?n babas? topra?a verildi
Can Dündar'?n babas?, son yolculu?una u?urland?
Can Dündar'?n ac? günü
Can Dündar'?n ac? günü
Can Dündar'?n Ac? Günü
En çok satanlar
Babaya veda
Çok satanlar - Kitap
Can Dündar'?n baba ac?s?
Can Dündar babas?n? u?urlad?
25 y?ld?r her ay 32 gün çekiyor!
Çeyrek as?rl?k kutlama
Googlearena - Arama motorlar?na göre popülarite
Çok satanlar - Kitap
"Bir avuç gürültücü!"
Öyle bir geçer zaman ki!..
Ekme dünyas?, biçme dünyas?
Atatürk de insand?!
Dündar'?n babas? son yolculu?una u?urland?
Can Dündar, babas?n? kaybetti
Ergenekon Tan?t?ld?
Polisin gelece?i siyasilerin iki duda?? aras?nda, bu yüzden Dolmabahçe'de ?iddet insanl?k tan?mad?!
?ki y?ldönümünün ?????nda mesle?imiz...
Alavere dalavere
Çok satanlar
Dündar'?n babas? topra?a verildi
Babaya veda!
Kösem Sultan Strasbourg'da
Bas?nda en çok yer alan gazeteci kim oldu?
Günün kö?e yazar? Can Dündar
'Uçurtmam Tellere Tak?ld?'
Medyada Kanal D ve Hürriyet iktidar? sürüyor
Polisi rezil eden polis hocas?
D&R'dan Top 10 en çok satanlar
Can Dündar'dan dünyan?n en zor yaz?s?!
'Elveda Baba'
Aman 'Bizansl? Tayfun' unutulmas?n
Yumurta m? daha ?iddetlidir, yoksa kur?un mu?..
Babas?na veda yaz?s? yazd?
Can Dündar'?n babas?na elveda yaz?s?
8 TV- Canl? Ana Haber'e kat?lan Deniz Baykal haberi/ NTV
Baykal: 'CHP'yi dizayn etme çabalar? var'
Baykal'dan özele?tiri...
Baykal'dan Kurultay Öncesi Uyar?lar
Baykal'dan K?l?çdaro?lu'na tüzük ayar?
Baykal: Bir tak?m çevreler CHP'yi yeniden dizayn etmeye çal???yor
Baykal'dan kurultay öncesi aç?klama
Baykal uyar?larda bulundu
Sanal Kitap Fuar? ba?l?yor
Kitap Top 10
Bu listeye bakmadan y?lba?? hediyesi almay?n!
Dün sabah çok a?lad?m
Zeynep Zan: Farkl? olana kar?? duyulan önyarg?lar? y?kmak gerek
CHP'yi dizayn etmek istiyorlar
Baykal'?n 'dizayn' endi?esi
32. Gün'ün 25. y?l gecesi
'CHP anketinden çar?af liste ç?kt?'
Elmalarla armutlar? birbirine kar??t?rmamal?
Baykal canl? yay?nda konu?tu
'Benim en büyük mutlulu?umdur'
8 TV- Canl? Ana Haber'e kat?lan Deniz Baykal'?n sözleri Yaz? ??leri'nde yorumland?/ NTV
8 TV- Kadir Özbek, Adalet Bakan?'n?n aç?klamas?na Canl? Ana Haber'de yan?t verdi/ NTV
8 TV- Kadir Özbek'in Adalet Bakan?'na verdi?i yan?t?n haberi/ NTV
Medyan?n Yükseleni
25 y?l?n kamera arkas?
Baykal'?n 'çar?af' ?srar?
25 y?l?n kamera arkas?
Baykal ve Cindoruk uyum içinde
CHP'de k?l?çlar yeniden çekildi
Restoran bask?n?ndan AKP kazançl? ç?kt?
?çki bask?n?nda AKP karl? ç?kt?
'CHP anketinden çar?af liste ç?kt?'
Musa Çözen
Kitap
8 TV- Mehmet Ali Birand Yaz? ??leri'nde 32. Gün'ün öyküsünü anlatt?/ NTV
Ünlü ekran yüzlerinin kopartan halleri
32.Gün bu kez kahkahalara bo?du
CHP, çar?afa dolan?r m??
Can Dündar'dan yazar?m?za büyük onur
CHP Kurultay? Özel Yay?n?
