A?k?n De?i?im Y?llar?
3 kad?n
3 suç, 3 suçlu...
12 Eylül'de Albay geldi ?ETT'den ayr?ld?m
40 ya? erke?i
44 y?l önce, sabah 4'te, Kö?k'te...
657'ye tabi horoz
AB'ye Türklerle birlikte girece?iz
A?a memnun mu?
Ah Firdevs bir bilsen!..
Aileyi koruyacaksak bo?anmak da yasaklans?n
Al?ml? bir ebemku?a??
Amerika'ya demokrasi gelir mi?
Ankara'da final maç?
Ankaral?lar i?ba??na!
Aral?k
Ata'n?n resmiyle öldü
Atatürk'ün sansürlenen demeci
Avrupa için bir dönüm noktas?
Avrupa'da diken üstünde
Avrupa'y? zinaya satmak
Babalar ve o?ullar
Bayhan, Erdo?an ve hayat?n dayatmas?
Baron'un k?z?... Bodrum'un badanas?... Bülbülün çilesi...
Bayram ?airleri
Benim oyum
Bir garip oyun
Bir hafta izin
Bir hayat kime aittir?
Bir istihbaratç?n?n en zor gecesi
Aç?k deniz
Benim kadar hüzünlü...
Bir Cumhuriyet tan??? öldü
A?k?n? a?aca kaz?d?
Bir ku?a??n güncesi
Bir özür borcu
Bir ?airin gayri resmi tarihi
Bir ?ehir uyan?yor!
Bizde ne zaman?
Bu cezaya isyan ediyorum!
Bugün görücüye ç?k?yoruz
Canavar?..
Cep telefonu ili?kileri sars?yor
Chirac'?n önüne konan not
CHP aday? resmi 'Vali Bey' diyorlar
Çak?c? ve Öcalan ne okuyor?
Çanta
Çetin Altan
Ç?pa m?, s?pa m??
Deliler evi
Deniz'lerin idam?na oy verenler
Denize ters giden parti...
Denkta?'?n göremedi?i...
Derelere özgürlük!
"Dev adam"?n evinde...
Dönüyorlar
Duvara kar??
Duvar? geri verin!
Duygu'sal bir yaz?
Dünya ile bütünle?mek istiyoruz
Edelman demokrasisi
Ecevit'in vasiyeti
Elem! Büyük mürebbiyem
Eski dostlar kar?? kar??ya
E?cinseller "dolaptan ç?k?yor"
E?inin i?ini i? edinen e?ler
Eyvan
Fanatizmin sonu
Fazilet
Fazla fi?iniz var m??
Felluce'den haber var
Felluce'yim ben!
Frans?z Süiti
Gaipten bir ses
Gelecek film: Kovboy Bush - Bin Ladin'e kar??
Gelin naz? b?kt?rd?
Gemi yola ç?kt? art?k...
Gençler mi evleniyor, ebeveynler mi?
Gerçek duvar? çocuklar y?kt?!
Go home Yankee!
Güneydo?u'ya dikkat!
Haluk K?rc? nas?l kurtuldu?
Hayallerine kavu?tular
"Hay?r" diyebilen çocuklar
Hay?r!
H?z ve haz
Homofobi
?çimizdeki karanl?k oda
?ki annenin ard?ndan...
?lk göz a?r?m?z
?ki yanl?? bir do?ruyu götürür
Irak'a ?eriat yasalar?
Irkç? aileyle 5 'eziyet' günü
Ist?rap veren karikatür
?skeçe dersleri
??gal, "insani bir amaç" m?d?r?
Kad?ns?z bir dünya m?? Allah vermesin!
Kar, man?et olmak için nereye ya?mal??
Kara adam?m... Yak???kl?m!..
Kara civciv
'Karadut' gerçe?i
Karg? öldürmez, sevgi öldürür
Kar?m ve sevgililerim
Katil kim?
K?br?s duvar?n? nas?l deldim?
K?zlar, jantlar, adaylar...
Kolej... Piknik... Papaz?n Ba??...
