Bayrampa?a Tutanaklar?: "Ölüm koridoru"
Ecevit'in Hindistan Gezisi / 3 bölüm
Galina Nâz?m'? Anlat?yor / 3 bölüm
Avustralya / 2 bölüm
Süleyman Gündüz / 2 bölüm
Küllerinden Do?an ?ehir: Beyrut / 3 bölüm
Ecevit'in Mahpus Günleri
Duvar?n arkas?nda: K?br?s / 3 bölüm
Ermenistan / 4 bölüm
Özal - Apo Pazarl???n?n ?çyüzü / 3 bölüm
Ç?rp?nan Karadeniz / 6 bölüm
Monako / 3 bölüm
5 kanl? anahtar / 3 bölüm
Adnan Menderes-Ayhan Aydan a?k? / 2 bölüm
Diyarbak?r / 4 bölüm
Filleri Tepeye Ta??yan Adam- ?smail Cem/ 3 bölüm
Ecevit'in çok özel belgeleri / 6 bölüm
Yaz? dizileri - Abdullah Gül yaz? dizisi / 4 Bölüm
Ecevit'in ar?ivi / 6 bölüm
Atatürk'ün Not Defterleri / 5 bölüm
Anka Ku?u / 6 bölüm
PKK'n?n iki numaras?yla 7 saat / 3 bölüm
Semra Duyar röportaj? / 4 bölüm
Firavun'un ülkesinde ne oldu? / 3 bölüm
Diyarbak?r Rönesans? / 4 bölüm
"Arkada?'?n babas?" / 6 Bölüm
Deniz Mektuplar? / 6 Bölüm
Sol Geçmi?iyle Hesapla??yor/4 bölüm
Türkiye-Ermenistan: 12 y?l gizlenen görü?me / 3 bölüm
George Soros / 2 bölüm
Kirazl?dere Koalisyonu / 3 bölüm
Atatürk Ne Okudu? / 2 bölüm
 
     
 
 
   
  Adnan Menderes-Ayhan Aydan a?k? / 2 bölüm      
 
82 ya??ndaki Ayhan Aydan, Menderes'in resmini ba?ucunda sakl?yor
Her ak?am onun için dua ediyorum


Bir dönem Ba?bakan'?n sevgilisi olmu? Ayhan Aydan, hâlâ onun resmini ba?ucunda sakl?yordu. Gerekçesini "Sevgililer Günü"ne yara??r, sade bir cümleyle aç?klad?: "Onu çok sevdim!"

Uça??m ?zmir "Adnan Menderes" Havaalan?'na iniyor. Birazdan, havaalan?na ad?n? veren Ba?bakan'?n sevgilisiyle bulu?aca??m. Ayr?lmalar?ndan tam 50 y?l sonra...
1990'da "Demirk?rat" belgeselini yaparken aram??t?k.
Görü?mek istememi?ti.
Sonraki y?llar boyunca hem kendisinin, hem Menderes'in akrabalar?yla, yak?n arkada?lar?yla konu?tum. Ona dair an?lar? dinledim.
Adnan Menderes'le a?klar?na dair yaz?lan romanlar? okudum, sahnelenen oyunlar? seyrettim.
Yass?ada tutanaklar?n?, gazete haberlerini elden geçirdim.

