?brahim Tatl?ses
Y?ld?z Tilbe-?brahim Tatl?ses
Abdüllatif ?ener
R?za Türmen
Leonardo Da Vinci
Noel Baba
Cem Y?lmaz
Süreyya Ayhan
?efik Öztek
Mehmet Ça?ça?
Behçet Nacar
Kemal Dervi?
Sibel Kekilli
Hülya Av?ar
Erman Toro?lu
Özcan Deniz
?skender Çolak
Tarkan
Orhan Pamuk
Ya?ar Nuri Öztürk
Y?ld?z Tilbe
Y?lmaz Erdo?an
?ebnem Ferah
Ali K?rca
Mazhar Alanson
Yusuf ?slam (Cat Stevens)
Kadir ?nan?r
Deniz Baykal
Cem Karaca
Tar?k Akan
Mehmet Ali Erbil
Çubuklu Kevsercik
Federer ve ?arapova
Polat Alemdar
Trabzon
Vehbi Koç
Teksas-Tommiks
Haç-Hilal
Faz?l Say
Erol Güney
Ankaral? Türkücüler
Hakan Pi?kin
1001 Dilek
?ark? sözleri
Abdülkadir Aksu
Annelerini Anlatt?lar
Bülent Ecevit
Bülent Ecevit
Zuhal Olcay
Sadun Aren
Hat?rla baba!
Çetin Altan
Bosna'da bir ölüm kamp?
Ankara
Cüneyd Zapsu
Seyit Hasan Nasrallah
Bertolt Brecht
Halife tatilde
Madonna
Andre Agassi
Maria Salzman
Manga
Zeki Müren
"Hat?rla Sevgili"
Osmanl? Hanedan?
Yazar Pamuk nas?l yazar?
Cumhurba?kanlar? giderek yoksulla??yor
Fahir Atako?lu
Turan Yavuz
Sang Ki Paik
"Ödülün gerçek sahibi lisan?md?r"
Birkaç iyi adam
Hrant-Rakel Dink
Benim ku?a??m?n dizi kahramanlar?
Pierre Loti
Halit Çelenk
Semra Sezer
Zeynep Menemencio?lu
Bir canl? yay?n sihirbaz?
Aravane Rezai
Erdal ?nönü
Tülay Tu?cu
La Diva Turca: Leyla Gencer
Hayrünnisa Gül
Müzeyyen Senar
Genco Erkal
?lhan Selçuk
Yi?it Özgür
Umut Oran
Sezen Aksu
Zeki Müren - Türkiye'nin ilk sivil pa?as?
Elveda Rumeli
Kral Edward
Liderler ve e?leri
Nuri Bilge Ceylan
Perihan teyzem
?evki Vanl?
Fatma Müftüo?lu
Yorgos Magnis
Atatürk
Goran Bregovic
Ahmet Abakay
Nail Çak?rhan
Yeni Türkü
Leonard Cohen
Alpay
Ya?ar Kemal
Sör Emmanuelle
Gül?en Orhan - Tuncer K?l?nç - Egemen Ba???
Tuncay Güney
Tomris Giritlio?lu
Recep Tayyip Erdo?an
Ajda Pekkan
Elif Bülbül
Karagöz- Hacivat
Cihan Ünal
Süheyl Atay
Cem Y?lmaz
Prof. Dr. Kemal Karpat
Zeynep Menemencio?lu
Erdal Be?ikçio?lu
Onur Güntürkün
 
     
 
 
   
  Sibel Kekilli      
 
 

Sibel Kekilli porno filmlerde oynad??? için ele?tirenlere meydan okudu:

"Siz kendi namusunuza bak?n!"

Erkekler hem k?n?yor, hem filmlerini ar?yor piyasada... Düne kadar hiçbir derdine ko?mayan akrabalar?, ay?pl?yor. Onu Almanya'da kimsesiz b?rakan yetkililer birden ödül ald? diye sahipleniyor. Ve Sibel Kekilli soruyor: "Sizce hangimizinki porno?


