?brahim Tatl?ses
Y?ld?z Tilbe-?brahim Tatl?ses
Abdüllatif ?ener
R?za Türmen
Leonardo Da Vinci
Noel Baba
Cem Y?lmaz
Süreyya Ayhan
?efik Öztek
Mehmet Ça?ça?
Behçet Nacar
Kemal Dervi?
Sibel Kekilli
Hülya Av?ar
Erman Toro?lu
Özcan Deniz
?skender Çolak
Tarkan
Orhan Pamuk
Ya?ar Nuri Öztürk
Y?ld?z Tilbe
Y?lmaz Erdo?an
?ebnem Ferah
Ali K?rca
Mazhar Alanson
Yusuf ?slam (Cat Stevens)
Kadir ?nan?r
Deniz Baykal
Cem Karaca
Tar?k Akan
Mehmet Ali Erbil
Çubuklu Kevsercik
Federer ve ?arapova
Polat Alemdar
Trabzon
Vehbi Koç
Teksas-Tommiks
Haç-Hilal
Faz?l Say
Erol Güney
Ankaral? Türkücüler
Hakan Pi?kin
1001 Dilek
?ark? sözleri
Abdülkadir Aksu
Annelerini Anlatt?lar
Bülent Ecevit
Bülent Ecevit
Zuhal Olcay
Sadun Aren
Hat?rla baba!
Çetin Altan
Bosna'da bir ölüm kamp?
Ankara
Cüneyd Zapsu
Seyit Hasan Nasrallah
Bertolt Brecht
Halife tatilde
Madonna
Andre Agassi
Maria Salzman
Manga
Zeki Müren
"Hat?rla Sevgili"
Osmanl? Hanedan?
Yazar Pamuk nas?l yazar?
Cumhurba?kanlar? giderek yoksulla??yor
Fahir Atako?lu
Turan Yavuz
Sang Ki Paik
"Ödülün gerçek sahibi lisan?md?r"
Birkaç iyi adam
Hrant-Rakel Dink
Benim ku?a??m?n dizi kahramanlar?
Pierre Loti
Halit Çelenk
Semra Sezer
Zeynep Menemencio?lu
Bir canl? yay?n sihirbaz?
Aravane Rezai
Erdal ?nönü
Tülay Tu?cu
La Diva Turca: Leyla Gencer
Hayrünnisa Gül
Müzeyyen Senar
Genco Erkal
?lhan Selçuk
Yi?it Özgür
Umut Oran
Sezen Aksu
Zeki Müren - Türkiye'nin ilk sivil pa?as?
Elveda Rumeli
Kral Edward
Liderler ve e?leri
Nuri Bilge Ceylan
Perihan teyzem
?evki Vanl?
Fatma Müftüo?lu
Yorgos Magnis
Atatürk
Goran Bregovic
Ahmet Abakay
Nail Çak?rhan
Yeni Türkü
Leonard Cohen
Alpay
Ya?ar Kemal
Sör Emmanuelle
Gül?en Orhan - Tuncer K?l?nç - Egemen Ba???
Tuncay Güney
Tomris Giritlio?lu
Recep Tayyip Erdo?an
Ajda Pekkan
Elif Bülbül
Karagöz- Hacivat
Cihan Ünal
Süheyl Atay
Cem Y?lmaz
Prof. Dr. Kemal Karpat
Zeynep Menemencio?lu
Erdal Be?ikçio?lu
Onur Güntürkün
 
     
 
 
   
  Behçet Nacar      
 
Seks filmlerinin unutulmaz y?ld?z? Behçet Nacar konu?tu:

 

"Yatt?klar?m?zla karde? gibiydik"1960'larda do?anlar ergenliklerini onun filmleriyle ya?ad?lar. Bir dönemin efsane ismi Behçet Nacar, erotik filmlerin kamera arkas?n? anlatt?.