Gazetecilere yasak kap?
Herkes öykünün bir k?sm?n? biliyordu. Lakin bütün verileri bir araya toplay?nca ortaya gerçekten trajik bir a?k hikâyesi ç?k?yordu.
Geçen 15 y?lda konuya ?srarl? ilgim kar??s?nda birkaç kez telefonla görü?meye raz? olmu?tu.
Yüz yüze görü?me ise, nihayet ?l?k k?? güne?inin ?s?tt??? bugün ?zmir'de gerçekle?ecekti.
Alsancak'taki deniz manzaral? dairenin kap?s?n? çald???mda heyecanl?yd?m.
Bir dönemin tan???yd? içerideki kad?n...
Üstelik o dönem kapand?ktan sonra kendisi de içine kapanm??, o dönem hakk?nda konu?may?, an?lar?n? yazmay? hep reddetmi?, foto?raf çektirmemi?, evine gazeteci sokmam??, ?srarla susmu?, susmu?tu.
Bir ayr?cal??? ya?ad???m?n fark?ndayd?m.
Rahats?zd?. Geni?, ???kl? salonun kanepesinde uzanm??t?.
Ç?k?k elmac?k kemiklerinin biçimlendirdi?i yüz örtüsü y?llar?n yorgunlu?unu ele verse de, yar?m as?r önce opera sahnelerini titreten billur sesi tazeli?ini koruyordu.
Evin duvarlar?nda, 50 y?l önce Ba?bakan'? ba?tan ç?karan o Ava Gardner çehresi gülümsüyordu. Bir de ya?l?boya tablolarla son e?inin foto?raflar?...
Sehpalarda biblo filler vard?; ba?ucunda her daim yan?nda olmu? vefakâr arkada?lar?...
Servete bo?ulmu? bir mazi alameti yoktu ortal?kta; tersine tevazuun i?aretleri vard?.

Suskun kahraman
S?rlar?n? mezara götürmeye yeminli insanlara sayg?m sonsuzdur.
Asla üstelemem. Mahremiyete girmem.
Ancak "Ayhan Aydan-Adnan Menderes ili?kisi", bir askeri müdahalenin hem de son derece sakil bir ?ekilde alenile?tirdi?i bir a?k...
Üstelik kahramanlar? sustukça dedikodunun pençesine dü?mü?, yalan yanl?? nakledilmi?, tarihe eksik kaydedilmi? bir ili?ki...
Belki de bu görü?meyi, samimiyetimin inand?r?c? bulunmas? kadar, o yanl??lar?n düzeltilmesi arzusuna da borçluydum.
"Nostaljik bir yolculuk" yapt?k Ayhan Aydan'la...
82 y?ll?k bir ömrü, ilk basamaktan ba?layarak ad?m ad?m t?rmand?k.
Sopranoluk günlerinin foto?raflar?na bakarken "Ne güzel günler geçirdik. Ah, gitti gençlik" s?zlanmas? döküldü a?z?ndan...
Bir foto?rafta, Yass?ada'da sevgilisine arkas?n?, hâkimlere önünü dönmü? bir ?ekilde "Adnan Menderes'i evli olmas?na ra?men büyük bir a?kla sevdim" derken görünüyordu.
"Herkesin sustu?u dönemde bunlar? söylerken 'Ba??ma bir i? gelir' diye korkmad?n?z m?" dedim.
"Korkmad?m" dedi ve ekledi:
"Bir i? gelecekse de Adnan Bey için gelsin dedim. Çünkü onu çok sevdim."

Gözya?lar?
O sevgiyi hâlâ muska gibi yüre?inde ta??d??? belliydi.
Menderes'in foto?raf? hâlâ yata??n?n ba?ucundayd?.
Ve hâlâ her gün ona "Nur içinde yats?n" diye dualar ediyordu.
Ayd?n Menderes'in "Ayhan Han?m'?n Yass?ada'da Menderes'e olan sevgisine sahip ç?kmas?, kendisini yücelten bir olayd?r. Bütün Türk milletiyle birlikte ben de ailem de takdir ettik" sözlerini hat?rlat?nca gözleri doldu.
"A?latt?n?z beni" diyerek mendiline davrand?.
Zaten bu imkâns?z a?k, do?du?u günden beri neredeyse sadece gözya?lar?yla sulanm??t?.

Çapk?n Menderes polis takibinde...

