Herkes bu yazar? konu?tu
2009 senesi hararet yapt?
Gazetecinin özel hayat? haber de?eri ta??r m??
2010'dan umutlu muyuz?
K?sa film çekmeye var m?s?n?z?
Ne?et Erta? sayemde tan?nd?!
Bu sene neler seyretmedik ki!
Haftan?n "SÖZ"lü?ü
Köy Enstitüleri ve günümüzde e?itim
Utanmaz m?s?n?z?
Melis Alphan: Hürriyet benim için bir ad?m ilerisi demekti
Bülent Ecevit: 'Özel Harp Dairesi'ni ö?rendi?imizde a?z?m?z aç?k kald?...'
Marangoz ve a?ç? erler mi suikast yapacakt??
8 TV- Ali Fahir Kayacan Canl? Gaste'ye "arama s?n?rlamas?"n? yorumlad?/ NTV
8 TV- "Türkiye'nin yüzü" Tülin ?ahin Can Dündar'?n sorular?n? yan?tlad?/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'ye kat?lan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'la ilgili haber/ NTV
Korku filmine mutsuz son mu?
Numerous military documents prove J?TEM's existence
Hangi Atatürk?
8 TV- Sinan Çetin Canl? Gaste'de Can Dündar'?n sorular?n? yan?tlad?/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Romanlara sürgün" haberi/ NTV
8 TV- Selendi belediye ba?kan? Nurullah Sava?'?n Canl? Gaste'ye telefon ba?lant?s?/ NTV
8 TV- Burhan Kuzu Canl? Gaste'de "Romanlara sürgün"ü yorumlad?/ NTV
8 TV- Murat Belge'nin "Ahlaka ayk?r? yemek isimleri" yasa tasar?s?na yorumu/ NTV
8 TV- Burhan Kuzu'nun Canl? Gaste'de "Roman Tehciri"yle ilgili yorumunun haberi/ NTV
O not el yaz?s?yla yaz?lm??
The handwritten note in the Bülent Ar?nç investigation
8 TV- Canl? Gaste'nin "Yanl??tan dönüldü" haberi/ NTV
8 TV- Sezen Öz, Do?an Öz'ün Kontrgerilla raporuyla ilgili konu?tu/ Habertürk TV
Alk??lar; Can Dündar için çünkü...
Bozuk saatleri çal??t?ran adam!
?air abim Pekiner
Serdaro?lu Canl? Gaste'nin konu?u oldu
Ufuk'u anlamaya ufuk gerek
Türk sinemas?n?n küfürle imtihan?!
'Gönülda? Kumandan Carlos'
Boccaccio ressam de?il ?air
8 TV- Canl? Gaste'nin "Bir mendil niye kanar?" haberi/ NTV
8 TV- Avukat Türkay Asma Canl? Gaste'ye telefonla kat?ld?-2/ NTV
8 TV- Avukat Türkay Asma Canl? Gaste'ye telefonla kat?ld?-1/ NTV
8 TV- Sokak çocuklar?n? konu alan "S?r Çocuklar?" filmi Canl? Gaste'de/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Hüsnü ?enlendirici'den Romanlara mesaj" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Bar?? için ritim tuttular" haberi/ NTV
8 TV- Mete Çubukçu, ?srail'in sert aç?klamas?n? Canl? Gaste'de yorumlad?/ NTV
'Çocuklar?m?za haklar? olan? verelim'
Haydi lince gidiyoruz, bir-iki
Can Dündar kibar ama i?neleyiciydi
Büyükelçi ya?ananlar? canl? anlatt?
'As?l kriz bir sonraki filmde'
Büyükelçi ilk kez konu?tu
Büyükelçi Çelikkol: Bilsem terk ederdim
8 TV- Kurtlar Vadisi'nin senaristi Bahad?r Özdener Canl? Gaste'ye kat?ld?/ NTV
'Devir polis adliye gazetecilerinin devri'
8 TV- ?srail Büyükelçisi O?uz Çelikkol diplomatik ay?b? Canl? Gaste'ye anlatt?/ NTV
8 TV- ?ebnem Ferah, "Benim ad?m orman" albümüyle Canl? Gaste'de/ NTV
Büyükelçi Çelikkol: 'Cesareti olsayd? ?ngilizce söylerdi'
"Kurtlar Vadisi Filistin" geliyor
Yüksek koltuk Türkiye'ye, 'alçak' koltuk ?srail'e
'Kurtlar' inad?na Filistin'e giriyor
Yüksek koltuk Türkiye'ye, 'alçak' koltuk ?srail'e
8 TV- Ergenekon'u ba?latan ses kayd?/ NTV
8 WEB- Her ?eyi ba?latan ses kayd?/ NTVMSNBC.COM
8 TV- Ergenekon soru?turmas?n? ba?latan telefon ihbar?n?n ses kayd?/ NTV
Hrant'?n katilleri böyle bulunmaz!
8 TV- CHP'li Ersin Canl? Gaste'de Zafer Üskül'ü suçlad?/ NTV
8 TV- Hrant'?n avukatlar?ndan rapor/ NTV
8 TV- Safiye Ayla'dan Yemen Türküsü/ NTV
S?YAD Güne?i Görmedi!
8 TV- Yusuf El ?erif Canl? Gaste'ye konuk oldu/ NTV
Özledi?imiz devlet ciddiyetine ve vakar?na yara??r bir tutum
8 TV- Can Dündar'?n "Türkiye kendine yak??an? yapt?" ba?l?kl? yaz?s? yorumland?/ NTV
'Kurtlar' inad?na Filistin'e giriyor
Atatürk filmleri birbirine kar??t?
?ehir efsanesi gibi yayg?nla?an hatalar
Örtünün alt?na bakmal?!..
Can Dündar, ?emdin Sak?k ile konu?tu
Can Dündar sordu, ?emdin Sak?k anlatt?
Can Dündar cezaevinde ?emdin Sak?k'la konu?tu
Halk medyada y?l?n 'enleri'ni seçti
Halk 2009 y?l?n?n `en`lerini seçti
Can Dündar ?emdik Sak?k ile konu?tu
?emdin Sak?k, Can Dündar'a geler anlatt??
Can Dündar Diyarbak?r Cezaevi'nde ?emdin Sak?k ile konu?tu!...
Dündar ?emdin Sak?k ile görü?tü
8 TV- Can Dündar'?n ?emdin Sak?k özel röportaj?n?n duyurusu/ NTV
Can Dündar, ?emdin Sak?k'la görü?tü
Sak?k röportaj? 'Canl? Gaste'de
Can Dündar cezaevinde ?emdin Sak?k'la konu?tu
?emdin Sak?k'la röportaj
?emdin Sak?k ile özel röportaj
Canl? Gaste
Parmaks?z Zeki ile özel röportaj
Diyarbak?r Cezaevinde ?emdin Sak?k'la söyle?i
Canl? Gaste
Can Dündar: 'Hepimiz A?ca'y?z!'
Dündar: Hepimiz A?ca'y?z
8 WEB- Can Dündar ?emdin Sak?k'a sordu/ NTVMSNBC.COM
Can Dündar soruyor, ?emdin Sak?k yan?tl?yor.
8 TV- Can Dündar'?n "Hepimiz A?ca'y?z!" yaz?s? Yaz? ??leri'nde yorumland?/ NTV
?emdin Sak?k'dan Helin Av?ar esprisi
"Gelmenize sevindim ama Helin Av?ar gelseydi daha çok sevinirdim!.."
1993'te darbe oldu, iktidar el de?i?tirdi!
Do?an Öz ve Kontrgerilla
Emri Apo verdi Celal infaz etti
?iddete davetiye 1992'de ç?kt?..
Cinayet cumhuriyeti
?emdin Sak?k NTV'ye konu?tu
"Bizim için Asker, bask? ve i?kence demekti"
?emdin Sak?k NTV'ye konu?tu
33 er, silahs?z olarak örgütün önüne at?ld?
Soru?turmaya Bakanl?ktan itiraz
Parmak izleri ayak izleri!
Dil Yâresi
Can Dündar'? ?ikâyete kar?? bozma talebi
Adalet Bakanl???: Yarg?lamay?n
'Can Dündar yarg?lanmas?n'
Adalet Bakanl???, 'Mustafa' için dava aç?lmamas?n? istedi
Adalet Bakanl???ndan Can Dündar'a kalkan
Bakanl?k, 'MUSTAFA' için devrede
'Mustafa' hakk?ndaki karara itiraz
Bakanl?k: Mustafa'ya davay? bozun
'Mustafa' için yarg?ya bozma talebi
Katil-katiller aram?zda!
33 eri ölüme sürdüler
Hepimiz A?ca'y?z!
Medyan?n suç tutkusu Sak?k'la sürüyor!
Bir k?za a??k olunca örgütü satt?
33 er PKK'n?n önüne silahs?z at?ld?
Üskül: Dink Cinayeti'nden ?stanbul Polisine Hala Dava Aç?labilir
8 TV- Can Dündar'?n ?emdin Sak?k röportaj?n?n haberi/ NTV
8 TV- Can Dündar'?n ?emdin Sak?k röportaj? Kanal D'de yay?nland?/ Kanal D
S?rbistan'?n ?ark?s?n? Goran Bregovic Haz?rlayacak!
Adalet Bakanl???, Dündar için devrede
Hak ile bat?l aras?nda insan hukuku
?emdin Sak?k NTV'ye konu?tu: Kürt aç?l?m?
Yoldan ç?kmak!
'Mustafa' turned into a democracy test
Siyam ikizleri
'Mustafa' demokrasi testine dönü?tü...
8 TV- Can Dündar'?n ?emdin Sak?k röportaj?n?n haberi/ NTV
8 TV- Can Dündar'?n ?emdin Sak?k röportaj?n?n haberi/ SHOW TV
?pekçi cinayetinde asker-polis
Asker konu?tu: Polis sak?ncal?yd?
'A?ca'n?n poliste durmas? sak?ncal?yd?'
8 TV- A?ca ifadesinde ne dedi?/ NTV
8 TV- Can Dündar'?n ?emdin Sak?k röportaj?n?n haberi/ ATV
8 TV- ?pekçi cinayeti: Asker-polis/ NTV
8 TV- 30 y?l sonra konu?tu/ NTV
8 TV- Can Dündar'?n "?i?me kad?n bakire ç?kmazsa" ba?l?kl? yaz?s? yorumland?/ NTV
8 TV- Can Dündar'?n ?.Sak?k röportaj?ndan "Kürtler silah b?rakmaz" haberi/ Kanal D
Gençlerimiz neden ölüyor?
Teröristler demokrasisi...
?pekçi ve Emecin Ruhlar?na ??kence
?pekçi cinayetinde Üru?'dan yan?tlar
Dündar'?n da gözünü bantla
?emdin Sak?k a??k olunca
?emdin Sak?k'ta Tayyip a?k?!
When ?emdin Sak?k falls in love
8 TV- Canl? Gaste'nin "A?ca'y? sorgulayan askeri savc? Koç konu?tu" haberi/ NTV
Savc? Koç: Olaylar bugün de sapt?r?l?yor
Üru? 30 y?ll?k soruyu yan?tlad?
TEKEL i?çileri hak ve adalet mücadelesi
'Konu?ursam i? kar??abilir'
Üru?: Poliste çeki?me vard?
Hasan Fehmi Güne? konu?tu!
Neden sustunuz?
'Polis suikast tan???n? saklad?'
Konu? o zaman!
Kaça konu?tunuz?
Hayatta neyi ciddiye al?rs?n?z?
Neden sustunuz?
'Seni Seviyorum' Diyememek!
Canl? Gaste
'TSK içinde silahl? bir örgüt'
Türkiye'yi kötüleyene Nobel, sevene C-4
8 TV- Canl? Gaste'nin "A?ca nas?l kaçt??" haberi/ NTV
'A?ca'y? TSK içindeki silahl? bir örgüt kaç?rd?'
Ayn? silah ayr? kur?un
A?ca'n?n kaç???ndaki müthi? s?r
A?ca'n?n kaç???ndaki s?r
'?leriyi görmek' diye buna derim i?te!
Canl? Gaste
'Cinayet mafya i?i'
8 TV- Avni Özgürel, Canl? Gaste'nin "Ayn? silah, ayr? kur?un" haberini yorumlad?/ NTV
8 TV- Nedim ?ener, Canl? Gaste'nin "Ayn? silah, ayr? kur?un" haberini yorumlad?/ NTV
Can Dündar'?n Habertürk TV'ye ay?b?!
8 TV- NTV programlar?n?n tan?t?m?/ NTV
Cinayetin tan??? ilk kez konu?tu
'A?ca'y? elinde silahla Abdi ?pekçi'yi vururken gördüm'
A?ca'y?, silahl? kuvvetler içindeki sa? bir örgüt kaç?rd?
?pekçi cinayeti ve dönemin yetkilileri
'A?ca'y? elinde silahla gördüm'
'A?ca'y? Abdi ?pekçi'yi vururken gördüm'
'A?ca'y? elinde silahla Abdi ?pekçi'yi vururken gördüm'
8 TV- Canl? Gaste'nin "Kay?p çocuklar" haberi ve Prof. Cevdet Erdöl'ün yorumlar?/ NTV
A?ca'y? kullananlar onu öldürebilirler
Ergenekon'u anlama k?lavuzu
8 TV- Canl? Gaste'nin "Ahtapotun kollar? gibi" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Türbanl? Bü?ra, sinemada" haberi/ NTV
'A?ca'y? kullananlar öldürebilir'
A?ca ve Güne?, Kozakç?o?lu
Polis Selim'i nas?l paketledi?
'TEKEL zirvesi'nin perde arkas?
8 TV- Nihat Yurdakul, Ba?bakan'la Mustafa Kumlu görü?mesini anlatt?/ NTV
8 TV- Hikmet Çetin, Afganistan'? Taliban'? ve yeni plan? Canl? Gaste'de anlatt?/ NTV
'Avucunuzu yalars?n?z' mizah dergilerinde
"1. ?iir ve müzik dinletisi" muhte?emdi
1. ?iir ve müzik dinletisi büyüledi
'Atatürk'le ilgili ilk sinema filmi'
Tekel görü?mesinin perde arkas?
Ünlu belgeselciye sayg? gecesi
Konu?unu f?rçalayanlar
??çiye hak vermek popülizm mi oldu
Çetin: De?i?im Aksu ile olacak
Berivan'?n ç??l???n? duyun
Bu kez çok yakla?m??t?
Bilim ve sanat? belgeselde bulu?turdu
Atatürk Liseli olman?n gururu
A?ca son üç gün ko?u?ta yoktu
?pekçi'nin kanl? gömle?i!
8 TV- Abdi ?pekçi'nin k?z? Nükhet ?pekçi'nin kat?laca?? Canl? Gaste'nin tan?t?m?/ NTV
8 TV- Nükhet ?pekçi'nin kat?ld??? Canl? Gaste'nin haberi/ NTV
Babas?n?n kanl? gömle?i ile ekrana ç?kt?
"Geceleri ona sar?l?p yat?yorum"
Y?llar sonra bir ilk
Sanatseverler Girne'de bulu?tu
2009'un dü?ündürdükleri
Veda
A?k?n varl??? üzerine
Veda vakti
A?k, Umut ve Sonbahar
8 TV- Ali Fahir Kayacan, Dursun Çiçek'in tutuklanmamas?n? yorumlad?/ NTV
Bu ac?yla ya??yorum
?ovsa al?n size ?ov 31 y?ld?r bu kanl? gömlekle ya??yorum
Abdi ?pekçi'ye kar?? görevimiz
Kolektif A?lama ve Ba??rma Yar??mas? ve Medyan?n ?lgisi
'Babam A?ca'y? affederdi'
'Nuri Bilge filmden anlamaz'
Cem Y?lmaz'l? S?YAD'da 'Hayat Var'd?
'Eyleme geçmemi?ler, suç yok'un siyasi kanad?
'Biz hâlâ mahkûmuz'
Babas?n?n kanl? gömle?ini gösterdi
Vavien damga vurdu
S?YAD gecesinde kürklü stand-up
??te o gömlek
Ödül gecesi
'Bu gömlekle 31 y?l ya?ad?m'
31 y?ld?r babam?n kanl? gömle?iyle ya??yorum
Abdi ?pekçi'nin 31 y?ll?k kanl? gömle?i
Tetikçiler aras?ndaki dayan??maya imrendim
"31 y?ld?r kanl? gömlekle ya??yorum!.."
Kur?un deliklerini gösterdi
"?ov istiyorsan?z, al?n size ?ov"
8 TV- Nükhet ?pekçi'nin kat?ld??? Canl? Gaste Yaz? ??leri'nde yorumland?/ NTV
Abdi ?pekçi'nin gömle?i
8 TV- "?ki evlat, iki isyan" haberi/ NTV
8 TV- ?pekçi konulu Canl? Gaste ve Can Dündar'?n Üru? röportaj? yorumland?/ NTV
Türkiye'nin en popüler kö?e yazarlar?
8 TV- Nükhet ?pekçi'nin kat?ld??? Canl? Gaste'nin haberi/ Show TV
Nükhet ?pekçi Programa Babas?n?n Kanl? Gömle?iyle Kat?ld?
8 TV- Nükhet ?pekçi'nin kat?ld??? Canl? Gaste'nin haberi/ ATV
Acaba A?ca o program? izledi mi?
?pekçi'nin kanl? gömle?i
'Ne oldum' deme, 'ne olaca??m' de...
Vicdan müzesi kurulsun
Anadolu'nun sesleri kay?t alt?na al?nd?
Babas?n?n kanl? gömle?ine sar?ld?
Kanl? gömlekler
"Bu gömle?e sar?larak ya??yorum"
Güne?: Vicdanlar rahat de?il
?pekçi'den ?pekçi'ye
8 TV- "Vicdan müzesi" haberi/ NTV
?pekçi'nin kanl? gömle?i
Ar?nç'a suikast ne oldu?