Üzerinde Almanca 'Duvara Kar??' yazan bir ti?örtle geldi söyle?iye...
Elinde küçük bir ay?c?k ta??yan bir k?z çocu?u gibi...
'Ay?c?k', büyük ödül 'alt?n ay?'...
"Küçük k?z çocu?u" ise ya??tlar?na göre bir hayli görüp geçirmi? bir star...
Çocuksu yüzü ço?u zaman ne?eyle gülümsüyor; sevmedi?i bir konu aç?ld???nda ise bulutlan?yor.
Hayat?, Duvara Kar??'n?n ba?rol oyuncusu Sibel'inkine öylesine benziyor ki...
Bu öyküde '60'larda yüzbinlerle Almanya'ya göçmü? koca bir kafilenin serüveni gizli....
Davul zurnayla u?urlan??lar?ndan 40 y?l sonra o koca kafileden geriye, tabutlar içinde ülkelerine dönmü? dedeler, saçlar?n?, di?lerini Alman fabrikalar?nda dökmü? babalar ve ne Türk, ne Alman olamay?p arada ezilmi? 3. ku?ak gençler kald?.
Duvara Kar??'daki gençler bunlar...
Fatih Ak?n'?n deyi?iyle "Almanya'n?n zencileri."
O yüzden rap dinliyor, evden kaç?yor, uyu?turucu al?yor, intihar ediyor, porno film çekip para kazan?yorlar.
Sibel'in hayat?nda 3 ku?ak sürmü? ve yüzbinlerce ailenin darmada??n olmas?na yol açm?? bir fiyaskonun bütün ipuçlar? gizli.
   
As?l toplum pornografik
Onunla bulu?maya gitti?imi söyledi?imde manidar gülümseyen ve internetten indirdi?i foto?raflar? an?msatarak göz k?rpan erkek yüzlerinin ima etti?i k?z de?il Sibel...
Ya??na göre çok olgun, kendine güvenli, dik ba?l?. Konu?tukça her cümlesiyle iki yüzlülü?ümüzü yüzümüze vuruyor:
Porno filmde oynad? diye onu lanetlerken karaborsada o filmleri arayanlar?...
Düne kadar hiç kendisiyle ilgilenmedi?i halde ?imdi birden namus bekçisi kesilen akrabalar?...
Sinemas?na hiç destek verilmemi? bir yönetmen ödül ald???nda "??te Türk ba?ar?s?" diye sahiplenenleri...
?u sözler onun:
"Ailem bana küs. Hakl?lar. Onlar için zor, ama neden hiç konu?mad?lar benimle... Akrabalar?m k?z?yor. Ama en zorlu, paras?z günlerimde yan?mda yoktular. Hastanedeyken de aramad?lar. ?imdi porno filmde oynad?m diye birden hayat?ma müdahale haklar? var san?yorlar. Türk erkekleri hem internetten filmleri izleyip, hem namus bekçili?i yap?yorlar. Geçtikleri mesajlar? okusam as?l porno neymi? görürsünüz. 'Kimse kusura bakmas?n ama bu benim hayat?m, siz kendi namusunuza bak?n diyorum' onlara..."
Sibel anlatt?kça, zula bantlarda Alman erkekleriyle sevi?en porno-star olmaktan ç?k?yor. Anlatt??? ikiyüzlüler ise kolektif bir porno filmin i?renç oyuncular?na dönü?üyor.
    
Film mi hayat m??
Sibel'in hayat öyküsünü Duvara Kar?? filminin senaryosuyla yan yana koysan?z senaryonun onu anlatt???n? sanabilirsiniz.
Dedesi Kayseri'den '60'larda göçmü? Almanya'ya... Ard?ndan '70'lerde babas? gelmi? ikinci ku?ak olarak.
Dedesi dönmü?, babas? dönmeye niyetlenmi?; üçüncü ku?akta o niyet hepten kaybolmu?.
'Alamanc?lar'?n ilk ku?a?? tabutlar içinde memlekete döndükten sonra 'dönü?' defteri kapanm??.
Sibel, Türkiye'yi özlemeyen bir neslin temsilcisi.
Türkçesi iyi; ama bazen zorland??? için söyle?iye tercüman istiyor.
4 çocuklu muhafazakâr bir aile içinde dualar ö?renerek ve göz açt?r?lmayarak büyütülmü?. Almanlardan uzakm?? ve onlardan nefret ediyormu?.
Sonra 14 ya??na geldi?inde Alman ya??tlar?n?n hayat? nas?l özgürce ya?ad?klar?n? fark etmi?. Onlar gibi sinemaya, diskoya gitmek, arkada? edinmek istemi?. Ailesinden dayak yemi?. Ve Almanlar'a kar?? duydu?u nefret bu kez Türklere dönmü?. Bütün gelenek göreneklere kar?? bayrak açm??.
(Duvara Kar??'dan bir sahne: Türklerin gitti?i bir barda maço Türk gençleri tekme tokat birbirine giriyor. Ortal?k kan gölü... Babas? "Bask? yapmad???m?z için Sibel buralara dü?tü" diyor. Sibel düzeltiyor: "Bask?dan kaçt?m ben... Porno benim isyan?md?").

