B?YOGRAF?      
 

16 Haziran 1961'de Ankara'da do?du.
Mimar Kemal ?lk ve ortaokulunda ve Atatürk Lisesi'nde okudu.
1982'de A.Ü.S.B.F. Bas?n-Yay?n Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.
1979'den itibaren s?ras?yla Yank? (1979-1983), Hürriyet (1983-1985), Nokta (1985), Haftaya Bak?? (1987), Söz (1987-1988) ve Tempo'da (1988) çal??t?.
1986'da ?ngiltere'de 'London School of Journalism'i bitirdi.
ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Siyaset Bilimi dal?nda yüksek lisans?n? 1988'de tamamlad?.
1996'da ayn? bölümde doktora derecesi ald?.
Ankara Üniversitesi ?leti?im Fakültesi'nde ve ODTÜ Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi bölümü Kültürel Çal??malar lisansüstü program?nda ders verdi.
1988'de TRT Haber Dairesinde ba?layan televizyonculu?unu, '32.Gün' bünyesinde (1989-1995) yapt??? program ve belgesellerle sürdürdü.
1993-1994 y?llar?nda Show TV'de Mehmet Ali Birand'la birlikte 'Çapraz Ate?i' haz?rlad?.
1996-1998 y?llar?nda Show TV'de '40 Dakika' adl? haber program?n? haz?rlay?p sundu.
2003-2004 y?llar?nda Milliyet gazetesi için Popüler Kültür ekini ç?kard?.
1995'ten beri ba??ms?z olarak yürüttü?ü belgesel çal??malar?n?n yan?s?ra Cumhuriyet gazetesinde kö?e yaz?lar? yaz?yor.
NTV'de 19 Eylül 2006'da ba?lad??? 'Neden' isimli tart??ma program?n? 9 Haziran 2009 tarihine kadar haz?rlay?p sundu.
16 ?ubat 2009'dan Haziran 2010'a kadar NTV'de "Canl? Gaste" program?n? haz?rlay?p sundu.
Eylül 2010'dan Haziran 2011'e kadar NTV'de "Canl? Ana Haber" program?n? yapt?.
2013 Aral?k'ta ba?lad??? Art? bir kanal?ndaki Canl? Gaste haber orogram?n? 6 ay boyunca haz?rlay?p sundu.
Evli ve bir çocuk babas?.

KÖ?E YAZARLI?I
22 Eylül 1994-31 Mart 2004 tarihleri aras?nda Aktüel dergisi...
17 Aral?k 1994-11 Ekim 1998 tarihleri aras?nda Yeni Yüzy?l gazetesi...
9 Ocak 1999-20 Ocak 2001 tarihleri aras?nda Sabah gazetesi...
17 Mart 2001-1 A?ustos 2013 tarihleri aras?nda Milliyet gazetesinde...
25 Ekim 2013 - Cumhuriyet gazetesinde yazmaya ba?lad?...

BELGESELLER?
1991 Demirk?rat (Mehmet Ali Birand ve Bülent Çapl? ile birlikte) (10 bölüm) TRT'de yay?nland?.
1992 Cumhuriyetin Kraliçeleri (5 Bölüm) Show TV'de yay?nland?.
1993 Sar? Zeybek (1 Bölüm) Show  TV'de yay?nland?.
1994 12 Mart (10 Bölüm) Show TV'de yay?nland?.
1994-1995 Gölgedekiler (6 Bölüm) Show TV'de yay?nland?.
1996-1997 Aynalar (10 Bölüm) Show TV'de yay?nland?.
1998 Yükselen Bir Deniz (4 Bölüm)  Kanal D'de yay?nland?.
1999 '?smet Pa?a' Bülent Çapl? ile birlikte, (3 Bölüm) CNN Türk'de yay?nland?.
1999 'Zaten Tiyatro Dedi?in Nedir ki?' (3 Bölüm) ATV'de yay?nland?.
2000 4. Nesil (10 Bölüm) NTV'de yay?nland?.
2000 Atatürk'ün Bankas? (1 Bölüm) NTV'de yay?nland?.
2000 Köy Enstitüleri (2 Bölüm) ATV'de yay?nland?.
2001 Halef (1 Bölüm) CNN Türk'de yay?nland?.
2002 Fenerbahçe (3 bölüm)  Kanal D'de yay?nland?.
2002 Nâz?m Hikmet Belgeseli (4 bölüm)  CNN Türk'de yay?nland?.
2002 'O Gün' (11 Bölüm) CNN Türk'de yay?nland?.
2003 'Bir Ya?am ?ksiri: Nejat Eczac?ba??' (2 Bölüm) Kanal D'de yay?nland?.
2004 Karao?lan: Bir Ecevit Belgeseli (5 Bölüm)  CNN Türk'de yay?nland?.
2004 Önce ?nsan..! ?nsan haklar? belgeseli...
2004 Yüzy?l?n A?klar? (10 Bölüm)  CNN Türk'de yay?nland?.
2005 Garip; Ne?et Erta? Belgeseli (3 Bölüm) Star'da yay?nland?.
2005 ?lk Durak, Nebil Özgentürk'le birlikte, (2 Bölüm) CNN Türk'de yay?nland?.
2006 Yeti?tik çünkü biz..! Mülkiye Belgeseli (4 Bölüm) CNN Türk'de yay?nland?.
2006 Çal?ku?lar?: Notre Dame de Sion'un Çocuklar?, (3 Bölüm) NTV'de yay?nland?.
2007 Lider Portreleri: (4 Bölüm) NTV'de yay?nland?.
2008 Mustafa filmi (Sinemalarda gösterildi)
2012 Delikanl?m... ?yi bak y?ld?zlara... Deniz Gezmi? belgeseli, CNN Türk'de yay?nland?.
2014 Gezi Direni?i'nin y?ldönümü için "Gözda??" belgeselini haz?rlad?.