Beyo?lu'nun arka sokaklar?nda eski bir binan?n giri? kat?…
I??ks?z küçük bir daire…
Duvarlarda, filmlere, dizilere kiralanmak üzere y???lm?? asker, polis kostümleri, aksesuvarlar, afi? dolaplar?, raflarda tozlu film bobinleri…
Salonun kö?esinde eski bürokrat makamlar?n? an?msatan geni? bir masa…
Masan?n üzerinde sayfalar? sararm??, kenarlar? k?vr?lm??, eski püskü bir kâr-zarar defteri…
Defterin ba??nda, gözlü?ünü burnunun üzerine devirmi?, sar? ka??tlara rakamlar karalayan 70'lik bir yorgun adam:
Behçet Nacar…
Ya da bizim onu hat?rlad???m?z ad?yla 'Parçala Behçet…!'

Türk tipi erotizm
Ba??n? kald?rd???nda, ilk gençli?imizin haf?zas?na yerle?en simas?n?n iyi bir makyajla ihtiyarlat?ld???n? dü?ündürüyor.
Ama sadece sima de?il eski perdelerden kalan adam?n farkl?l???:
O vuran, k?ran, ufalayan; dövdü mü yaman döven, sevdi mi parçalayarak seven adamdan eser yok.
Torun tosuna kar??m??, hesap defterleri aras?na gömülmü?, biraz bezgin, ama mü?fik bir dede görüntüsü…
?nsan onun bir dönem 'Türk tipi erotizm'in en popüler kahraman? oldu?una ve bir ku?a??n ergenli?ine damgas?n? vurdu?una inanam?yor.

Porno salg?n?
'70'lerin ikinci yar?s?yd?.
Sokaklar içler ac?s?yd?.
Kad?nlar sinemalardan çekilmi?, eski aile salonlar?n?n koltuklar?na ek?imtrak bir rutubet kokusu sinmi?ti.
Daha önce benzeri görülmedik sahneler vard? '3 Film Birden'in perdelerinde…
??in ilginci daha sonra da benzeri görülmeyecekti.
Sadece o ku?a??n gençlerine musallat olacak bir hastal?kt? sanki…
Projektörün ?????n?n dü?tü?ü yerdeki kad?nlar, Arzu Okay'lar, Zerrin Do?an'lar, Figen Han'lar, Dilber Ay'lar, Zerrin Egeliler'ler, Feri Cansel'ler, Melek Görgün'ler, Mine Mutlu'lar, hiç olmad?klar? kadar ç?plak ve arzuluydular.
Erkekler iki çe?itti:
Aydemir Akba? gibiler komikti. Soyundular m? kemikleri say?l?rd?, ama nedense kad?nlar onlara bay?l?rd?. Öttür Ku?u Ömer ya da Hababam Git Gel türünden adlar ta??yan filmlerde bütün zavall?l?klar?na ra?men, salonu dolduran benzerlerine cesaret veren bir sefil cazibeyle o kad?ndan, bu kad?na ko?arlard?. Seyreden erkeklerde "Bunlar?n pe?inde bu kadar kad?n varsa, ben alâs?n? ay?klar?m" duygusu yarat?rlard?.
Mete ?nselel de, Bülent Kayaba? da öyleydi mesela… Güldürerek severlerdi. Sonralar? bu role Ali Poyrazo?lu, Hadi Çaman, Sermet Serdengeçti gibi 'komikler' de soyunacakt?.

