?brahim Tatl?ses
Y?ld?z Tilbe-?brahim Tatl?ses
Abdüllatif ?ener
R?za Türmen
Leonardo Da Vinci
Noel Baba
Cem Y?lmaz
Süreyya Ayhan
?efik Öztek
Mehmet Ça?ça?
Behçet Nacar
Kemal Dervi?
Sibel Kekilli
Hülya Av?ar
Erman Toro?lu
Özcan Deniz
?skender Çolak
Tarkan
Orhan Pamuk
Ya?ar Nuri Öztürk
Y?ld?z Tilbe
Y?lmaz Erdo?an
?ebnem Ferah
Ali K?rca
Mazhar Alanson
Yusuf ?slam (Cat Stevens)
Kadir ?nan?r
Deniz Baykal
Cem Karaca
Tar?k Akan
Mehmet Ali Erbil
Çubuklu Kevsercik
Federer ve ?arapova
Polat Alemdar
Trabzon
Vehbi Koç
Teksas-Tommiks
Haç-Hilal
Faz?l Say
Erol Güney
Ankaral? Türkücüler
Hakan Pi?kin
1001 Dilek
?ark? sözleri
Abdülkadir Aksu
Annelerini Anlatt?lar
Bülent Ecevit
Bülent Ecevit
Zuhal Olcay
Sadun Aren
Hat?rla baba!
Çetin Altan
Bosna'da bir ölüm kamp?
Ankara
Cüneyd Zapsu
Seyit Hasan Nasrallah
Bertolt Brecht
Halife tatilde
Madonna
Andre Agassi
Maria Salzman
Manga
Zeki Müren
"Hat?rla Sevgili"
Osmanl? Hanedan?
Yazar Pamuk nas?l yazar?
Cumhurba?kanlar? giderek yoksulla??yor
Fahir Atako?lu
Turan Yavuz
Sang Ki Paik
"Ödülün gerçek sahibi lisan?md?r"
Birkaç iyi adam
Hrant-Rakel Dink
Benim ku?a??m?n dizi kahramanlar?
Pierre Loti
Halit Çelenk
Semra Sezer
Zeynep Menemencio?lu
Bir canl? yay?n sihirbaz?
Aravane Rezai
Erdal ?nönü
Tülay Tu?cu
La Diva Turca: Leyla Gencer
Hayrünnisa Gül
Müzeyyen Senar
Genco Erkal
?lhan Selçuk
Yi?it Özgür
Umut Oran
Sezen Aksu
Zeki Müren - Türkiye'nin ilk sivil pa?as?
Elveda Rumeli
Kral Edward
Liderler ve e?leri
Nuri Bilge Ceylan
Perihan teyzem
?evki Vanl?
Fatma Müftüo?lu
Yorgos Magnis
Atatürk
Goran Bregovic
Ahmet Abakay
Nail Çak?rhan
Yeni Türkü
Leonard Cohen
Alpay
Ya?ar Kemal
Sör Emmanuelle
Gül?en Orhan - Tuncer K?l?nç - Egemen Ba???
Tuncay Güney
Tomris Giritlio?lu
Recep Tayyip Erdo?an
Ajda Pekkan
Elif Bülbül
Karagöz- Hacivat
Cihan Ünal
Süheyl Atay
Cem Y?lmaz
Prof. Dr. Kemal Karpat
Zeynep Menemencio?lu
Erdal Be?ikçio?lu
Onur Güntürkün
 
     
 
 
   
  Ankaral? Türkücüler      
 
Ankara'n?n müstehcen türküleri Meclis gündeminde
"Yakacaks?n sobay?, göreceksin pompay?"

Son zamanlarda ekrandan eksik olmayan Ankara türkücülerinde belalt? türkü salg?n? ba?lad?. Fidayda ritmindeki türküler kostak oynamaya elverse de içerik olarak köylü pornolar?n? and?r?yor: "?u zaman?n k?zlar?... Bir sak?za öptürür"