Kocatepe'deki as?l facia
Kurban
Korkunun hükmetti?i seçim
Kurt ile kuzu
Ku?ku
"Maymun Davas?" Altemur K?l?ç'? i?inden etti
Mazinin dönü?ü
Meclis deposunda 'sak?ncal? bir tablo'
Medya maymunu olmay?n!
Mehteran yürüyü?te
Merhaba Avrupa! Biz geldik!..
Meslekte çeyrek as?r
Milliyetçili?in sonbahar?
Mona Lisa
'Moye s?rtze'
Mum
Mutsuz üvey evlat: Ayd?n
Nak?i müritlerin marka tutkusu
Muvazaa geliyor!
Nâz?m, Tarkan ve Türksever Rus k?zlar?
Nereden Sevdim O Zalim Kad?n?...
Okay... okay!..
Osman Öcalan'?n a?k?
Oto-sansür
Öcalan, Öcalan'a kar??
Ölmeyeceksin!
Ömer ?nönü ve bir cinayet hikâyesi
Peki Band?rma'n?n öbür yolcular?na ne oldu?
Popüler Kültür'e veda
Pop star kuyru?u
Reçel Yapamayan ?slamc? Kad?nlar
Ruh kanseri
Sar? Saçl? Pehlivan
Sar?kam??: Yeni bir dönüm noktas?
Sava? baltalar? ve bar?? çubuklar?
'Sava?' ç?k?yordu!
Sava?ta bayram
Seçmenin dilinde: 'Küstüm... küstüm!'
Semra'n?m Avrupa'ya kar??
Sevgili Allah!
S?r ve foya
Son kahraman? da u?urlarken...
Son konser
Son sava? ba?lad?
Söz 'k?z taraf?nda'
Star ile efsane
Star operasyonu
Su, çatla??n? buldu
Süpermen ve mafya
?am tamam, s?ra Tahran'da...
?ark?larda ya?ayan k?r?k bir a?k hikâyesi
?ero ile Garo
Tahsilli magandalar
Taksim trafi?e kapat?lmal?
Tam 9 ay 10 gün var
Tan?d?k bir çiftin anatomisi
Tarihi bir gün
Tarihi ya?malamak
Televizyon körlü?ü
Tokat
Türküler s?n?r tan?maz!
Uçuk mu dediniz?
Unutmak
Unutulmu? bir kad?n
Üniversite Laila'da
Üniversiteyi yeterince dövmedik mi?
Vatan?n?z? m? seversiniz, kar?n?z? m??
Vazgeçebilmek...
Ve gladyatörler arenada...
Ya öbür s?rlar?
Yaln?zlar kulübü
Yeni ?stanbul efendisi laz?m
Yeralt? sular?
Ye?il imzal? kartvizit
Yorgun â????n izdivac?
Sol, Deniz’e döküldü
Kadirizm bitti mi?
100 milyona Mona Lisa!
Ve da?lar dile geldi
Rock’tan...Hakk’a...
Yusuf “?slam” reformu
??teee Popera!
Yurdum insan?
Sahibinden sat?l?k ?ark?lar
TBMM Laci'liler Beyli?i
'Derin Türkiye'nin lideri
Folklorun dönü?ü
Arka yataklarda neler oluyor?
Ça??m?z?n ?rkç?l???: ?i?manl?k dü?manl???
Güne? ülkesi
Evlilik bitiyor mu?
Bela Bartok'tan Kazanc? Bedih'e...
Fas?las?z bir bayram olsa hayat
Süha Ar?n'?n ard?ndan
Star'da çömlekçilik belgeseli
En-telseksüel
Kolektif onur
Hiç bir seleye oturup meçhule gittiniz mi?
Naz?m'?n nikah ?ahidi öldü
Cep telefonumu kapat?yorum
Körler çar??s?nda-2
Azap toplumu
Küçük kad?nlar
TRT'nin 40'? ç?kt?
Arkandan a?lar
Ke?ke
Piknik ve kimlik
?ki darg?n
Katilim... Karde?im...
Bir meczup: George Bush
Yaral? bir yürek
Cennet internet mi?
 