Sert erkekler
Bir de 'sert erkek'ler vard?:
Kaz?m Kartal, Tamer Yi?it, Kuzey Varg?n gibi…
Bunlar b?y?kl?, as?k suratl?, kavgac? adamlard?. Öyle sululuk sevmezlerdi. Aslen dövü?ür, ama yeri geldi mi de sevi?irlerdi.
??te onlar?n kral?, Behçet Nacar'd?…
'70'lerde perdelerde tam bir 'Behçet hastal???' vard?.
1975'te Parçala Behçet filmiyle ba?rol oyuncusu olmu? ve 5 y?l boyunca perdede eline ne geçirirse parçalam?? atm??t?.
O kadar ki, onun filmi oynad? m?, ek?i kokulu salonlar dolup ta?ar, ç?k??ta yüzlerce erkek beyninde bir Behçet imgesiyle sokaklara ko?ard?.
Evde ezilmi?, okulda sinmi? bir ku?a?a sevi?meyi de dövü?meyi de onlar ö?retmi?ti.
Gençlerine kad?n?, erke?i, vücudun s?rlar?n? ö?retemeyen, arkada?l??a cevaz vermeyen, cinselli?i lanetleyen bir e?itim sisteminin ürünüydüler; geçimlerini de o sistemden sa?lad?lar.
Bir ku?ak, kad?n?, erke?i, sevi?meyi, seksi öyle bir ?ey sand?; yan?ld?.
'Parçalanm??', sakatlanm?? bir erkekler ordusu, arkalar?nda ek?imtrak kokulu salonlar b?rakarak ve kafalar?nda "Tokmakla Beni" diye inleyen kad?nlar ta??yarak sokaklara dökülürken, onlar sessiz sedas?z ortadan kayboldular.
Kimi unutuldu gitti, kimi sinema, tiyatro kariyerine –geçmi?inde hiç bunlar yokmu? gibi- devam etti.
Ama ne zaman sahneye, perdeye ç?ksalar, o ordunun erkekleri, onlar? hep beyaz donlar?yla an?msayacakt?.

Neydi o günler?
'60'lar?n ba?lar?nda do?mu?lar? '70'lerde perdelerde büyüten adama, 2000'lerde "Pi?man m?s?n"? sormak istedim.
Nas?l girmi?ti bu âleme; kaç film çekmi?, çekerken neler hissetmi?ti? Zengin olmu? muydu? Aile kurmu? muydu? Huzur bulmu? muydu?
Parçala Behçet, Scognamillo-Demirhan imzal? Erotik Türk Sinemas? (Kabalc?, 2000) kitab?n?n sayfalar?n? çevirirken, bir ku?a??n hayata bak???n? belirleyen filmlerinden, s?radan bir 'ilik açma, dü?me dikme' faaliyetiymi? gibi söz ederek, samimiyetle yan?tlad? sorular?m?…
Beyo?lu Rüya sinemas?n?n önünde gezinirken, bir dönem her seans 'ful çakt???' 800 ki?ilik salonlar?n yeni mü?terileri bu 1.90'l?k ihtiyar? kay?ts?z gözlerle süzdüler. Pornonun internete ta??n?p tek ba??na izlendi?i ça?da art?k sadece bayramdan bayrama dolan sineman?n gi?esinde ya?l? adamla "Neydi o günler" muhabbeti yapt?lar.
Bir ara ben de parçalanm?? ergenli?imi haf?zamdan bo?alt?p kat?ld?m sohbete:
"Sahi, neydi o günler?"

 Avantür Behçet

"Cüneyt Ark?n'?n çok daya??n? yedim"
Nas?l ba?lad?n?z sinemaya?
?stanbul'da Sultanahmet'te do?dum. Sanat okulu mezunuyum. Esas mesle?im dökümcülük… Bir ara ?oförlük yapt?m. Sonra 1964'te sinemaya bir figüran arkada??m?n davetiyle figüranl?ktan ba?lad?m. Günlük i?lere giderdik. Kalabal?k sahnelerde kalabal??? temsil ederdik yani…

Sonra nas?l t?rmand?n?z?
Figüranken yard?mc? kavgac?l??a ba?lad?k. ?yi bir kavgac? olduk. O zaman figürana 10 lira yevmiye veriyorlard?. Sonra 25, 50, 100 liraya atlad?k. Dayak yiyenleri oynuyorduk. Bir yumruk yiyip devriliyorduk. ?? çoktu. Günde 2-3 i?e gitti?imiz oluyordu.

Zor muydu kavga rolleri?
Zordur kavga rolü yapmak. Dayak yiyeceksin, kendini yerden yere atacaks?n, yumru?u yedin mi merdivenlerden yuvarlanacaks?n; kolay de?il yani. Herkes yapam?yordu. Ama ben çabuk al??t?m. Hiç s?k?nt? çekmedim. O zamanlar 30 ya??ndayd?m ve iriydim. Boyum 1.90'd? ve 100 kiloya yak?nd?m.