Memlekette bir türkü patlamas? var. Türkü barlar son 10 y?lda p?trak gibi ço?ald?. Televizyon ekranlar? neredeyse tamamen türkücülerin boyunduru?u alt?nda...
Barda, tavernada, dü?ünde, ni?anda, mitingde, serviste, gazinoda, pavyonda her yerde türkü çal?n?yor art?k...
Ve bir türküsever olarak ben bundan sadece memnun olmal?y?m.
Neden olam?yorum peki?
Ankaral? Turgut'tan "Daz?r Duzur"u dinledim de ondan...
Buyurun size de dinleteyim:
"Önce üflet sonra gümlet / hep yap?yor bunu millet / kurufasulye, nohut / fosur fosur so?ut /
Daz?rda daz?r, daz?r / duzurda duzur, duzur / bunun ilac? budur / isteyene dokundur /
Durmadan tekliyor usta / yoku?ta çekmiyor usta / birazc?k gaza yüklensem / eksozu patl?yor usta."
Ayn? albümden "Sok Ç?kar" adl? esere ne demeli:
"Sok sok ç?kar, sok ç?kar / elini cebine sok ç?kar / dolarla yumo?la u?ra?ma / YTL'yi iteleyi sok ç?kar / hepsini birden sok ç?kar."
Bu da Hasan Y?lmaz'?n "Salla"albümünden "Oha Oldum" türküsü:
"Bir ev bir de araba / bunlar varsa merhaba / oldu gözlerim doldu / haydi yavrum davara /
Oha oldum kal geldi / gül beklerken dal geldi / ne çok sevmi?tim seni / ayr?lmas? zor geldi."

"Hepisi kar?!"
Son zamanlarda bir "Ankaral? türkücüler" salg?n? ba?gösterdi. Kaç? gerçek Ankaral? bilmiyorum ama görünen o ki bu unvan? seviyorlar.
San?yorum ilk örnek Ankaral? Turgut'tu. Onu parlak tak?m elbisesi ve yan?nda köçekleriyle ya bir türkü ?ovunda ya bir kad?n program?nda, kaytan b?y?klar? alt?ndan gülümseyerek müstehcen türküler söylerken görmü?sünüzdür.
Ankaral? oldu?unu misket ritimli, manidar türkü sözlerinden anlars?n?z:
"Ankara'n?n Dikmen'i / bir daha gelirsem öp beni /
Bir de vard?r Dikimevi, Dikimevine de gitmeli... /
Goçum yumul..."
Bu "yumul goçum" bir talimat gibi tekrarlan?r ço?u türküde...
??te bir ba?kas?:
"Söz-müzik" yine "Ankaral? Turgut".
"Dübe? att?m yek geldi / bugün k?zlar tek geldi /
Bir gülü?e raz?yd?m / be? milyonluk çek geldi /
Ekinleri ekeriz / güz gelince biçeriz
Bize Çubuklu derler / biz adam? öperiz. /
Alman k?zlar?n?n saçlar? sar? /
Hiç k?zlar? yoktur garda? hepisi kar? /
Dam saçaktan / k?z bacaktan belli olur koçum /
Yumul da belal?m goç goç yürü..."

Köylü pornosu
Ço?u zaman elektronik saz-darbuka-tef e?li?inde gostak ritimle çal?nan, Fidayda gibi Ankara havalar? üzerine yaz?lan, "köylü pornosu" tad?nda sözlerle televolelerle a??k atan bu format ilgi görünce listeye yeni isimler eklendi:
Sincanl? O?uz, Ankaral? Nam?k, Hasan Y?lmaz vs...
Diyelim kapa??nda Se?menleri görüp "Yeni kral" Ankaral? Nam?k'?n "Arabada be?, evde onbe?" albümünü ald?n?z. Dinleyece?iniz ?u:
"Yakacaks?n sobay? / ?s?tacak oday? /
saat 5'e gelince de / göreceksin pompay? /
Arabada 5 evde 15 / ho?uma da giderse bedave... /
Oy kalçalar, oy kalçalar / domatestir salçalar /
Ayten kafay? çekince / herkesten iyi çalkalar /
Arabada 5 evde 15 / ho?uma da giderse / aha ya da bele?...
Tren gelir düddürür / düdü?ünü öttürür /
?u zaman?n k?zlar? / bi sak?za öptürür /
kutusuylan alay?m yavrum /
Arabada 5, evde 15 / ho?uma da giderse bendensin."

"Ver diyom, vermiyo!"
Sonra yar?? ba?lad?.
Art?k sözlerde ne kadar cesur olunursa türkü o kadar popüler oluyordu:
"Ver diyom vermiyo / hüp düt dabi dabi / daz?r duzur yapmazd?n kaynana."
Bu tuttu mu?
Bir sonraki albümde ?u geliyor:
"Çar??dan ald?m kilimi / tut kaynana dilini / çok can?m? yakarsan / k?rar?m kambur yerini."
Seviye yar???ndan birkaç örnek daha verelim:
"K?z çabuk git kocaya / üfletirler hocaya bak benden söylemesi / t?rman?rs?n bacaya..."
Ya da "Yosma k?z çifte göbekli / biri Ba?-Kur'dan biri Sigorta'dan..."