Belediye i?çisi Sibel
"17 ya??mda 10. s?n?f? bitirdim. Daha okumak istiyordum, s?n?f?n en iyisiydim. T?p veya hukuk okuyacakt?m. Ama istemedi ailem. Çal??mam? tercih ettiler. Belediyede çal??maya ba?lad?m. Çok gururland?lar bundan. Ben de evden kurtulu? olur diye ses etmedim. Her ay maa??mdan 300 Mark yard?m ediyordum aileme..."
Sonra belediyede hayat?n?n ilk erke?i Stefan'la tan??m?? Sibel... Evlenmeye karar vermi?.
(Duvara Kar??'dan bir sahne: Sibel, tutucu ailesinden kurtulabilmek için hiç tan?mad??? alkolik bir gence evlenme teklif eder. Kekilli, Türk k?zlar? aras?nda böyle dan???kl? evliliklerin çok oldu?unu söylüyor, ama kendisininki a?km??.)
Baba, damad? Alman diye istememi? önce. Ama Sibel'in ikizi Alevi bir gençle kaçt???ndan Sibel'in evlili?ine raz? olmu?. Sibel, 1999 sonunda babas? gurur duysun diye o paras?zl?kta bin ki?ilik bir salonda görkemli bir dü?ün yapm??. Bankaya 15 bin Euro borçlanm??. E?inin 12 bin Euro'luk borcuyla, bir hayli zora girmi?ler. Ve ödeyebilmek için deliler gibi çal??maya ba?lam??lar:
   
Temizlikçi, kap?c?, sebzeci
"4-5 i?te birden çal???yordum. Hatta bazen yorgunluktan ofiste uyuyakal?yordum. Sabah 7'den ak?am 4'e kadar belediyede çal???yordum. Sonra sokakta sebze satmaya gidiyordum. Hafta sonlar? garsonluk yap?yordum. Cuma, cumartesi bir diskotekte kap?c?l?k yap?yordum. Orada cumartesi sabah 7'ye kadar çal???yordum. 2 saat uyuyup Pazar sabah 10'da garsonlu?a gidiyordum. Arada temizlikçilik de yapt?m. E?im de hem belediyede çal???p, hem sebze satt??? halde yetmiyordu para... Çünkü kazand???m?z?n 300 Mark'?n? hâlâ aileme veriyordum, destek olarak."
??te 'porno starl???' maceras?, böyle bir yoksullu?un yorgunlu?uyla ba?lad?.
       
Porno y?ld?z? Sibel:

'Kendimden tiksindim'
Nas?l ba?lad? porno i?i?
Gazetede bir ilan gördüm. '?ç çama??r? mankeni aran?yor' diye. Gidince anlad?m ki, asl?nda internette striptiz yapacak birini ar?yorlar. ?nternette bir uçta bir adam var, öbür uçta sen soyunuyorsun. Kabul ettim.
   
E?in ne dedi?
E?im tabii ho?lanm?yordu bundan ama arkamdayd?, hep destekledi beni... 
   
?yi mi kazan?yordun?
Yine de yetmiyordu. Sebze meyve satmaya devam ediyordum.
    
Zorlanmad?n m??
Ba?ta tabii çok dü?ündüm. Ama para a??r bast?. 20 ya??ndayd?m. Kimse karn?m? doyurmuyordu. Bugün beni lanetleyenlerden o zaman para ya da i? istesem verirler miydi? Di?er i?ler gibi bir i? olarak bakt?m buna da...
   
Ama orada kalmad? "i?"?
Sonra bir diskotekte striptizcili?e ba?lad?m. Go-go girl'lük yapt?m ('Yar? ç?plak dans ettim') Ç?plak foto modellik yapt?m. Ve gelen teklifler üzerine 2001 sonunda porno filmlerde oynamaya ba?lad?m. Stefan'la ili?kimiz o arada bitmi?ti.
   
Ne kadar sürdü porno i?i?
Aral?klarla 6-7 ay. 10'dan fazla film yapt?m. Film ba??na 300 Euro al?yordum. 15 bin Euro'yu toplad?ktan sonra b?rakacakt?m. Bankaya her ay 200 Euro borç ödüyordum, ama daha borcun faizini bile bitirememi?tim. 
   
Nas?l b?rakt?n?
Vücudum art?k yoruldu. Y?prand?m, hastaland?m midemden, art?k dayanamad?m. ??ten ve giderek kendimden tiksinmeye ba?lad?m. ??rendim. 'Porno star' diyorlard? bana, ama koca sektör içinde küçücük birisiydim. Fazla para da kazanam?yordum. Bitirdim porno i?ini... Belediyeden de ayr?ld?m. Essen'e ta??nd?m. Masada ç?plak dans edilen bir kulübün ?efli?ini yapt?m. Olmad?. B?rakt?m.. ??sizdim. Eve de dönmek istemiyordum. 22 ya??ndayd?m, baba bask?s?na dayanamazd?m bir daha...
   