Suikast kurbanlar?na vicdan müzesi
?ktidar da muhalefet de bask?dan ?ikayetçi
Abdi ?pekçi ya?asa yüzüne tükürürdü!
Özal Torumtay'?n istifas?ndan sonra 'Korkmay?n Türkiye'de darbe dönemi kapanm??t?r'
Kavga
O kanl? gömlek
Cem Y?lmaz'?n sünneti
O kanl? gömlek de olsun
Babalar ve o?ullar
Y?lmaz Erdo?an: Öyle bedeller ödendi ki...
Ba?bakan sanatç?lardan 'aç?l?m isteyecek'
8 TV- Canl? Gaste'nin ?smaila?a Cemaati hakk?ndaki "Dokunan yan?yor" haberi/ NTV
Y?lmaz Erdo?an, BDP'nin ça?r?s?na cevap verdi
8 TV- Hüseyin Çelik'in Canl? Gaste'ye aç?klamalar?/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'ye telefonla kat?lan Y?lmaz Erdo?an'?n haberi/ NTV
8 TV- Ahmet Ersin'in Albay Genço?lu ve ?smaila?a Cemaati yorumlar?/ NTV
8 TV- Ahmet Ersin'in ?smaila?a Cemaati'yle ilgili aç?klamalar?/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'ye konu?an Hüseyin Çelik ve Y?lmaz Erdo?an'?n haberi/ NTV
AK Parti'den sanatsal aç?l?m!
?ktidar da muhalefet de bask?dan ?ikayetçi
Erdo?an sanatç?lara aç?l?yor
Sizi oraya getiren irade bugün böyle istiyor!..
AK Parti, sanatç?lara demokratik aç?l?m için davetiye gönderdi
Birileri bu gerçe?i görmeli!...
Demirta?'? reddetti, aç?l?ma destek verdi
Y?lmaz Erdo?an AK Parti'nin Kürt aç?l?m?na ne diyor?
Y?lmaz Erdo?an: Yanda? sanatç? damgas? yemeyi önemsemiyorum
8 TV- Canl? Gaste'nin "Sanatç?larla aç?l?m" haberi/ NTV
8 TV- Y?lmaz Erdo?an'?n Canl? Gaste'deki sözlerine Selahattin Demirta?'?n yan?t?/ NTV
8 TV- S?rr? Süreyya Önder, "Sanatç?larla aç?l?m" konusunda konu?tu/ NTV
Nükhet ?pekçi: "Ben bununla 31 y?l ya?ad?m"
De?i?en tek ?ey isimler
'Yanda?' deseler de y?lmayacak
Demokratik aç?l?ma sanatç? deste?i
Kur?un Kalem - Tekzip
Yanda? desinler önemi yok
Can Dündar Tatl?ses'ten ne rica etti?
Can Dündar Tatl?ses'ten ne rica etti?
Ba?bakan sanatç?lardan 'aç?l?m' isteyecek
Dündar'?n Tatl?ses'ten iste?i
"Öyle bedeller ödendi ki"
Yanda? sanatç?
Hakkarililer Y?lmaz Erdo?an'a çok k?zg?n!
Can Dündar 'Anka Ku?u'nu anlat?yor
"Veda" 26 ?ubat'ta vizyonda
Erdal ?nönü'nün sözleri
8 TV- Sabahattin Ali'nin k?z? Filiz Ali Canl? Gaste'ye konu?tu/ NTV
'Baban? kimseye söyleme dediler'
8 TV- Canl? Gaste'nin "Gizli tan?k unutuldu" haberi/ NTV
Faili meçhulleri yeniden ara?t?rmak...
Faili bilinen cinayetleri bulmak için Meclis'te bir komisyon kurulmal?!
Sanat siyasetin üstündedir
BDP'de yeni üslup tart??mas? 'Anadil' ça?r?s? ve Y?lmaz Erdo?an'?n cevab?
8 TV- Canl? Gaste'nin tan?t?m?/ NTV
'Baban? kimseye söyleme dediler'
Yazar raiting
8 TV- Oyuncu Ayça Damgac? Canl? Gaste'ye konu?tu/ NTV
8 TV- Beyo?lu Belediye Ba?kan? Demircan'?n Canl? Gaste'ye aç?klamalar?/ NTV
8 TV- Hedefteki oyunun yazar? Özen Yula Canl? Gaste'ye konu?tu/ NTV
8 TV- Adalet A?ao?lu Canl? Gaste'ye kat?ld?/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Hedefteki oyuna mühür" haberi/ NTV
'Yala Ama Yutma' için merdiven laz?m
Karanl??a isyan
Babas?n?n kim oldu?unu söyleyememek!
8 TV- Mehmet Altan'?n faili meçhul cinayetlerle ilgili yorumu/ NTV
CHP: Mugalata ile gerçeklerin üstü örtülemez
Futbolcu bayraklar? formalara...
8 TV- Derya Sazak faili meçhul cinayetlerle ilgili konu?tu/ NTV
Cinayetlerde herkesi a?an bir güç var m??
Babam?n katilini tan?yorum!
8 TV- "Sivas Katliam?'nda yak?lanlar?n yak?nlar? Canl? Gaste'deydi" haberi/ NTV
Tek ta? yüzük yerine s?radan bir gündeki gülü tercih ederim
Tiyatro kapatt?rm???m heyhat!
Mustafa Kemal Recep ?vedik'e kar??
??te bu nedenle
Böyle ç?kar karanl?klar ayd?nl??a
Atatürk filmleri furyas? ba?lad?
Yazar Rating
AB ülkelerinin durumu ortada, Türkiye krizden en az asarla ç?kt?
62 y?ldan beri i?lenen siyasi cinayetlerin üstündeki s?r perdeleri...
Kanl? bir gömle?in hat?rlatt?klar?
Bugün 'Sevgi Günü' öyle mi?
A?k? sekse ba?layan somut kan?t bu!
Bu kalp duracak m??
'Agos'un bombalanmas?n? bekliyordum!'
8 TV- Faili meçhul cinayetlerin i?lendi?i Canl? Gaste program?na de?inildi/ CNN Türk
"Bu Kalp Seni Unutur mu?" bitiyor!
8 TV- Prof. Dr. Mehmet Haberal'?n Can Dündar'a gönderdi?i mektubun haberi/ NTV
Kaosa mütevaz? bir katk?
Bir gazeteci portresi
'Devlet s?rr?' gerekçesini en fazla kullanan kim?..
'Bu kalp seni unutur mu?'nun kaderi bu hafta çiziliyor
'Agos'un bombalanmas?n? bekliyordum!'
8 TV- Can Dündar'?n "Kürtçe konu?an panzer" ba?l?kl? yaz?s? yorumland?/ NTV
Tarihi s?rr? ilk kez anlatt?lar
Tarihi s?rr? ilk kez anlatt?lar
Türkler ile Bingöl'ün 30 y?ll?k ortak ac?lar?
'Televizyon dizileri Türkçeyi anla??lmaz hale getirdi'
E?inden sürpriz do?um günü
Padi?ahlar? karalama inad?
Bu kalp reytingi unutur mu?
Yi?it'e sürpriz do?um günü
8 TV- Nilgün Türkler ve Yavuz Bingöl'ün kat?ld??? Canl? Gaste yorumland?/ NTV
Yavuz Bingöl ve Nilgün Türkler'in s?rr?
Yavuz Bingöl ve Nilgün Türkler'in s?rr?
Tarihi s?rr? ilk kez anlatt?lar
'Babalar?m?z? ayn? ki?i vurdu'
Ben Bedrettin. Foto?rafta niye yoksun karde?im?
?çim karard?
HSYK karar?na hukukçulardan farkl? yorum
Yavuz Bingöl'den ?ok iddia!
8 TV- Prof. Halil ?nalc?k Canl? Gaste'ye konuk oldu/ NTV
Yavuz Bingöl'den ?OK ?DD?A!
?stanbul Hilton Oteli'nin hikayesi Ja Ja'yla ba?l?yor
34 bin 910
Veda
Veda'y? çekerken hepimiz a?lad?k
"Sanki bu filmi çekmek için do?mu?um"
Methiyeci de?il, mizahç?y?m
Atatürk romantik bir ?övalyeydi!
Sanatç? ve Aç?l?m
Yanda?l???n mimar? CHP
8 TV- Ertu?rul Mavio?lu Canl? Gaste'ye konuk oldu/ NTV
1 numara Kenan Evren'dir!
8 TV- Canl? Gaste'nin "Erdo?an'a ayakkab? att?" haberi/ NTV
8 TV- "Semih Kaplano?lu Canl? Gaste'ye kat?ld?" haberi/ NTV
Veda Kemalizmi mi savunacak?
Can Dündar'?n ibretlik yaz?s?
Can Dündar, gazeteci Aylin Duruo?lu'nun yarg?land??? davay? yazd?!
8 TV- Can Dündar'?n "Bir tuhaf dava" ba?l?kl? yaz?s? Yaz? ??leri'nde yorumland?/ NTV
Sadece 34 lira ile hayat kurtar?n
Livaneli'nin 'Mustafa'ya cevab?
22 ?ubat tesadüf de?il
Siz onu asl?nda tan?yorsunuz
Livaneli'nin Veda's?, Can Dündar'?n Mustafa's?n? ezer mi?
8 TV- Zülfü Livaneli'nin kat?ld??? Gece Gündüz program?/ NTV
8 TV- Can Pulak 3`lü zirveyi Canl? Gaste'ye de?erlendirdi/ NTV
Amirallerin avukatlar?: Siyasi bask? var
Mamak'a insanl?k geldi!
'Mustafa' hakk?nda bilinen ?eyler...
Veda Mustafa'ya cevap oldu
Biz bu filmi daha önce izlemi?tik
Resmi tarihin tekrar?: Veda
Zülfü Livaneli'nin filmi Can Dündar'?n belgeselinin ayn?s? m??
Avukattan ?ok aç?klama!!!
'Veda Mustafa'n?n kopyas?'
8 TV- Prof. Nevzat Tarhan TSK'daki intiharlar? Canl? Gaste'ye yorumlad?/ NTV
Sanki ink?lap dersi
'Zülfü'ye çok te?ekkürler'
'MUSTAFA'ya 'Veda' filmi!
A?latan veda
Biz Do?rudan Do?ruya Türk Milliyetçisiyiz!
Veda
Çok gecikmi? hareketler bunlar
Sinema tarihimizin en zorlu tarihi filmi: Veda
??te gerçek Mustafa bu!
Do?ru olan ne?
Vay uyan?k R?za vay!
A?latan 'Veda'
Canl? Gaste Spor NTV'de
Üçlü Zirve Üçlü Tahliye
A brief history of Atatürk in the movies
'Dikkate alsalard? 12 Eylül olmazd?'
Kaliteli müsamere
Türkiye televizyon ba??ndan ayr?lam?yor
Atatürk sevgisine hep ihtiyac?m?z var
Veda
Atatürk'ün özel filmi!
Canl? Gaste'ye hangi güzel takviye oldu?
'Atatürkçülük tart??malar?n? alevlendirecek'
Patlamam?? m?s?r
Zülfü Livaneli'nin 'Veda's? Can Dündar'?n 'Mustafa's?ndan özür diletir!
CHP elhamdülillah enternasyonalist
Y?lmaz Erdo?an'?n "ÇEL??K?S?"
Pazar notlar?: Atatürk'ün boyu posu!
Sinemaya gereken ehemmiyeti verin!
'Veda'ya ko?tular
Gezen, Kat?rc?o?lu ve Livaneli'nin Veda's?
Atatürk de?il, dostlu?un filmi
Ahmet Sever'in do?um günü hangi ünlüleri biraraya getirdi?
Canl? Gaste'ye spor sayfas? ekleniyor
Canl? Gaste
Canl? Gaste'nin spor sayfas? aç?l?yor
Canl? canl? haberler
NTV 'Gaste'yi çok sevdi!
Spor Sayfas? aç?l?yor
Fikriye Han?m'? kim vurdu?
Latife'ci misiniz Fikriye'ci mi?
Canl? Gaste'nin spor sayfas? aç?l?yor
Nazl? Il?cak hangi kö?e yazar?n?n dizelerini Mevlana'dan diye verdi?
Nazl? Il?cak'?n kö?e yaz?s?nda skandal!
Nazl? Il?cak kaybetti çünkü...
Il?cak fena çak?ld?! Mevlana'n?n dedi?i söz kimin ç?kt??
Nazl? Il?cak'?n kö?e yaz?s?nda skandal!
"Sak?n arkamdan dedikodumu yapmay?n" hatas? için neler dedi?
8 WEB- Can Dündar'dan Ba?bakan'a öneri: KYSS/ cnnturk.com
8 TV- Canl? Gaste'nin "Belge gerçek ç?kt?!" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin Tarkan dosyas?/ NTV
8 TV- Gazeteciler korosundan Mihriban/ NTV
8 TV- Mustafa Türkel, Dan??tay'?n Tekel karar?n? Canl? Gaste'ye yorumlad?/ NTV
Kendini rezil etti briç partisine oturdu
Il?cak, Can Dündar'? Mevlana sanm??
Haftan?n en popüler yazar? sürpriz bir isim oldu!
Canl? Gaste'nin spor sayfas? aç?l?yor
VEDA: Resimli ?nk?lap Tarihi!
Dersimiz: ATATÜRK
Sinema Yazarlar? Y?l?n "EN ?Y?"lerini Seçtiler
"Medya çok e?leniyor ama ?imdi biraz sessizle?ti ortal?k"
Veda
Anka Ku?u: Erdal ?nönü anlat?yor
Dersimiz Atatürk
Tarihçilerden Veda filmine ele?tiri
Nazl? Il?cak vahim hatay? ?akaya vurdu
Can Dündar'a 'ça??m?z?n Mevlana's?' diyebilir miyiz acaba?
Livaneli'nin Veda's? ile Atatürk'e Veda Etmek...
Düzeltme
50. ya? heyecan?
?simli aforizmalar
Erdo?an'?n Düdü?ü
Be?enmedim! Veda
ll?cak'?n Mevlana's? Can Dündar ç?kt?!
Prime Minister's columnist
8 TV- Oktay Ek?i, Erdo?an'?n kö?e yazarlar?yla ilgili sözlerini yorumlad?/ NTV
Nazl? Il?cak'?n kö?e yaz?s?nda skandal!
8 TV- Tarkan'?n avukat? Yunus Egemeno?lu'nun Canl? Gaste'ye aç?klamalar?/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Ergani'den New York'a" haberi/ NTV
New York'ta bir Kardelen!
Hepsi yalan!
Ele?tiriye ho?görü gösterme erdemi
Veda'da iki önemli nokta
Livaneli'nin hayali gerçek oldu
Eyyvah Eyvah haftan?n galibi
Birgün - Naz?m Alpman
Veda'dan önce ATATÜRK
8 TV- Canl? Gaste'nin "Ferhat Tunç'a Özgür Müzik ödülü" haberi/ NTV
8 TV- Manga'n?n solisti Ferman, Eurovision ?ark?lar?n? Canl? Gaste'de anlatt?/ NTV
'Ayn? olabilmek' için ?ngilizce!
8 TV- Canl? Gaste'nin "Ba?bakan arad??? kö?e yazar?n? buldu" haberi/ NTV
Can Dündar, Ba?bakan'?n favori yazar?na ula?t?!
8 TV- Mehmet Ali Birand, "Yani ?u Can Dündar'?n yatacak yeri yok"/ CNNTÜRK
Veda!
Mevlana'yla imtihan?m?z
Veda, 'Mustafa'ya yeti?emedi
Paras?z ç?kmam abi!
Tarkan'?n avukat?: Linç kampanyas?
Mega 'Esrar'
Tarkan'? medya 96 saat sömürdü
Selahattin Duman Herkese sayd?ran fakat hiç k?z?lmayan...
Ne yapt?n?z say?n Ba?bakan!
"Kim ulan bu!.." Birand yine a?z?n? bozdu!..
Eurovision'a Birand gitsin!
Cahide Sonku olmak istiyor
Nerde haber, orda yorum
Can Dündar 'kuzu kuzu' dinler ama Interpol yemez
Rockers maNga unveil Eurovision song 'We Could Be the Same'
Nazl? Il?cak
Ünlülerin okulu kapan?yor mu?
Livaneli b?rak bu i?i
Veda
Veda'da tarihî yanl??l?klar
Gezen, Kat?rc?o?lu ve Livaneli'nin Veda's?
'Protokoller' ve 'tasar?'
Bir haftan?n küçük ayr?nt?lar?
Veda'da tarihî yanl??l?klar
Epi?in dayan?lmaz hafifli?i
Ümidim azald? ba?ar?l? bir Atatürk filmi çekemeyece?iz
Yasakl? ?ark? söyleme günü
Hangi Latife?
Mamak'ta kad?nlara özel bir gün
Amerika'n?n oylama sopas?
Zülfü Livaneli: 'Veda, bir direni? filmi'
8 TV- Canl? Gaste'nin "E?refpa?al?lar geliyor" haberi/ NTV
8 TV- Fatih K?saparmak'?n Elaz?? depremiyle ilgili Canl? Gaste'ye aç?klamalar?/ NTV
8 TV- Mirkelam, "Güldünya Konserleri" ile ilgili Canl? Gaste'ye konu?tu/ NTV
8 TV- Kenan Do?ulu, "Güldünya Konserleri" için Canl? Gaste'ye konu?tu/ NTV
8 TV- Mustafa Ceceli, "Güldünya Konserleri" için Canl? Gaste'ye konu?tu/ NTV
?? adamlar?: Karaba? ön ko?ul olmamal?
Bir film izledik...
