X Anneme aç?k mektup...
X Dolunaya inat!
X Ödünç hayatlar
X S?radan fa?izm
X Bayramlar?n kokusu vard? eskiden...
X Y?l?n son günüydü
X E?er
X Yeni sabahlar?n çan sesi
X Felluce'yim ben!
X Ac?n?n kanatlar?
X A?kta terörizm
X Ay tutulurken... yolda...
X Ay?n karanl?k yüzü
X Bahar gelme üstüme!..
X Bahar ve ayr?l?k
X Bir dost
X Bilyeler ve b?çaklar
X Gelecek uzun sürer
X Nergis
X Kaç kopyay?z biz..?
X Ölmeyi ö?rendi?inde ya?amay? da ö?renmi?sin demektir!
X Özleme dair...
X Seçim
X Siluet
X Çikolata
X Ç?plak gösteren gözlük
X Dikkat! Sevgiliniz bu hafta terkedebilir!
X Güne? ülkesi
X Hayat ve ben
X Hayat güzeldir
X ?htiyar ve ben
X Kaf Da??'na yolculuk
X Kafadan koptum be sibob
X Son ?ark?
X Kimi sevsem, ben
X K?rlang?c?n öyküsü
X K?? güne?i alt?nda...
X Ruhumuzun köprüleri
X ?ehir ve kad?n
X ?iirsiz ya?amak...
X Yalanc? bahar
X Yaln?zl??a al??mal?...
X Yarim Haziran!
 
     
 
 
   
  Bir dost      
 


Saate bakmaks?z?n kap?s?n? çalabilece?i bir dostu olmal? insan?n...
 "Nereden ç?kt?n bu vakitte" dememeli, bir gece yar?s? tela?la yataktan f?rlad???nda;
"Gözünün dilini" bilmeli; dinlemeli sormadan, söylemeden anlamal?...
Arka bahçede varl???n? sezdirmeden, mütemadiyen dikilen vefal? bir a?aç gibi köklenmeli hayat?nda; sen, her daim onun orada durdu?unu hissetmelisin. ihtiyaç duydu?unda gidip mü?fik gövdesine yaslanabilmeli, kovuklar?na saklanabilmelisin.
Kucaklamal? seni güvenli kollar?,
...dallar? bitkin ba??na omuz, yapraklar? kanayan ruhuna merhem olmal?...
En mahrem s?rlar?n? verebilmeli, en derin yaralar?n? aç?p gösterebilmelisin; gölgesinde serinlemelisin sorgusuz sualsiz...
Onca dalkavuk aras?nda bir tek o, sözünü e?ip bükmeden söylemeli, yanl?? anla??lmayaca??n? bilmeli.
Alk??land???nda de?il sadece, as?l yuhaland???nda yan?nda durup koluna girebilmeli.
Övmeli alem içinde, ba? ba?ayken sövmeli ve sen öyle güvenmelisin ki ona, övdü?ünde de sövdü?ünde de bunun iyilikten oldu?unu bilmelisin, "hak ettim" diyebilmelisin.
Teklifsiz kefili olmal? hatalar?n?n; günahlar?n?n yegane ?ahidi...
Seni senden iyi bilen, sana senden çok güvenen bir s?rda?...
Gözbebekleri bulutland???nda yakla?an f?rt?nay? sezebilmelisin.
Ve sen a?lad???nda, onun gözünden gelmeli ya?...

* * *

 

Böyle bir dostum var benim.
Pek s?k görmesem de hep yan?mda oldu?unu bildi?im, yalans?z riyas?z dertle?ebildi?im.
Ku?a??m?n en iyisiydi hilafs?z...
Beraber okuduk, birlikte ko?tuk son 20 y?l?n amans?z parkurunu...
Kat?las?ya a?lad?k, doyas?ya güldük yol boyu... Ekme?imizi ve ac?lar?m?z? bölü?tük. Çocuklar do?urduk, büyükler gömdük.
Sonunda yara bere içinde oraya buraya savrulduk.
Bulu?tuk geçenlerde...
Bitapt?; kayan bir y?ld?z kadar ???lt?l?, bir o kadar yorgun:
"- N'ap?yorsun" diye sordum.
"- Seyrediyorum" dedi;
"çaresizce, öfkeyle, ?a?k?nl?kla ama sadece seyrediyorum".
Seyretti?i; ku?a??m?z?n en kötülerinin, pespayelik yar???nda ipi ilk gö?üsleyenlerin zirveye hak kazanmalar?ndaki ak?l almaz gariplikti.
?yili?in ve ustal???n bu kadar eziyet gördü?ü, kötülü?ün ve yeteneksizli?in bunca ödüllendirildi?i bir ba?ka co?rafya var m?yd? acaba?
Okuldaki ideallerimizden, gençlik co?kumuzdan söz ettik bir süre; tozlu raftaki bir kitab? y?llar sonra merakla kar??t?r?r gibi...
Ülkemizin kaderini de?i?tirmeye azimliydik mezun olurken; lakin karanl???n? bo?maya yemin etti?imiz ülke, karanl???na bo?mu?tu bizi...
Pazarda görsek tezgah?ndan meyve almayaca??m?z adamlar?n cenderesinde bir ömür geçirmi?, tünelden ç?k?? sand???m?z ?????n, üstümüze gelen kamyonun far? oldu?unu çok geç fark etmi?tik.
Velhas?l? ne sevebilmi?, ne terk edebilmi?tik.
Krizde geçmi?ti bütün gençli?imiz; ve ?imdi çocuklar?m?za tek devredebildi?imiz, çok daha a??rla?m?? bir kriz...
"- ??te" diye iç geçirdi kadim dostum,
"...bunlar? seyrediyorum bir kenardan sessizce..."

* * *


??te en çok da böyle zamanlarda bir dostu olmal? insan?n...
Y?llarca ayn? ip üstünde çal??m??, cesaretle ihanet aras?nda gidip gelen bir sal?nca??n s?nav?nda birbiriyle kayna?m?? iki trapezci gibi güvenle kenetlenmeli elleri...
"Parkurun bütün zorlu?una ra?men dostlu?umuzu koruyabildik, ac?lar? birlikte gö?üsleyebildik ya; yenildik say?lmay?z" diyebilmeli...
Iss?zl???n, yaln?zl???n en koyula?t??? anda, küçücük bir ka??da yazd???m?z k?sa, ama ümitvar bir yaz?y?, yüre?e benzer bir ta?a ba?lay?p birbirimizin cam?ndan içeri atabilmeliyiz:
"Bunu da a?aca??z!
?mza: Bir dost!.." 
  Gör. Say. : 370116 | Yayın Tarihi : 15.07.2001  
  | Son Güncelleme : 21.12.2014 - 19:27:35 | Şu an 25 kişi ile birliktesiniz | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları | webmaster |