Adnan Menderes çapk?n bir adamd?.
Bu, hem tan?klar?n, hem belgelerin do?rulad??? bir gerçek...
Tempo'da (10 ?ubat 2006) bu çapk?nl???n devlet kay?tlar?na nas?l geçti?ine dair bir haber var.
Daha 1946'da CHP, "DP milletvekili Menderes"i takibe alm??.
Emniyet Müdürlü?ü'nün 27.11.1946 tarihli izleme raporu ?öyle ba?l?yor:
"Menderes saat 9.05'te otelden ayr?l?p Mukaddes'in oturdu?u apartmana girmi?tir. Saat 19.00'da iç fenerler söndürülmü?tür."
"Mukaddes", Menderes'in 1940'lardaki a?k?...
12 y?l süren bu ili?ki Menderes'in Ayhan Aydan'la tan??mas?yla sona ermi?.
Belgeler kan?tl?yor ki, devlet daha 1946'da Menderes'in a?k hayat?n?n pe?indeymi?.
?lginçtir, 1960'ta Menderes devrildi?inde Ayhan Aydan'la a?k?n? ortal??a döken de yine ayn? devlet olacakt?.

Barajda tan??t?lar

Adnan Menderes, Ba?bakan olduktan k?sa bir süre sonra tan??t? Ayhan Aydan'la...
Tan??ma yeri, Ankara'n?n 50'lerdeki sayfiye yeri Çubuk Baraj?'yd?.
Barajda Ayhan Aydan'?n akrabas? olan Ziraat Bankas? Genel Müdürü Mithat Dülge bir davet veriyordu. Ba?kent'in göz al?c? lirik sopranosu Ayhan Aydan da operadan arkada?lar?yla oradayd?. Hastal?ktan yeni kalkm??, biraz da gönülsüz gelmi?ti. E?lenceli masa kahkahalarla ç?nlarken davete Ba?bakan Menderes geldi. Genel Müdür, Ba?bakan'? kar??larken Ayhan Aydan'?n "Mithat amca!" sesleni?iyle operac?lar?n masaya yöneldiler.
Herkes aya?a kalkt?.
Ba?bakan masaya davet edildi.
Menderes daveti kabul etti ama ba? kö?eye de?il, gözüne ili?en güzel sopranonun sandalyesine talip oldu.
Aydan bu ilgiyi görünce "Koltu?umda gözünüz var galiba" diye espri yapt?.
Bir süre sonra Aydan'?n ev telefonu çald?. Telefonu evde bulunan arkada?? ?adan Candar açt?.
Tan?d?k bir ses Ayhan Han?m'? istedi.
"Kim ar?yor" diye sordu Candar...
Telefondaki erkek, ad?n? vermek istemedi.
Aydan, telefona gelince, meçhul aray?c?n?n Ba?bakan oldu?unu anlad?. Hayranl?k cümlelerinden sonra Menderes, bir süre ?ehir d???nda olaca??n?, dönü?te aramak istedi?ini söyledi.

Bu numara geçerli mi?
"Yine bu numara geçerli olacak m??" diye sordu.
Bu, kibarca, "Bo?anacak m?s?n?z?" demekti. Çünkü Aydan, 6 y?ld?r orkestra ?efi Hasan Ferit Alnar'la evliydi. Ancak tedavi gören e?inden ayr?lmak üzereydi. Ba?bakan'a durumu izah eden ?u cümleyi söyledi:
"Evet, bu numara her zaman geçerli olacak."
Art?k 5 y?l boyunca Ba?bakan onu S?hh?ye, Sa?l?k Sokak adresindeki bu numaradan arayacakt?.