Makyajs?z benzerlik ?a??rt?yor
Atatürk'ü tart??madan
The difficulty of staying objective about a legend
Ba?ar?l? Atatürk filmi: "Veda"
Ego baloncuklar?
Atatürk'ün "Veda"s?nda hüngür hüngür a?layan salon...
8 TV- Hüseyin Çelik, TMK ma?duru çocuklar konusunu Canl? Gaste'de yorumlad?/ NTV
8 TV- Çelik, "Hedefimiz tasar?n?n Temsilciler Meclisi'ne gelmesini engellemek"/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Çocuklara adalet geliyor" haberi/ NTV
Çocuklar için adalet geliyor!
Ekranda Atatürk temrinleri
Veda görülmesi gereken bir film
Kelebek etkisi
Türkiye, Zülfü'lere "Veda" etmek zorunda!
8 TV- Mustafa Alt?oklar ve Gürkan Hac?r "Atatürk filmleri"ni konu?tular/ NTV
Bomba yüklü kamyon TSK'n?n ç?kt?
8 TV- Canl? Gaste'ye telefonla kat?lan Haldun Solmaztürk'ün haberi/ NTV
Sahte eser sergileniyor
Kad?nlara özel bir gün
Plastik çiçekler ve Atatürk
Dersim'in kay?p k?zlar?
Demet Akal?n'?n ev ödevini Can Dündar yapt?
NTV'de Livaneli ve Veda aleyhine kampanya m? var?
Büyükelçi: Sürpriz, gülünç, zarar verici
Türk milletvekili 'hay?r' diyemedi
Veda'da tarihî yanl??l?klar
Atam?z? seviyoruz... Gelsin paralar!
8 TV- Canl? Gaste'ye telefonla kat?lan Zergün Korutürk'ün haberi/ NTV
Mar??m?zla çatmay?n
'Hangi devlet ulusunu ulusal mar??yla cezaland?r?r?'
Atatürk Ve Veda
'Veda' polemi?i
Erol Mütercimler
Veda filmi üzerine güzel bir yorum
Hallaç gazeteciler
Bu kafayla hiçbir ?ey yap?lamaz
En çok Atatürk'e ateist denmesine k?z?yoruz
Tarihi okullar AVM mi oluyor?
Ev ödevi ve dü?ün yasa??
Veda
Resimli Müzik Ansiklopedisi
Veda'y? ele?tirmek suç mu?
Veda filmi ve Atatürk tüccarl???!
'Veda' filmini izlemedim ama... O
Misyonlar ve misyonlar?n ard?ndaki kad?nlar...
M?T'in Ermenistan kuryeleri
8 TV- Canl? Gaste'nin "O adam canl? yay?nda" haberi/ NTV
"Veda" filmi ve K?br?s'taki Cumhuriyet kavgas?
Sabiha Gökçen'in orada vaha!
De?i?ime direnen sözde ayd?nlara dair...
'?alvarl?' kendini savundu: Suçsuzum
8 TV- Terör uzman? Prof. Alexander, "Asala hâlâ bitirilmi? de?il"/ NTVMSNBC.COM
8 TV- Canl? Gaste'nin "Sinema da aç?l?m istiyor" haberi/ NTV
Bir Atatürk filmi daha, derim
'?alvarl?' kendini savundu: Suçsuzum
Provakatör i?i
Korkmay?n Nazl? Han?m bölünerek ço?ald?n?z
"Vahdeddin hain (!)" diyeceksiniz de?il mi?
?alvarl? provokatör
'?alvarl?' kendini savundu: Suçsuzum
Sahaya giren ?alvarl? konu?tu: Ben suçsuzum
'?alvarl?' kendini savundu: ?uçsuzum
Editör
"Derin devletin kurtulu? bayram?..."
NTV'yle ilgili bomba iddia
Çocuklar gözden ç?kar?lm??!
NTV ile ilgili ?ok iddia... Can Dündar neden ekrana ç?kmad?? Sansüre rest mi çekti?
NTV'yle ilgili bomba iddia: Can Dündar neden ekrana ç?kmad??
Zülfü Livaneli'ye VEDA...
8 TV- Canl? Gaste'ye kat?lan Veliler Derne?i Ba?kan? Enver Önder'in haberi/ NTV
Roman: K?rm?z? Bisiklet, Can Dündar
Hangi kö?e yazar? hangi ?ark?y? hat?rlat?yor?
Bir Yurtsevere Mektup (52)
Can Dündar 'sansür'ün ac?s?n? kö?eden ç?kartt?
Gazeteciler.com'un 'bombas?' ortal??? sallad?
Dündar NTV'ye rest mi çekti?
Dündar Ekrana Neden Ç?kmad??
Canl? Gaste susturulunca kö?eden sayd?rd?
NTV'ye sansür uyguland? m??
Ba?bakan'?n 'görmeyin' dedi?i haber!
8 TV- Medya Mahallesi'nde Canl? Gaste'nin sansürlenmesi konu?uldu/ CNN Türk
Türkiye'nin ortas?ndan ortalama bir insan
8 TV- Canl? Gaste'nin "Ba?bakana Çamur" haberi/ NTV
8 TV- CHP'li Malik Ecder Özdemir Hasdal'daki protestoyu Canl? Gaste'ye anlatt?/ NTV
8 TV- Kamer Genç, geçici 15. maddenin kald?r?lmas?yla ilgili konu?tu/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "15. madde ne diyor" haberi/ NTV
8 TV- Eski Savc? Kayasu, "Darbeye zaman a??m? i?lemez"/ NTV
O denedi ama olmad?
Dan??ma Meclisi daha rahatt?!
Advice to Prime Minister Erdogan: Continue Denying the Armenian Genocide
Atatürk'ün bu rüyas? filme çekilebilir mi?
'Tarihçi Dede'nin gözünden
Gerçek kimli?i!
Sanatç?l?k 'at??mak' de?ildir!
Baraj ihalesi ve NTV'ye Tayyip sansürü!
Erdo?an's unwelcome remarks
Kaçak Ermeni kart?na Kö?k yorumu
Ç?lg?n Türklerin gözüyle Atatürk
Ç?lg?n Türk, 'Dersimiz Atatürk'le ders verecek
NTV ne yapaca??n? ?a??rd?
Hayat?mdaki en büyük de?i?iklik baba olmak
DERS?M?Z ATATÜRK: Okuldan yine kaç?? yok!
'12Eylül'de görmedi?im bask?y? görüyorum'
?zmir'de Eyvah Eyvah ?vedik'i fena tokatlad?
Livaneli'ye vurma modas?
Talihsiz aç?klamalar zedeledi
Haftan?n filmleri
Atatürk'ün evlad? olmak
'Dersimiz Atatürk' vizyonda
Hacivat'la Karagöz neden öldürülemedi?
Bu filmle yüreklere çentik atmak istedik
Dersimiz Atatürk
Atatürk Ticareti
Dersimiz Atatürk
Büyük bir Atatürk filmi çekilene kadar rahat etmeyece?iz
Herkes kendi Atatürk'ünü mü izlemek istiyor?
Gündemde üç film, bir Atatürk
Hamidiye Alaylar?'ndan koruculu?a
'?alvarl? provokatör'
Kahtal? M?ç?; yaranamad? peki Mehmet Ali Birand..
'Tarafl?' Mustafa filme vesile oldu
Atatürk filmlerini ele?tiren, ele?tirene
"Erdo?an'da ki?ilik bölünmesi var"
Ç?lg?n Türk'ten ?ok aç?klama! "Can'?n hatalar?n? düzelttim!"
8 TV- Can Dündar'?n "Ba?bakan'a bir film tavsiyesi" yaz?s? yorumland?/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Tasla?a iki ayr? bak??" haberi/ NTV
8 TV- Mümtaz Soysal "Millet aptal yerine konuyor"/ NTV
Müjdat Gezen ?ikâyetinden vazgeçmedi
Türkler Atatürk filmi çekebilir mi?
Mapus mektuplar?na kelepçe
Do?ruyu söylemenin yanl?? oldu?u ülke
Medyan?n 28 ?ubat kahramanlar?!
Türkler Atatürk filmi çekebilir mi?
En iyi Atatürk kimdi?
Bu nas?l i? NTV?
R?dvan Dilmen'i beklerken Can Dündar ç?kt?
8 TV- Canl? Gaste'nin "Zirveden sürgüne Uzanlar" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Türkiye'nin Oscar'lar?" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Hakan Uzan böyle görüntülendi" haberi/ NTV
8 TV- Prof. Nuray Ek?i Uzan davas?n?n ayr?nt?lar?n? Canl? Gaste'ye de?erlendirdi/ NTV
Can Dündar 1 Saat I??klar? Kapat?yor Dünyay? Kurtar?yor
25 y?ll?k gazeteci (!) Ruhat Mengi
Her zaman Atatürk...
'Dersimiz Atatürk' geride kald?
?n?allah f?rça yemem
Biri Atatürk'ü Kemalistlerden kurtarmal?
8 TV- Hakan Ünsal ?ike operasyonunu Canl? Gaste'ye de?erlendirdi/ NTV
Capcanl? Gaste: CAN DÜNDAR
'Dersimiz Atatürk' geride kald?
"Dersimiz Atatürk" s?n?fta kald?
Türk Oscarlar? de?il, 3. Ye?ilçam Ödülleri!
'Ye?ilçam'?n en iyisi Nefes Vatan Sa?olsun
B?kt?rd? m?, bozuldu mu?
Ödül hak edene giderse ödüldür!
8 TV- Can Dündar'?n "Niye biz ödüyoruz?" ba?l?kl? yaz?s? Yaz? ??leri'nde okundu/ NTV
8 TV- Can Dündar, Mirgün Cabas'?n "Yaz? ??leri" program?na kat?ld?/ NTV
Tayyip Erdo?an'?n; Atatürk, Hüseyin Çelik'in; Türkan Saylan aç?l?m?...
Halk ne dü?ünüyor: Evet mi hay?r m??
3 büyük ?irketin referandum anketi
Referandumu kim kazan?r? ??te 3 farkl? anketten ç?kan sonuç!
Referandumu kim kazan?r?
Referandumu kim kazan?r?
??te 3 farkl? tahmin: Referandumu kim kazan?r?
Ah be Silvio baba, iyi ki vars?n!
En iyi Atatürk belli oldu!
Ayd?nl?k bir gelecek için..
Örtülü konular?n ard?ndaki gerçekler...
Ruhat Mengi'nin y?ld?z? nas?l parlad?
Dört Yazar-Dört Görü?
Mart güzellemeleri
Ba?bu? 'Dersimiz Atatürk'ü' be?endi
E?itimin bütçesi bizi geçti, mutluyuz
Dersimiz Atatürk müsameresi
'Veda' Venüs sinemas?nda
Pazar Yaz?s?
Çiçek, böcek, demokrasi
Rolleriyle ATA'ya can verdiler...
Ulu Önder'i anlatan filmler
8 TV- Canl? Gaste'ye kat?lan Levent K?rca "Son ?stasyon"u anlatt?/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Haydar Dümen'e sald?r?" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Kaçak Ermeni çocuklar" haberi/ NTV
Böyle bir eser b?rakmak vefa borcumdu
Can Dündar, Zülfü Livaneli ve Hamdi Alkan
"Atatürk aç?l?m? öneriyorum"
Levent K?rca TSK protestosu koymu?
'Benim modam? Allah belirliyor'
"Muhafazakar?m diye han?m han?mc?k m? olaca??m, yok öyle bir ?ey!"
Asis Film, Yusuf Kurçenli'nin itham?na örneklerle yan?t verdi
"Benim modam? Allah belirliyor!" Esra Elönü'den ilginç aç?klama!
Gerçekten 'Baba' oldu mu?
8 TV- Canl? Gaste'nin "Meclisspor`a zorlu rakip" haberi/ NTV
Meclis futbolda uzla?t?!
23 Ankara, 23.5 sanat, 24 Erivan
Güdümlü ?ovlar?n erozyonu!..
Ali topu atmasa da olur, Agop ya?as?n yeter!
8 TV- Dünya Sa?l?k Örgütü'nden Dr. Ergüder'in Canl? Gaste'ye aç?klamalar?/ NTV
8 TV- Philip Morris'den Selda Susal'?n Canl? Gaste'ye aç?klamalar?/ NTV
Sinemada silah sesi
285 bin seyircinin 250 bini çocuk
Zülfü Livaneli'nin Veda rant?
L?StE
Can Baba'n?n ruhu internetten mustarip!
Türkiye'de profesyonel yorumculuk ne kadar mümkün?
8 TV- Canl? Gaste'nin "Miss Turkey 2010" haberi/ NTV
Talat Pa?a'n?n katilinin "ac?kl?" hikayesi
Altan Gürman 2010
Zorlu maraton
Bir Dalga Suya Dü?ünce...
Ferhat'?n feryad?!
A man for all reasons
Benim Yarg?tay Ba?savc?m Hz. Ömer'dir
Hepsini Öldürün
?anl? e?itim sava??n?n metruk yeralt? s???naklar?
Can Dündar ?zmir'de e?lendi
Can Dündar ?zmir'de e?lendi
Can Dündar, ?zmir gecelerinde stres att?
Atatürklerin sonuncusu
40 Y?l, 400 Film Bitap Dü?tüm De?mezdi...
Orhanl? Köyü'ne 'Atatürk Çocuklar? Kütüphanesi'
Dündar ?zmir gecelerinde
Sigara mozaikleme rezaleti ne kadar sürecek?
RTÜK i?i abartt?! Sigara kar??t? diziye nas?l ceza kesti?
En ba?ar?l? Atatürk rolü hangisi? Medyafaresi soruyor!
Seferihisar'da Atatürk Çocuklar? Kütüphanesi
RTÜK ve sigara uygulamalar?
AB'nin göçmenleri ve peçe yasa?? -I
Bir as?rd?r "Dersimiz Atatürk" de?il mi?
44 y?ll?k s?r esrar?n? koruyor
8 TV- H. Kozano?lu ve T. Berksoy ekonomiyi Canl? Gaste'ye de?erlendirdiler/ NTV
8 TV- Prof. Kozano?lu, "Borsa 2007'yi de geçti, korkutucu"/ NTV
8 TV- Ak?n Öngör Canl? Gaste'ye kat?ld?/ NTV
8 TV- Prof. Berksoy son ekonomik tabloyu de?erlendirdi/ NTV
Livaneli'nin Veda's?
Cezaevinde film gibi suikast iddias?
Bahar?n habercileri
Ali, topu Agop'a atmayacak
Operasyon olursa çat??ma da?dan ?ehre iner!
CHP-?? Bankas?-A. Cengiz Engin-Tuncay Özkan
Arz-talep dengesizli?i
Beyaz perdede 'Atatürk' tart??mas?
8 TV- Teoman, Canl? Gaste'de RTÜK'ü ele?tirdi/ NTV
Turgut Özakman çok k?zd?!
Ç?lg?n Türk'ten NTV Tarih'e tarih dersi
Baykal'?n yeni saç modeli ve hükümeti zorlayan teklif
Hay?rl? t?ra?lar!
Medeniyet dedi?in tek di?i kalm?? canavar!
Birileri Veda'y? sabote ediyor
Hem alayl? hem okullu
8 TV- Güldener Sonumut, AB'nin tomografi kriterlerini Canl? Gaste'ye anlatt?/ NTV
8 TV- Prof. Deniz Akata'n?n Canl? Gaste'ye tomografiyle ilgili aç?klamalar?/ NTV
Meçhul milyardere kötü haber!
8 TV- Prof. ?ükrü K?z?lot'un Canl? Gaste'ye "Meçhul milyarder"le ilgili yorumlar?/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Faili meçhul kals?n" haberi/ NTV
"Bir Garip..." Canl? Gaste'de
Milliyet Ege - Evrim Ataman
Teoman i?ini biliyor
Hani Toplumsal Bellek Platformu'na Destek Verecektiniz!
Ç?lg?n Türk'e tasdikname
NTV Tarih dergisinden Turgut Özakman'a tasdikname
NTV Tarih'ten Turgut Özakman'a tasdikname!
Bir haftan?n küçük ayr?nt?lar?
Bahar geldi! Biz haz?r?z...
Yazar Can Dündar kütüphane açt?
Comic Sans k?skac?nda gündem de?il gümdem!
Unfinished story of village schools
Turgut Özakman´a tasdikname
Özakman'a 'tasdikname' verdi
Eme?in de, sermayenin de güvencesi demokrasidir
Ki?ili?ini çöz ba?ar?y? yakala
Daha pek çok Atatürk filmi laz?m
Akl?selim
Atatürk ve Bü?ra, ayn? ç?kmaz sokakta
'Atatürk', gi?ede 20 milyon liray? gördü 'ar?iv' 2 bin dolar? geçti
'Atatürk', gi?ede 20 milyon liray? gördü 'ar?iv' 2 bin dolar? geçti
Sald?rgan?n ya silah? olsayd?!
8 TV- Canl? Gaste'nin "Yolun sonuna gelindi" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Diplomasiye havale" haberi/ NTV
8 TV- Prof. Nur?in Ate?o?lu Güney "Nükleer Güvenlik Zirvesi"ni de?erlendirdi/ NTV
Atatürk'ün bir dakikas? 2500 $
'Atatürk' , gi?ede 20 milyon liray? gördü 'ar?iv' 2 bin dolar? geçti
1993 darbesi
Anadolu nas?l e?leniyor?
Atatürk Her Gün Biraz Daha Güncel
Aç?l?m?n televizyon aya??...
8 TV- Orhan Gencebay, TRT'nin me?hur yasaklar?n? Canl? Gaste'ye de?erlendirdi/ NTV
8 TV- Timur Selçuk, TRT'nin me?hur yasaklar?n? Canl? Gaste'ye de?erlendirdi/ NTV
8 TV- Serdar Kuzulo?lu Canl? Gaste'de Facebook'un aç?klar?n? anlatt?/ NTV
"Mustafa", "Veda" ve "Dersimiz Atatürk"
Orhan Gencebay'dan a??r suçlama
Lafoloji
NTV'yi yanl?? anlad?k
Facebook'ta panik
Gencebay'dan TRT'ye Sert Tepki!