Erke?i erkek yapan kad?n hormonlar?!
25 y?l?n gurur gecesi...
32. Gün
NTV ekran?ndan garip sesler yükseliyor
Türkiye - Kitap
Bunu kim söyledi?
"Demokratik körlük"
32.Gün bu kez kahkahalara bo?du
Can Dündar TSK'ya kar?? "kafada?lar?na" gaz m? verdi?
Bugün bitmeden...
Medyada ölüm rüzgâr?...
Çok Satanlar - Kitap
Halay ve cenaze
"Bu kitap için uygun ortam bundan 10 y?l önce yoktu"
Çok satanlar - Kitap
Nam?n yürüsün Kemal Bey
Directors in a dash for historic Istanbul films
Hangi Akit yazar? haftaya damgas?n? vurdu?
'?leti?imin Zirvesindekiler' (?Z) Reklam Ödülleri asl?nda 'Yi?-?z' ödülleri olmu?
Bebek Kafas?
Baykal ve Cindoruk uyum içinde
Depresyon mu, Melankoli mi?
Arnavut kald?r?mlar?na mütedâir
Çok Satanlar
Eski M?T'çi Günde?'ten bomba iddia
Milli Kütüphane yenileniyor
Gülen okullar?nda CIA ajanlar? çal???yor
Eski M?T'çi Günde?'ten bomba iddia
"Gülen okullar?ndaki ?ngilizce ö?retmenleri CIA ajan?"
Müslüman Karde?ler Öcalan'a suikast...
Öcalan'a hangi suikast yar?m kald??
Can Dündar ne yapmaya çal???yor?
Can Dündar çuvallad?
Türk okullar?na 'ajan' iftiras?
Nuri Günde?: Gülen CIA i?birli?i
Katliam dosyas? yeniden aç?ls?n
Dostlar? Zeki Ökten'i unutmad?
Uykuya devam m??
Osman Nuri Günde?: CIA ajanlar? Gülen okullar?nda
Türk olmak
Lüsyen'in yazar?ndan Hâmid ve ölüm
Gülen okullar?nda CIA ajanlar? çal???yor
"Gülen okullar?ndaki ?ngilizce ö?retmenleri CIA ajan?"
R?dvan Akar 32. Gün'den ayr?ld?
Cemaat okullar?nda CIA ajanlar?
Official documents refute former M?T official's claims about Turkish schools
Kendini yormamal?
Google istihbaratç?s?n?n ajan komplosu
Gülen okullar? hakk?nda ?ok iddia
Can Dündar Zaman'a fena çakt?! Yafta vuran dü?ünsün!
8 TV- Can Dündar'?n "Yafta" yaz?s? ve olaylar Yaz? ??leri'nde yorumland?/ NTV
Türk okullar?na çirkin iftira
Hüsamettin Cindoruk, Özal'?n Ölece?ini Nereden Biliyordu?
Dündar M?T kadrosunu ald? m??
Günde?'in kitab? yeni bir tart??ma ba?latt?
CHP'de ikinci Can Dündar vakas? m? ya?an?yor? ?ok tespit!
“Ajan gazeteci” tart??mas?
Dündar'dan Zaman'a sert yan?t
Can Dündar Zaman'a çok fena çakt?!
Can Dündar, yapt??? haberin ard?ndan kendisini ajan olmakla suçlayan Zaman'a çok sert yüklendi
Can Dündar kendisini 'yafta'layan Zaman gazetesine sordu...
CHP'de ?kinci Can Dündar Vakas? Gerçekle?iyor!
Can Dündar'dan "Ajan" suçlamas?na sert yan?t! Zaman'? kendi reklam? ile vurdu!
Can Dündar: Zaman'?n suçlamalar? 'caiz' mi?
Mustafa belgeselini unutmad?k dostum!
Yaftac?, senin çocu?un hiç s?tma oldu mu?
Günde?in iftiras?n?n kayna?? Ayd?nl?k Dergisi
Can Dündar M?T ajan? m??
Gazetecilikte yüz ak?m?z: Birand ve Öymen
Görülmemi? Atatürk foto?raflar?
Bu k?sa pantalonlu çocuk hangi ünlü gazeteci?
8 TV- "TCK'dan cezas?n? ö?renmi? sonra annemi öldürmü?"/ NTV