Sevgilisinin evine makam otosuyla geldi

Tan??t?klar?nda Menderes 50 ya??ndayd?; Aydan 25...
Ba?bakan 20 y?ld?r evliydi; Aydan 6...
Menderes'in 3 o?lu vard?, Aydan'?n 1...
Aydan bunun bir "imkâns?z ili?ki" oldu?unun fark?ndayd?. Ancak birkaç ?ey onu etkiledi: Biri Menderes'in ilk günden son güne dek süren kibarl???, zarafetiydi.
Ba?bakan, tan??t?klar? haftadan itibaren Sa?l?k Sokak'taki eve haftan?n 2-3 günü çiçek göndermeye ba?lad?. Çiçeklerin ne zaman solaca??n? takip ettiriyor, hemen tazelerini göndertiyordu. As?l önemlisi, bu gelenek, ayr?lmalar?ndan sonra da sürecekti. Ta ki Ba?bakan Yass?ada'ya dü?üp çiçek gönderemez hale gelinceye kadar...
Daha da etkileyici olan, Menderes'in evli bir erkek olarak bu kadar rahat davranabilmesiydi. Ba?bakan, evi ilk ziyaretine "2" plakal? siyah makam arabas?yla gitmi? ve görü?meden sonra, adeta dedikodulara meydan okurcas?na Aydan'la soka?a ç?k?p uzunca bir yürüyü? yapm??t?.
Böyle ba?lad?lar.

Yatma vakti evine giderdi
Art?k Ba?bakan, resmi randevusu olmad??? ak?amlarda i? ç?k??? do?ruca sevgilisinin evine gelecek, orada geç vakitlere kadar kalacak, sonra yatma vakti kendi evine gidecekti. E?i ve çocuklar?yla kahvalt?da birlikte oluyordu.
Sa?l?k Sokak'taki eve kendisinden ba?ka kim girse k?skan?rd?. Bir seferinde Aydan bir gence i? için yard?mc? olmaya kalkt? diye k?yametleri koparm??t?. Operay? da b?rakmas?n? istiyordu.
Buna kar??n Ayhan Aydan da onu e?inden k?skan?rd?.
Bir gün e?iyle bir davete kat?lacak olsa küser, bir süre görü?mezdi.
Belki de bu yüzden Menderes alyans takmaz, davetlere ço?u kez yaln?z giderdi.

'Menderes o evde huzur bulurdu'

Dr. Mükerrem Sarol, Menderes'in sadece bakan? de?il, en yak?n arkada?lar?ndan biriydi.
Bülent Çapl? ile birlikte 1990'da "Demirk?rat" belgeselini haz?rlarken kendisiyle günler süren bir söyle?i yapm??t?k. Orada Ayhan Aydan meselesi de aç?lm??t?. Ve Sarol, Menderes'in bu a?kta ne buldu?unu en samimi ifadelerle anlatm??t?:
"Adnan Bey çocukken Çine Çay?'n?n kenar?ndaki salk?m sö?ütlerin alt?na oturur, a?ac?n çaya sarkan dallar?n?, hayallerindeki Sar? Ay?e'nin saçlar?na benzetirmi?.
Hepimizin gençli?inde romantik bir dönem olmu?tur. Ama Adnan Bey 17 ya??nda harbe gitmi?, kolejde talebeyken de hiç flört ya?amam??t?. Belki de bu yüzden her türlü imkân?n önüne serildi?i ileri ya?lar?nda, ilk gençli?e yara?an hareketlerde bulunurdu. Tabii bu, onda 40 ya??ndan sonra futbol oynamak gibi bir tesir yapard?.
Ayhan Han?m'? hakikaten derin bir a?kla seviyordu. Onda Sar? Ay?e'yi bulmu?tu. Bu ili?kide nezahet vard?, hürriyet vard?, sevgi vard?. Seksle, menfaatle, e?lenceyle aç?klanamayacak duygular vard?.
Adnan Bey, Ayhan Han?m'la gerçek bir romans ya?am??t?r. Birçok kez evine birlikte gitmi?izdir. Adnan Bey ona yorgun arg?n gelir, yüzünü y?kat?r, rahat nefes ald?r?r, bir kadeh rak? verir. Adnan Bey orada, huzur dolu bir sevginin atmosferinde dinlenir. Bu derece ulviyet vard?r orada...