Mevzu Meclis'te
Albümler iyi de satmaya ba?lay?nca, Ankaral? bir milletvekili olaya el koydu.
Ankaral?lar Derne?i'nde konu?an AKP'li Faruk Koca "pavyon kültürüyle türkü yakan türkücülerin Ankara kültürünü yozla?t?rd?klar?n?" söyledi ve Meclis'te kampanya açt?.
Koca, Ankara milletvekilleri ve Kültür Bakanl???'yla görü?erek bu yozla?may? önlemeye çal???yor.
Ancak televizyonda "Oha felan oldum yani" diye konu?ulan dizilerin türkü aleminde "Oha oldum kal geldi" diye cevap bulmas?nda ?a?acak bir yan yok...
Siz orada "K?rcan m? belimi" diye ?ark? sözü yazarsan?z burada "Anam nerden bulacak / senin gibi gelini" diye kafiye oturturlar.
Burada da geçerli olan bir ilke var:
Türküleri yasaklar öldüremedi; bunlar da öldüremez.
Ama bunlar? k?s?tlamaya kalkmak, hepten cazibesini art?rabilir.
Her konuda oldu?u gibi, kalitesizlik kar??s?nda yap?lacak iyi ?ey, kaliteliyi desteklemek, yüreklendirmektir.

Ankara bundan ibaret de?il

Elbette ve neyse ki Ankara piyasas? tamamen "belalt? türküleri"nin tahakkümünde de?il.
Çok düzgün örnekler de var.
Kendi gözlemlerimden örnek vereyim.
Ba?kentin gözde e?lence merkezi K?z?lay SSK'da geçti?imiz aylarda Ne?et Erta?'? a??rlayan Fikrim Bar, geçen ay boyunca halk müzi?inin yeni ustalar?n? ç?kard? sahneye:
Cengiz Özkan, ?smail Hakk? Demircio?lu, Muammer Ketenco?lu, Okan Murat Öztürk, Nida Ate?, Metin Kahraman pazar geceleri art arda türkü söylediler.
Gençler Ankara'n?n en iyi türkü barlar?ndan say?lan Fikrim'i t?kl?m t?kl?m doldurdu.
Yine K?z?lay'?n gözde türkü evlerinden Mektup'ta O?uz Boran, her gece müdavimlerini a??rl?yor.
Okudu?una, söyledi?ine ruh katan müthi? bir yetenek O?uz... Türkücüden çok bir dervi?... ?lk albümü "Asi bir çocuk" onu iyi anlat?yor.
Az ötede Sakarya'daki Adres Bar'da Grup Ç??, bir ba?ka türkü ?ölenidir. Grubun 12 y?ll?k solisti Mustafa Özarslan da Ç?? gibi, türküleri modern bir altyap?yla destekleyerek yeni ku?aklarla bulu?turuyor.
Onun da yeni albümü "Beyhude"nin de eli kula??nda...
"Ankaral? türkücüler"in dile dü?en ?öhretini onlar düzeltiyor.

Türküde televole manzaralar?

Evet, eski türkülerde de "Bir sevdi?im var 13-14 ya??nda" diyen, "indim derelerine / bilmem nerelerine" diye böbürlenen türküler vard? ama bu kadar tacizkar de?ildi. Yeni Ankaral?lar, göz diktiklerinin ya??n? biraz büyütmü? görünüyorlar ama türküye yans?yan gözlemler, köyden gelip ?ehirde ya da pavyonda gördüklerine hayretle bakakalm?? birinin hissiyat?n? yans?t?yor.
Ankaral? Turgut'tan dinliyoruz:
"Kot pantolon dar s?k?yor / görenler ona bak?yor / Çok da güzel can yak?yor / armutlar ona bak?yor / Sordum 21 ya?? / c?mb?zla alm?? ka?? / hele bir kalças? var / sanki de?irmen ta?? / gömlek giymi? teni belli / t?rnak oje göz sürmeli / nerelisin k?z nereli / çabuk bulursun kerizi...
Gö?sünü açar yar?ya / saç?n? boyar sar?ya / Sen nerden geldin buraya / bak?n ?unun havas?na..." 
  Gör. Say. : 45876 | Yayın Tarihi : 02.04.2006  
  | Son Güncelleme : 18.12.2014 - 19:42:45 | Şu an 49 kişi ile birliktesiniz | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları | webmaster |