Nas?l kavga taklidi yapard?n?z?
Dublajda elimizi ?aklat?yorduk, yumruk niyetine… veya sopayla vuruyorduk. Bir ara her yumru?un kar??s?na Amerikan filmlerinden al?nm?? yumruk sesleri dö?edik. Efektler güm güm öterdi. Hatta seyirci, öyle ezberlemi?ti ki, bana a??zlar?yla o sesleri yaparlard?. Tekme için ayr?, surata yumruk için ayr? ses koyard?k.

Rol gerçek oluyor muydu bazen?
Tabii… Mesela Kuzey Varg?n'?n bir kavga sahnesinde kazara ka??m yar?ld?. Cüneyt Ark?n'?n da çok daya??n? yedim. Malkoço?lu'nda gö?süme att??? bir tekmeden sonra perende atarken bay?ld?m. Allah'tan kendisi doktordu da kurtard? beni… Yine de ho?uma gidiyordu. E?lenceliydi. Hep jönün kar??s?nda kötü adam? oynuyordum. Arada sevi?me sahneleri de çekiyordum. ?oförlü?ü hepten b?rakt?m. Ekme?imi buradan kazan?yordum art?k.

Parçala Behçet

"Bat?rd?k b?ça??, gösterdik kan?"
Erotik film salg?n? nas?l ba?lad??
Televizyon sinemay? öldürmeye ba?lam??t?. Erotik ecnebi filmler ilgi görünce, sinemalar da i? yapmay?nca patlad? bu i?… Bu tür film yapmayan büyük artistler bir kenara itildi. Çünkü bir sinemaya erotik film geldi?inde kar??s?na en iyi film de konsa, o filmi alt?na yat?r?yordu. Ve o zaman sevi?me sahnesi çekmeyen adam kalmad?. Bakma, ?imdi hepsi kenara çekildi; ortada sadece birkaç ki?inin ismi dola??yor ama bak bakal?m afi?lere hangisi çekmedi ki..?Ali Poyrazo?lu da, Hadi Çaman da, Aydemir Akba? da erotik film çekti, sevi?ti. Hepsi yata?a girdi ç?kt?... ama o yatakta biraz daha abart?l? sevi?iyormu?, o biraz daha abart?s?z sevi?iyor, var m? bir fark? Yok.

Siz ne zaman 'dayak atan' rolüne terfi ettiniz?
1972 senesinde Parçala Behçet'le ilk ba?rolü yapt?m. Avantür erotik bir filmdi. Daha önceki avantür filmlerde de baz? sevi?me sahnelerinde oynuyorduk. Stüdyoya gitti?imde çocuklar "Y?rt, parçala" diye tak?l?rlard?. "Parçala" a?a??, "Parçala" yukar?… Sonunda böyle bir film yapal?m dedik. Çok haz?rland?k.

Ne yapt?n?z?
Hususi elbiseler diktirdik. Hiçbir jönün yapmayaca?? kavga sahneleri koyduk. Mesela hiçbir jön, bir sat?r? al?p da kar??daki adam?n surat?na patlatmaz. Öldürse bile gayet kibar öldürür. Biz yeri geldi sopayla adam?n kafas?n? k?rd?k. Ne bileyim b?ça?? tekrar tekrar bat?r?p seyirciye, iyice kan gösterdik falan… Film tuttu.

Kaç para kazand?n?z Parçala'dan?
Biz o zaman Parçala Behçet'i satmad?k. ??letme olarak verdik ama ben sonradan ayr?ld?m. Negatifleri onlarda kald?. Film de sansüre tak?ld?. Ama sonra çok tuttu. Parçala Behçet'i 6 ay oynatan sinema vard?r. Konya'daki galas?na gittim yan yana iki sinemada toplam 7.000 ki?i izledi.