Bir kuru? talep etmedi
Buna kar??l?k Ayhan Han?m, ondan tek kuru?luk bir talepte bulunmam??t?r. Ba?vekilin sevgilisi olarak ne bir arkada??n?n ne o?lunun ne kendisinin bir i?ini, iste?ini, ?ikâyetini götürmemi?tir.
Oysa Adnan Bey'in senelik geliri o zaman 1.5 milyondu. Paray? harcayacak yeri yoktu. Yurtd???na, mesela Londra'ya gitti?imizde 'Ayhan Han?m'a bir hediye alal?m' diye yalvar?rd?m, 'Olmaz doktorum, Scotland Yard arkam?zdad?r. Biz buraya vazife görmeye geldik' derdi.

9 saat ya?ad?, cesedi makam arac?yla ta??nd?. Gizlice gömüldü!
Menderes'in bebe?i bu mezarda yat?yor

Ayhan Aydan'?n Ba?bakan'dan olan bebe?i do?umdan 9 saat sonra öldü. Aydan'?n 'dünya's?, Cebeci'de kuytuda bir mezar, dosyada bir rakam, bir sahte isim olarak kald?

Ba?bakan Menderes ve Ayhan Aydan, tan??malar?n?n ikinci y?ldönümünü Ankara'da Marmara Kö?kü'nün teras?nda kutlad?lar. ?ampanyay? bizzat Menderes patlatt?. Sevdi?i kad?na aqua marin ta?l? bir kolye alm??t?. Hatta evde boynuna takarken Ayhan Aydan'?n arkada?? Sevim Apayd?n "Ne güzel kolye" demi?, Adnan Bey, espriyle kar??l?k vermi?ti:
"Güzel, ama bu gerdanda güzel..."
Siyasetteki gibi, özel hayat?nda da iktidar, adeta gözünü karartm??t?. Bu ili?kiyi doludizgin ya?arken hiçbir ?eyden çekinmiyordu.
Ayhan Aydan'?n karde?i Adnan, yasak a?k?n sürmesine kar??yd?.
?li?ki, Cumhurba?kan? Bayar'?n kula??na da gitmi?, o da "Muhalefetin kula??na gider" diye bu ili?kinin bitmesini istemi?ti.
Zaten bunca bilinen bir ili?kinin hâlâ aç??a ç?kmamas? ?a??lacak ?eydi. Nihayet muhalefet bu "önemli koz"u ke?fetti.
Ulus'un ba?yazar? CHP'li Nihat Erim, gazetedekilerden Menderes'i sevgilisinin evine girerken foto?raflamalar?n? istedi.
Ulus muhabiri Cüneyt Arcayürek, foto muhabiri Hüseyin Ezer'le Sa?l?k Soka??'na üs kurdu. Evin kar??s?ndaki Sa?l?k Bakanl???'n?n duvar?nda 2 günlük bekleyi? hüsranla sonuçland?. Ba?bakan gelmedi.
Bunun üzerine, ayn? zamanda Yeni Sabah'a çal??an Ezer, daha kolay bir yol buldu. Ayhan Aydan'dan "opera konu?mak üzere" randevu istedi. Eve girdi. Ev sahibesi, kahve yapmak için mutfa?a gitti?inde büfedeki çerçevede duran Menderes foto?raf?n? gördü ve deklan?öre bast?.
Foto?raf?n üstünde Ba?bakan'?n el yaz?s?yla ?u not vard?:
"Severek ve en iyi temennilerimle... Ayhanc???ma..."