K?TAPLARI
Demirk?rat, (Mehmet Ali Birand ve Bülent Çapl? ile birlikte), Milliyet Yay?nlar?, 1991
Sar? Zeybek, Milliyet Yay?nlar?, 1994
12 Mart: ?htilalin Pençesinde Demokrasi, (Mehmet Ali Birand ve Bülent Çapl? ile birlikte), ?mge Yay?nlar?,1994
Gölgedekiler, ?mge yay?nlar?,1995
Hayata ve Siyasette Dair, ?mge yay?nlar?, 1995
Ya?murdan Sonra, ?mge Yay?nlar?, 1996
Ergenekon, (Celal Kazda?l? ile birlikte), ?mge Yay?nlar?, 1997
Yarim Haziran, ?mge Yay?nlar?, 1998
Benim Gençli?im, ?mge Yay?nlar?, 1999
Köy Enstitüleri, ?mge Yay?nlar?, 2000
Nereye?, ?mge Yay?nlar?, 2001
Yaveri Atatürk'ü Anlat?yor: Salih Bozok'un An?lar?,  Do?an Yay?nlar?, 2001
Uzaklar, ?mge Yay?nlar?, 2002
Yükselen Bir Deniz, ?mge Yay?nlar?, 2002
Sava?ta ne Yapt?n Baba?, ?mge Yay?nlar?, 2003
Bir Ya?am ?ksiri: Dr. Nejat F.Eczac?ba??, ?? Bankas? Kültür Yay?nlar?, 2003
Mustafa Kemal Aram?zda, (Ülkem Özge Sevgilier ile birlikte), Do?an Yay?nlar?, 2003
Büyülü Fener, ?mge Yay?nlar?, 2003
Duvar, (O?lu Ege ile birlikte yazd??? masal kitab?), Angora Yay?nlar?, 2003
Y?ld?zlar, ?mge Yay?nlar?, 2004
Sedat Alp: ?lk Türk Hititolo?un Ya?am Öyküsü, (Fatma Sevinç ile birlikte), Tüba Yay?nlar?, 2004
K?rm?z? Bisiklet, ?mge Yay?nlar?, 2005
Nâz?m Hikmet, ?mge Yay?nlar?, 2005
?lk Durak-?ETT, (Nebil Özgentürk ile birlikte), Alfa Yay?nlar?, 2005
Özel Ar?ivinden Belgeler ve An?lar?yla Vehbi Koç, Do?an Yay?nlar?, 2006
Yüzy?l?n A?klar?, ?mge Yay?nlar?, 2006
Karao?lan, (R?dvan Akar ile birlikte) ?mge Yay?nlar?, 2006
?smet Pa?a, (Bülent Çapl? ile birlikte) ?mge Yay?nlar?, 2006
Yakamdaki Yüzler, ?mge Yay?nlar?, 2007
Ecevit ve Gizli Ar?ivi (R?dvan Akar'la birlikte), ?mge Yay?nlar?, 2008
Ben Böyle Veda Etmeliyim, ?smail Cem, ?? Bankas? Yay?nlar?, 2008
Özel Ar?ivinden Belgeler ve An?lar?yla Vehbi Koç, Yap? Kredi Yay?nlar?, 2008
Mustafa, NTV Yay?nlar?, 2009
Anka Ku?u, ?mge Yay?nlar?, 2009
Lüsyen, Can Yay?nlar? 2010
Can?m Erdal?m Sevgili Babac???m, Can Yay?nlar? 2011
A?ka Veda, Can Yay?nlar? 2012
Birand - Bir Ömür, Ard?na Bakmadan... Can Yay?nlar? 2012
Abim Deniz - Can Yay?nlar? 2014

 

  
  Gör. Say. : 236004  
  | Son Güncelleme : 22.12.2014 - 11:50:36 | Şu an 48 kişi ile birliktesiniz | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları | webmaster |