Sonra hiç seyrettin mi o filmleri?
Hay?r, hiç seyretmedim.
   

Duvara Kar??'n?n oyuncusu Sibel:

'Al??veri? yaparken artist oldum'
"Bir gün Köln'de al??veri? yap?yordum. Sokakta oyuncu ar?yorlard?. Beni çevirip film teklif ettiler. 'Ba?rol oynayacaks?n' dediler. 'Kafan?zdan zorunuz mu var' dedim. 'Fatih Ak?n yönetiyor' dediler. Tan?m?yordum. Türklerle ilgim yoktu. Türk gazetelerini, televizyonlar? izlemiyordum. Kötü ?eyler geldi akl?ma. ?nanmad?m önce. Ça??rd?klar?nda erkek arkada??mla gittim. Art?k çok dikkatliydim. Senaryoyu okuyunca etkilendim, benim hayat?ma benziyordu. Ciddi bir ?ey oldu?una inand?m. Fatih Ak?n birkaç sahne çekti. Provalarda onun ve ekibin yaratt??? güven hissiyle çok rahatt?m. Sonunda beni seçti. Film çekimi için 15 y?l sonra ilk kez ?stanbul'a geldim. Çok yorucu, fazla stresli, hareketli bir ?ehirdi. Ezdi beni bu ?ehir. Bunal?ma girdim. Çekimlerde b?çaklama sahnesinde yanl??l?kla bir tekme yiyince apandisitim patlad?. Ameliyat oldum. Ama rolle beraber ben de büyüdüm, olgunla?t?m. Nas?l filmdeki genç k?z, olgun bir kad?na dönü?üyorsa, ben de onunla ayn? yoldan geçtim film boyunca..."

3. ku?a??n temsilcisi Sibel:

'K?z?m pornoda oynamak istese'
Porno film i?i nas?l aç??a ç?kt??
Film ödül al?nca Bild'den gelip porno film meselesini sordular. Haber yapacaklar?n? anlad?m. Bas?lmadan önceki gece internette gördüm gazeteyi. K?zd?m, üzüldüm, ?ki gün a?lad?m. Yapt?klar? tam anlam?yla ?rkç?l?kt?. Alman olsam, asla ana babam? aramazlard?. Bütün s?çanlar deliklerinden ç?kmaya ba?lad?. Beni hiç tan?mayanlar 'Onun akl? hep starl?ktayd?' filan dedi. Ama 'Üstesinden gelirim' diye dü?ündüm. Geldim de. Bild d???nda Alman bas?n? benden yana tav?r ald?.
"Seni öldürmeyen seni güçlendirir" derler. Öyle mi oldu?
Aynen. 
   
Bundan sonra ne olacak?
Teklif ya??yor. Ama ço?u salakça ?eyler. Kimisi soyunaca??m filmler öneriyor, kimisi tiyatro, kimisi dizi... Ama art?k çok dikkat ediyorum. ?yi bir proje olmad?kça girmem. Çok paras?z ya?ad?m, yine paras?z ya?ayabilirim.
   
Film ve ya?ad?klar?n, Almanya'daki ya??tlar?n aras?nda ne etki yapt??
Genç k?zlar cesaretimi övdüler. Dilerim -benim yapt???m? yapmasalar da- onlar da cesur olur, bask?lara boyun e?mezler. Belki film 2. ku?a??n da bak?? aç?s?n? de?i?tirir. K?zlar? evden kaçmadan onlarla konu?maya ba?larlar.
   
Baban?z da ba?lar m??
Ba?lasa da söylemez bana... Ödülü kazand???mda bakanlar aray?p kutlad?, babam aramad?. Biliyorum zarar gördüler, ama yine de özür dilemeyece?im. Çünkü ben suçlu de?ilim burada... ailem de toplum da suçlu...
   
4. ku?a??n gelece?ini nas?l görüyorsun? Senin çocu?un nas?l büyüyecek?
Önce ho?görü içinde... Onu dinleyip anlamaya çal???r?m. Bir Türk annesi oldu?unu unutturmam, ama Almanya'da ya?ad???n? hissettiririm. Her derdini payla?mak isterim.
Yasaklarsam gizli gizli daha çok yapar.
   
Bir gün k?z?n porno film çekmek istedi?ini söylerse?
'Aman ne iyi' demem, ama 'baca??n? k?rar?m' da demem. Çünkü o zaman onu terk etmi? olurum. '?yi dü?ün' derim; '?stiyorsan dene, ama bir problemin olursa bana gel.' 
  Gör. Say. : 384824 | Yayın Tarihi : 11.04.2004  
  | Son Güncelleme : 19.12.2014 - 11:22:05 | Şu an 50 kişi ile birliktesiniz | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları | webmaster |