Sonra?
Ondan sonra Behçet serisi devam etti: Helal Sana Behçet, Nam?n Yürüsün Behçet, Tipsiz… böyle Behçet'li 15-20 film olmu?tur. Sonra hayvan isimlerine ba?lad?k: yok Akrep'mi?, yok Çakal'm??… Ondan sonra Almanya'ya kaset davas? ç?k?nca Müslüm Gürses'le 4-5 film yapt?m.

Behçet'ler, hep seks filmleriydi.
Tamam içinde seks vard?, ama avantür filmlerdi. Daha do?rusu ayr?yetten o film için erotik sahneler çekiyorduk. ?steyen sinema onu koyuyordu, istemeyen koymuyordu. Afi?lere de yabanc? seks takvimlerinden kesti?imiz k?zlar?n resimlerini yap??t?r?yorduk.

Kad?n oyuncular? nas?l buluyordunuz?
Figüranlar bizim filmlere gelen k?zlard?. Eli aya?? düzgün, bir?eyler yapmaya çal??an bir insan oldu?u zaman "Gel" diyorduk, iyi oynarsa bir dahaki sefer "Al bunu sen oyna" diyorduk, oynat?yorduk.

Hani filmlerdeki gibi, evinden kaç?p artist olmak isteyen k?zlar m??
Katiyen öyle bir ?ey yok; gelip gidenler hep belli ba?l? insanlar. Mesela ben hep Nuray'la Emel Özden'le filmler yapt?m. Hep tan?d?k yani.

Siz gidip izler miydiniz kendinizi sinemada?
?lk zamanlar giderdim. Nas?l bir etki yapt???n? görmek için… Seyirci çok iyiydi. Salonlar a?z?na kadar dolard?. Alk??larlard?. Çok severdi seyirci beni... Parçala a?a??, Parçala yukar?… Kimseden küfür falan yemedim. Hepsi sar?l?yor, öpüyordu. Anadolu'ya çok giderdik film çekmeye, her yerde yak?nl?k gördük. O da bir cesaret verdi yani.

 Helal sana Behçet

"Külotlar ç?kt?, i? yozla?t?"
Sevi?me sahnelerini yad?rgamad?n?z m? ba?ta...?
Valla yad?rgam?yorsun hepsiyle arkada? oluyorsun zaten. Yad?rgayacak bir ?ey yok. Zaten benim filmlerimde a?a?? yukar? hep ayn? insanlar ba?rol oynar. ?simli stara lüzum yoktu. Bütçe de k?s?tl?yd?, zaten s?rf Behçet ismi sat?yordu. Satt??? için ben figüranla bile ba?rol çektim.

Sevi?me sahnesi çekerken kendinizi role kapt?rd???n?z olmaz m?yd??
Herkesin merak etti?i ?ey… Ama ?imdi bir seti dü?ünün, bir kameraman var, bunun bir asistan? var, 3 tane setçi var, 3 tane ???kç? var, bir rejisör var, bir reji asistan? var, bir kostümcü var. Yani nerden baksan 15 ki?i var etraf?nda, 2 de misafir olur. 20 ki?inin aras?nda yata?a gireceksin. Ama al??m??t?k biz art?k. Oyun gibi gelirdi. Zaten filmlerde oynayanlarla karde? gibiydik. Hiç öyle bir art niyetle bakmad?k. Kimse kimseye zorla bir ?ey yapt?rmazd?.

Kad?n oyuncu için daha zor de?il mi?
Kad?nlar da al??m??t?. Zaten sana al??m?? kad?nlar gelirdi. Al??m??lard?. Hiç tan?mad??? insanla ba?ka, arkada? gibi insanla yata?a girmesi ba?ka…

Kad?nlara da nas?l sevi?eceklerini anlat?r m?yd?n?z?
Yok, zaten belli kad?nlar çal??t???ndan, sevi?menin anlat?lacak yan? yok. Rejisör bile anlatmazd?, o kadar al??m??lard? yani. Kamera zaviyesini iki sefer de?i?tirirdi. Kad?n kalabal?k istemezse, -???klar zaten sabittir-, ???kç?lardan biri kal?r, di?erleri d??ar? ç?kard?.