     
 
 
   
  40 ya? erke?i      
 

Kendimi ay?rt etmeden söyleyece?im:

Bazen erkek soyu midemi buland?r?yor.

"Kad?n kokusu", taze ete susam?? bir s?rtlana dönü?türüyor bizi... Gözümüzü kör ediyor; ba??m?z? döndürüyor.

Amerikan ba?kan?ndan hocas?na, kör cahilinden okumu?una, k?l?b???ndan "Ta?f?r?n"?na kadar böyle bu...

Hele 40'?m?z? geçmi?sek...

Hele cüzdan?m?z? ?i?irmi?sek...

Ve hele 40 y?l? "bo?a" geçirmi?sek...

*  *  *

 

Soka??n ça?r?s?n? 40'lar?nda i?iten erke?in "kaybolan y?llar" a??t?na, "televole" özentisi bir a?ermenin a??z ?ap?rt?s? e?lik ediyor.

Evet, "alem gezip e?leniyor". Sokakta onun karizmas?na teslim olmaya haz?r "ç?t?rlar" fink at?yor.

O ise pijamas? içinde "evi bekliyor".

Oysa -40'l?klar?n yaman te?hisiyle- "Hayat h?zla geçiyor" ve "Böyle mi ölece?iz?" sorusu beyni de?iyor.

Bu panik, ya?anmam?? y?llar?n h?nc?yla soka?a döküyor 40 ya? erke?ini...

Altta k?rm?z? arabalar, belde zar zor giyilmi? kotlar, dilde demode iltifatlar, cepte karaborsa Viagra'larla...

Hâlâ be?eniliyor olman?n vehmi, hala yapabiliyor olman?n hazz?na kar???yor. Tatmin edilen ego ?i?tikçe ?i?iyor. Nefis uyan?nca göz, ne i? ne ev görüyor.

Bitap evliliklerin tozunu, sevgisiz ili?kiler al?yor.

Her di?lenen "taze et", yenileri davet ediyor.

Ev zulalar?, günahlar?n çetelesini tutuyor.

?hanet kol geziyor.

*  *  *

 

Kim bilir kaç erkek, gömlekteki bir ruj izi, cepte unutulmu? bir mektup ya da ans?z?n gelen bir telefon mesaj? yüzünden kan ter içinde hesap verdi, çocukça boyun e?di, beceriksizce yalan söyledi, öfkeyle terk etti, terk edildi bugünlerde...

Kaç?, pi?man gözler, yalvaran sözlerle geri döndü e?ine, döndürdü e?ini...

Kaç?, ertesi gün unuttu, "ebediyen" verdi?i sözleri...

Kaç?, haber verenleri suçlad?, yakaland???nda...

Kaç?, yakalanana "enayi" dedi, haberi duydu?unda...

Ve kaç "kutsal kad?n", aile denilen kumdan kalenin s?n?r boylar?n? bekledi, k?zarak, a?layarak, utanarak, yine de di? biledi?i kale reisini savunarak; ...ve göz yumarak... bazen sevgiden, ço?u kez çaresizlikten...

...ayn? saatlerde erkek, bir kahvede, becerdiklerini anlat?rken...

*  *  *

 

Yanl?? anla??lmas?n:

Garipsedi?im, 40 ya? erke?inin kad?n? sevmesi de?il; sevmemesi...

Ve ?a??rt?c? olan, ihanet etmesi de?il; ihanet etti?i hayat? aynen sürdürmesi...

Ya?ad???n?n bedelini ödemeye cesaret edememesi...

Harc?na yalan katt??? kaleyi terk edememesi...

"Ben de kar?m?n kaçama??n?, ondan bekledi?im tevekkülle kar??layabilirim" diyememesi...

Hep kendine yontarak dikti?i ikiyüzlü bir ahlak totemine her daim secde etmesi...

Ne ihanet etti?i, ne ihaneti payla?t??? kad?na kar?? dürüst olabilmesi...

40'?nda hala para kar??l??? çiftle?meyi, geceden kalma pudra izini banyoda gizlice çitilemeyi, cep telefonunu her an patlayabilecek bir el bombas? gibi gizlemeyi kendine yedirebilmesi...

*  *  *

 

Kabul edelim:

Evlilik bitti!

Ça? yorgunu aile, ancak ba?ka kad?nlar?n (ya da erkeklerin) kolunda yürüyebiliyor.
Yalan, bir mecburiyetler rejimi say?lan evlili?in temellerini oyuyor. Ve herkes her ?eyi bilerek, gönülsüzce boyun e?erek bu oyunu oynuyor.

Çare, e?lerin birbirinin hayat?n? ya?amaktan vazgeçip her hayat?, sahibinin nefsine, iradesine, vicdan?na, insaf?na terk etmesidir.

Sevgi varsa, aile ilelebet sürecektir.

Yoksa, böyle sürdürmek rezilliktir.

Yalans?z ya?amay? özlemediniz mi? 
  Gör. Say. : 17959 | Yayın Tarihi : 31.07.2004  
  | Son Güncelleme : 18.12.2014 - 22:55:11 | Şu an 43 kişi ile birliktesiniz | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları | webmaster |