TRT'ye sert tepki
TRT'nin yasak kararlar? ak?llara zarar
'Türk müzi?ine darbeyi TRT vurdu!'
'Türk müzi?ine en büyük darbeyi TRT vurdu'
Orhan Baba balyoz gibi!
8 TV- Canl? Gaste'nin "Tribünler çözüldü" haberi/ NTV
'Müezzin' NTV'de yay?nlanacak m??
Müzi?e as?l darbeyi TRT vurdu!
K?z?lçullu Foto?raf Sergisi Buca'da aç?ld?
Orhan Baba TRT'ye vurdu
TRT kendi yasa??n? deliyor
Can Dündar'dan önemli uyar?!!!
TRT'den ak?llara zarar ?ark? yasaklar?! Kime ne dediler?
'Türk kad?n? hiç tan?mad??? bir erke?e 'merhaba' der mi?'
TRT'deki absürt yasaklar!
8 TV- Nam?k Durukan, Güneydo?u'da ya?ananlar? yorumlad?/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "1 May?s ça?r?s?" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Rewend'e Hasankeyf'te klip" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Nazi avc?s? Türkiye'de" haberi/ NTV
TRT yasaklad??? ?ark?lar? kendi yay?nlamaya ba?lad?
Gazetecilik bir heyecan i?idir..
Atatürk'ten Gülen'e 'Jön' Türkler
Gezen'e hakarete 'gazetecilik eti?i' okuma cezas?
TRT ve annelerimizin prensi Ömür Göksel
8 TV- Hüseyin Çelik, Taner Y?ld?z'a yumruklu sald?r?y? Canl? Gaste'ye de?erlendirdi/ NTV
CHP ve BDP oylamaya kat?lamayacak
Köy Enstitüleri'nin 70'nci y?l? kutland?
Kamer Genç'ten Tuhaf Yorum
Genç'ten Erdo?an'a ?ok Sözler
Mehmetçik'in Sosyal Tesisler'de i?i ne?
CHP ve BDP oylamaya kat?lamayacak
Ba???'tan Ba?kanl?k Sistemine ?ran örne?i
Bülent Ar?nç Eski ülkücülere Sahip ç?kt?
8 TV- Bülent Ar?nç Canl? Gaste'ye konuk oldu - 3/ NTV
8 TV- Bülent Ar?nç Canl? Gaste'ye konuk oldu - 2/ NTV
Ar?nç Kesin Konu?tu
8 TV- Bülent Ar?nç Canl? Gaste'ye konuk oldu - 1/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Parti kapatma tarihi" haberi/ NTV
Bedelli askerlikte en vurucu tespit
Ar?nç MHP ve CHP taban?na güveniyor
"Büyük bir ekseriyetle de?i?iklik gerçekle?ecek"
Ar?nç: Ne demokrasiyle ne bir ba?ka ?eyle ba?da??r
Ar?nç'?n referandum öngörüsü
Ar?nç MHP ve CHP taban?na güveniyor
Ar?nç: MHP'den % 21, CHP'den % 15 oy al?r?z
Ar?nç: Halktan en az yüzde 60 bekliyorum
Hay?r, Tayyip sana i? bulmayacak
Referandumda MHP ve CHP taban?ndan da destek bekliyorum, en az yüzde 60 olur
Hangi kö?e yazar? hangi mezar ta?? yaz?s?n? isterdi?
8 TV- Murat Mercan, Erivan'?n "Protokolleri dondurma" karar?n? de?erlendirdi/ NTV
Raftan nas?l iner?
8 TV- Mete Çubukçu'nun, "Erivan'?n Protokol Freni" haberi/ NTV
MHP'de patlak veren kavgaya, Bülent Ar?nç'tan ilginç yorum!
Bülent Ar?nç'?n da iyi çocuklar? var!
Çocuklara K?yarak Yakla??yor Barbarl?k.
Meclis'ten Manzaralar...
Atatürk'ün ilginç davet mektubu
Opps...
'Siyah Beyaz' televizyon dizisi olmal?!
Tatil bayram?!
Cemaat kaç ki?i?
BirGün'ün 7. ya??na sözüm var!
?zmirli okurlar?yla hasret giderdi
Hangi kö?e yazar? hangi i?e yarar?
Bombal? Maketle Suikast Giri?imi
Sak?k'a 'maket gemi'yle suikast!
Maket gemiyle suikast giri?imi
8 TV- Halide ?ncekara'n?n Canl? Gaste'ye aç?klamalar?/ NTV
8 TV- Y?lmaz Helvac?o?lu, cinsel istismar iddialar?n? Canl? Gaste'de yan?tlad?/ NTV
8 TV- CHP'li Özdemir Siirt'teki cinsel istismar olay?yla ilgili Canl? Gaste'ye konu?tu/ NTV
Çocukça bilmiyoruz
Sak?k'a hapiste maketli suikasta çifte soru?turma
Mümtaz Hoca'n?n anayasas?!
?emdin Sak?k'a patlay?c? gemi içeri nas?l girdi?
Sak?k'?n bas?n mü?avirine döndü
8 TV- Pervari'de incelemelerde bulunan CHP'li Özdemir Canl? Gaste'ye anlatt?/ NTV
Helvac?o?lu, NTV Canl? Gaste'de ?ddalar? Yan?tlad?
Canl? yay?nda gözya?lar?n? tutamad?
Çözüm: Çocukça bir dil
8 TV- Ertu?rul Günay'?n 12 Eylül yarg?lamalar?yla ilgili yorumlar?/ NTV
?ki çocuk kayboldu biri öldü!
TRT ve Yasakl? ?ark?lar
Baykal: Referandum AKP'yi ?a??rtabilir
8 TV- Deniz Baykal Canl? Gaste'de -1/ NTV
8 TV- Deniz Baykal Canl? Gaste'de -3/ NTV
Referandum sonucu Ba?bakan'? ?a??rtabilir
Baykal, 'Mahkemeye gideriz' dedi, yine uzla?? ça?r?s? yapt?
"De?i?ikli?i Kö?k onaylarsa biz mahkemeye gidece?iz"
Atatürk'ün Çocuk Sevgisi
Deniz Baykal: Anayasa Mahkemesi'ne götürece?iz
8 TV- Deniz Baykal Canl? Gaste'de -2/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'ye kat?lan Deniz Baykal'?n "PR yap?yorlar" sözleriyle ilgili haber/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin tan?t?m videosu/ NTV
8 TV- Deniz Baykal, NTV'ye, Canl? Gaste'ye konuk oldu haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Gensoru gerilimi" haberi/ NTV
8 TV- Selim Atalay, Siemens ve Daimler'in rü?vet iddialar?n? aktard?/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "1 May?s'ta Taksim için ?ark? provas?" haberi/ NTV
8 TV- Hayko Cepkin son projelerini Canl? Gaste'de anlatt?/ NTV
AK Parti'ye kapatma davas? istemiyoruz
'Kapatma davas? olmamal?'
Referandum AKP'yi ?a??rtabilir
Parlamentonun ki?ilik sergilemesi zorunlu
1001 Yazar, 1001 Kitap
Pervari'de ya?ananlar; bir c?l?z ç??l?k...
AKP'yi sand??a gömece?iz
'Baykal cephesinde yeni bir ?ey yok'
Kapitalist Atatürk
Yak?n tarihin en büyük siyasi mahkemesi
Darbeyi Do?ru Okuma K?lavuzu
CHP, Gerçekten 'Demokrat' m?d?r?
Sayfalar aras?nda
Bir polis demokrasiyi tesadüfen ipten ald?
Can Dündar'?n hesab?nda ne yanl???
Cinsel tacizin alt yap?s? teknolojik!
Bu heykeli yapt???n gibi y?k!
8 TV- Yaz? ??leri'nde, 4 May?s tarihli Canl? Gaste'ye at?fta bulunuldu/ NTV
Can Dündar'a an?nda istihbarat geldi
8 TV- Murat Mercan Ba?bakan'?n Yunanistan ziyaretini Canl? Gaste'ye de?erlendirdi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Meclis'in enleri" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Yine tren kazas?" haberi/ NTV
Bir kurt kuzu hikayesi
Gölgelerimiz
Dostluk ve arkada?l?k...
Sevgili Anneci?im;
Susurluk raporunun orijinali Y?lmaz'dan ikinci kez istendi
Özkan: San?k avukatlar?na gözda?? verildi
Son Kale Düsüyor!
Haftan?n Sanat Çizelgesi / Gösteri - Söyle?i
Kemalperestler vesayetin bitmesini istemiyor
8 TV- Canl? Gaste'nin "Yak?n tarihin skandallar?" haberi/ NTV
CHP örgütü eylem koydu!
Baykal daha güçlü dönecek!
2 y?l beklesin Cumhurba?kan? olsun!
Can Dündar'dan, "?malat hatas? m??"
'2 Y?l beklesin Çankaya'ya ç?ks?n'
Cüneyt Özdemir'e yine konuk ?oku!
Gülen'den Baykal'a mesaj: Biz bu i?in içinde yokuz!
'Baykal 2 Y?l beklesin Çankaya'ya ç?ks?n'
CHP teyakkuzda!
CHP'de Baykal'? Döndürme Ata??
Baykal 2 y?l sonra Kö?k'e ç?kmal?
'Baykal 2 y?l beklesin Çankaya'ya ç?ks?n'
Baykal'?n istifas?n?n ard?ndan; CHP parti örgütü Türkiye çap?nda eyleme geçti
Baykal: Birileri ç?ks?n destek olay?m
8 TV- Canl? Gaste'nin "Baytok'tan mesaj var" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Baykal'dan özel mesaj" haberi/ NTV
Bilgi ve belgeleri zorunlu olursam aç?klayabilirim
Baykal'?n tüm takti?i dönmek için!
8 TV- Deniz Baykal, Canl? Gaste için Can Dündar'?n sorular?n? yan?tlad?/ NTV
'Dönmesine döner ama bu i?e yarar m??'
Dönecek bu
CAN DÜNDAR (Milliyet)
'Ya?ananlar komplo'
'Biri ç?k?p aday olsun, desteklerim'
Bilgi ve belgeleri zorunlu olursam aç?klayabilirim
"Ben böyle veda etmeliyim"
'Beceremeyece?in bir i? için söz verme'!
"Deniz Baykal Kö?k'e ç?kabilir"
8 TV- Canl? Gaste'nin "Mu?la Üniversitesi'nde çat??ma" haberi/ NTV
Baykal: Birileri ç?ks?n destek olay?m
Baykal: Birileri Ç?ks?n, CHP'yi Yenilesin, Destek Olay?m
Canl? Gaste çat??man?n içinden bildirdi!
Deniz Baykal: Birileri ç?ks?n destek olay?m
Deniz Baykal: Birileri ç?ks?n destek olay?m
Baykal'a dü?ümlendiler
"Birileri ç?ks?n destek olay?m"
Sand?kta AKP ve K?l?çdaro?lu ?ansl?!
Türkçe konu?amayan Kürt J?TEM'ciler
Kitab?n yoksa yand?n!
??te o tart??ma, mahkeme dosyas?ndan önce Milliyet'te
Mahkeme Ba?kan? 'tahliye' dedi ama...
Haberal kavgas? Ergenekon'da
Hep devrimciler 'Toprak Reformu' dedi
Savunma süresine k?s?tlama
Ecevitlerin kavgas? Ergenekon'da
Kahreden iddiaya Ecevit'ten cevap!
Kavga Ergenekon'a delil oldu
Ecevitlerin kamera kayd?ndaki kavgas?
Ecevitlerin kavgas? Ergenekon'da
'Ecevit'i iyile?tirdik'
Haberal'?n hastanesinden Dündar'a cevap
Ba?kent Üniversitesinden Ecevit aç?klamas?
Ecevitlerin kavgas? Ergenekon'da
Canl? yay?nda Haberal tart??mas?!
8 TV- Canl? Gaste'nin "Takas imzalar?n?n anlam? ne?" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Ve CHP bölündü" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "CHP'de imza sava??; tüm senaryolar" haberi/ NTV
Bel alt?ndan vurmak!
17 May?s: Ulusal özür günü!
Ecevit'in tedavisini yapan doktor iddialar? reddetti
8 TV- Canl? Gaste'nin "Ba?bakan Obama'yla görü?ecek" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Takas imzalar? ne getiriyor?" haberi/ NTV
'Bu co?rafyada uçan her ku?u bilmeliyiz'
Davuto?lu: ?ran'a yapt?r?m uygulanmas?n? mümkün görmüyorum
'?ran'a yapt?r?m? etik bulmuyorum'
Varsa bir güzellik, hep insanlar sayesinde!
8 TV- Canl? Gaste'nin "Canl? yay?nda küçük kurultay" haberi/ NTV
Atatürk'le ?nönü ayr?l?yor
Gülümseyen Atatürk Burdur'da
Gandi'nin fendi devrimi yendi
Psikolojik üstünlük PKK'ya geçmi?ti!
8 TV- Yaz? ??leri'nde Canl? Gaste'nin "Madende göçük" haberi yorumland?/ NTV
Kandil'e bomba yerine diplomasi!
K?l?çdaro?lu'nu benzetmek mi laz?m?
K?l?çdaro?lu: Ba?bakan bu rüzgardan korksun
Canl? Gaste'den K?l?çdaro?lu'na özel bask?
K?l?çdaro?lu'ndan Erdo?an'a yan?t
K?l?çdaro?lu: Ba?bakan bu rüzgardan korksun
8 TV- Can Dündar'?n Kemal K?l?çdaro?lu özel röportaj?n?n haberi/ NTV
"Ba?bakan bu rüzgardan korksun"
K?l?çdaro?lu'ndan son mesajlar
K?l?çdaro?lu: Cam gibi olaca??z
Gandi'den ilk vaat
Bu kurultayda Baykal'?n sadece foto?raf? olacak
'Esen rüzgârdan tedirgin olmas?n, korksun'
Koltuktakiler de?il zihniyet de?i?meli
Tarihi kurultay
Ba?bakan korksun
Saydaml?k sözü
'Ke?ke hep beraber olsak'
Kimseyi küstürmeyiz
Canl? Gaste'den Kemal K?l?çdaro?lu'na gündüz bask?s?!
Erdo?an'a yan?t verdi: "Tedirgin olmas?n, korksun!"
'Bu rüzgâr yetersiz halkla yürüyece?iz'
Ba?bakan korksun!
K?l?çdaro?lu: Erdo?an korksun
Hastay?z sana, dermans?z?z
Medya ç?plak ayakla selamlad?
?kizlerin silah? sözleri
CHP'de ?erden hay?r do?du
'Atatürk ?nönü'yü devlet ba?kanl???na haz?rl?yor'
Al?n K?l?çdaro?lunuzu ba??n?za çal?n!
'Araba eski sürücü de?i?se de farketmez'
Çelik: Araba eski sürücü de?i?se de farketmez
Sencer Ayata: CHP proleterle?ti
'Onlar Umay'?n gözya?lar? Sibel Kekilli için üzülmeyin!'
8 TV- Canl? Gaste'de Sencer Ayata'n?n "CHP proleterle?ti" sözleriyle ilgili haber/ NTV
"B?ça?? kemi?e dayad?k" desenize
Asker gördü ve kaçt?!
Gürcistan s?n?r?nda ?iddetli patlama
Van'daki patlamada kahreden iddia
K??la çöplü?ündeki patlamada ?ok iddia
'Patlamada öldü' denilen çocuk ölmemi?
Vahim ?ddia: Asker Çocuklara El Bombas? Att?
Asker patlamay? görüp kaçm??!
8 TV- Canl? Gaste'nin "Protest parti" haberi/ NTV
E?itim sistemi çöküyor
Bir zamanlar Türkiye
Hakara makara yapmayal?m lütfen!
Life dergisi ar?ivlerini açt?, Türkiye'nin tarihi ortaya ç?kt?!
Can Dündar`?n kö?esinden 27 May?s`?n utanç foto?raflar?
Menderes as?l?nca bayram yap?ld?!
50 y?l önce o gün, yani 27 May?s...
Life dergisi ar?ivlerini açt?, Türkiye'nin tarihi ortaya ç?kt?!
50 y?l önce o gün
50 y?l önce o gün
8 TV- Canl? Gaste'nin "Manga için büyük gece" haberi/ NTV
Siyasette nezaket dönemi ba?l?yor (mu?)
?ktidar zehri herkesi kirletir!
Her alanda aç?l?m, internette kapan?m...
Modern insan
Yazar Rating
Eurovision'da bir ba?ar? öyküsü...
Manga: Bir ba?ar? öyküsü
maNga: a success story
Türkiye'nin en giri?imci kad?n?
Yeti?tirmek galiba hamurumuzda yok!
NTV muhabirine canl?da ?srailli tacizi
A?dod'dan ilk yay?n? NTV yapt?!
8 TV-Can Dündar'?n "Dünya neden suskun?" ba?l?kl? yaz?s? Yaz? ??leri'nde okundu/ NTV
Bo?aziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi'nde geçen ay
8 TV- Mete Çubukçu'nun A?dod'dan Canl? Gaste'ye ba?lant?s?n?n haberi/ NTV
Gümü? de madalyad?r!
Bencilli?i yenmek boynumuzun borcu!
1993 - ??te Ödüller
"Güç sarho?lar?"na dünya suskun
Kad?n istihdam? art?r?lacak
Gazze orada ?ehitler burada
?srail Sald?r?s?nda Dijital Sava? Da Ya?and?
Sald?r?y? böyle kutlad?lar
Perspektif - Bas?ndan
Karanl?k el...