Set d???nda aran?z nas?ld?? Hiç gönül ili?kisi olur muydu?
Yok hiç olmad?, ben evliydim o zaman .

E?iniz ne diyordu bu i?e?
E?im kar??mazd? Allah rahmet eylesin… '56'dan beri evliydik. O da biliyordu buradan ekme?imizi kazand???m?z?...

Filmleri seyreder miydi?
Yok hiç seyretmezdi. Mahallede dedikodu falan olunca "Kocam bilir i?ini" der ç?kard?, hiç kar??mazd?.

Peki sansür de var bir taraftan, nelere dikkat ederdiniz sevi?me sahnelerinde?
Valla ?imdi bu sevi?me sahnelerinde malûm, kad?n?n gö?sünün görünmesi bile yasakt?. Eh o zaman ne yap?yordu, filmden o sahneler ay?klan?p sansüre gidiyordu. Sonra gösterim s?ras?nda ekleniyordu. Buna da 'parça' deniyordu. Bunu da bilmeyen yoktu. Sansür de biliyordu.

Ona ra?men tak?lanlar oluyordu.
Tabii ama aç?kl?ktan falan tak?lm?yordu. Bir bahane buluyorlard?. Mesela final sahnesinde polis gelsin suçluyu yakalas?n istiyorlard?. O yüzden bizdeki filmlerin ço?unun sonunda polis gelir.

Genelde öyle çok güzel vücutlu kad?nlar de?illerdi. Özellikle mi öyle seçilirdi, yoksa mecburiyetten mi?
O zaman sevi?en kad?nlar belliydi: Her kad?n sevi?miyordu yani. Sonra isimli kad?n olmazsa, dünyan?n en güzel kad?n?n? da ç?plak oynatsan?z seyirci tatmin olmuyor. Belli isimleri ar?yor yani... Zerrin Do?an, Zerrin Egeliler gibiler, isim yapm??t?. Bu i?e kendini adam??t?. Arzu Okay çok çevirmedi. Zor i?: Farzet ki, 20 ki?inin içine ç?plak gideceksin. Yabanc? birini getirsen çekingen davran?r, zorluk çekersin. Ama bu i?in içinde olan, daha rahat oluyor.

Settekiler nas?l izlerdi çekimi?
?çerisi gürültü, pat?rd?, sigara duman? bilmem ne… Eh orda sen yatakta film çekerken burada konu?urlar yani. Art?k o kadar al??m?? ki, kimseye enteresan gelmiyor.

Tamamen soyunmazd?n?z pek?
Son zamanda, 1-2 filmde oldu. Ondan önce kad?n da, erkek de hiçbir zaman külotunu ç?kartmazd?. Kad?nlar?n hepsinin üstünde külotu vard? yani… Baca??n?n aras?na girer, külotu saklard?k. O k?zlar?n hiçbiri porno çevirmedi. Bazen külotlar?n? da ç?kartt?lar, ama o i?e hiç girmediler.

Sonra ne zaman ç?kt? külotlar?
Erkekler hiç ç?kartmad?.. Kad?n?n yan taraf? gözüktü?ü için, o külotu ç?kart?yor, baca??yla erke?in külotunu kamufle ediyordu. Böylece erkek de ç?plak gibi görünüyordu.

Erkekler niye tam soyunmazd??
Erke?i kim soyacak? Tamer Yi?it'i soyabilir misin? Beni soyabilir misin? Milyon versen, milyar versen soyabilir misin?

Ama soyunacak adam bulunurdu?
Sonradan c?lk? ç?kt?. Sonra figürasyondan gelen sokaktaki adam soyundu, onlar? bile ba?rol oyuncusu yapt?lar.

Yani külot ç?k?nca m? dejenerasyon ba?lad??
Tabii ondan sonra yar?? ba?lad?. ??letmeci de para h?rs?na doymad?. Ne kadar aç?l?yorsa o kadar i? yap?yordu. Bu Dilber Ay'la, Zerrin Egeliler'le yap?lan filmlerdeki adamlar, sokaktan al?nan insanlard?r ço?u yani.