Çar?af listesi faydal?
Türkiye - Edebiyat
Güven duyulmak
2010'un en büyük 10 asparagas?
Yi?it ad?na yak??mad?..
En çok satanlar
2010'da üretilen ve yalan oldu?u söylenen haberler - 2010'un asparagaslar?
Akl?n s?ra bizimle dalga geçme! Can Dündar'a sert yan?t!
'TCK'y? inceledikten sonra annemi öldürmü?'
Dizi köleleri eylem yaparken dizi izlemek...
Kurtulu?a Co?kulu Kutlama
Bu ne Fehmi Bey!
Eczac?ba??'nda öyle bir geçer zaman ki...
Teniste rakip tan?m?yor
The top 10 stories people got wrong in 2010
?kisi de ayr?l?k
Çok satanlar - Kitap
Çok Satanlar - Kitap
Dizi köleleri eylem yaparken dizi izlemek...
Can Dündar Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin bu kadar çok sevilmesinin s?rr?n? yazd?
Can Dündar: Öyle bir geçer zaman ki...
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi neden çok izleniyor?
Altayl? Koru ile dalgas?n? geçti!
Fatih Altayl?'dan Fehmi Koru'ya "Ohh Olsun" Yaz?s?
Ö?retmen k?l?kl? CIA ajanlar?
Türkiye e-kitapla tan??t?
Öyle bir geçer zaman ki
Öyle Bir Geçer Zaman Ki hakk?nda ilginç analiz
Can Dündar, Öyle Bir Geçer Zaman Ki yi Yazd?
Mara?'? unutmaz m?s?n?z lütfen...
Kurtula?a co?kulu kutlama
Do?rular? yazabilmek
Yazar rekabetinde R?dvan Dilmen damgas?!
Can Dündar'a okuyucu ele?tirisini Ak?am yazar? yay?nlad?..
Bas?n en çok o kö?e yazar?n? haber yapt?!
Y?l?n Biyografi - An? Kitaplar?
Bir genç k?z?n isyan?
Baydak: KSGM'nin Yan?t? ?bret Verici, ?a??rt?c? De?il
Gazeteciler 2011'de patron olacaklar
Milli kütüphane yenileniyor
Âkif'in serveti!
'Lüsyen' ya da 'O Bir Kapland?r'
CHP kurultay?ndan ne ç?kar?
2010'da ekranlar ne getirdi, ne götürdü?
Derya Sazak neden gazeteci oldu?
Bediüzzaman nihayet!
8 TV- Canl? Ana Haber'in "The Rat Pack ?ov" haberi/ NTV
A?a tak?lanlar
Can Dündar Ne mi Yapmaya Çal???yor? Tabii ki Sizin Yapt???n?z?...
2011'de Neler Olacak?!
8 TV- Selçuk Parsadan'?n Sabanc? cinayeti ve Mustafa Duyar'?n öldürülmesiyle ilgigi ses kayd?/ TRT Haber
Bas?n dünyas?n?n ünlü isimleri, söylem ve mesajlar?yla ses getirdiler
8 TV- Taha Akyol'un Canl? Ana Haber'e kat?lan SBF ö?rencileriyle ilgili yorumlar?/ CNN Türk
8 Can Dündar, babas? Ali R?za Dündar'?n cenaze töreninde/ milliyet.tv
 
     
 
 
   
  TV- ?ebnem Ferah, "Benim ad?m orman" albümüyle Canl? Gaste'de/ NTV      
 

?zlemek için foto?rafa t?klay?n.

?ebnem Ferah, "Benim ad?m orman" albümüyle Canl? Gaste'nin konu?u oldu

 

Kanal: NTV

Program: Canl? Gaste - Can Dündar

Tür: Video

Yay?n tarihi: 12 Ocak 2010

Yay?n saati: 22.06

?zlemek için foto?raf?n üzerine t?klay?n?z. 
  Gör. Say. : 1602 | Yayın Tarihi : 12.01.2010  
  | Son Güncelleme : 20.12.2014 - 11:19:53 | Şu an 54 kişi ile birliktesiniz | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları | webmaster |