?srail'in sicili tescillenmi? bulunuyor; terörist devlet!..
Yönetim, Siyaset, Tarih, Hayat
Burak Sa?ya?ar'a sorduk...
Filistin Büyükelçisi: Tepkiler idare eder
Bakanl?k Sözcüsü Özügergin'in Ntv-Canl? Gaste program?na verdi?i mülakat
Lümpen'e ödül verdiler!
Bu iddianamelere ne dersiniz
Sorular?ma Yan?t Verin...
'Büyükelçiyi uzun süre göremezlerdi'
?slam haklar? yok, insan haklar? var
Hürriyet okurlar? '32. Gün'e Oscar'?n? verdi...
?srail'le ipler koparsa ne olur?
8 TV- Canl? Gaste'nin "?srail'le anla?malar iptal edilir mi?" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "?srail'le ilk anla?ma 1972'de" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Hava nas?l olacak?" haberi/ NTV
Can Dündar sordu: Piyango neden ?rfan Aktan'a vurdu?
RSF Sekiz Gazeteciye Hapis Tehdidini K?nad?
?li?kileri Koparmaya Kim Kar???
En Çok Okunan Yazarlar
Öcalan'?n tuhaf Erdo?an iddias?!
Yazar raiting
Apo'dan küstah uyar?: Tasfiye s?ras? Erdo?an'da!
8 TV- Canl? Gaste'nin "Erdo?an sokaklar? k??k?rt?yor" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Gaste'nin "Mavi Marmara'n?n a?k hikayesi" haberi/ NTV
'1 Mart'? anlayanlar olmu?tu ama bu...'
Erbakan'? 28 ?ubat'ta 'Sava? Lobisi' tasfiye etti
Tasfiye s?ras? Erdo?an'da
Torpilli katilleri unuttular
?yi ki politikac? de?iliz!
??te buras? Gazze
8 TV- Canl? Gaste'nin "NTV ekibi Gazze'de" haberi/ NTV
?nsafs?z ve yalanc?
?yi ki politikac? de?ilim
Democracy when? Press freedom for just whom?
AKP'nin gelece?i...
8 TV- Canl? Gaste'nin "Türkiye yüzünü Do?u'ya m? dönüyor?" haberi/ NTV
Levent Güray Cup ba?l?yor
Canl? Gastenin ?srail sevgisi
Drama endures, no finale in sight for Turkey's Ergenekon case
?yi ki politikac? de?ilim
8 TV- Can Dündar LÖSEV'in etkinli?ine kat?ld?/ NTV
Top ve kale
Av?ar lösemili çocuklara tenis sertifikalar?n? verdi
Ankara semalar?nda ba?ka bir istikbal mi?
Atatürk belgesellerini durdurun!
6 -7 Eylül olaylar? tiyatro sahnesinde
Novedeviçi Mezarl???'ndaki Mavi Gözlü Dev: Nâz?m Hikmet
Türklerle Araplar
Sporla LÖSEV'e destek
Yeni nesiller geçmi?i bilmeli
Cazc? Emrah
Levent Güray Cup'ta ödüller sahiplerini buldu
Can Dündar kupay? kald?rd?
Hangi NTV programc?s? tenis ?ampiyonu oldu?
8 TV- Canl? Gaste Spor'un "Dündar'a kupa" haberi/ NTV
Demokratl???n cinsiyeti olur mu?
Araplar ve Türkler semineri
'Merkel ve Sarkozy neyse Erdo?an da o olacak'
NTV'nin program yap?mc?s? teniste de bir numara..
ABD'de intikam sesleri
Can Dündar 49'uncu ya??n? nerede kimlerle kutlad??
Can Dündar'dan rakiplerine çal?m
'Babam?n ad? Milliyet'in künyesine girdikten sonra Eyip Sultan'da kurban kestik'
Do?an Grubu Hükümet ile bar??acak m??
Hanzade Do?an Boyner, Do?an Grubunun yol haritas?n? anlatt?
Milliyet'in sat?? tarihiyle ilgili Hanzade Do?an ne dedi, internet siteleri ne anlad??..
Zenginlik i?te böyle bir ?ey...
Marsel ?lhan de?il önemli olan Can Dündar
'Hükümet PKK'y? muhatap als?n'
BDP'li Demirta?'tan canl?da ?ok öneri
Canl? yay?nda Kürt sorunu kavgas?
Kemal Karpat'?n hikayesi, 'Da?? Delen Irmak'ta
Emrah'a takdimimdir: Jülide Özçelik
Tenis turnuvas?
Kö?e yazarlar?ndan Aktan ve Express'e önemli destek!
Be?ir'in ?ark?s? ne?
Levent Güray Cup'ta final
Ata'dan LÖSEV'e destek
Canl? Gaste
Canl? Gasle tatile ç?k?yor
Levent Güray Cup'ta ?ampiyonlar belli oldu
Hakkari Valisi 'içeriden' bakt?
'Canl? Gaste'nin sezon finaline terör hâkimdi
Kanl? terörle yüzle?me -1-
Türkçe Günlükleri
PKK'n?n hedefinde siviller var
Sivillere sald?racaklar
PKK sivillere sald?racak!
Sivillere sald?racaklar!
Istancool Condé Nast'ta
Kay?p çoraplar?n izinde
APO gene sahnede...
Dördüncü boyut
Gandi Kemal'in hayat?
??k ekran
LÖSEV'li çocuklar tenisle mutlu
Ankara Sivas mitingine haz?r
Sivas katliam? Körfez'de de lanetlendi!
Köy Enstitüleri modeli Ak Partili belediyeye ilham verdi
Sivas'ta Ölenler Gerze'de An?ld?
?ii dünyas?n?n kalbi durdu
??te yeni Said-i Nursî!
8 TV- Can Dündar'?n "Persona non grata" yaz?s? Medya Müfetti?i'nde okundu/ TRT Haber
Lisenin ünlü mezunlar?
'Ben Atatürk'ün o?luyum DNA testi yap?n'
Ezan'?n ba??na gelenler
Yüzy?l?n A?klar?
Heryerekon mu, sessiz devrim mi?
A?r? bir yükseklik mi, derinlik mi?
Bu belgesel çok konu?ulacak
Güvencesiz güvenlik
O rütbelere nas?l yükselebildiler?
Hayat? belgesel film oldu!
Özdemir'in hüsran?
Nihat Özdemir'le Can Dündar'?n hakk?n? da yedirmem arkada?
'Mustafa'y?, operada 'Habe? Kral?' yapt?lar
O Hakim ?damlar? Savundu Ama..
D?SK, Kemal Türkler ve referandum
Vay be idi durumlar a?klarda!
8 TV- Selçuk Parsadan'?n Sabanc? cinayeti ve Mustafa Duyar'?n öldürülmesiyle ilgigi ses kayd?/ TRT Haber
Can Dündar diyor ki: Herkes ç?plak....
'Yak???r Atama; yap?cak tabi erkek de?il mi?'
MHP'li Durak:"BBP Genel Ba?kan?, AKP Politikalar?n?n d???nda hiçbir ?ey yapm?yor"
Nerde o bir tatl? huzur arayan ?ark?lar...
Generaller adalete zaman?nda kar??masa, ?imdi bunlar olmazd?
A critical YA? meeting
Ege ve Akdeniz'in tam ortas?nda sinema...
Datça'da sinemal? günler
Ege ve Akdeniz'in tam ortas?nda sinema...
Said Nursi belgeseline Nurcu ambargosu
Can Dündar'?n da katk?s?n?n bulundu?u Said Nursi belgeseline ambargo
Tek suçlu ülkücüler miydi?
Sineman?n ustalar? Datça'da bulu?uyor
Adam gibi ya?lanmak
Haz?rla s?ra d??? CV'ni kap i?i
'Devrim'e ne dediler
Ege ve Akdeniz'in orta yeri sinema
'Sadelik bir ??kl?kt?r'
??renç ayak oyunlar? sona ersin
Fehmi Koru, Can Dündar'a nasihatlarda bulundu
Serra Karaçam: "TRT'de bize destek olanlar?n yan?nda çal??malar?m?z? sekteye..."
Hangi kö?e yazar? kimi tavlamaya çal???yor?
Yas Kitab?: Dersim 38'i yazd?lar
'Feryat' Üzerine...
"Belgesel birden bire benim hayat?m oldu"
Bir Yanda Akdeniz, Di?er Yanda Ege... Tam Ortas?nda Sinema
Bediüzzaman beyazperdede
?syana destek art?yor
Olay kad?n ilk kez konu?tu
Yolcu belgeseli üzerine
Cihangir'in yeni "in" restoran?
Yas Kitab?
Ünlülerin Bodrum'daki s???naklar?
Ayd?nlanmama felsefesi!
Siz ne dersiniz?
Sineman?n ömürlük ustalar? Datça'da bulu?uyor
90 Dönüm Araziye Malikâne Kurdu
Tayyip Erdo?an ve gerçekler
8 TV- Can Dündar'?n "Sessizlik de, iddialar kadar korkutucu" yaz?s? yorumland?/ CNN
'YAS'? yazd?lar
?stihbaratç? en çok zamanlamay? hesaplar
"?mam? amir kabul edenler" diyen kitaba tepki : Sessizlik...
Said-i Nursi Dev-Yolcu muydu?
Un nouveau chef pour une armée turque fragilisée
Babalar ölmesin
?nternet tutulmalar?
"Can Dündar mükemmel biri"
Kad?nlar ve biz
Bu foto?rafta ihanet pi?manl?k ve trajedi var
Gürültücüler denizi i?gal etti
Can Dündar, epistemoloji!
Can Dündar'?n samimi itiraf?
NTV Ana haberi kim sunacak?
NTV'nin Ana Haberi hangi gazeteciye emanet?
8 TV- Can Dündar'?n sunaca?? NTV Ana Haber Bülteni tan?t?m?/ NTV
NTV'nin Ana Haber Bülteni'ni Can Dündar sunacak
Can Dündar NTV'de yeni sezonda hangi programa imza atacak?
Can Dündar yeni sezonda hangi programla ekranda olacak?
NTV Ana Haber'e Ünlü Sunucu!
Can Dündar anchorman oluyor!
Öcalan'a ne verildi
Can Dündar: Allianoi gömülmesin!
Gaziantep'te Atatürk Müzesi yap?lacak
Oku bakiiim: A.S.E.
Kuzular büyüyor kurtlar dans edemiyor
Sineman?n kalbi Datça'da at?yor
8 TV- Can Dündar'?n sunaca?? NTV Ana Haber Bülteni tan?t?m?/ NTV
Can Dündar Anchorman oluyor
Haberci tribünde de?il sahada olmal?
Bal?k çiftliklerine dair: Gölgesini satamad???n a?ac? keseceksin!
Datça, Sultan'? a??rlayacak
Turktime'dan Üç Dev Transfer
Fox'un yöneticileri tribünden sahaya indi! Habercilik budur!
Gaziantep'te Atatürk Müzesi yap?lacak...
Datça Uluslararas? Sinema Festivali ba?l?yor
?eften iki dev beste
Gaziantep'te Atatürk Müzesi yap?lacak...
V. Ero?lu ve Tarkan'?n burnu
Fox Tv'ye Büyük Övgü
"Bakan?n sözleri amac?n? a?t?"
Ya?l? kad?nlar da genç erkeklerle olabilir
Gaziantep'te Atatürk Müzesi yap?lacak
En Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar Ne Demek ?stiyor?
Datça Sinema ve Kültür Festivali
En Çok Okunan Yazarlar
Y?lmaz Güney Ölümünün 26. Y?l Dönümünde An?ld?
Ölümünün 26. y?ldönümü
Y?lmaz Güney Ölümünün 26. Y?l Dönümünde An?ld?
Neye 'Evet', neye 'Hay?r'
P?nar Akda?'?n Katilleri Sadece PKK ve Yanda?lar? m??
Datça'da 'Usta'ya sayg?
Yan?l?yorsam hemen düzeltin...
Çirkin Kral 'Datça Sinema ve Kültür Festivali'nde an?ld?
Sineman?n 'Çirkin Kral'? an?ld?
Datça Sinema ve Kültür Festivali ba?lad?
Datça Festivali ünlü isimleri bir araya getirdi
Çirkin Kral için Datça'dayd?lar
Son Anchorman Can Dündar!
Kö?e yazarlar? 12 Eylül'de ne oy kullanacak?
'Evet' mi 'Hay?r' m?? Referandum'da hangi kö?e yazar? ne oy verir?
K?l?çdaro?lu NTV'de sorular? yan?tl?yor
Özel röportaj
Kemal K?l?çdaro?lu ile NTV'DE röportaj
Kemal K?l?çdaro?lu neden "Hay?r" dediklerini anlatacak
Ele?tirilere yan?t veriyor
CHP Lideri Kemal K?l?çdaro?lu Canl? Yay?nda
CHP Genel Ba?kan? K?l?çdaro?lu NTV'de Sorular? Yan?tl?yor
K?l?çdaro?lu röportaj?
Ege ve Akdeniz'in orta yeri sinema
K?l?çdaro?lu: Villam? takasa haz?r?m
'Türkiye'nin Karar?' NTV'de
Unutmaya haz?r?m
"Villam? takas etmeye haz?r?m"
K?l?çdaro?lu, Ba?bakan Erdo?an'a seslendi: 'Villam? takas etmeye haz?r?m'
NTV'ye Can Dündar tepkisi
K?l?çdaro?lu: "Villam? Takas Etmeye Raz?y?m"
K?l?çdaro?lu: Villam? takas etmeye haz?r?m
K?l?çdaro?lu, Erdo?an ile uzla?acak
K?l?çdaro?lu: Erdo?an isterse takas olur
Her ?eyi unutur masaya otururuz
Gandi'den Erdo?an'a hodri meydan
Can Dündar olay?
'Villam? takas etmeye raz?y?m'
K?l?çdaro?lu: "Ba?bakanla villam? takas etmeye haz?r?m!
'Villam? takasa haz?r?m'
Zap'tiye
Resimli müzik ansiklopedisi
K?l?çdaro?lu, Ba?bakan'?n vergi beyannamelerini inceleyebilir mi?
Bahçeli ve Bono konseri
K?l?çdaro?lu: "Villam? takas etmeye raz?y?m"
'Canl? Ana Haber' ba?l?yor
Yeni ve ça?da? bir anayasay? birlikte yapal?m
K?l?çdaro?lu: "Villam? takas etmeye raz?y?m"
Niye K?z?yorsun Ki!
Kritik e?ikte
Can'l? Ana Haber Pazartesi Ba?l?yor
'Canl? Ana Haber' ne zaman ba?l?yor?
Can Dündar ile NTV'nin Ana Haberi Ba?l?yor
Can Dündar'dan "Canl? Ana Haber"
Referandumun sat?r aralar? (NTV)
Türkiye tercihini yapt? de?erlendirmeler ekranda
Türkiye'nin Karar? Referandum 2010
TV'de referandum mesaisi
Referandum Özel
Parti Merkezlerine An?nda Ba?lant?
Halk?n tercihi masaya yat?r?l?yor
Oylar an?nda ekranda
NTV maç? m?, referandumu mu yay?nlayacak?
Yoklamaya oylama
Erdo?an ve Gül'ü yuhalad?lar
Can Dündar ile Ntv'nin ana haberi ba?l?yor
Canl? haber...
Can Dündar'la "Canl? Ana Haber" NTV'de
Merakl?s? için
Haber sunacak
Canl? Ana Haber
Can Dündar NTV Ana Haber masas?nda
Medyada haftaya NTV ve Can Dündar damga vurdu!
Erdo?an yuhland?, Hidayet Türko?lu özür diledi
"Hay?r ç?kacak" diye iddiaya giren yazar kimdi?
Uras: Büyümeyle çukurdan ç?k?yoruz
'Ezel'den, ebediyete uzanan ya?am...
Yasakl? diva ?stanbul'da
Devleri ke?feden hoca
Günün televizyoncusu: Can Dündar
Devleri ke?feden hoca k?rg?n
Spirou: Papa'y? tutuklad?n?z m??
Can Dündar tamamd?r
Bir süre devam eder
Uras: Büyümeyle çukurdan ç?k?yoruz
Kurt: Sald?r?lar?n hedefi toplumsal bar??
Amerikal? Yunan grubun ''Ayasofya'da ayin'' inad? kriz yaratt?
Kurtulmu?'un yol haritas? ne?
Can Dündar güldürdü...
Eyleme onlar da kat?lacak
Ezel'in senaristleri aç?klad?: Sekiz ölecek mi?
Ezel'de 'Sekiz' ölecek mi?
Ezel'in yeni sezon sürprizleri
Elvis Presley ve Tarkan: Bir intihal daha m? var?
?hmal edilen kanal
Ahtisaari: Bar??? bizden beklemeyin
Ahtisaari: Bar??? bizden beklemeyin
Akil Adamlar Diyarbak?r'da ne yap?yor?
K?vanç Tatl?tu? dizide kaç bölüm oynayacak!
Ezel'in senaristleri yeni sezonla ilgili tüyolar? Can Dündar'a verdi
Herkes Diyarbak?r'da konser veremez...
Sinemam?z?n tarihle imtihan?
Fatmagül'ün suçu ne? dizisine en sert ele?tiri Do?an Grubu'ndan geldi
En sert ele?tiri Do?an Grubu'ndan...
Fatmagül'ün tecavüz sahnesi neden bu kadar ilgi gördü?
Fatmagül'ün çilesine bir tepki de Can Dündar'dan!
Cittaslow Festivali ba?l?yor
Tecavüz Rezilli?ine Can Dündar'dan Tepki
NTV'de yeni program belli oldu
Ezel tabular? y?kt?
Yasakl? Diva Googosh ?stanbul'da
Banu Güvenin ilk konu?u Tanjeviç
Hain padi?ah! Zalim Evren!