?nönü devrede
Aranan koz bulunmu?tu. Erim hemen bu foto?raf? el ilan? halinde Anadolu'ya da??tmay? dü?ündü.
Gazeteci Emin Karaku?, haberi Ayhan'?n arkada?? Sevim Apayd?n'a f?s?ldad?. Aydan hemen Ba?bakan'? haberdar etti. Menderes köpürdü. Telefonda,
"Ahlaks?zl?k bu" diye ba??rd?, "Özel hayata girmek neymi?, gösterece?im onlaraÖ"
Ancak ondan önce ?nönü gösterdi onlara...
Erim'in plan?n? duyunca bunun mahremiyete sayg?s?zl?k olaca??n? söyledi. "Bu bahsi gömün, bir daha da açmay?n" diye tembihledi.

Yeni bir kad?n
Ayhan Aydan çocuk istiyordu; hem de delice... 1952 ve 1953'te iki kez Ba?bakan'dan hamile kalm??, iki hamilelik de dü?ükle sonuçlanm??t?. ?kisinde de Aydan'a, Ba?bakan'?n yak?n dostu, bakan?, jinekolog Dr. Mükerrem Sarol müdahale etmi?ti.
1954 k???nda yeniden hamile kald?. Bu kez mutlaka do?urmak istiyordu. Yak?n bir arkada??n?n deyimiyle "en büyük hatas? bu oldu".
Ba?bakan durumdan haberdar oldu?unda çok geçti. Cenin, art?k al?namayacak kadar büyümü?tü. Müdahale hayati tehlike do?urabilirdi.
Menderes çaresiz "Do?ur o zaman" dedi.
Aydan, evine çekildi. O günden sonra sadece, karn?ndaki "Dünyam" ad?n? verdi?i bebekle ilgilendi. Hamile halini sevgilisi görsün istemedi. O dönem görü?meyi kestiler.
Ve Ba?bakan, o ara ?stanbul'da kendisine yeni bir sevgili buldu.
Yeni sevgili, ?stanbul Emniyet Müdürü'nün e?i Suzan Sözen'di.

"Dünyam" karard?
Aydan, bebe?i ?sviçre'de do?urmak istiyordu. Menderes, telefonda "Hay?r, burada kal" dedi. Zeynep Kamil Hastanesi Ba?hekimi Fahri Atabey'i Aydan'la ilgilenmekle görevlendirdi.
Bebek, 18 Haziran ak?am?, 8 ayl?kken geldi. Sanc?lar ba?lad???nda Aydan evde arkada?lar?yla bezik oynuyordu. Hemen doktor ça??rd?lar. Evdekiler el ve ayaklar?ndan tuttu, Dr. Alaattin Orhon, müdahaleyi yapt?. Ancak bebek tersti. Müdahale s?ras?nda kolu k?r?ld?. Üstelik boynuna ve ayaklar?na kordonlar sar?lm??t?.
Menderes'i arad?lar. ?stanbul'dayd?.
Bebek ac? çekiyordu. 9 saat u?ra?t?lar. Ya?atamad?lar.
Sabaha kar?? 3'te Aydan'?n "dünya"s? karard?. Sevdi?i adamdan sonra, ondan olma bebe?ini de kaybetmi?ti.
19 Haziran 1955 sabah? Zeynep Kamil'in Ba?hekimi Dr. Fahri Atabey geldi. Ba?bakan'?n ?oförü Hayri'yle birlikte bebe?i ald?lar. Makam arabas?na koydular. Cebeci Asri Mezarl???'na götürdüler.
Ölüm kütü?üne "Fevzi o?lu Ahmet Aydan" olarak kaydedildi.
"Do?du?u gün", "öldü?ü gün" ve "gömüldü?ü gün" ayn?yd?:
19 Haziran 1955.
Adresi: Yeni?ehir, Olgunlar Sokak, 17/5-Ankara
Ölüm Sebebi: Kalp yetmezli?i...
560 ada, 688 parsel...
Dosyada "ada parsel" numaras?n?n yan?ndaki çarp? i?areti bebe?in "meccanen" yani bedava gömüldü?ünü gösteriyordu.
Bu, "kimsesiz"lik alametiydi.
O yüzden 1970'lerde üstüne ba?ka bir kimsesiz gömüldü.
1984'te de mezar yeri Sultan Y?ld?r?mo?lu'na tahsis edildi.
"Dünyam" hâlâ Cebeci mezarl???n?n en ücra kö?esinde, yar?m as?r önceki bir a?k?n ölü meyvesi olarak yat?yor.