Nerde çekiliyordu filmler?
Platolar vard? eskiden ama çok berbat yerlerdi. So?uktu. Gerçi yataktayd?k ama üstünü örtmüyorsun ki… I??klarla, spotlar ?s?t?rd?k.

Sormas? ay?p, gerçekten uyarmay? nas?l engellerdiniz? ?laç m? al?rd?n?z?
Hiç öyle bir ?ey olmazd?.

Ama sonuçta bir kad?nla yataktas?n?z...?
Ne olursa olsun… 22 ki?inin aras?nda aya?a kalk?p, yataktan ç?kt???n zaman ne olacak, rezil olursun di mi?

Yatakta da sert bir adamd?n?z. Hakikaten kad?nlar? h?rpalar m?yd?n?z?
Yok yok, ne diyorum ismim öyleydi yani… Yoksa tonla kad?n olacak da birinden ç?k?p birine gireceksin, yok öyle bir ?ey yani...

Peki özel hayat?n?z? hiç etkilemez miydi? Kavga , dövü?, seks… bunlar?n içinden ç?k?p eve giderdiniz.
Ben normal hayatta asla kavga etmem. Set ç?k??? normal eve giderdim. Televizyon seyredip 9 gibi yatard?m. 

Ma?rur Behçet

"Pi?man de?ilim"
?zleyicilerinizin ço?u ergenlik ça??nda gençlerdi. Sizce Parçala Behçet onlarda nas?l bir iz b?rakm??t?r?
Valla Anadolu'ya gitti?imizde, herkes "Sizin sayenizde, bir ?eyler ö?rendik" diyor. Anadolulu fazla kad?n görmüyordu, kad?nlarla belli bir kural dahilinde yat?p kalk?yordu, göre göre ö?rendiler herhalde.

Perdedeki kad?nlar çok istekliydi, ama seyreden erkekler soka?a ç?kt???nda hiç öyle kad?nlar görmüyordu. O da bir hayal k?r?kl??? ya da sald?rganl?k yarat?yordu. Hiç bunu dü?ünüp pi?manl?k duydunuz mu...?
Yok hiç...

Çok para kazand?n?z m? seks filmlerinden?
Allah bin bereket versin, ?imdiki her ?eyimi sinemaya borçluyum. Çok ekmek yedik, hâlâ da yemeye devam ediyoruz. Benim a?a?? yukar? 100 tane negatifim vard?r. Bunlar oynad?kça para al?yordum bu seneye kadar. Bu sene bütün filmlerin mülkiyetini satt?m. Allah?m'a bin ?ükür yazl???m da var, k??l???m da… O?lum çal??m?yor, ona bakabiliyorum, k?z?ma da bakabiliyorum.

Sizce bu filmlerin yarar? m? oldu, zarar? m??
Valla erotik filmlerin sinemaya hiçbir kötülü?ü olmad?. ?nsanlar? bunal?ma sokacak bir zarar? dokunmad?. Sinemay? bat?ran Amerikan filmleri…
Onlar gelince maliyetler artt?, filmler i? yapmamaya ba?lad?. TV'de diziler ço?ald?. Sinemalar kapand?, ço?u y?k?ld? han oldu. ?imdi televizyondaki filmler bile bizim filmlerden kötü… O zaman "Sinemay?, erotik filmler öldürdü" dediler, oysa sinema çoktan ölmü?tü. Bizim sayemizde sektöre hiç olmazsa para giriyor, insanlar?n karn? doyuyordu.

Ne zaman bitti porno furyas??
1980'e kadar vard? i?ler. Sonra Almanya i?i ç?kt?. Almanya'ya yönelik ?ark?c?-türkücü filmleri yap?lmaya ba?land?. 
  Gör. Say. : 81592 | Yayın Tarihi : 09.05.2004  
  | Son Güncelleme : 19.12.2014 - 11:22:05 | Şu an 52 kişi ile birliktesiniz | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları | webmaster |