NTV'nin yeni yay?n dönemi
Sekiz'i Ezel'den ölüm ay?racak
NTV'de yeni dönem ba?l?yor
Ezel Behlül'ü Öldürecek
Sakin ?ehir Festivali ba?l?yor
NTV'de yeni dönem ba?l?yor
Tecavüze doymad?n?z m??
Çankaya'da Bir 12 Eylül Ma?duru!
Sakin ?ehir Festivali'nde ünlüler 'Orkinos Çiftli?ine Hay?r' diyecek
Orkinos çiftlikleri protesto edilecek
Cittaslow Seferihisar 'sakin festivalle' renklenecek
Takiye kültürü
Cemil ?pekçi'nin defilesi tehlikede mi?
Belçim Erdo?an: Çocuk sahibi olmak ilham verici
Tecavüze doymad?n?z m??
Dergicilik kan kaybediyor
8 TV- Mete Çubukçu'nun "?mral?yla kritik temas" haberi/ NTV
8 TV- H.Kaplan'?n Canl? Ana Haber'e "Mart 1999: Öcalan dedi ki..." aç?klamalar?/ NTV
NTV hatal? m? oynuyor?
Camiden al?p da m? Metris'e götürdüler
Kaplan, 'Öcalan'la yap?lan ilk görü?me'yi televizyonda anlatt?
Sakin ?ehir Festivali ba?l?yor
Özal suikast?nda Ergenekon izleri...
Y?l 1999: Öcalan dedi ki
Yirmibe?o?lu 'Özal'? öldürün' dedi mi?
K?l?ç: Bu kayyum de?il
?ok! 8. Cumhurba?kan? Özal Suikasti için soru?turma ba?lat?ld?
Eski M?T'çiden ilginç Öcalan yorumu
Türk nefretinden Türk muhabbetine; 100 y?l!
Gezegenin Gelece?i
Yirmibe?o?lu: Cami bile yakt?k
Erbakan: Numan Bey gitse bile bölünme olmaz
Ali K?rca Fox TV'ye geçer mi?
Sakin ?ehir'de eylem günü
Solculuklar? depre?ince
'Yava? ?ehir' Seferihisar'da bu hafta sonu eylem var!
Erbakan Sp Yönetimini Suçlad?
"Numan Bey gitse bile bölünme olmaz"
Fatih Erbakan Koltu?a Is?n?yor!
Nokta vuru?u
Sakin ?ehir'de 'eylem' var
Sakin ?ehir'de festival heyecan?
Abdi ?pekçi'nin Ankara'da pavyona gitmek istemesi!..
Gülen ve Perinçek Frankfurt Kitap Fuar?'nda
Erbakan Kurtulmu?'a kap?y? gösterdi!
Öpülecekler
Kurtulmu?: Herkes laf?na dikkat etsin
8 TV- Numan Kurtulmu?'un Fatih Erbakan'a yan?t?/ NTV
Gülen ve Perinçek tan?t?m yüzümüz!
Kurtulmu?: Herkes laf?na dikkat etsin
Saadet'te tart??ma büyüyor
Babam sa? olsun
Can Dündar, Bekir Co?kun olay? üzerine geçmi?ten bugüne bir yolculuk yapt?
Can Dündar kazand? çünkü
Can Dündar'dan medyaya Bekir Co?kun tepkisi! Ne oldu bize?
Can Dündar'dan medyaya sert tepki!
??te Naz?m Abi'nin hikayesi...
Can Dündar 12 Eylül y?llar?yla günümüz medyas?n? kar??la?t?rd?
Al?verin ba?lamam? çalay?m...
Pkk Kuzey Irak'tan Çekiliyor Mu?
Eski M?T Kontrterör Dairesi Ba?kan? Mehmet Eymür bu ak?am hangi kanala konuk oluyor?
'Hanefi Avc? da linç ediliyor'
Avc?'n?n 'dostu ve dü?man?': Mehmet Eymür
Hanefi Bey Kendini Melek Gibi Gösteriyor
Eymür, Avc?'y? suçlad?
?ok! Hanefi Avc? sorgu sonras? tutukland?
Öcalan'a affa do?ru gidiliyor
Can Dündar büyük f?rsat? ?skalad?
Eski istihbaratç?dan Avc?'ya veryans?n
Mehmet Eymür: ??, Abdullah Öcalan'a affa do?ru gidiyor!
Eymür: ?? Öcalan'a affa do?ru gidiyor
'?? Öcalan'a affa do?ru gidiyor'
M?T'te aç?l?m? sabote etmek isteyenler var
Eymür'den daval?s?na sert ele?tiri
Eymür: Avc? M?T'i dinledi
"?? affa do?ru gidiyor"
Mehmet Eymür: Öcalan'a af gündemde
Savarona daha önce de fuhu? için kullan?lm??!
Avc?'y? Menzir Savundu, Eymür "??kencecilik"le Suçlad?
Avc?'n?n e?inin pasta tariflerini bile alm??lar
8 TV- Hanefi Avc?'n?n e?i ?enay Avc? Canl? Ana Haber'de/ NTV
'Biz neler gördük...'
Hanefi Avc?'n?n e?i NTV'ye konu?tu
Hanefi Avc?'n?n kad?nlar?
8 TV- E. Mavio?lu'nun Canl? Ana Haber'e Devrimci Karargah'la ilgili aç?klamalar?/ NTV
Hanefi Avc?'n?n ko?u? arkada?lar? aras?nda hangi gazeteciler var?
Avc?'n?n e?i ve sevgilisi NTV ekran?ndayd?
?enay Avc? Ntv'de Can Dündar'?n Sorular?n? Cevaplad?
Fossati, Süleymaniye'ye bile el atm??
M?T'çi Eymür'ün av?
En çok ele?tirilen en çok izlendi!
'Her zaman arkas?nday?m'
Öcalan'? affedecekler
8 TV- ?enay Avc?'n?n kat?ld??? Canl? Ana Haber bülteninin haberi/ NTV
Avc?'n?n e?i ve sevgilisi ayn? ekranda
Mirgün Cabas ve NTV'nin hakk?...
Eski M?T'çi Mehmet Eymür aniden neden ortaya ç?kt??
Önce yay?n? bitirdi uyar? gelince...
8 TV- H. Cemal, Yaz? ??leri'nde Eymür'ün Canl? Ana Haber'e kat?lmas?n? yorumlad?/ NTV
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Ecevit'in ?üphesi" haberi/ NTV
17 A?ustos'ta ABD-?srail parma?? var m??
Y?l?n en büyük itirafç? isimleri kimler? Can Dündar yazd?!
Namuslu polise sahip ç?k?l?yor
Mirgün Cabas günün i?ini ç?kard?!
A?k, aldatma, cinayet ve öteler...
Kimden kime lololo?
'E?ime güveniyorum ve her zaman arkas?nday?m'
Kan?t bulamayacaklar...
17 A?ustos'ta ABD-?srail parma?? var m?
Prof. I??kara, 11 y?l sonra konu?tu...
"Biz tarihi film yapam?yoruz!"
Fuara haz?rlanan kitaplar
Her ?eye Burnunu Sokanlar (!): Tarkan, Placido Domingo ve Bono
Yeni dönem, yeni programlar
MHP'nin ?ov günü...
Saadet'te kim Yezid kim Hüseyin tart??mas?
Hanefi Avc?'da ?srail parma??!
?srail ??i 5 Büyük Komplo
(CUL) Turkish Culture Days Draw Great Interest In Morocco
Arzu’yla yeniden çocuk için evleniriz
Fas'ta Türkiye rüzgar?
Atlantik k?y?s?nda büyük Türkiye ilgisi
Antalyal?lar bunlar? bedava izleyecek
Film festivalinde müzik ?öleni
Her tecavüzün ard?ndan Fatmagül mü ç?kacak?
Alt?n Portakal'da Konser F?rt?nas?
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Elektronik pranga" haberi/ NTV
'Türban ?imdi de ö?retim üyesini yak?yor'
Can Dündar ile 'Canl? Ana Haber'
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Elektronik prangayla ya?am" haberi/ NTV
Alt?n Portakal'da müzikli geceler
Türkçenin 'güzel sesi'ni yitirdik
Yönetmen müzisyen festivalde
Söz Kurtlar Vadisi'nde
Vadinin senaristi BDP'li vekille kap??t?
8 WEB- Kenan'?n ilk adresi Ba?bakan/ NTVMSNBC
Kurtlar Vadisi Senaristi Bdp'ye Cevap Verdi
Film festivalinde müzik ?öleni var
Ücretsiz konserler kaçmaz
Alt?n Portakalda konserler ücretsiz olacak
Alt?n Portakal'da konser müjdesi
Alt?n Portakal'da konserler ücretsiz
8 TV- "Sare Davuto?lu Can Dündar'?n sorular?n? yan?tlad?" haberi/ NTV
Anketlerde ba?? çekiyor
Fas'ta Türkiye rüzgar?
Konsere doyaca??z
NTV ekran?nda "çift ba?l?" operasyon
?imdi 'Goran Bregoviç zaman?'
Kurtlar Vadisi Pusu'ya Mossad çengeli
Hangi kö?e yazar? hangi atasözünü hat?rlat?yor?
Can Dündar ne demek istedi?
Alt?n Portakal'da konserler ücretsiz olacak
Erotik sahneye Dada? sansürü
Ekranlar pembeye boyand?, pembe kurdelan?n s?rr? ne?
8 TV- Can Dündar'?n 47. Antalya Alt?n Portakal Film Festivali aç?l???nda yapt??? konu?ma/ NTV
Kusturica NTV'ye anlatt?: "Suçlamalar gerçek de?il"
Dam üstünde Kusturica, vur beline kazmay?!
Kusturica'dan Günay'a: Hangi okula gitmi? o bakan
Facebook da Google da derhal sansürlenmeli
Kusturica bombalad?
Kusturica geldi Günay gitmedi
'?ddialar uydurma'
Protestolu portakal
Politik bir Alt?n Portakal
Alt?n Portakal'da konserler ücretsiz olacak
Bakan? 'dü?man' ilan etti ülkesine döndü
Ad?m ad?m Kusturica krizi
Kusturica geldi, a??r konu?tu, gitti
Kusturica: Hakk?mdaki suçlamalar gerçek de?il
Hedef Emir de?il Mustafa Hoca...
Festivalde kalanlar tecavüz destekçisi mi?
'Dü?man?' Kusturica'dan özür bekliyor
Bakan Günay'dan Can Dündar'a Kusturica f?rças?
Can Dündar'a f?rça çekti
8 TV- Ertu?rul Günay'?n Can Dündar'a Kusturica'yla ilgili aç?klamalar?n?n haberi/ NTV
Yanl?? yapan sadece bakan m?
8 TV- Ertu?rul Günay'?n Kusturica kriziyle ilgili haber/ NTV
Skandal...
Can Dündar'?n ekrandaki zor anlar?
Kusturica gitti ?imdi mutlu muyuz?
Belgeselin gücü müzi?in büyüsü ile bulu?tu
Hangi üstkimli?inizle örttünüz vicdan?n?z?
Kusturica vesilesiyle iki kad?n?n hikâyesi
Alt?n Portakal'da tempolu günler
Kusturica a?a??l?k bir adamd?r
Tez zamanda tercümanlar?n kellesi uçurula...
Bakan'dan Can Dündar'a Kusturica tepkisi
Kusturica krizinde kim hakl??
Muratpa?a Belediyesinde Alt?n Portakal yo?unlu?u
Muratpa?a'da Alt?n Portakal yo?unlu?u
Muratpa?a Belediyesi'nde Alt?n Portakal yo?unlu?u
"Bana özür mektubu yazacak"
Hafta Sonu Magazin Tarihi Sergisi
Kusturica, geçmi? ve vicdan
BDP'den Sabanc? ve Garih cinayetleri için ara?t?rma önergesi
Kusturica kar??t? kampanyan?n ideolojik arkaplan?
Kusturica'yla al?p veremedi?im ne?
Alt?n Portakal yo?unlu?u
Kapan??ta Kusturica da olmal?yd?
Gücü, kuca??nda bulanlar?n özgüveni!
Magazin tarihi sergisi
Intengo'ya "Yenilikçi Uygulama Ödülü"
Ye?ilçam y?ld?zlar?na gül ya?d?
Üniversitede türban serbest de?ildir!
Listening to people in Turkey
Türbana itiraz Amasya'dan geldi
Üniversitede türbana bir rektörden itiraz geldi
??te Yeni Radikal'in yeni boyutlar?
8 TV- Prof.Hakan Akbulut'un Canl? Ana Haber'e kanser a??s?yla ilgili aç?klamalar?/ NTV
?lk ve 'en yeni' haber kanal?
Kusturica samimî de?il, çünkü...
Tophane'yle Be?ikta?'?n aras?...
Hangimiz daha özgürlükçü?
Kö?e yazarlar? ?ss?z adaya dü?se yan?na neyi al?r?
Eski Yugoslavya'ya özlem! Ne palavra!
'Alt?n Portakal'?n iz b?rakanlar?...
Bunu Neden Sormad?n Can Dündar?
Erbakan'?n zeka dolu '4 kad?n' esprisi
Erbakan, hangi Milliyet yazar?n? a?latt??
Erbakan'dan '4 kad?n' esprisi
Hoca'dan CHP'ye zeka ürünü cevap
Can Dündar'?n itiraf?!
Kürtçe biliyor muyum ne?
Sevgili Google, Acaba Fatmagül'ün Suçu Nedir?
Bas?n dan??man? son noktay? koydu
Edebiyat tarihinin en büyük a?k?
Gül'ün dan??man? ilk kez konu?tu
Firstlady'nin 'k?rm?z? hal?da yürümesi'
Devlet protokolünde bir garabet sona erdi
'Dünyada k?rm?z? hal?da yürüyor ama ülkemizde!..'
Can Dündar Edebiyat Tarihinin En Büyük A?k?n? Yazd?
8 TV- Cumhurba?kanl??? Bas?n Dan??man? Ahmet Sever Canl? Ana Haber'de/ NTV
Kö?k'ten 'k?rm?z? hal?' aç?klamas?: Çeli?ki giderildi
Gül'ün dan??man? ilk kez konu?tu
Kö?k'teki bu görüntüye ilk yorum!
Gül Neden Twitter Kullan?yor?
'Durum normale döndü'
Çelik: O liste YARSAV yüzünden kazand?
Bar?? türküsünü NTV'de söyledi
Çelik HSYK listesinin s?rr?n? aç?klad?
?bo aç?l?m için yazd??? türküyü ilk kez seslendirdi
"CHP i?i yoku?a sürüyor"
Tayyip Erdo?an'?n hayran kald??? türkünün hikayesi
Kö?k'ten ''Hayrunisa Gül'' aç?klamas?
Erdo?an'?n hayran kald??? bar?? türküsü
8 TV- Ahmet Sever'in Can Dündar'a aç?klamalar? Yaz? ??leri'nde yorumland?/ NTV
Barzani'yle yan yana...
8 TV- ?brahim Tatl?ses Bar?? Türküsü'nü ilk kez Canl? Ana Haber'de seslendirdi/ NTV
Çakma sanatseverler üzerine
Yüzde 58'in endi?eleri ne olacak?
Erbakan Hoca'ya sadakatin s?rr?
Akçam o?ul olman?n dayan?lmaz hafifli?i
NTV "ak saçl?lar?" pazarlamaya ba?lad?
Adnan Menderes'in idam cezas?na ili?kin tutumu neydi?
Biz Kürt'üz Bir Türk'üz
Böyle bir a?k hikayesi okumad?n?z!
8 TV- Nedim ?ener'in Canl? Ana Haber'e Ogün Samast'la ilgili yorumlar?/ NTV
Yerdeki kan? art?k kald?r?n
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Gülben Ergen neden beyninden vuruldu?" haberi/ NTV
Süheyl de a?z?n? bozdu
??te ?bo'nun 'Karde?lik Türküsü'
??te ?bo'nun 'Karde?lik Türküsü'
Biz Kürt'üz, Bir Türk'üz!
Lafa gelince Türkiye'yi sallayan 4. kuvvet medya kendi sökü?ünü dikemiyor!
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Atatürk'ün gerçek sesi" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Alt?n imza s?k?nt?s?" haberi/ NTV
Can Dündar'dan Lüsyen için imza günü
Dink cinayetinde devlet direnci
Can Dündar'dan Lüsyen için imza günü
Can Dündar'dan tarihe mal olmu? bir a?k?n hiyakesi!
Can Dündar'dan tarihe mal olmu? bir a?k?n hikayesi: Lüsyen
8 TV- Can Dündar'?n son kitab? "Lüsyen" Gece Gündüz program?nda tan?t?ld?/ NTV
Tarihe mal olmu? bir a?k?n hikayesi
Karay?lan'dan ABD itiraf?
Günün 5'lisi
Can Dündar Yeni Kitab? Lüsyen'i bugün istinye Park D
Merhametli, ?efkatli, affedici bir lider: Atatürk
Haftadan kalanlar...
'ABD ile temas?m?z vard?'
'Lüsyen' kitab?n?n ilk imza günü
?evket Kazan'?n maskesini dü?ürüyoruz!
Kandil: Esas görü?me ?mral?'yla
10. Y?l Nutku'ndan Ata'n?n sildi?i cümle
Atatürk'ün sildi?i cümle
Gün gün fuar program?ndan seçmeler
K?sa film festivalinden 11'nci kez 'Merhaba'
Ya?as?n kitap fuar?!
"Can?n m? s?k?l?yor bak hele"
Bir belgesel de reyting rekortmeni bir dizi kadar izlenir
18 ya??ndaki Lüsyen'in 60 ya??ndaki Abdülhak Hamid ile tan?ms?z a?k?
Süheyl Batum'a hiç yak??mad?