YASAK A?K YASSIADA'DA
Mahkemede yi?it bir kad?n

Ayhan Aydan, Menderes'in ve bebe?inin ard?ndan 1957'de de büyükannesini kaybedince 6 ayl???na Hamburg'a gitti.
Gitmeden Menderes'e bir mektup yaz?p bu ayr?l?k için "Belki geç bile oldu" dedi.
Bir daha hiç ba? ba?a görü?emediler.
Ama hep telefonla?t?lar.
27 May?s sabah? ihtilal haberiyle uyanan Aydan hemen Menderes'i arad?. Ba?bakan Eski?ehir'deydi. Endi?eli bir ses tonuyla, "Yar?m saate kadar ç?k?yoruz" dedi.
Bu, son konu?malar?yd?.

Zina için fetva
27 May?s yönetimi devrik Ba?bakan'? Yass?ada'ya hapsettikten sonra pe? pe?e siyasi davalar açt?. Ancak kamuoyu önünde, itibar?n? yok edecek bir davaya ihtiyaç vard?.
O zaman Ayhan Aydan akla geldi.
Askerler önce Menderes'i, kendi taban?n? olu?turan müminlerin gözünden dü?ürmek için "zina" davas? açmay? dü?ündüler.
?stanbul Müftüsü'nden bu konuda fetva istediler.
Müftü Ömer Nasuhi Bilmen, "Zina en büyük günaht?r. Cezas?, recmdir" ("ta?lanarak öldürülmektir") fetvas?n? verdi.
Lakin zina suçlamas? için e?i Berin Menderes'in ?ikâyetçi olmas? gerekiyordu. Böyle bir ?ikâyet yoktu. Askerler bu kez de Ayhan Aydan'?n ölen bebe?ini gündeme getirdiler.
Gayri me?ru do?an bu çocu?un do?um s?ras?nda eceliyle ölmedi?i, Menderes'in azmettirmesiyle Dr. Fahri Atabey taraf?ndan öldürüldü?ü iddias?n? ortaya att?lar.
Hukukçulardan olu?an Yüksek Soru?turma Genel Kurulu 5 y?l önce ölmü? bir bebe?in ölüm nedenini ispatlaman?n t?bben imkâns?z oldu?unu söyleyerek dava aç?lmas?na oybirli?iyle kar?? ç?kt?.
Ama Milli Birlik Komitesi zorlay?nca me?hur "Bebek Davas?" aç?ld?.
Davada Menderes ve Dr. Atabey hakk?nda 5-10 y?l hapis cezas? isteniyordu. Kan?t bulmak için 5 y?l önce ölen bebe?in mezar?n? açt?lar, kemikleri ç?kar?p muayene ettiler.
Ön soru?turmada Menderes, -bas?n?n tabiriyle- "Ayhan Aydan'la metres hayat? ya?ad???n? ve çocuklar? oldu?unu itiraf etti."

Kasadaki kad?n külotu
Duru?ma, Devlet Ba?kan? Cemal Gürsel'in gizli celse talebine ra?men "ibret için" aç?k yap?ld?.
Devrik Ba?bakan'? a?a??lamak için her ?ey haz?rlanm??t?. O kadar ki, bir ara Savc?, Ba?bakanl?k kasas?nda bulundu?unu öne sürdü?ü bir zarf? ç?kard?.
Üzerinde "Tarihi vesikalar" yazan zarf?n içinden baz? ç?plak kad?n foto?raflar?yla beyaz bir kad?n külotu ç?kard?. Menderes'e ve kameralara do?ru sallay?p "Bu külotu kim giymi?, kim unutmu? acaba Ba?bakanl?k'ta?" diye sordu.
Amaç, külotu Menderes'in eline verip foto?raf?n? çekmekti. Bu skandal Ba?bakan'?n avukat? Burhan Apayd?n'?n devreye girmesiyle önlendi.

