X Anneme aç?k mektup...
X Dolunaya inat!
X Ödünç hayatlar
X S?radan fa?izm
X Bayramlar?n kokusu vard? eskiden...
X Y?l?n son günüydü
X E?er
X Yeni sabahlar?n çan sesi
X Felluce'yim ben!
X Ac?n?n kanatlar?
X A?kta terörizm
X Ay tutulurken... yolda...
X Ay?n karanl?k yüzü
X Bahar gelme üstüme!..
X Bahar ve ayr?l?k
X Bir dost
X Bilyeler ve b?çaklar
X Gelecek uzun sürer
X Nergis
X Kaç kopyay?z biz..?
X Ölmeyi ö?rendi?inde ya?amay? da ö?renmi?sin demektir!
X Özleme dair...
X Seçim
X Siluet
X Çikolata
X Ç?plak gösteren gözlük
X Dikkat! Sevgiliniz bu hafta terkedebilir!
X Güne? ülkesi
X Hayat ve ben
X Hayat güzeldir
X ?htiyar ve ben
X Kaf Da??'na yolculuk
X Kafadan koptum be sibob
X Son ?ark?
X Kimi sevsem, ben
X K?rlang?c?n öyküsü
X K?? güne?i alt?nda...
X Ruhumuzun köprüleri
X ?ehir ve kad?n
X ?iirsiz ya?amak...
X Yalanc? bahar
X Yaln?zl??a al??mal?...
X Yarim Haziran!
 
     
 
 
   
  Özleme dair...      
 

?zlemek için foto?rafa t?klay?n.

Can Dündar "?effaf Oda"da "Özleme dair..." ba?l?kl? yaz?s?n? okuyor

 

 

Kanal: Kanal D

Program: ?effaf Oda - Güneri C?vao?lu

Tarih: 31 Ekim 2010

Tür: Video

?zlemek için foto?raf?n üzerine t?klay?n?z.

 

 

 

 
Yüre?imi s?k??t?ran bu kesif hüzün, belki de terketmi?lere özgü gizli bir terkedilme duygusudur.

 

Özledim seni...

Ayr?l?k yüre?imi kar?ncaland?r?yor nicedir...

Beynimi uyu?turu­yor özlemin...

Çok s?k birlikte olamasak bile benimle oldu?unu bilmenin bunca y?l içimi nas?l ?s?tt???n? yeni yeni anl?­yorum.

Yoklu?un, hat?rland?kça yüre?ime sapla­nan bir s?z? olmaktan ç?k?p mütemadi bir bo?lu?a dönü?üyor.

Sabahlara seni ok­?ayarak ba?lamalar? ak?amlar?, her i?i bir kenara koyup seninle ba?ba?a kar??lamalar? özlüyorum; oyna?malar?m?z?, h?rla?malar?m?z?, yürüyü?lerimizi, se­vimli ha­?ar?l???n?, çocuksu küskünlü?ünü...

Nas?l da serttin ba?kalar?na kar?? be­ni savunurken; ve ne yumu?ak, bir çift k?s?k gözle kendini ellerimin ok?ay???na b?rak?rken... ya da kolyeni çözdü?ümde kollar?ma atlarken...

Hasta oldu?unda, o korkunç kriz ge­celerinde günler, geceler boyu nöbet tuttuk ba??nda... o ?en kahkahalar?na yeniden kavu?abilmek için sessiz dualar ederek...

"Atlatt?" müjdesini kutlarken yor­gun bedenindeki yaralar? ok?ayarak, doktorun böldü sevincimizi:

"Ya?ayamaz art?k bu evde... yüksek binalar ve be­ton duvarlar?n gri kentinde" dedi, "O gitmeli... ve kendine yeni bir hayat çizmeli..."

Bilsen, ne zor gitmen gerekti?ini bile bile "Kal" demek sana...

Ne zor, senin için ebedi mutlulu?un beni unut­mandan geçti?ini bilmek...

Gitmeni asla istemedi?im halde, buna mecbur oldu?umuzu görmek ve sana bunlar? söyleyemeden "Git art?k" de­mek...

"Beni ne kadar ça­buk unutursan, o kadar çabuk kavu?acaks?n mutlulu?a" demek sa­na ne zor...

Sesimi, kokumu çe­kip al?vermek beynin­den, sesin, kokun hâlâ beynimdeyken...

... seni görmemek ve belki y?llar sonra kar??la?t???m?zda bana bir yabanc? gibi bakma­n? istemek senden...

... yeni bir sevday? yasaklad???m kalbime söz geçirmek...

... ve sonra kendi ellerimle bindirip seni yabanc? bir araban?n arka koltu?una, birlik­te güne?lendi?imiz on­ca yaz?, yanyana titre?­ti?imiz onca k???, pay­la?t???m?z bunca ac?y?, onca kahkahay? ve bütün o uzak ye?illikleri kat?p yorgun bedeninin yan?na, ar­kandan pi?manl?k gözya?lar? dökmek ne zor...

... ne zor hiç tan?madan seni emanet etti?im bir ?oföre "H?zla uzakla? buradan ve gidebilece?in kadar uza?a git" demek...

... yoklu?unu beklemek, ne zor...

 

* * *

 

Bunlar? dü?ündükçe, ?u anda uzakta bir yerlerde ü?üdü?ünü sezinleyerek panikliyorum. Bütün engel­leri a??p terkedilmi? caddeleri, kimsesiz sokaklar?. yaln?z bulvarlar? ar??nlayarak sana ula?mak, sessizce ba??n? ok?amak, kula??na sevgi sözcükleri f?s?ldamak ve yava?ça üzerini örtmek geçiyor içimden...

Payla?t???m?z bir mazinin, yitirdi?imiz bir gelece?e dönü?mesinden hicran duyuyorum.

Gizli gizli hüzünlendi?im ak?amlardan birinde, terketmi?lere özgü bir terkedilme korkusunu da yüre­?imin derinlerinde duyarak sana ko?mak, yapt?klar?m ve daha çok da yapamad?klar?m için özür dilemek ve

"Geri dön bebe?im" demek istiyorum:

"Geri dön... kulüben seni bekliyor..." 
  Gör. Say. : 422607 | Yayın Tarihi : 22.01.1998  
  | Son Güncelleme : 22.12.2014 - 13:02:16 | Şu an 65 kişi ile birliktesiniz | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları | webmaster |