Ta? dünyada çiçekle ya?amak
Yeni kitaplar: Lüsyen
Tüyap Kitap Fuar?'nda ?mza Günü yapacak yazarlar
Bir hikaye bir profesör ve manav...
Abdülhak Hamit ve üçlü a?k
?effaf Oda
Renkli Pazar sohbeti
Can Dündar ile "Lüsyen" sohbeti
A?k neymi????
Türkmen'den Dündar'a hediye
Süheyl'e misli ile iade var
Can Dündar'?n son roman?
'Lüsyen' bitmeden sakal? kesmedim
Lüsyen izdiham?
?air-i Azam'?n büyük a?k?... "Lüsyen"
Güneri C?vao?lu ile ?effaf oda
?effaf Oda
'Birand'?n günah?n? ald?k'
Can Dündar'? böyle görmediniz
Can Dündar m? gazeteci, Oktay Ek?i mi gazeteci
Can Dündar'? böyle görmediniz
Ekin Türkmen'in bilinmeyen hobisi
Tuluhan yine rahat duramad?
Atatürk'ün marka haklar?
Can Dündar Hakl? Ç?kt?
Antalya A????...
Lüsyen - Tarihe Gizlenmi? Bir A?k?n Hikâyesi
?stanbul'u yazmak
Resmi tarihin b?rakt??? bo?lukta do?an popüler tarih
Can Dündar Ar?nç'a 'o ?eyi' hat?rlatt?!
Oktay Ek?i istifa etti, ya di?erleri?..
?srail K?rm?z? Kitapta m??
'Canl? bomba sava? lobisinin i?i'
8 TV- Tarhan Erdem'in Canl? Ana Haber'de "Devrim falan olmad?" aç?klamas?/ NTV
Bir haftada üç bask?
Atatürk filmlerine kar?? Said Nursi filmi geliyor
8 TV- Hur?it Güne?'in Canl? Ana Haber'e aç?klamalar?/ NTV
'Lüsyen' sat?? rekoru k?rd?
Bir insan neden canl? bomba olur?
Ekran çorbas?...
8 TV- Cem Y?lmaz'?n kat?laca?? Canl? Ana Haber'in tan?t?m?/ NTV
BDP emin ve rahat: PKK yok
8 TV- Canl? Ana Haber'in "118 gün sonra zafer" haberi/ NTV
Can Dündar'?n konu?u Cem Y?lmaz
Güne?, gazeteci olsayd? CHP için ne ba?l?k atard??
8 TV- Gece Gündüz'de Tüyap'ta Can Dündar ve Lüsyen stand? tan?t?ld?/ NTV
Kitap
Cem Y?lmaz 'Canl? Ana Haber'e konuk
Tarihî bir ask hikâyesi
Cem Y?lmaz'dan senaryo tüyolar?
Cem'li 'Canl? Ana Haber'
Canl? Ana Haber
Cem Y?lmaz'dan senaryo yazma tüyolar?
'Cem Y?lmaz'ca film yazma tüyolar?!
Cem Y?lmaz 'Canl? Ana Haber'de
Ana haberde kahkaha var
Do?an H?zlan'?n seçtikleri
Cem Y?lmaz canl? yay?nda
Cem Y?lmaz: Sahneye ç?kmay? çok özledim
Cem Y?lmaz'dan dansöz karikatürü yorumu
8 TV- Cem Y?lmaz Canl? Ana Haber'e konuk oldu/ NTV
Kitap Fuar? bugün
Kitaplar - Lüsyen
Sahneye ç?kmay? çok özledim
Kitap Fuar?'nda bugün öne ç?kan imza günleri
Bu gazeteciler tarihe böyle geçecek...
Fuar yetmez, yazar da dinlemek lâz?m!
Kitap fuar?nda imza sava?lar?
Cem Y?lmaz'dan K?l?çdaro?lu yorumu
Salih Memecan'a ta?
Cem Y?lmaz'dan, Salih Memecan'a ta?!
Cem Y?lmaz: Memecan'?n Tarafgirlik sorunu var! Cem Y?lmaz fena çakt?!
Günün televizyoncusu - Can Dündar
Kitap Top 10
Cem Y?lmaz'dan müjde!
Nutuk iki kilitli valizde korunuyor
Silivri kitaplar? 1 numara
Kitap - Haftan?n yenileri
Çok satanlar - Kitap
Mürekkebi kurumadan
'Baban ölmü? haberini yazd?r'
Edebiyat tarihinde kad?n?n yeri
?ki cep telefonlu gençler 'Kitaplar pahal?' demesin
Yakar?z bu fuar? yakar?z
Anadolu rock filmi çekecek
Dansöz karikatürü tarafl?yd?
'Amerika yerine Japonya'ya aç?l?r?m'
Cem Y?lmaz yazarlara kar??!
Bu kitaplar? mutlaka okuyun
TÜYAP'ta Cem Y?lmaz izdiham?
Yeni film projesi Anadolu Rock
Çabuk yeti? Cem Y?lmaz
Japonya'ya aç?l?r?m daha iyi
Stand-Up'a dönü?ü 'Beyaz' olacakm??!
Müzi?i bo?a alanlar
Ölü Ruhlar Orman?'nda arbede ç?kt?!
8 TV- Tüyap'ta Can Dündar'?n imza günü haberi/ NTV
Taksim'de PKK'n?n hain sald?r?s?
Haber kanal?nda Cem Y?lmaz
Alt? saat kitap imzalad?
Kitab?n en büyük etkinli?i bitti
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Senaristler ayakland?: Diziler çok uzun" haberi/ NTV
Dizi setlerinde isyan bayra?? aç?ld?
Bir ürperti gibi geldi geçti
A?k her ?eyi yener mi?
Tiyatroda asla oynamam
Bu y?l 410 bin ki?i fuardayd?
??rnakl? yazar Dündar Sansür, 2. kez ?stanbul kitap fuar?na kat?ld?
Ata'dan kalan üç küçük hat?ra
Mustafa Kemâl Atatürk
Ata'dan kalan üç küçük hat?ra
Atatürk son y?llar?nda neden yaln?zd??
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Karikatürün s?n?r? ne?" haberi/ NTV
Ata'dan kalan üç hat?ra
Can Dündar'dan tarihi bir a?k?n hikayesi
Mustafa belgeseli ekranda
Dündar'?n belgeseli
10 Kas?m'da iki Atatürk filmi
Atatürk'ün iç dünyas?na yolculuk
Mustafa'dan Atatürk'e iki ayr? öykü ekranda
Günün filmleri - Mustafa
Fatma Nine bizi affet
"Mustafa" belgeseli
Mustafa
Çok Satanlar
Karikatüristler Erdo?an'la bar??acak m??
Zaman gazetesi çizeri: Ba?bakan'?n karikatürcülere tepkisi abart?l?
"Özlüyoruz" edebiyat?n?n getirdi?i noktaya bir
Türk'ün aristokrasiyle imtihan?
Can Dündar: Rakiplere göre 10-0 öndeyiz
8 TV- Cumhurba?kan? Özal: Bir ölümün anatomisi/ NTV
Gül ba?örtüsünden b?kt?
Can Dündar: Rakiplere göre 10-0 öndeyiz!
Can Dündar çok iddial?! Rakiplere göre 10-0 öndeyiz!
10 Kas?m'da Atatürk Türkiye'si...
Bir Yi?it Bulut Vakas? daha... Gülay Özdem neden i?ten ayrld??
Gül'ü bunaltan soru
8 TV- Can Dündar'?n son kitab? "Lüsyen" Ya?amdan Dakikalar'da yorumland?/ TV8
Turgut Özal nas?l öldü?
"Medya dünyas?, kurtlar sofras?!"
Papatyam'dan sahnelere ad?m att?
Özal'?n ölümünü tan?klar anlat?yor
Bir ölümün anatomisi
Övgü de?il sövgü...
Kitap
Lüsyen'den mektup...
Papatyam'dan sahnelere ad?m att?
Rising tension in politics
2010'da niçin unuttuk?
Deniz'le türkülü geceler
Özal'?n ölümü mercek alt?nda
Özal'?n ölümü mercek alt?nda
Can Dündar'a göre skor 10-0
Özal'?n ölümü NTV'de masaya yat?r?lacak
Ayeri'den Ahmet Hakan'a: Yaz?klar Olsun!
Can Dündar'dan Hodri Meydan
??te 'Bahçeli bilmecesi'nin cevab?
Can Dündar, Birand ve Dündar'? K?zd?racak!
Özal'?n ölümüyle ilgili bir iddia daha!
“Zamana yay?lm?? zehirlenmeden ?üpheleniyorum”
Siyasette bu söylem de?i?meli...
Türkiye'nin en etkili üç yazar? kim? ?lginç ara?t?rma!
Yeni delilleri savc?ya verdim
Söz Özal ailesinde
8 TV- "Cumhurba?kan? Özal: Bir ölümün anatomisi" özel yay?n?n?n haberi/ NTV
Türkiye'yi sarsacak aç?klama
Sürpriz tan?k: Özal hastaneye geldi?inde inliyordu
Çok okunmak etkili olmak?
Gizli kalm?? bir a?k hikayesi
Dü?lerimizi Çald?lar Bizim...
'Bu konular? konu?maktan b?kk?nl?k geldi'
Sürpriz tan?k: Özal inliyordu
NTV Turgut Özal'?n ölümünü yeniden gündeme ta??d?!
Semra Özal'dan yeni iddialar
Özal'?n ölümüne ili?kin ?ok iddia: Hastaneye geldi?inde ya??yordu
Eeee... S?kt? art?k!..
Demirel'e soruldu: Özal ölecek dediniz mi
Sürpriz tan?k: Özal'a bir saat müdahale edilmedi
Turgut Özal'?n ölümünde 'sürpriz' tan?k
En çok satan kitaplar - Türkiye - Edebiyat
17 y?l sonra ortaya ç?kan gerçek
Özal komplosu
D&R'da en çok satanlar
Özal'?n ölümünde Azerbaycan boyutu
Çok satanlar - Kitap
Benim bayram?m nas?l geçecek?
Semra Özal'dan yeni iddia
Çok satanlar
?üpheli limonata
Bas?n?n ilgisi o gazetecinin üzerinde!
Semra Özal saç? verse de kurtulsak
Gürsoylar Koleji'nden Ata'ya sayg?
Ç?lg?n bayram projesi
Kurban... Türkler ve Kürtler!..
O ses Atatürk'e ait de?ilmi?!
'Atatürk'ün sesinden türkü' yalan ç?kt?
Kurban ve kurbiyet
8 TV- "Selanik türküsünü Atatürk mü söylüyor?" haberi/ NTV
Atatürk'ün sesi oldu?u iddia edilen kay?t kime ait ç?kt??
Atatürk'ün söyledi?i iddia edilen türkü hangi kameramana ait ç?kt??
Bu Türküyü Atatürk mü Söyledi?
Skandal gerçek ortaya ç?kt?
8 TV- "Türküyü söyleyen Atatürk de?il" haberi/ NTV
8 TV- "Atatürk'ün sesinden türkü iddias?" haberi/ TRT 1
En çok satan 10 kitap
Can Dündar: "Çal?n davullar?" diye ba?lay?p gürleyen o ses, Atatürk'ün de?il, arkada??m?z Murat'?nd?r"
Türküdeki sesin s?rr?
O türküyü kameraman söylemi?
Bu Türküyü Atatürk Söylemiyormu?
Türküdeki ses kameraman?n
Bu türküyü Atatürk mü söylüyor?
Tar?k Akan'?n Atatürk ?ddias? 'Bo?' Ç?kt?!
Ses Ata'n?n de?il kameraman?n ç?kt?
Atatürk san?ld? kameraman ç?kt?
Tar?k Akan'?n, Atatürk'ün sesinden plak gaf?
Kameraman? Atatürk sand?lar!
'Çal?n Davullar?' türküsünü kameraman söylemi?!
O türküyü kameraman söyledi!
Tar?k Akan fena çuvallad?!
'Türkü söyleyen Atatürk' skandala dönü?tü
Böyle rezalet olur mu?
En çok satanlar
Beraber ve Atatürklü türküler
'Atatürk'ün sesi' san?lan kameraman
'Türküdeki ses kameraman?n'
?smeeeet!
Muhabir sa??r, konuk da saf olunca
Beren Saat: ?ncekara 'sap?kl?k' diyor ama Bacca olay?nda hepimiz utand?k
Süleymaniye'ye de Özgürlük...
Selanik Türküsü'nü söyleyen Atatürk de?il, me?er kameramanm??
Te?ekkürler Can Dündar
Cüneyt A?abey, ben c?mb?zla çekilen gazeteci de?ilim!
Atatürk'ün türküsü bir a?k? anlat?yor
"Can Dündar, hepimizi internetin kurban? olmaktan kurtard?"
Çok satanlar
Haftan?n "SÖZ"lü?ü
Çok Satanlar - Türkiye - Edebiyat
Çam devir, çark et
Atatürk konular?
Atatürk'ü tabula?t?ranlarla Ard?ç böyle kafa buldu
Bu davullar acaba kimin için çal?yor?
Lüsyen'i hangi Makber'e gömelim?
Türkü yok palto var
Uçurtmam Tellere Tak?ld? Gösterime Giriyor
Gol de att?r?r, türkü de söyletir, medya bu!
Türk filmleri gi?ede Hollywood'u sollad?
Türkiye'nin en güçlü yazarlar?
Tabiat bile bizlere melezli?i öneriyor
Ya Deniz Gezmi?'in ses kayd??
Çok satanlar - Kitap
Çok satanlar / Kitap
Bayram nedir?
Sosyalist görünümlü Kemalist!
Bu kitaplar? mutlaka okuyun
Dünden bugüne Türkiye'nin en güçlü yazarlar?
8 TV- Fikri Sa?lar Canl? Ana Haber'e konuk oldu/ NTV
Genelkurmay daha çoook inkâr eder
Maga-Zihin
8 TV- Ça?an Irmak, Canl? Ana Haber'de son filmi "Prensesin uykusu"nu anlatt?/ NTV
Putunu y?kmak için yola ç?kt?, evinden elini öperek ayr?ld?
Pa?am türkü veremedik palto verelim
Romandan anlad???m?z ya da "Lüsyen"
Atatürk'ü türküye indirgemek!...
Bayram haftas?na Can Dündar damgas?
Bayramlar?n anlam? nedir?
Putunu y?kmak için yola ç?kt?
8 TV- Oral Çal??lar Hayata Dönü? Operasyonu'nu Haber Merkezi'nde anlatt?/ NTV
'Türkiye'nin gidece?i yolu NTV erken gördü'
Abdülhak Hamid 66 Lüsyen 18 ya??ndayd?
Çok satanlar
Y?k?lmay? bekleyen tabular
O türkünün kayna?? Youtube ç?kt?
NTV'yi var eden ilk be? ?ey
Can Dündar'dan babas? için duygusal bir yaz?
8 TV- Canl? Ana Haber'in "3 General aç??a al?nd?" haberi/ NTV
En çok satan 10 kitap
Hasta babas? için a?layan yazar kim?
8. Sanal Kitap Fuar? ba?lad?
Ne okuyal?m?
Öcalan'a skandal 'Atatürk' benzetmesi!
Sanal kitap fuar? ba?lad?
Sanal kitap fuar? ba?lad?
Sanal Kitap Fuar? ba?lad?
Ya?l? erkekten ho?lanmak
Can Dündar'?n kitab? tart??ma ba?latt?
8 TV- Canl? Ana Haber'in "3 komutan?n aç??a al?nmas?" haberi/ NTV
Can Dündar birkaç gün daha geç kalsayd??
Babam? yo?un bak?ma götürürken...
ABD'nin PKK'ya verdi?i 18 destek
Kitap
Hayko Cepkin NTV'ye anlatt?
Çiftlerin ya? fark? evlili?i etkiler mi?
Her Türk?
Kitap sat??? her y?l art?yor
19 Aral?k'?n yarg?s?z infazc?s? gazeteciler
Frensiz siyasiler
8 TV- Can Dündar'?n ""Her Türk polis do?ar!" yaz?s? yorumland?/ NTV
O gelmesin bu gelmesin demokrasisi ve Hilmi Yavuz
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Hayko Cepkin niye yumruk att??" haberi/ NTV
Kad?nlar neden ya?l? erkeklere ilgi duyar?
Sanal Kitap Fuar? ba?lad?
Ya? fark?n?n çiftlerin ili?kisine etkisi
8. Sanal Kitap Fuar? ba?lad?
Lüsyen
Radikal Kitap Ek
Seçme hakk?m?z var m??
Sigortac?l???n önemi anlat?lacak
Beni asla ele?tirmeyiniz!
Ben böyle a?k?n izzet-i nefsini...
Çok satanlar - Kitap
?li?kide ya? fark?n? sadece para, güç ve mevki kapatabilir
Çok satanlar
Bu kitaplar? mutlaka okuyun
Can Dündar'?n roman? yeni bir tart??may? yaratt?
8 TV- Emekli Büyükelçi Uluç Özülker "Her diplomat biraz casustur"/ NTV
8 TV- Akif Beki, "Dedikodu tomar?ndan ibaret"/ NTV
Hâmit ve Âkif
Roman okuru olmak
Solcu-?air Ecevit katliam emri verdi
Wikileaks belgelerinde ad? geçen Akif Beki iddialar için ne dedi?
Ererdi konferans için geliyor
8 TV- R?dvan Dilmen'in El Classico yorumu/ NTV
??te, isim isim yazarlar?n WikiLeaks tepkisi
Lüsyen
Lafoloji
A?k?n de?i?tirdi?i hayatlar
Paris'te Ahmet Kaya paneli ve etkinli?i
Çok satan kitaplar
En çok satan 10 kitap
Ya? fark?n?n ili?kiye etkisi
70 y?la 300 sayfa
'Ecevit kendini Allende san?yor'
All'un tavsiye ettikleri
Art?k dostla dü?man? ay?rt edebilece?iz
Bütün ara?t?rmalar yanl??t?r (!)