As?l tan?k
?? kötüye gidiyordu. Duru?mada 18 tan?k dinlendi. ?imdi s?ra "as?l tan?k"tayd?. Onun konu?mas? Menderes'i ya mahkûm ya beraat ettirecekti.
Ve o, bej döpiyesiyle mahkeme d???nda Milliyet'ten, "Bebek davas?" haberlerini okuyordu.
Geldi, tan?k kürsüsüne geçti ve sessizli?e bürünen salonda ?unlar? söyledi:
"Adnan Menderes'i 1951'de tan?d?m. Evli olmas?na ra?men büyük bir a?kla sevdim. Bütün emelim ondan bir çocuk sahibi olmakt?. Bunu ba?aramad?m. Hasta bünyem müsaade etmedi. Çocu?um 8 ayl?k do?du ve öldü. Hangi vicdans?z ana, üzerine titredi?i bebe?inin ölmesine raz? olabilir?"
Bu soru, duru?may? bitirdi.
Devrik Ba?bakan'?n yi?it sevdal?s?n?n, kaybetti?i sevgilisine ve bebe?ine sahip ç?kmas? hem mahkemeyi hem kamuoyunu etkilemi?ti.
Aç?lan onca dava içinde Menderes'in beraat etti?i tek dava "Bebek Davas?" olacakt?.

Sonra ne oldu?

Menderes as?l?nca Ayhan Aydan peri?an oldu. ?imdi hem yaln?z hem paras?zd?.
Ba?bakan'?n ald??? Kalender'deki evde oturmak k?smet olmam??t?. Gelirlerine el konmu?, hesab? dondurulmu?tu.
Adnan Menderes'in hediye etti?i, üzeri "A" ve "M" harfi i?li kolye ve bilezikleri Çe?me'deki yazl???na götürmü?, onun d???nda kalan baz? mücevherlerle iki Hereke hal?s?n? satm??, ayakta kalmaya çal??m??t?.
Bütün bu mücadele s?ras?nda hat?ralar? için bir servet teklif eden gazeteleri de geri çevirmi?ti. 1962'de Kiss Me Kate operas?yla sahneye döndü. Ama ast?m, yakas?n? b?rakm?yordu.
Menderes'in idam?ndan sonra ac?lar?n en büyü?ünü ya?ad???n? san?yordu.
Oysa daha büyü?ü vard?:
1963'te 15 ya??ndaki o?lu Aydan'? Londra'da, ak?l almaz bir ev kazas?nda kaybetti.
Haberi ald???nda kendini camdan at?p ölmek istedi. Cenazede bilekleri sarg?l?yd?, ayakta zor duruyordu.
Ölen o?lunun babas? Hasan Ferit Alnar da vefat edince 1970'lerin sonunda hayat?n?n bütün erkeklerini elinden alan Ankara'dan ta??nd?.
?zmir'e yerle?ti.
1982'de yeniden evlenip yeni bir hayata ba?lamaya çal??t?. Ancak yeni e?i ?zmirli i?adam? Sadun Bar?? da 1995'te 56 ya??nda kanserden öldü. Aydan yeniden yaln?zl??a gömüldü.
?imdi 82 ya??nda ?zmir'de, ço?u ac?, az? tatl? an?lar? ve yak?n arkada?lar?yla ya??yor. 
  Gör. Say. : 96805 | Yayın Tarihi : 14.02.2006  
  | Son Güncelleme : 21.12.2014 - 19:27:35 | Şu an 57 kişi ile birliktesiniz | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları | webmaster |