En çok satanlar
?air-i Azam'?n ilham perisi; Lüsyen
A?a tak?lanlar
D&R'dan Top 10 en çok satanlar
Sanal Kitap Fuar? ba?l?yor
Lüsyen'in yazar?ndan Hâmid ve ölüm
Bas?n dünyas?n?n ünlü isimleri, söylem ve mesajlar?yla ses getirdiler
Ye?il adam de?il, yeni ya?am tan?m?
8 TV- Mirgün Cabas ve Bülent Forta, Can Dündar'?n "Da? ba??n? duman alm??" mar?? için ödedi?i telife de?indiler/ NTV
Fransa'da 22.Türk Sinema Günleri Ba?lad?
8 TV- NASA'n?n ke?fini, Astrobiyolog Betül Arslan Canl? Ana Haber'de de?erlendirdi/ NTV
Kitap
Günün Televizyoncusu Can Dündar
'Allah'?n Kuru?u' ve Türkler'in Katili...
8 TV- ?stanbul'un kültür ba?kan? NTV'ye konu?tu/ NTV
Yüksel Wikileaks Belgeleri ?le ?lgili Can Dündar'?n Sorular?n? Yan?tlad?
Wikileaks Belgeleri ile ?lgili Can Dündar'?n Sorular?n? Yan?tlad?
Lüsyen
Türküyle Bar??t?lar
Çok satanlar - Türkiye - Edebiyat
Ya? fark?n?n ili?kiye etkisi
"En çok dünya güzeli 'ank?rwoman' Defne Samyeli'yi özledim"
Lüsyen'i anlamadan yazmak
Ank?rmenler
Çok satanlar
Çok satanlar - Kitap
?lk gazete katliam?n?n arkas?nda ?smet Pa?a vard?
Cahiller aras?nda kaybolmak istemedim
?lk Gladyo operasyonu
Milliyet yazar?ndan Akif Beki'ye "okumadan yazmak" ele?tirisi!
Ke?ke yazmadan önce kitab? okusayd?!
Acaba Akif Beki okumadan m? yaz?yor
Haftan?n Kitaplar? - Nâz?m - Can Dündar
Üç yanl??, bir do?ru
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Polis ?iddeti" haberi/ NTV
S?z?nt?n?n açt??? yol üzerine
Can Dündar: Çapk?n'?n sicili ne kadar temiz
Kitap Top 10
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Assange tutukland?, ?imdi ne olacak?" haberi/ NTV
??te olay emniyet müdürünün sicili!
??te Yalova Kitapevi'nden En Çok Satanlar Listesi
8 TV- Can Dündar'?n "Çapk?n'?n sicili" yaz?s? Yaz? ??leri'nde yorumland?/ NTV
??te olay emniyet müdürünün sicili!
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Bahçeli'nin dizi isyan?" haberi/ NTV
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Bahçeli'den senaryoya katk?" haberi/ NTV
2010 Y?l?n?n En Çok Sat?lan ve Yeni Ç?kan Kitaplar? Hangileridir
En çok satan kitaplar
Hüseyin Çapk?n'?n geçmi?inde i?kence de varm??!
Can Dündar'dan polis dü?man? olur mu?
Odyssee'de Türkiye tan?t?m?
Çapk?n?n sicili kötü
Çapk?n'?n sicili bozuk ç?kt?!
Bahçeli'nin ele?tirisi 'Çocuklar Duymas?n'da
Patolojik bir hak!
Bu k?z?n eylemde ne i?i var
En çok satan 10 kitap
Çocuklar Duymas?n'dan çok farkl? bir tepki
Ö?rencilere bu ne ?iddet?
Can Dündar bunu da yapt?!
'Havuç raydan ç?kt?' sözleri replik oldu!
Hüseyin Çapk?n i?kenceci mi?
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Mülkiyeli ne diyor" haberi/ NTV
Can Dündar Hüseyin Çapk?n'? i?kenceci gibi yans?tt?..
Coplar ve Bibergaz? Aras?nda...
Posta yazar? Can Dündar'?n hatas?n? fena yakalad?...
Bahçeli'nin Sözü Dizi Repli?i Oldu!
Can Dündar fena rezil oldu
8 TV- Canl? Ana Haber'in "Roman gitti rapor geldi" haberi/ NTV
Çapk?n: O tarihte Manisa'da yoktum
Can Dündar'?n vahim 'Çapk?n' hatas?
Devlet Bahçeli'nin 'havuç raydan' ç?kt? sözleri Çocuklar Duymas?n'a ilham oldu...
Can Dündar Hata m? Yapt? Yanl?? m? Anla??ld??
Can Dündar'dan yazar?m?za büyük onur
Dikkat, s?n?flara polis girdi!
E?in yine sözünü sak?nmad?
Kitap / Çok Satanlar
Yumurtal? eylemin kodlar?
K?rk kere söylenirse olur
Kitap
Bahçeli'nin iktidar formülü
Ekme dünyas?, biçme dünyas?
Hüseyin Çapk?n'?n polislik sicili Can Dündar'dan sert ele?tiri yeyince....
Can Dündar'?n ac? günü!
"Odadan ç?kt???nda bo?lu?u hissedilen bir adamd? Ahmet"
Can Dündar'?n babas? hayata veda etti
Can Dündar'?n ac? günü...
8 TV- Taha Akyol'un Canl? Ana Haber'e kat?lan SBF ö?rencileriyle ilgili yorumlar?/ CNN Türk
Gizemli çelenk ile son yolculuk
32. Gün 25. Ya??n? Kutlad?
Can Dündar'?n ac? günü
32. Gün'ün 25'inci y?l gecesinde neler ya?and??
Can Dündar'?n babas? topra?a verildi
Yazar Can Dündar babas?n? kaybetti
Can Dündar babas?n? kaybetti
Can Dündar'?n en ac? günü
Türkiye - Edebiyat
Can Dündar'?n ac? günü: Babas?n? kaybetti
Can Dündar'?n babas? topra?a verildi
Can Dündar'?n baba ac?s?
Can Dündar babas?n? kaybetti
Can Dündar'?n Ac? Günü
Can Dündar'?n ac? günü
Can Dündar'?n babas?, son yolculu?una u?urland?
Can Dündar'?n ac? günü
Can Dündar'?n Ac? Günü
Kitap Top 10
8 Can Dündar, babas? Ali R?za Dündar'?n cenaze töreninde/ milliyet.tv
En çok satanlar
"Bir avuç gürültücü!"
Can Dündar'?n baba ac?s?
Babaya veda
Çok satanlar - Kitap
Can Dündar babas?n? u?urlad?
Atatürk de insand?!
25 y?ld?r her ay 32 gün çekiyor!
Çeyrek as?rl?k kutlama
Googlearena - Arama motorlar?na göre popülarite
Çok satanlar - Kitap
Öyle bir geçer zaman ki!..
Ekme dünyas?, biçme dünyas?
Dündar'?n babas? son yolculu?una u?urland?
Can Dündar, babas?n? kaybetti
Ergenekon Tan?t?ld?
?ki y?ldönümünün ?????nda mesle?imiz...
Kösem Sultan Strasbourg'da
'Uçurtmam Tellere Tak?ld?'
Polisin gelece?i siyasilerin iki duda?? aras?nda, bu yüzden Dolmabahçe'de ?iddet insanl?k tan?mad?!
Dündar'?n babas? topra?a verildi
Alavere dalavere
Çok satanlar
Babaya veda!
Bas?nda en çok yer alan gazeteci kim oldu?
Medyada Kanal D ve Hürriyet iktidar? sürüyor
Baykal'dan özele?tiri...
Babas?na veda yaz?s? yazd?
Baykal'dan Kurultay Öncesi Uyar?lar
Polisi rezil eden polis hocas?
Günün kö?e yazar? Can Dündar
Can Dündar'dan dünyan?n en zor yaz?s?!
Yumurta m? daha ?iddetlidir, yoksa kur?un mu?..
'Elveda Baba'
Aman 'Bizansl? Tayfun' unutulmas?n
Can Dündar'?n babas?na elveda yaz?s?
Baykal canl? yay?nda konu?tu
8 TV- Canl? Ana Haber'e kat?lan Deniz Baykal haberi/ NTV
Baykal: Bir tak?m çevreler CHP'yi yeniden dizayn etmeye çal???yor
Baykal'dan K?l?çdaro?lu'na tüzük ayar?
Baykal'dan kurultay öncesi aç?klama
Baykal uyar?larda bulundu
'Benim en büyük mutlulu?umdur'
"Demokratik körlük"
Baykal: 'CHP'yi dizayn etme çabalar? var'
Dün sabah çok a?lad?m
8 TV- Canl? Ana Haber'e kat?lan Deniz Baykal'?n sözleri Yaz? ??leri'nde yorumland?/ NTV
32. Gün'ün 25. y?l gecesi
Zeynep Zan: Farkl? olana kar?? duyulan önyarg?lar? y?kmak gerek
Bu listeye bakmadan y?lba?? hediyesi almay?n!
Baykal'?n 'dizayn' endi?esi
CHP'yi dizayn etmek istiyorlar
'CHP anketinden çar?af liste ç?kt?'
Elmalarla armutlar? birbirine kar??t?rmamal?
8 TV- Kadir Özbek'in Adalet Bakan?'na verdi?i yan?t?n haberi/ NTV
8 TV- Kadir Özbek, Adalet Bakan?'n?n aç?klamas?na Canl? Ana Haber'de yan?t verdi/ NTV
Medyan?n Yükseleni
CHP kurultay?ndan ne ç?kar?
25 y?l?n kamera arkas?
25 y?l?n kamera arkas?
CHP'de k?l?çlar yeniden çekildi
Baykal'?n 'çar?af' ?srar?
Baykal ve Cindoruk uyum içinde
Restoran bask?n?ndan AKP kazançl? ç?kt?
?çki bask?n?nda AKP karl? ç?kt?
'CHP anketinden çar?af liste ç?kt?'
Bebek Kafas?
Çar?af listesi faydal?
Musa Çözen
Kitap
8 TV- Mehmet Ali Birand Yaz? ??leri'nde 32. Gün'ün öyküsünü anlatt?/ NTV
CHP, çar?afa dolan?r m??
Ünlü ekran yüzlerinin kopartan halleri
32.Gün bu kez kahkahalara bo?du
Baykal ve Cindoruk uyum içinde
NTV ekran?ndan garip sesler yükseliyor
25 y?l?n gurur gecesi...
CHP Kurultay? Özel Yay?n?
Erke?i erkek yapan kad?n hormonlar?!
32. Gün
Türkiye - Kitap
Bunu kim söyledi?
32.Gün bu kez kahkahalara bo?du
Bugün bitmeden...
Halay ve cenaze
Çok Satanlar - Kitap
Can Dündar TSK'ya kar?? "kafada?lar?na" gaz m? verdi?
Medyada ölüm rüzgâr?...
"Bu kitap için uygun ortam bundan 10 y?l önce yoktu"
Çok satanlar - Kitap
Nam?n yürüsün Kemal Bey
Directors in a dash for historic Istanbul films
Hangi Akit yazar? haftaya damgas?n? vurdu?
'?leti?imin Zirvesindekiler' (?Z) Reklam Ödülleri asl?nda 'Yi?-?z' ödülleri olmu?
Eski M?T'çi Günde?'ten bomba iddia
Depresyon mu, Melankoli mi?
Arnavut kald?r?mlar?na mütedâir
Çok Satanlar
Milli Kütüphane yenileniyor
Gülen okullar?nda CIA ajanlar? çal???yor
Eski M?T'çi Günde?'ten bomba iddia
"Gülen okullar?ndaki ?ngilizce ö?retmenleri CIA ajan?"
Müslüman Karde?ler Öcalan'a suikast...
Can Dündar çuvallad?
Öcalan'a hangi suikast yar?m kald??
Can Dündar ne yapmaya çal???yor?
"Gülen okullar?ndaki ?ngilizce ö?retmenleri CIA ajan?"
Türk okullar?na 'ajan' iftiras?
Nuri Günde?: Gülen CIA i?birli?i
Katliam dosyas? yeniden aç?ls?n
Dostlar? Zeki Ökten'i unutmad?
Uykuya devam m??
Osman Nuri Günde?: CIA ajanlar? Gülen okullar?nda
Türk olmak
Gülen okullar?nda CIA ajanlar? çal???yor
R?dvan Akar 32. Gün'den ayr?ld?
Cemaat okullar?nda CIA ajanlar?
Günde?'in kitab? yeni bir tart??ma ba?latt?
Google istihbaratç?s?n?n ajan komplosu
Official documents refute former M?T official's claims about Turkish schools
Kendini yormamal?
Gülen okullar? hakk?nda ?ok iddia
8 TV- Can Dündar'?n "Yafta" yaz?s? ve olaylar Yaz? ??leri'nde yorumland?/ NTV
Can Dündar Zaman'a fena çakt?! Yafta vuran dü?ünsün!
Türk okullar?na çirkin iftira
Hüsamettin Cindoruk, Özal'?n Ölece?ini Nereden Biliyordu?
Dündar M?T kadrosunu ald? m??
CHP'de ikinci Can Dündar vakas? m? ya?an?yor? ?ok tespit!
“Ajan gazeteci” tart??mas?
Dündar'dan Zaman'a sert yan?t
Can Dündar Zaman'a çok fena çakt?!
Can Dündar, yapt??? haberin ard?ndan kendisini ajan olmakla suçlayan Zaman'a çok sert yüklendi
Can Dündar kendisini 'yafta'layan Zaman gazetesine sordu...
CHP'de ?kinci Can Dündar Vakas? Gerçekle?iyor!
Can Dündar'dan "Ajan" suçlamas?na sert yan?t! Zaman'? kendi reklam? ile vurdu!
Can Dündar: Zaman'?n suçlamalar? 'caiz' mi?
Günde?in iftiras?n?n kayna?? Ayd?nl?k Dergisi
Mustafa belgeselini unutmad?k dostum!
Yaftac?, senin çocu?un hiç s?tma oldu mu?
8 TV- "TCK'dan cezas?n? ö?renmi? sonra annemi öldürmü?"/ NTV
Can Dündar M?T ajan? m??
Gazetecilikte yüz ak?m?z: Birand ve Öymen
Görülmemi? Atatürk foto?raflar?
Bu k?sa pantalonlu çocuk hangi ünlü gazeteci?
Dizi köleleri eylem yaparken dizi izlemek...
Kurtulu?a Co?kulu Kutlama
Türkiye - Edebiyat
Güven duyulmak
2010'un en büyük 10 asparagas?
2010'da üretilen ve yalan oldu?u söylenen haberler - 2010'un asparagaslar?
Yi?it ad?na yak??mad?..
En çok satanlar
Akl?n s?ra bizimle dalga geçme! Can Dündar'a sert yan?t!
'TCK'y? inceledikten sonra annemi öldürmü?'
Bir genç k?z?n isyan?
Fatih Altayl?'dan Fehmi Koru'ya "Ohh Olsun" Yaz?s?
Teniste rakip tan?m?yor
Bu ne Fehmi Bey!
Ö?retmen k?l?kl? CIA ajanlar?
Dizi köleleri eylem yaparken dizi izlemek...
Eczac?ba??'nda öyle bir geçer zaman ki...
The top 10 stories people got wrong in 2010
?kisi de ayr?l?k
Çok satanlar - Kitap
Çok Satanlar - Kitap
Can Dündar Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin bu kadar çok sevilmesinin s?rr?n? yazd?
Can Dündar: Öyle bir geçer zaman ki...
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi neden çok izleniyor?
Altayl? Koru ile dalgas?n? geçti!
Türkiye e-kitapla tan??t?
Öyle bir geçer zaman ki
Öyle Bir Geçer Zaman Ki hakk?nda ilginç analiz
Can Dündar, Öyle Bir Geçer Zaman Ki yi Yazd?
Mara?'? unutmaz m?s?n?z lütfen...
Kurtula?a co?kulu kutlama
Yazar rekabetinde R?dvan Dilmen damgas?!
Do?rular? yazabilmek
Can Dündar'a okuyucu ele?tirisini Ak?am yazar? yay?nlad?..
Bas?n en çok o kö?e yazar?n? haber yapt?!
Can Dündar Ne mi Yapmaya Çal???yor? Tabii ki Sizin Yapt???n?z?...
'Lüsyen' ya da 'O Bir Kapland?r'
Âkif'in serveti!
Y?l?n Biyografi - An? Kitaplar?
Milli kütüphane yenileniyor
Gazeteciler 2011'de patron olacaklar
Baydak: KSGM'nin Yan?t? ?bret Verici, ?a??rt?c? De?il
2010'da ekranlar ne getirdi, ne götürdü?
Derya Sazak neden gazeteci oldu?
8 TV- Canl? Ana Haber'in "The Rat Pack ?ov" haberi/ NTV
2011'de Neler Olacak?!
Bediüzzaman nihayet!
 
     
 
 
   
  TV- ?ebnem Ferah, "Benim ad?m orman" albümüyle Canl? Gaste'de/ NTV      
 

?zlemek için foto?rafa t?klay?n.

?ebnem Ferah, "Benim ad?m orman" albümüyle Canl? Gaste'nin konu?u oldu

 

Kanal: NTV

Program: Canl? Gaste - Can Dündar

Tür: Video

Yay?n tarihi: 12 Ocak 2010

Yay?n saati: 22.06

?zlemek için foto?raf?n üzerine t?klay?n?z. 
  Gör. Say. : 1517 | Yayın Tarihi : 12.01.2010  
  | Son Güncelleme : 27.08.2014 - 15:39:16 | Şu an 38 kişi ile birliktesiniz | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları | webmaster |